TCVN 9393:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

1
397
lượt xem
133
download

TCVN 9393:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9393 -2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. TCVN 9393:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 269:200 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9393:2012

 1. !" # $ %& % '!( )* + ' , - . '/ 0 1
 2. &23 23 !" # $ % & '( ) * + , %-. " / 012 3( 4 56 7) 8 5 ) * + , % 9 .# $ 2: %5; 4< " * = , % : .# $ 2 >? % @ A6 , * ) * B , %C. " / 012 >D A6 < $ 7E ) * F% 5 * , % G . " / 012 '( H % AI% % 0 %J" %K% L /8 < 0 ) * @ !
 3. 456 76 8 'M% % $; N L :OCPQ &BR SS T1 < $ / 10 U V &B %J" W % X # $% X /Y ; " / 10 UV + Q A6 +Z SS+ZQU[: $ S Z=Z SS+ %J" : ) J < $ % 8 D A6 V %J" W % X # $ % X /Y 1 P * \ 1" K% :] * O^$ _ ` 9D O^$ _ 5 W A1 a 9D O^$ _ V a N % % W % X U1 ,' : b ,'M X a 9D \ 1" K% :] * %] 56
 4. 93 :;< = >:?> :@ =:6AB :6A C;5 = D = 6 C9 = E : F> G93 C23 ` :HB I6 ?> G2 = W % X $< $ '( c * * 7' 5d 0 7K ! K% 7 % % 1 %K% ( e I a %K% ( H W a / ] D% /)% 'f% '( %] . a @ a / 1" 0a / 1" ? a / 1" 4 2 71 % % %] 7E H^$ _ W % X / ] % 1 ) * %K% 7Ta %K% % 7 ,* 7 : J =K IL 8M : =:EN 71 W % X $ % Ac % % !" A" R O 93 :P =:6AB . TA ,TA2 :K% 'M% % K 71 A6 % % %K% %J" %] 7E 1F% %] 7W % % )% ) * O A =6N 6 . 1" A$A T 2 g* 6 8 5 ; 1 0 7K % ,W %K% ) * O A >: Q3 .hT"% 1 A$A T 2 g* 6 8 5 i , 0 ,_% . ; T1 a, 6 7K 2/ " 0 OR 6 C9 = =6S6 :H .j" , 7T ,1" 2 0 7K ,f b %J" %K% % 'M% ; HX$ 7" 1 'M% H % T1 D f < $ 'f% 1 OT 6 C9 = 3:U >:F> .-,,1k"5,T ,1" 2
 5. 0 7K %J" %K% ) T1 V /* b V 1F% , * %K%a 5d 0 7K f % " % 1 * A6 " 1 OV 6 C9 = :6W XW .CTA ,1" 2 0 7K , *% _ / 8 %J" %K% T1 8 /8 OY Z 8M : [ \ ;S3 .3T ,T T A "5 , $2 7 N / D ,l %J" %K% 'M% HT , m n .N 2 \ 8M : 3: = O ) * %K% 5d '( 0 7K ! @ K% 7 % .A" ^$ K , ) * @ ! %K%2 % ; 'M% _% * o " 1 R p q 8 /8 /; 7" % b ,'M %] 7E O ) * @ ! %K% o " 1 p q 8 /8 .A" ^$ K , ) * p q2 'M% 8 7'f% / %] %K% 7 d H % % % A6 , * % 8 /8 V %' Da 5 8 6 < " * 0 7K [% $; %J" %K% , %( Ao % 