TCVN 9391:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
221
lượt xem
89
download

TCVN 9391:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9391:2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chu ẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chu ẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/N Đ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9391:2012 do Vi ện Khoa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9391:2012

 1. TCVN TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 9391:2012 Xu t b n l n 1 LƯ I THÉP HÀN DÙNG TRONG K T C U BÊ TÔNG C T THÉP – TIÊU CHU N THI T K , THI CÔNG L P T VÀ NGHI M THU Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard for design, placing and acceptance HÀ N I – 2012
 2. TCVN 9391:2012 M cl c M c l c ........................................................................................................................................................ 3 L i nói u .................................................................................................................................................. 5 1 Ph m vi áp d ng .................................................................................................................................. 7 2 Tài li u vi n d n ................................................................................................................................... 7 3 nh nghĩa thu t ng ........................................................................................................................... 7 4 Lư i thép hàn ....................................................................................................................................... 9 4.1 Kích c và kh i lư ng. .................................................................................................................... 9 4.2 S n ph m lư i thép ......................................................................................................................... 9 4.2.1 Ch t lư ng s i thép: ....................................................................................................................... 9 4.2.2 Cách t o lư i: ............................................................................................................................... 11 4.2.3 Kh i lư ng c a lư i thép .............................................................................................................. 11 4.2.4 Dung sai cho phép ........................................................................................................................ 11 4.2.5 Yêu c u i v i m i hàn: .............................................................................................................. 11 4.2.6 i u ki n i v i k t c u lư i hoàn ch nh. ................................................................................... 11 4.2.7 Ki m tra và nghi m thu ................................................................................................................. 12 4.2.8 Ký hi u k t c u lư i ...................................................................................................................... 12 4.2.9 Nh ng thông tin bên t hàng c n cung c p ............................................................................... 12 5. Thi t k s d ng lư i thép hàn ........................................................................................................... 