TCVN 7572-9 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
137
lượt xem
64
download

TCVN 7572-9 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-9 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 9    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-9 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     9: X¸c  ®Þnh     t¹p chÊt  h÷u  c¬ Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part9: Determinationof organicimpurit           ies 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy    x¸c ®Þnh gÇn ®óng  cã  Æt   sù  m cña    t¹pchÊt h÷u  cã    c¬  trong cèt liÖu dïng        cho bª  t«ng  v÷a. vµ  2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006 Cèt  1   liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    Nguyªn  t¾c So s¸nh mµu  cña dung dÞch natri  hydroxit  ng©m     cètliÖu víimµu       chuÈn    ®Ó ®¸nh      gi¸t¹pchÊt h÷u    c¬  nhiÒu  cã  hay  vµ  Ýt  kh¶  n¨ng  dông    sö  cètliÖu trong bª      t«ng  v÷a. vµ  4    ThiÕt  vµ  bÞ  thuèc  thö – èng  dung  tÝch  h×nh    trôb»ng  thñy tinh,dung      tÝch  250  vµ  ml  100  ml; – c©n  thuËt cã  chÝnh      kü    ®é  x¸c 0,1 %; – bÕp   c¸ch thñy; 41
  2. TCVN   7572­ : 2006 9    – sµng  kÝch  íclç20  m; cã  th     m – thang  mµu     s¸nh; ®Ó so  – thuèc  thö:NaOH     dung  dÞch  %;  3  tananh dung  dÞch  %;  îu ªtyl   2  r   ic dung  dÞch  %. 1  4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö – §èivíicètliÖu nhá            lÊy mÉu   theo  TCVN   7572­ :2006    1   víikhèil    îng mÉu   250  g. – §èi víicèt liÖu          línchØ  tiÕn hµnh thö cho    cì h¹tlínnhÊt    m m.  sáicã        lµ 20  LÊy kho¶ng  kg  1  sáiÈm       tù nhiªn,sµng    qua sµng 20  m   chØ      m vµ  lÊy mÉu   díi ë    sµng. 5    TiÕn  hµnh  thö 5.1          §æ cèt liÖu nhá  Æc     ® îc chuÈn  ë    ho sái®∙    bÞ  ®iÒu  cña    4  tiªuchuÈn nµy vµo èng thuû    tinh h×nh    trô®Õn  v¹ch 130  vµ  æ     ml  ® tiÕp dung dÞch NaOH   %   3  ®Õn     khithÓ tÝch cña dung dÞch vµ  cèt liÖu    d©ng    lªn ®Õn  møc  200    ml. KhuÊy m¹nh dung dÞch ®èi      víicèt liÖu nhá hoÆc  l¾c ®¶o  ®Òu     sáitrong èng  ®Ó     vµ  yªn trong 24      giê (chó  víidung  ý    dÞch      trªncètliÖu nhá  4    tõ lóc   cø  giê kÓ      b¾t ®Çu  thö    l¹ikhuÊy  lÇn).Sau    s¸nh  1    ®ã so  mµu  cña dung dÞch      trªncèt liÖu nhá    hoÆc       sáivíi mµu  chuÈn  theo  ph¬ng  ph¸p sau: – §Ó     x¸c ®Þnh    t¹p chÊt h÷u  trong cèt liÖu    c¬      nhá, mµu     cña dung dÞch      trªncèt liÖu nhá  îc   ®   so  s¸nh    víithang  mµu   chuÈn  cho  s½n. – §Ó  x¸c ®Þnh     t¹p chÊt h÷u  trong    c¬  sái,mµu  cña dung dÞch      îc so  trªn sái ®   s¸nh    víimµu  chuÈn. Mµu     chuÈn  îc chÕ     ®   t¹o b»ng c¸ch pha dung dÞch tananh  %     2  víidung m«i    lµ dung  dÞch  îu ªtyl   %;    r   ic1  lÊy 2,5  dung  ml  dÞch    míi nhËn  îc ® æ   ®   vµo èng ®ong thuû tinh;tiÕp    vµo  èng ®ong    ®ã 97,5 ml    dung dÞch NaOH   %,  3  dung dÞch nhËn  îc sau  ®   cïng nµy    lµ dung dÞch  mµu  chuÈn. L¾c     ®Òu   ®Ó   vµ  yªn trong  giê råi®em   24      dïng ngay. Chó  thö      ý  t¹p chÊt h÷u    c¬  trong sáilÇn      nµo  ph¶it¹odung      dÞch  mµu  chuÈn  lÇn  ®ã.    5.2  Khi chÊt láng trªnc¸tho Æc                    trªnsáikh«ng  mµu         s¸nh  ®em   cã  râ rÖt ®Ó so  th×  chng b×nh hçn  hîp trªnbÕp      c¸ch thuû    trong 2    3    nhiÖt®é    oC     giê ®Õn   giê ë    tõ 60  ®Õn   oC       s¸nh  trªn. 70  råil¹i so  nh  42
  3. TCVN   7572­ : 2006 9    6    §¸nh    gi¸kÕt  qu¶ 6.1            §èi víicèt liÖu nhá: T¹p    chÊt h÷u  trong cèt liÖu nhá  îc ®¸nh      c¬        ®   gi¸b»ng mét trong nh÷ng    kÕt  luËn sau: – s¸ng  h¬n  mµu  chuÈn;  – ngang mµu   chuÈn;  – sÉm   h¬n  mµu   chuÈn. 6.2          §èi víicèt liÖu    lín (sái)  : T¹p chÊt h÷u  trong sái ® îc ®¸nh      c¬        gi¸b»ng mét trong nh÷ng    kÕt  luËn  sau: – s¸ng  h¬n  mµu  dung  dÞch chuÈn;  – ngang mµu   dung  dÞch  chuÈn;  – sÉm   h¬n  mµu   dung dÞch  chuÈn. 7    B¸o  c¸o  kÕt  qu¶  thö Trong      b¸o c¸o kÕt  qu¶    thö cÇn  c¸cth«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu nhá;   – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – tiªuchuÈn      ¸p dông; – kÕt  qu¶  s¸nh  Çu; so  m – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm. _______________________________ 43
Đồng bộ tài khoản