1 8 /8 1F% V % r 4 8 /8a % K 8 5 %] * %] %K% i M :gs gt:gR 7' M 5 8 7u V /* b V % / * 8 /8 %K% / _% ,^ % E/ ] b 8 0 8 ) * p q O ) * @ ! %K% o " 1 /; 7" % b ,'M %] 7E .A" ^$ K , ) * /; 7"2 'M% 8 71 " %] 1F% A" / %] H1 %K% d /; 7" AI% % 0 %J" %K% T1 8 /8 % b ,'M %] %K% OR :K% ) * p q ' 'M% %] 7W 5* 1 %] 7E :K% ) * /; 7" 'M% % K 71 A6 % % %K% %J" %] 7E :gs gt:g R : ; % K %K% %J" %] 7E , %K% ) * p q f V / * %K% 0 % L" %' D ; % 'M% 0 7K ) * ,f b T1 _ / 8 0 _ 5 1 7'f%a % $; %J" %K% ; / ] ^$ 0 'o Hb 8 /8 %b 5W 7W %J" %] 7E A" $v :gs gt:g R :K% ) * p q 0 % %b 1a , * a /)% 'f% '( %] 6 ' %K% % ,_% %J" %] 7E OT P 7) %K% ) * 1 8 /8 % r a ' ; % V /* b V W 5; 71 7' M V /* b V I% 1F% o / _% 7 0 7K ,f E W % K %K% ) * 7) 5b ,M b \ % K %K% ) * /; 7" E% % lw W 8 % b ,'M %] %K% _% 8 OV 36 ,'M %K% ) * 1 8 /8 < $ i$ T1 I% D < " 7K %J" %] 7E a I% D I% %J" V /* b V a/ * 8 /8a % J ,1 %K% Ac % b ,'M %] &
 6. %K% 71 * 7' a ] ' 'M% ,b$ 5d x N A6 %K% %J" %] 7E ' 71 K 7' M / ] ) ( %K% :gs gt:g R 36 ,'M %K% ) * W 'M% p ,W T1 I% D I% %J" V /* b V :gs gt:g R 71 7' M 0 5 8 7u V /* % / * 8 /8 %K% / _% ,^ % E/ ] b 8 0 8 ) * p q OY ) * %K% 0 1% 5D " /! % 7E D% $W ] / * 7_% 8 % r 1 : %% 5D 8 5 T1 u ) * % 'M% b , $* 1 1 O] : % %] % / 01 A " /! % 'M% 8 7'f% / ) * @ ! %K% : % 6 / 1" / 01 A % % ; ) * * 7' W 'M% 56 7) %K% ) * a ' y ( ) L 7) %K% _ / 8 ) * O P *% ) * 0 ^ J T1 '( ) * 'M% 8 /8 % b QD '( ) * % V% 8 % % ; % ; A" R "2 UF% ; %] 7E H^$ _ v 52 UF% ; b V %J" / _% H^$ _ " ; ) * v %2 UF% ; %K% ) * .A6 ,'M a% J ,1 a /)% 'f%a AI% % 0 2v 29* %] v T2 " r %J" %K% A" / %] H1 8 / ) * v z2 0 7K ) * % $; %K% ,f b T1 _ / 8 v 2 '( < $ 7E " 0v 2 {W % V 8 5 ) * v 2 C_ / 8 " a 8 D N % I% _% * ) * v /2 : % $W % % 8 / % R :;< = >:?> :P =:6AB RO = \^ _3 ) * 'M% 8 5d '( i 0 7K ! @ K% 7 % %K% A"1 % 1 'f % %J" ,_% @ a %K% ,l A^ W 1 b V 0 7K % ,W %K% 'M% _% W 5d /)% J$ ,_% f * 0 ,_% , % b 0 a T1 1F% /8 M %0 " : % A6 , * V 0 7K a% $; a 58 'M% 71 < 7E ) * , %( Ao ; ^ )% a AI% % 0 6 < " * 0 7K `% $; %J" %K% 71 b V :gs gt:gR : ; _% * T1 '( " 0 7_% 8 ,W %K% 5d F m 5 8 7K ,'M RO :6W M :P =:6AB RO O 8 5 ) * 5"1 4 * " 0 0 ,_% * 1 %< " 7n% +