13 5.1 Th hi n lư i thép hàn trên b n v ................................................................................................ 13 5.2 Neo và n i c t thép ......................................................................................................................... 14 5.2.1 Chi u dài neo ................................................................................................................................ 14 5.2.2 ng su t néo gi i h n .................................................................................................................. 14 5.2.3 N i ch ng c t thép ........................................................................................................................ 15 5.3 Vi c tính toán thi t k s d ng lư i thép hàn tuân theo tiêu chu n TCVN 5574-1991 ................ 16 5.4 Chuy n i tương ương t thép r i sang lư i thép hàn. ............................................................ 16 5.5 L a chon lư i thép ......................................................................................................................... 16 3
 3. TCVN 9391:2012 6. Thi công l p t và nghi m thu lư i thép hàn .................................................................................... 16 6.1 Ki m tra lư i thép hàn t i hi n trư ng trư c khi l p t. ............................................................... 16 6.2 Yêu c u v s i thép ........................................................................................................................ 17 6.3 Yêu c u v lư i thép ....................................................................................................................... 17 6.4 L p t lư i thép hàn ...................................................................................................................... 17 6.5 Ki m tra và nghi m thu công tác l p t lư i thép hàn .................................................................... 18 Ph l c A.................................................................................................................................................... 20 Ph l c B.................................................................................................................................................... 22 Ph l c C ................................................................................................................................................... 24 Ph l c D ................................................................................................................................................... 28 Ph l c E.................................................................................................................................................... 30 Ph l c F .................................................................................................................................................... 35 4
 4. TCVN 9391:2012 L i nói u TCVN 9391:2012 ư c chuy n it TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chu n Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 69 c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t và i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 1/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t. TCVN 9391:2012 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng – B Xây d ng biên so n, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng th m nh, B Khoa h c và Công ngh công b . 5
 5. TCVN 9391:2012 6
 6. TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 9391:2012 Lư i thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép - Tiêu chu n thi t k , thi công l p t nghi m thu Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard for design, placing and acceptance 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy nh vi c s d ng lư i thép hàn (làm t dây thép có ư ng kính 4 mm n 12 mm) trong thi t k , thi công l p t và nghi m thu, ng th i quy nh vi c s d ng lư i thép hàn trong k t c u bê tông c t thép d ng t m. Khi xây d ng trong môi trư ng có các tác nhân ăn mòn, c n tuân theo các tiêu chu n hi n hành liên quan. 2 Tài li u vi n d n TCVN 3101:1979, Dây thép cacbon th p kéo ngu i dùng làm c t thép bê tông. TCVN 6287:1997, Thép thanh c t bê tông – Th u n và u n l i không hoàn toàn. TCVN 6288:1997, Dây thép vu t ngu i làm c t bê tông và s n xu t lư i thép hàn làm c t. TCVN 5574:2012, K t c u bê tông và bê tông c t thép – Tiêu chu n thi t k 3 Thu t ng và nh nghĩa Tiêu chu n này s d ng các thu t ng và nh nghĩa sau: 3.1 S i thép (Wire) S i thép nói n trong tiêu chu n này là s i thép ư c s n xu t theo các yêu c u c a ph l c C. 3.2 Cu n thép (Coil) S i thép dài liên t c ư c cu n trong các vòng ng tâm. 7
 7. TCVN 9391:2012 3.3 Bó thép (Fagged bars) Hai hay nhi u cu n ho c m t s s i th ng ư c k t h p v i nhau. 3.4 Lô thép (Lot) M t s lư ng nh t nh các cu n thép hay bó thép thu c cùng c s i và cùng lo i thép. 3.5 Di n tích ti t di n ngang hi u d ng (Effective cross-sectional area) Di n tích m t c t ngang c a s i ư c xác nh theo i u C.6, Ph l c C c a tiêu chu n này. 3.6 C s i (Wire size) ư ng kính xác nh t di n tích ti t di n ngang hi u d ng. 3.7 Bư c s i (Wire spacing) Kho ng cách t tâm n tâm c a 2 s i liên ti p trong m t m nh lư i hay cu n lư i. 3.8 S i d c (Longitudinal wire) S i thép ch u l c chính. 3.9 S i ngang (Tranverse wire) S i vuông góc v i s i d c. 3.10 u th a (Overhang) 8
 8. TCVN 9391:2012 o n kéo dài c a s i thép ra ngoài chu vi c a lư i thép. Chu vi này ư c nh ra b i các i m giao nhau biên c a lư i thép. 3.11 Lư i ho c lư i thép (Steel fabric) S s p x p c a các s i ngang và s i d c theo ki u ch th p. Các s i này ư c hàn t i m t s ho c t t c các i m giao nhau ch u l c c t (Hình A.1, Ph l c A). 3.12 Kích c ô lư i (Mesh size) Lư i thép có d ng ph ng, d ng cu n (khi ó g i là cu n lư i) hay d ng g p (u n theo m t hình d ng cho trư c). 3.13 Chi u dài m nh lư i ho c cu n lư i (Length of fabric) Kích thư c t ng th c a lư i thép ư c o thep phương s i thép d c. 3.14 Chi u r ng m nh lư i ho c cu n lư i (Width of fabric) Kích thư c t ng th c a lư i thép theo phương s i ngang. 3.15 Lô lư i (Lot of fabric) M t s lư ng nh t nh c a cùng m t lo i lư i thép, không l n hơn 10.000 m2. 4 Lư i thép hàn 4.1 Kích c và kh i lư ng Kích c ô lư i thư ng dùng và kh i lư ng lư i trên m t mét vuông ư c quy nh trong B ng 1. Kích c m nh lư i và cu n lư i thư ng dùng cho trong B ng 2. 4.2 S n ph m lư i thép 4.2.1 Ch t lư ng s i thép M i lư i thép ph i ư c ch t o t s i thép tho mãn các yêu c u trong Ph l c C. 9