 7. RO O g* " 0 4 /)% a 5( * 6 J$ ,_% 0 501 0 / ] 5 7q 7ra 1 D " 1 ,_% / ] y ( Sx ,_% , *% \)% J$ ,_% 0 501 0 % % $W % A" R "2 : AI% ^ I 0 7K ,f b T1 _ / 8 v 52 : / 0 p " 0a 0 0 f %b 0 7K i M f '( ) * v %2 : / 0 p 0 N / ] ) ( v 2: 7E J ; I % $; %K% ,f b T1 _ / 8 %D f 58 %J" * 0 ,_%v T2 \ Ac V /)% a % % /)% b 8 0 %i % J ,1 a %i F% ; ) /! 0 'M% 7W %i D $ 5( :gs gt:g R QW Ac /)% % / f % ; % 8 1F% ,1 7L % 0 ,*% ^ ,W %K%v :gs gt:g R : $; %K% ,f b 'M% _ ) ) b 5d Sx ' /) 1F% % V 7D %K% %D f 58 4 %J" %K%v :gs gt:g R : $; % 1 @ %J" * 0 ,_% ' 5d / Ac %K% T1 SS / Ac % b 0 T1 b RO O b * %K% /)% 5d @ 50 % J %' D D %I 501 0 ^ 56 0 7K 4 V %J" /)% ,W %K% RO OR g* 1 %< " 7n% 5"1 4 8 5a % 1 0 7K % ,W %K%a 1 % $; %J" %K%a $ J$ % X a % X % /| %K% RO OT 0 7K % ,W %K% 'M% 1 5d 4 4 ,_% ,n A} 71 * 6 J$ ,_% U4 4 ,_% W * % r 4 5D %i f /)% * 6 J$ ,_% f D% ) H % 8 x Q8 / ] % V /* * % r 4 5D E% ; * % r 7W 4 4 ,_% :gs gt:g R \ $8 / )% i D ,_% /8 .,1" %T,,2 1F% %0 58 I ,_% m 'M% * % r F " /)% % ) . % 0 2 ; 1 0 7K % ,W %K%v :gs gt:g R \ $8 / )% i 8 5 _ D 5i ,_% 71 * 6 J$ ,_% RO OV : $; %K% 'M% 1 5d 8 % $; /8 % D% ) H % 8 SaS a% 7E % % $; ) b S 1F% J ; 1 % $; ,f b T1 _ / 8 v :gs gt:g R \ $8 / )% i % % 8 5 _ D 1% $; 5d * a * < " v :gs gt:g R : $; ~ %K% 1F% 5 8 K% ^ %K% % ; 1 'M% 5d % % 8 5 F A} 71 %K% ' %0 58 * 7oa % % " 1 RO OY > $ J$ % X i ; 1 /; 7" % % $; a % $; %J" 6 /W % b 0a * 6 T1a % X ,n % $; /8a D 4 %J" % ) % $; %K% : % A6 , * 1 % $; %K% 5d $ J$ % X % r 'M% i ' , A6 , * / ; 7" ] RO O] : % 8 5 1 0 7K % $; 0 'M% / ; * % r /E : % % I % r /; 8 5 0 71 " * ,_% =
 8. RO O : % 5D ,n 8 5 1% $; 4 % X 5d • 1F% 5d @ % /| %K% 5d @ 50 0 0 501 ) 5 5 8 1 8 RO O g* 0 ,_% 0 'M% 8 /8 ; % 'M% 0 ,_% / ] y ( S x 0 7K ) * ,f b T1 _ / 8 i$ D% V /* ) * a% ;% K D 71 5" /8 %b A" ^$ , * 0 ,_%R "2 C % ) . % 0 2 /8 M f % b 0v 52 C % ) /8 M f * % ,_% , W /8 f T1v %2 6 M %0 " 7W :gs gt:gR \ ] i % b 0 , * 0 ,_% % 1 ) * %K% H W RO O : % 5D %b 1 %J" * 0 ,_% 0 501 0 % % $W % A" R "2 >• ,1 . % ) a % b 0a % ,_% , W /8 f T12 0 %i % J ,1 a %' Da D %I /)% 'f%v 52 : V A^ ~ T1 .%K% T1 1F% T1 b 2 / ] ,f ( % V A^ ~ %K% ) * v %2 N 7K ,'M 6 7K /; %0 % b 0a % ) / ] y ( S x 0 7K ) * ,f b T1 _ / 8 :gs gt:g R UD 4 %J" / ] ,f ( Z SS % V ) 1 v :gs gt:g R U6 7K % ; , 5W ] a @ a% Ay a 'f% % I" 71 % % _ 1F% % % F / %v :gs gt:g R : ; i %] 7E % A} , 6 7K f V /* J 7K ,'M < $ /8 %b % 1 @ v :gs gt:g R : ; i %K% %J" %] 7E %K% T1 8 8 /8 % 1 @ RO : ` M :P =:6AB RO O Q %K% A€ 8 ) * % 'M% / ; 7" % b ,'M T1 % % W % X * V %] * %K% RO O P *% ) * % r 'M% 8 % 1 % % %K% m J " % 4 %b 7l% %J" b 5 1 71 < 7E %] 1F% 5W ] %' D ; ) * T1 < $ %J" 8 /8 . 6 f %K% / 1" 42 " r L/ /8 l% %] 8 / ) * 'M% < $ ' A" R "2 6 ; $ 6 f %K% / 1" 4v 52 6 ; + $ 6 f % % ,1 %K% / % RO O U %K% ) * % ; 'M% %n 5f 1F% 6 W ' 0 'M% " %] ; 0 501 % % $W % A" R "2 \ 10 % % L %K% 8 % ) 0 J ; ,n F /)% 8 5 1v 52 >F %K% 'M% , 5d e a ] % f 7 % %K%a 8 % 8 0 " %6 W ;/ ] 5 1 % % 5D 'f % 0 7K ) * v B
 9. %2 : % 5* ,1 7L "A %K% %"1 ( %6 $ 8 H@ b$ % ;0 'o 8 /8 < 0 ) * RO OR \)% 0 F% 7_% 8 7W b * %K%a % ) ^ A1 f %K% \ i V /)% E 0 56 7) % % /)% A"1 % 1 0 7K 'M% 7 $V K% 7 %a % ) ^ ,W %K% :gs gt:g R \ ] F /)% 7_% 8 ,W %K% ) * v :gs gt:g R Q8 /)% / ] % / f % E 0 ,n 7 A"1 % 1 F e /)% . 1F% b * /)% 2 8 Hl% 1 1 f F e %J" % ) RO OT g* 0 ,_% 0 ,n F T1 $W n% %^ 5d a 6 HI < " 7 % %K%a 501 0 7 $V 0 7K K% 7 %a % ) ^ ,W %K%a 4 ^ J% %< $ A" R "2 C % b 0 'M% ,n F 7W % % 6 /W N a % 8 6 " D ,l %J" % % 6 /Wv 52 C % ) * % ,_% 0 'M% /W ,W % % 7 % • 1F% % % 6 /Wv %2 \ Ac V % ) a% % b 8 0 'M% , W /8 %I f " 5d % ,_%a 501 0 7 $V 0 7K 4 V ,W %K%v 2 P *% % b 6 7K 0 'M% %^ 5d a | a 7 % %H ,_%v T2 96 7) T1 .%K% T1 1F% T1 b 2 6 HI < " 7 % %K% \ ) * %K% H W a 0 %] T1 T1 % V % W %J" %K% ) * v z2 0 ,n F A"1 % 1 % b 0 , *% 4 f T1 / /8 M % l , * 0 ,_%v 2\ ,n _ H1 a %K% / ] 5 @ 7'f% / ) * RO OV C % /| %K% 'M% 5n % F 1 ^ %K%a % % %K% / 10 Sa ' /) 1F% % V 7D 8 * %K% RO OY : % % X 'M% F A1 A1 " 5W %K% ) * a % % 7 • 'M% % ] % F H 6 b : $; /8 'M% ,n 6 HI " 5W %K% 'M% n N ,W % % % X a % ^ %J" % $; /8 'M% _" ,W % /| %K% 1F% b * %K% . 