 9. TCVN 9391:2012 B ng 1- Nh ng d ng lư i thép thư ng dùng Di n tích ti t di n Bư c s i C s i Kh i lư ng tiêu Lo i ngang (mm) (mm) chu n lư i (mm2/m) (kg/m2) d c ngang d c ngang d c ngang Lư i ô vuông A12 200 200 12 12 566 566 8,89 A11 200 200 11 11 475 475 7,46 A10 200 200 10 10 393 393 6,16 A9 200 200 9 9 318 318 4,99 A8 200 200 8 8 252 252 3,95 A7 200 200 7 7 193 193 3,02 A6 200 200 6 6 142 142 2,22 A5 200 200 5 5 98 98 1,54 A4 200 200 4 4 63 63 0,99 E12 150 150 12 12 754 754 11,84 E10 150 150 10 10 524 524 8,22 E9 150 150 9 9 424 424 6,66 E8 150 150 8 8 335 335 5,26 E7 150 150 7 7 257 257 4,03 E6 150 150 6 6 188 188 2,96 E5 150 150 5 5 131 131 2,06 E4 150 150 4 4 84 84 1,32 F12 100 100 12 12 1131 1131 17,78 F11 100 100 11 11 950 950 14,91 F10 100 100 10 10 785 785 12,32 F9 100 100 9 9 636 636 9,98 10
 10. TCVN 9391:2012 B ng 1 - Nh ng d ng lư i thép thư ng dùng (k t thúc) Di n tích ti t di n Kh i lư ng tiêu Lo i Bư c s i C s i ngang chu n lư i (mm) (mm) (mm2/m) (kg/m2) d c ngang d c ngang d c ngang F8 100 100 8 8 504 504 7,90 F7 100 100 7 7 385 385 6,04 F6 100 100 6 6 283 283 4,44 F5 100 100 5 5 196 196 3,08 F4 100 100 4 4 126 126 1,97 Lư i ô ch nh t B12 100 200 12 8 1131 252 10,90 B11 100 200 11 8 950 252 9,43 B10 100 200 10 8 785 252 8,14 B9 100 200 9 8 636 252 6,97 B8 100 200 8 8 504 252 5,93 B7 100 200 7 7 385 193 4,53 B6 100 200 6 6 283 142 3,73 B5 100 200 5 5 196 98 3,05 C12 100 400 12 8 1131 126 9,87 C11 100 400 11 8 950 126 8,44 C10 100 400 10 6 785 71 6,72 C9 100 400 9 6 636 71 5,55 C8 100 400 8 5 504 49 4,34 C7 100 400 7 5 385 49 3,41 C6 100 400 6 5 283 49 2,61 CHÚ THÍCH: – Tên c a các lo i lư i g m m t ch cái (A, E, F ch lư i ô vuông) ho c (B, C ch lư i ch nh t ) và m t s ch c s i d c. – Ví d A10: Ch cái A ch lư i ô vuông 200 × 200; s 10 ch c s i d c là 10 mm. 11
 11. TCVN 9391:2012 B ng 2 - Kích c m nh lư i và cu n lư i thư ng dùng Chi u dài Chi u r ng Lo i (m) (m) M nh lư i 6,0 2,4 Cu n lư i 48,0 2,4 4.2.2 Cách t o lư i – Lư i thép c n ư c ch t o b ng cách t s i ngang và s i d c theo kho ng cách ã nh, và ư c liên k t t i các i m giao nhau b ng hàn i m. Quá trình hàn th c hi n theo ch d n hàn iv i c t thép – N i s i thép t o lư i thép c n ư c th c hi n b ng hàn i u. 4.2.3 Kh i lư ng c a lư i thép – V i lư i thép thư ng dùng, kh i lư ng c a lư i xác inh theo kh i lư ng tiêu chu n cho trong B ng 1. V i lư i thép d ng c bi t có th xác nh kh i lư ng c a lư i b ng m t trong hai cách sau: – D a vào kh i lư ng riêng c a thép b ng 7 850 kg/m3. – Cân toàn b cu n lư i ho c m nh lư i. 4.2.4 Dung sai cho phép 4.2.4.1 Dung sai cho phép c a bư c s i không vư t quá 7,5 % bư c s i tiêu chu n ho c không quá 15 mm so v i bư c s i tiêu chu n. S bư c s i gi a hai s i ngoài cùng kho ng cách gi a cũng là hai thông s xác nh bư c s i tiêu chu n. 4.2.4.2 Dung sai cho phép v kh i lư ng lư i thép trên m t mét vuông là ± 6 %. 4.2.4.3 Dung sai cho phép c a kích thư c lư i thép là ± 0,5 % nhưng không quá 25 mm. 4.2.5 Yêu c u i v i m i hàn: – i v i lư i thép ư c ch t o t s i thép trơn, có ư ng kính t 5 mm n 12 mm và các c s i không khác bi t nhau quá 3 mm trong m t m nh lư i, l c c t trung bình t i thi u trong m i hàn không nh hơn 250×A (tính b ng Niu tơn (N)), trong ó A là di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i d c tính b ng mi li mét vuông(mm2). – i v i lư i thép ư c ch t o t s i thép có g , có ư ng kính t 6 mm n 12 mm và các c s i thép không khác bi t nhau quá 3 mm trong m t m nh lư i, l c c t trung bình t i thi u trong m i hàn không nh hơn 140×A (tính b ng Niu tơn (N)), trong ó A là di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i d c tính b ng mi li mét vuông (mm2). – Nh ng lư i thép không thu c 2 lo i trên thì không c n tuân theo nh ng quy nh v l c c t trong m i hàn. 12
 12. TCVN 9391:2012 4.2.6 i u ki n i v i k t c u lư i hoàn ch nh 4.2.6.1 Lư i thép hàn dùng cho bê tông c t thép không ư c có nh ng l i gia công, không có g và không có nh ng hi n tư ng có th làm gi m liên k t gi a lư i thép và bê tông. 4.2.6.2 M i hàn ph i m b o không gãy trong quá trình chuyên ch và l p t thông thư ng. Cho phép có nh ng m i hàn gãy v i s lư ng như sau: – i v i lư i thép d ng m nh lư i, s lư ng các m i hàn gãy trên m t m nh không vư t quá 1 % t ng s m i hàn trên m nh lư i ó. – i v i lư i thép d ng cu n lư i, s lư ng các m i hàn gãy trên m t di n tích tr i dài 15 m2 liên t c không ư c vư t quá 1 % t ng s m i hàn trên di n tích y. – Trên b t kỳ s i thép nào thu c m nh lư i ho c m t cu n lư i, s lư ng các m i hàn gãy không vư t quá 25 % s lư ng m i hàn gãy cho phép trong các trư ng h p trên. 4.2.7 Ki m tra và nghi m thu Ch u tư ư c quy n ch n m t trong hai phương án ki m tra và nghi m thu sau ây: 4.2.7.1 i di n cho ch u tư ư c tham d vào t t c các công do n c a nhà cung c p liên quan n công tác ch t o lư i thép t hàng, ư c cung c p nh ng phương ti n c n thi t ch ng minh lư i thép tho mãn nh ng yêu c u c a tiêu chu n, ư c tr c ti p l y m u ki m tra th nghi m t i nơi s n xu t ho c trong phòng th nghi m. 4.2.7.2 N u không ki m tra thì cơ s nghi m thu s n ph m lư i thép hàn là gi y ch ng ch v t li u, m i hàn ã ư c th nghi m tho mãn các yêu c u c a tiêu chu n. Gi y ch ng ch bao g m các ch tiêu k thu t và tháng, năm s n xu t lư i thép hàn. Vi c này ph i ư c ch u tư ch p nh n. 4.2.8 Kí hi u k t c u lư i M i lô lư i khi xu t xư ng c n có nhãn mác ghi rõ các thông tin: – Mã s tiêu chu n lư i thép hàn, ký hi u t m lư i; – Tên ho c thương hi u nhà s n xu t. 4.2.9 Nh ng thông tin bên t hàng c n cung c p – Yêu c u i v i d ng s i thép dùng trong lư i thép (dùng s i thép trơn ho c có g ); – Yêu c u i v i c s i, bư c s i theo hai phương và chi u dài u th a c a s i d c cũng như s i ngang; – Kích thư c m nh lư i theo hai phương; – S lư ng m i lo i m nh lư i yêu c u. 5 Thi t k s d ng lư i thép hàn 5.1 Th hi n lư i thép hàn trên b n v 13
 13. TCVN 9391:2012 B n v thi t k k thu t ph i th hi n rõ ph m vi, v trí t lư i thép trên m t b ng, lo i lư i thép (n u là lư i quy chu n), c trưng c a lư i thép (n u là lư i không quy chu n), ng th i ch rõ phương c a s i d c (s i ch u l c). B n v cũng c n ch rõ các chi ti t c u t o c a lư i thép, ví d như v trí n i ch ng, kho ng n i ch ng, kho ng neo lư i thép vào các k t c u ch u l c khác…(Ph l c D). 5.2 Neo và n i c t thép 5.2.1 Chi u dài neo Chi u dài neo ư c tính theo công th c: fs D la ≥ (1) 4 f bu trong ó: la là chi u dài neo, tính b ng milimét (mm); fbu là ng su t neo gi i h n xem là không i trên chi u dài neo, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2); fs là cư ng tính toán c a s i thép, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2). D là ư ng kính ti t di n ngang hi u d ng c a s i thép, tính b ng milimét (mm). 5.2.2 ng su t neo gi i h n ng su t neo gi i h n fbu (N/mm2) tính theo công th c: f bu = β f cu (2) trong ó: fcu là cư ng tiêu chu n c a bê tông, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2) (TCXDVN 356:2005); β là h s , ph thu c vào tr ng thái kéo nén và d ng s i thép; Khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép có 4 m i hàn, h s β l y theo B ng 3. B ng 3 - Giá tr h s β khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép có 4 m i hàn Neo trong vùng kéo Neo trong vùng nén 0,65 0,81 – Khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép không 4 m i hàn, h s β l y theo B ng 4 14