1F% % ; ,n 'M% , 2 :gs gt:g R : ^ %J" % $; /8 W _" 7W F e } a 6 b , i % % b /) yv :gs gt:g R \ i 8 5 * a * < " ; 1% $; %K%a 5D 'M% n % F 1 ^ %K% 1F% % /| %K% RO O] \ 10 % % ,n _ 8 5 'M% < $ ' A" R "2 L ^ %K% ) * 8 ^ %K% T1 1F% % T1 b ,f ( ' 71 K 7' M / ] y ( v 52 L %K% ) * 8 ; b %J" % % 6 /W ,f ( ' 71 K 7' M / ] y ( a v %2 L %K% ) * 8 % % 6 • % X / ] y ( a v S
 10. 2 L 6% % X 8 %K% ) * a T1 6 /W % b 0 ,f ( ' 71 K 7' M / ] y ( a :gs gt:g R , ' /) 1F% % V 7D 8 * %K%v :gs gt:g R \ ) * %K% o 7D $a / 10 % % L $ %K% 8 %K% T1 8 % T1 b , ,'M / ] y ( Z , , ' /) $ %K% ROR \ Ca : =6N 6 RORO 7'f% / ) * % ) I%a 8 " 0 7'f% d /; 7" 1 D %J" 8 5 ) * 1 8 Hl% 6 " 8 5 %K% ‚ " 0 7'f% 'M% 8 5d % % % ,W %K% / 10 x 0 7K 8 /8 A" 0 0 V Sa T1 u 1 D %J" 8 5 ) * " " 0 " 0 o %b S / 10 S RORO ) * 'M% _% * T1 < $ 7E " 0 0 0 L %b a ) 5d 7p .x2 %J" 0 7K 8 /8 :b 0 f % r 'M% p 1F% 0 / % $; . D ,l 2 1F% D % 4 %K% N < $ 'f% 1F% J " < $ RORO # $ 7E " 0 W % X 'M% _% * ' A" R "2 ‚ " 0 L %b 8 0 7K ) * ,f b T1 _ / 8 '< $ o +a • %b " 0 / ] ,f ( x 0 7K 8 /8 :b 0 f % r 'M% p / 6% D ,l %K% N < $ 'f% '< $ o & ' / ] < ‚ %b 0 7K ,f b % 1 8 / D ,l %K% N < $ 'f% 1F% T1 '( ) * 'M% $* v 52 3" / /8 l% " 0 a 8 %K% / ] 5 1 E 8 0 0 V Sa • %b 0 0 5d , %b " 0 " 0 • %b , S a 7W %b 0 S% ; ,^ ( ' / ] < & :gs gt:g R ‚ 7 • %b " 0 % ; ,b$ 5d S xa x 1F% S x 0 7K 8 /8v :gs gt:g R " %b 0 SS x 0 7K 8 /8 % ; 'M% /@1 8 & ;< " A % $; T1 _ ) v :gs gt:g R \ % %( Ao )% I a% 1 @ ) * T1 < $ 7E F% 5 * / % .HT , % C2 ROROR Q8 % $W % ) * % /ƒ E _% * T1 < $ 7E " 0 A" R "2 : /E I b R ‚" 0 8 0 7K < $ . ] ' 8 SS x 0 7K 8 /82a A" 0 0 VS ‚ 7 • %b " 0a 0 0 " 0 '< $ 7E " 0 W % X .HT 2v 52 : /ƒ I "R ‚" 0 , 8 %b 0 % 6 %J" % /E I ba " 0 • %b , S a 8 % " 0 8 %b 0 % 6 %J" % /E I " a A" 0 0 VS ' "2v %2 ‚ " 0 % % % /ƒ 8 T1 'M% ,F , 'o 52 8 0 7K 1 1F% 0 7K ,f b T1 _ / 8 a T1 $W n% %b 0 % 6 %J" % /ƒ A" ,f ( % /E 7'f% :gs gt:g R 36 ,'M % /E ) * 1 ' b 8 /8 < $ i$ T1 % )% ) * v