 14. TCVN 9391:2012 B ng 4 - Giá tr h s β khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép không 4 m i hàn D ng s i thép Neo trong vùng kéo Neo trong vùng nén S i thép trơn 0,28 0,35 S i thép có g m t chi u 0,40 0,50 S i thép có g hai chi u 0,50 0,63 5.2.3 N i ch ng c t thép – Không n i ch ng nhi u (l n hơn 2) lư i thép t i m t v trí. Trên 1 ti t di n không ư c b trí n i ch ng ng th i c lư i thép ch u mô men dương và lư i thép ch u mô men âm. – Không n i ch ng trong vùng có ng su t kéo l n. – Giá tr gi i h n chi u dài n i ch ng c t thép l y theo B ng 5, ví d tính toán xem Ph l c F. N i ch ng toàn ph n là lo i n i ch ng mb o y chi u dài n i c n thi t. i v i các k t c u ch u l c theo 2 phương, n i ch ng toàn ph n áp d ng i v i s i d c và s i ngang. i v i phương ch u l c c a k t c u làm vi c theo 1 phương, n i ch ng toàn ph n áp d ng iv is i d c. Nên áp d ng n i ch ng toàn ph n theo c 2 phương khi không có ch nh c th c a thi t k . N i ch ng bán ph n là lo i n i ch ng có chi u dài n i th c t b ng 1/2 chi u dài n i tính toán. Lo i n i ch ng này áp d ng i v i s i ngang c a sàn làm vi c 1 phương, ho c trong vùng s i thép có ng su t x p x b ng 1/2 cư ng tiêu chu n. B ng 5 - Giá tr gi i h n chi u dài n i ch ng c t thép Trư ng h p trong kho ng chi u dài n i ch ng s i thép trên 2 l p lư i thép có 4 m i hàn C p b n ch u nén (Mác bê tông) B 20 (M250) B 22,5 (M300) B 25 (M350) ≥ B 30 (M400) Lư i thép 31D 29D 27D 25D Chi u dài n i ch ng t i thi u là 250 mm Trư ng h p tính l c neo tính theo quy nh các s i thép r i trong ph m vi n i Mác bê tông B 20 (M250) B 22,5 (M300) B 25 (M350) ≥ B 30 (M400) S i thép trơn 15
 15. TCVN 9391:2012 B ng 5 (k t thúc) 72D 66D 61D 57D S i thép có g m t chi u 51D 46D 43D 40D S i thép có g hai chi u 40D 37D 34D 32D Chi u dài n i ch ng t i thi u là 300 mm CHÚ THÍCH: D là ư ng kính c a s i thép l n hơn. 5.3 Vi c tính toán thi t k s d ng lư i thép hàn tuân theo tiêu chu n TCXDVN 356:2005, v i s i thép dùng ch t o lư i thép hàn có cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán như trong C.8.1.3, Ph l c C. 5.4 Chuy n i tương ương t thép r i sang lư i thép hàn C u ki n d ng t m t thép r i v i di n tích c t thép ch u l c A có th thay b ng lư i thép hàn v i di n td tích thép quy i A như sau: A× fs Atd = (3) f sh trong ó: Atd là di n tích ti t di n lư i thép hàn quy i trên m t ơn v di n tích m t c t; A là t ng di n tích ti t di n các s i thép r i ch u l c trên 1 ơn v di n tích m t c t; f sh là cư ng tính toán c a s i thép dùng trong lư i thép hàn, tính theo C.8.1.3; Ph l c C. fs là cư ng tính toán c a s i thép dùng trong thép r i. 5.5 L a ch n lư i thép Vi c l a ch n lư i thép c n xu t phát t c i m c a k t c u và di n tích thép tính theo 5.3 ho c 5.4 l a ch n lư i ô vuông (A, E, F) hay ô ch nh t (B, C) trong B ng 1. Do yêu c u thi t k , n u không s d ng d ng lư i thép thư ng dùng, thì có th t hàng s n xu t nh ng d ng lư i thép c bi t. 6 Thi công l p t và nghi m thu lư i thép hàn 6.1 Ki m tra lư i thép hàn t i hi n trư ng trư c khi l p t Trư c khi thi công l p t lư i thép hàn, c n ki m tra nh ng n i dung sau ây: 16
 16. TCVN 9391:2012 – B r ng c a lư i là kho ng cách gi a tâm hai s i d c ngoài cùng. Dung sai cho phép c a b r ng lư i không quá ± 13 mm. Trong trư ng h p b r ng c a lư i ph ng hay lư i cu n là kho ng cách gi a hai u mút c a s i ngang, dung sai cho phép không quá ± 25 mm. – Chi u dài toàn b c a lư i ph ng, o trên b t kỳ s i d c nào, có dung sai cho phép là ± 0,5 %, nhưng không quá ± 25 mm. – u th a c a s i ngang không nh hơn 25 mm. – Kho ng cách trung bình gi a các s i ư c xác nh sao cho t ng s các s i trong lư i ph ng hay lư i cu n b ng ho c l n hơn s s i xác nh t bư c s i thi t k , nhưng kho ng cách t tâm t i tâm c a các s i k nhau dung sai không quá 6 mm so v i bư c s i thi t k . – Chênh l ch kho ng cách hai s i thép k nhau không quá 15 mm. – Dung sai cho phép c a ư ng kính s i thép ư c l y theo B ng 6. B ng 6 - Dung sai cho phép i v i c s i trong lư i thép hàn C s i Dung sai (mm) ≤5 ±4% 59 ±5% 6.2 Yêu c u v s i thép – S i không có các ch b xo n. – B m t s i thép s ch, không dính bùn t, d u m , không có v y s t và các l p g . ánh g v a không gây ra các khi m khuy t trên s n ph m mà có th th y ư c b ng m t thư ng. – Các s i thép không b b p, b gi m ti t di n do ánh g ho c di các nguyên nhân khác, ư ng kính không gi m quá gi i h n cho phép là 2 %. N u vư t quá gi i h n này thì lư i thép ó ư c s d ng theo ti t di n th c t còn l i. 6.3 Yêu c u v lư i thép Lư i ph i vuông góc, không bi n d ng sau khi v n chuy n là l p t. Lư i thép ph i m b o úng ch ng lo i như trong thi t k . S lư ng các m i hàn g y trong quá trình l p t v n chuy n ph i tuân theo 4.2.6. 6.4 L p t lư i thép hàn 6.4.1 Các b phân l p t trư c không gây c n tr cho các b ph n l p t sau. 6.4.2 Có bi n pháp n nh v trí lư i thép b ng các giá ho c con kê, không lư i thép b bi n d ng trong quá trình bê tông. 17
 17. TCVN 9391:2012 6.4.3 i v i lư i ô ch nh t, ph i t sao cho s i d c úng theo phương ch u l c ã ư c ch rõ trong b n v thi t k . 6.4.4 L p b o v bê tông ph i m b o theo quy nh thi t k . 6.4.5 Các con kê c n t t i các v trí thích h p tuỳ theo m t c t thép nhưng không vư t quá 1 m m t i m kê. Con kê có chi u dày b ng l p bê tông b o v c t thép và ư c làm b ng các v t li u không ăn mòn c t thép, không tác ng n ch t lư ng c a bê tông. Có th b trí nh ng con kê b ng bê tông dư i l p thép trong sàn khi s d ng m t l p thép. Khi b trí lư i thép hàn cho sàn công son hay l p thép ch u mô men âm thì ph i dùng con kê s t. Sai l ch chi u dày l p b o v so v i thi t k không ư c vư t quá 5 mm; 6.4.6 m b o chi u dài n i ch ng gi a các l p thép theo yêu c u thi t k và c u t o. 6.4.7 Trư c khi bê tông ph i xem xét nm c g c a thép. N u lư i thép ch b g màu vàng do m thì không c n ánh g . N u l p g ã t o thành v y thì ph i ánh s ch trư c khi bê tông. G ư c coi là quá m c cho phép n u ti t di n ngang c a s i thép b gi m vư t quá dung sai cho phép. 6.5 Ki m tra và nghi m thu công tác l p t lư i thép hàn 6.5.1 Công tác ki m tra c t thép bao g m các ph n vi c sau: – S phù h p c a các lo i thép ưa vào s d ng so v i thi t k ; – S phù h p v vi c thay i c a các lo i lư i thép so v i thi t k ; – S phù h p c a phương ti n v n chuy n i v i s n ph m ã gia công; – Ch ng lo i, v trí, kích thư c và s lư ng lư i thép ã l p t so v i thi t k ; – S phù h p c a các lo i v t li u làm con kê, m t và sai lêch chi u dày l p bê tông b o v so v i thi t k . 