 11. :gs gt:g R : ; p b ] %b " 0 1F% " 0 D , 8 %b % 6 %J" % /E 7'f% / " 0 , %J" % /E A" ROROT \ ] D% 1 % )% ) * a% % 7 " a 0 7K % $; %K% % 0 1 % % @ "$ A" / p 1F% 0 0 T1 / 10 " '< $ o 90 : ; 1% % 7 % % $; " %J" %K%a % $; % %J" * 0 ,_% 1F% %J" % X / % $W % ) = b :56 =6N :cU Gd6 8e f IL =:6 3:F> gh 6A > 6 C9 = :56 =6N :cU Gd6 IL 893 gh 6A \ ] < S D , % 1 S v \ ] < % 1 D , S A" v :b " 0 \ ] < D , % 1 S 8 T1v \ ] < D , % 1% % 8 T1 \ ] < S D , % 1 S v :b " 0 , %b 0 0 \ ] < D , % 1 S A" v \ ] < D , % 1% % 8 T1 ROROV 6% D % $; %K% 7 A" ^$ 'M% HT , N < $ 'f%R "2 \ ] < Sa Z 6 f %K% % 6 1 b q ,f a b % a b A@ L „1 8 %I v 52 \ ] < Sa Z 6 f %K% "A 71 b A@ „1 V 8 „1 % 0$ ROROY 0 7K ) * ,f b 1 8 /8 < $ a ' 'M% ,b$ ' A" R "2 U6 f %K% ) * p qR 9d 0 7K 1 1F% 5d Sx 8 SS x 0 7K 8 /8v 52 U6 f %K% ) * /; 7"R 9d Sx 8 SS x 0 7K 8 /8 RORO] T1 u Hc ,w D A6 7' M % ; H0$ 7" 71 < 7E " 0R "2 7 A6 %b " 0 % ; 'M% " p o % % %b 8 H@ b$ %K% ,l / ] /; 1F% 'M% 0 / " 0 8 0 7K 1 ;H % % ) H % 0 7K 1 v 52 7' M %K% % b * 5 1 'f %b 0 7K ,f b T1 _ / 8 E% ; 0 V %b 0 7K 7'f% 0 '< $ v %2 7' M o %b 0 7K ,f b T1 _ / 8 %K% % '" 5 1 a 8 8 /8 $W % H % 0 7K 1 V /* " 0 % 1 @ E% ; 8 % " 0a • %b 0 W ,b$ 5d S x 0 7K 8 /8 " " 0 " % % %b , ;H % 0 7K 1 RORO 8 € 5; 4< " * 0 7K `% $; % $; ` " %J" L %b 0 ; T1 u … 58 < 7E ) *
 12. RORO 71 " ) * a 0 ' H $W < " A T1 u E 7 %K% ) * a D %1 m %J" % T1 b 1F% %J" @ , W /8 %K% T1 f * % ,_%a D % $; % %J" % b 0 ;/ % 5* Hc ,) RORO :K% ) * p q 'M% HT , 5 1 / R "2 N % $; %K% 'M < Sx ' /) 1F% % V 7D 8 * %K% % /; 8 5 8 4 %J" %K% / % 8 v 1F% 52 P , * %K% 5 1 RORO :K% ) * /; 7" 'M% HT , / ] / R "2 :K% 5 1 T1 < $ o v 52 N % $; %K% 'f 0 7K ) * ,f b 58 ' %J" %K% 'M < < $ W 71 '( ) * RORO ) * 'M% HT , /8 l% / R "2 U % W ) * T1 '( ) * v 52 :K% ) * 5 1 RORO R ) * 0 L 8 * b$ % % * 'M A" ^$R "2 : % 6% % X F A" a / ] N 1F% 5 y v 52 \)% 1F% 8 5 1/ ] 1 D 1F% / ] % ) H %v %2 g* 0 ,_% / ] N P *% ) * % ; 'M% 8 % A" / m Hc ,wa / n% % RORO T ) * 5 J$ 5y 8 * b$R "2 :K% m 5 @ 7'f% / " 0v 52 : % E 7 W o / ] ; / n% % 'M% ROT @ i IL Ca : L\ XW [ :P =:6AB ROTO : % A6 , * ) * 'M% ^ )% a Hc ,) '" 1 50 '< $ o , % :a 5"1 4 R "2 90 A6 , * ) * v 52 90 N M /8 < 0 ) * ROTO L % % A6 , * ) * a , % %5; 4< " * A" ^$R "2 9 ; 4< " * 0 7K `% $; v 52 9 ; 4< " *% $; ` " %J" % % %b 0v
 13. %2 9 ; 4< " * 0 7K ` " v 2 9; 4< " *% $; ` 0 7K ` " :gs gt:gR >? % % 5 ; 4 HT , %9 r ,* H)% %J" 5 ; 4< " * 0 7K . 2`: $; . 2 ' 'M% ,b$ † Z S 8 Z S. H % ,f a r ,* % y2 ROTO L /8 < 0 ) * a AI% % 0 f %J" %K% ( % ; 'M% H % 5d % % '( A" R "2 '( 4 _" 7W E ' %1 < " * 0 7K `% $; R [ 7' M ' %1 58 N " a ; * 7u ; D 6% "$ N D D .A" ^$ K , ; 6 2a AI% % 0 f 5d 0 7K '( I f ; ' %1 5n 58 N D 6% [ Q8 ' %1 58 N % a/ 1F% / ] ;H % % ) H % ; 6 E %p %I 1 " 0 < $ 7E ) * ;% K '( H % AI% % _ 0 f .HT , % G2 :gs gt:gR ‚ 7 AI% % 0 f H % T1 '( / % " % ;/ % " 52 '( i % $; f '( I f AI% % 0 f R 3I% % 0 f 5d 0 7K '( I f % $; 5d Sx ' /) 1F% % V 7D %K% :gs gt:gR 9 8 4 %J" %K% 'M% ) 5d a 71 , 0 7K % a , ] 4 %J" , * %K%a , % V %K%a , * )% 8 * %K% %2 O@ T1 E 7 _% 8 ) * %K% ) * R [ 3I% % 0 f 5d 0 7K ,f b / L ) * . 7' M 0 i ) * Af ( _/8 1 V /* " 0 % 82v [ 3I% % 0 f 'M% ,b$ 5d %b 0 7K 7'f% %b 0 ^$ 7" 1 , * %K% ROTOR 3I% % 0 % 1 @ %J" %K% ( e I 'M% H % 5d AI% % 0 f % "% 1 * A6 " 1 ROTOT i$ D% I% D < " 7K %J" %] 7E a V /* b V a '( ) * '( H % AI% % 0 f a ' b 8 /8 < $8 * A6 " 1 % 1 i M f L 7' M % ;. " / 01 , % G2 ROV )?U 3?U XW [ :P =:6AB ROVO Q b V% "2 UF% ; %] 7E v 52 U " ; * 7' ) * v
 14. %2 U V / * " /Y ./8 < 0 / 01 A * 7' 71 q a A( 4 56 7) % % ; / 01 A a E 7 6 / 1" %K% ) * b 2v 2 3( 4 56 7) %K% ROVO UF% ; %K% ) * "2 36 * a 7) %K%v 52 8 5 '( %] %K%v %2 1 %K%v 2P , * %K%v T2 \)% 'f% %K% .% V a ' /) 2v z2 :"1 D %K%a %"1 D ~ %K%v 2 UF% ; %6 @ v 2 \8 < 0 / ; 7" %' D ? 5W ] v 2 1 %K% ) * . p qa / ; 7"2v ‡2 0 7K 8 /8 %J" %K%v /2 0 7K ) * % $; ,f b T1 _ / 8 ROVO 3( 4 ) * 8 5 "2 Q $ ) * v 52 1 ) * v %2 36 ,'M %K% ) * v 2 >] 0 A( 5D ) * T2 3( 4 56 7) %K% ) * * 6 8 5 ) * v z2 3( 4 56 7) * 1 %a < " 7n%v 2: %% I % r/; 8 5 ) * ROVOR # $ 7E ) * "2 : /E ) * v 52 # $ 7E p 0a 0 0v %2 9 ; T1 u a % @ A6 , * ) * * 7' ROVOT 9 ; … /8 < 0 ) * ROVOV \8 , a/8 V /8 < 0 ) *