6.5.2 Trình t , yêu c u và phương pháp ki m tra công tác c t thép th c hi n theo quy nh B ng 7. 6.5.3 Vi c nghi m thu công tác l p t lư i thép (m u biên b n xem Ph l c G) ph i ti n hành t i hi n trư ng theo các yêu c u c a 6.1 n 6.3 và B ng 7 d ánh giá ch t lư ng công tác lư i thép hàn so v i thi t k trư c khi bê tông. 6.5.4 Khi nghi m thu ph i có h sơ bao g m: – Các b n v thi t k có ghi y s thay i v lươi thép trong quá trinh thi công và kèm theo biên b n theo quy nh v các thay i; – Các k t qu ki m tra m u th v ch t lư ng thép, m i hàn; – Các biên b n thay i c t thép trên công trư ng so v i thi t k ; – Các biên b n nghi m thu k thu t trong quá trình gia công và l p t lư i thép; – Nh t ký công trình. 18
 18. TCVN 9391:2012 B ng 7- Ki m tra khi thi công l p t lư i thép Th i i m ki m Yêu c u ki m tra Phương pháp K t qu tra Theo phi u giao Có ch ng ch v s i thép ư c hàng và ch ng ch cung c p úng yêu c u M i l n nh n S i thép o ư ng kính ng u v kích thư c ti t di n, hàng úng ư ng kính yêu c u b ng thư c k p cơ khí B m t s ch, không b gi m ti t B m t s i thép B ng m t Trư c khi l p t di n c c b Xác nh v trí, kích Thép ch và chi ti t t thư c và s lư ng m b o các yêu c u theo quy Trư c khi bê s n b ng các bi n pháp nh thi t k tông thích h p -L p t úng quy trình kĩ thu t B ng m t, o b ng - Ch ng lo i, v trí, s lư ng, kích Khi l p t và khi L p t lư i thép thư c có chi u dài thư c úng theo thi t k nghi m thu thích h p - Sai l ch không vư t quá các giá tr cho phép B ng m t, o b ng m b o các yêu c u k thu t Khi l p t lư i Con kê thư c theo 6.4.5 thép Dung sai chi u dày l p bê tông Chi u dày l p bê tông B ng m t, o b ng Khi l p d ng và b o v theo 6.4.5 ho c theo quy b ov thư c khi nghi m thu nh thi t k Ki m tra b ng tính Lư i thép thay i theo quy nh Khi l p t lư i Thay i c t thép toán thi t k thép 19
 19. TCVN 9391:2012 Ph l c A (Tham kh o) Các ký hi u trên m t m nh lư i và cách miêu t A.1 Vi c miêu t các m nh ho c cu n lư i ph i th hi n ư c các quy nh v các thông s cho trong B ng A.1. B ng A.1- Các thông s c n miêu t và ký hi u STT Thông s c n miêu t Ký hi u 1 Chi u dài m nh lư i ho c cu n lư i L 2 Chi u r ng m nh lư i ho c cu n lư i B 3 Kích c m nh lư i ho c cu n lư i L×B 4 C s id c Dd 5 C s i ngang Dn 6 Bư c s i d c (theo phương ngang m nh lư i ho c cu n lư i) Pd 7 Bư c s i ngang (theo phương d c m nh lư i ho c cu n lư i) Pn 8 Kích thư c ô lư i P d × Pn 9 u th a 2 bên theo chi u d c c a m nh lư i ho c cu n lư i M1, M2 10 u th a 2 bên theo chi u ngang c a m nh lư i ho c cu n lư i S1 , S2 A.2 i v i m nh lư i ho c cu n lư i có d ng thư ng dùng như trong B ng 1 c a tiêu chu n này, n u không có nh ng quy nh c bi t thì chi u dài các u th a ư c m c nh như sau: u th a hai bên theo chi u d c c a m nh ho c cu n lư i b ng nhau và b ng Pn /2; u th a 2 bên theo chi u ngang c a m nh ho c cu n lư i b ng nhau và b ng Pd/2. Trong trư ng h p này, ch c n mô t cu n lư i ho c m nh lư i v i các thông s v lo i lư i và kích c lư i (xem Ví d 1) A.3 i v i các m nh lư i có các thông s c bi t khác v i các quy nh trong các d ng lư i thư ng dùng (v u th a, c s i, bư c s i…) thì trong miêu t ph i ch rõ các thông s c bi t này (xem Ví d 2 và 3). A.4 V i các m nh lư i ho c cu n lư i có thông s ph c t p hơn, ví d : c s i theo các phương là khác nhau ho c bư c s i theo phương d c ho c phương ngang ho c c hai phương là phi tiêu chu n thì c n có b n v chi ti t. Cách th hi n b n v chi ti t xem Hình A.1 20
Đồng bộ tài khoản