 15. ROY j = ?3 N UL Q 1 *% ^ J D < $" 1 ,"1 D 71 H^$ _ a% 0 % b % %< $ A" ^$ 71 ) * R "2 Q ' / ] % 7 % * / ] 'M% 1/ _% ) * v 52 : % 8,* a % •a 5i m1a • 7W * 7' ) * 0 K A % A€v %2 0 % 5* 501 * 8 5a $ % ) * / y '" a n v 2 \)% a 5( * 6 ' 6 J$ ,_%a * 6 " a 6 % 'M% /E / ; 7" * A A % A€ "$ 8/ % % 5D ' y v T2 P *% ,n F 1 • 6 7K % 'M% _% * f 5* " 1 )% M v z2 C• 5y % % •a T1 K A % / _% ) * ; 0 501 " 1 F 5d %] v 2 3" / /8 l% ) * a 1 5D % % 8 5 ) * % 'M% 1 •a % $; / y * 7' 'M% 501 '• %X &
 16. :2 23 . " / 012 k< 8l h CP :6W M :P =:6AB ! "# $ a : O 6N 6 D = XP3: :m\ Q3n Go = GL 3: 6 IL 8h6 C9 = LB >: Q3 a : O 6N 6 D = XP3: :m\ Q3n Go = 393 cU LB >: Q3 !" #$ % a : O 6N 6 D = XP3: :m\ Q3n Go = GL 3: 6 IL 8h6 C9 = XW :p> 393 cU LB >: Q3 & & ' ( ) * * a : OR k< 8l h CP :A XP3: :m\ Q3 IL :A 8U 8H3 CU = :P =:6AB F E : +
 17. :2 23 ) .# $ 2 ?3 6q 8l [ N :A a : )O )6q 8l [ N :A 6 C9 = 3: \q IM a : )O )6q 8l [ N :A 3: \q IM b :56 =6N a : )O )6q 8l [ N :A 6 C9 = :56 =6N 3: \q IM =
 18. :2 23 .# $ 2 &r =:6 3:F> gh 6A :P =:6AB ) = O &r =:6 3:F> gh 6A :P =:6AB W %] 7E R 36 , * %K%R U" ; R \)% 'f% %K%R Q $ ) * R : V %K%R Q ' ) * R 0 7K ) * >"HR Q ' /; 7"R '( " 0R 6 C9 = kh 893 3: \q IM XW se f 8 393 T1 u * * % l \ ) 9 * 4 Q1 4 Q1 4 Q1 4 Q1 ) " " ‚ $ x 0 7K x b $; $; $; $; $; ) Q U4 U4 U4 U4 0 : : : : : . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 .&2 .+2 .=2 .B2 . S2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 :gs gt:gR . 2Q $a ) * v . 2 " ) * . " 5n " 0 0 0 2v . 2 " K% A6 , * v . 2 7p 0 7K 8 /8 ) 5d 7p .x2v . 2 0 7K ) * ) 5d b v .&2a .+2a .=2a .B2 36 K% 7W % $; /8 . 4 4 1 ,l 2v . 2a . 2a . 2a . 2: $; %K% ) L% $; /8v . 2: $; %K% 7 5E v . 2‚ % l * 'M a A_ %6 % %< " A * 71 < 7E ) * B
 19. ) = O ) = t = :p> gh 6A :P =:6AB 6 :P =:6AB :56 =6N =6K 6 : \q IM 8 393 : Xu :P =:6AB :6 3:f a S
 20. :2 23 . . " / 012 &e gh [ \ Ca : :P =:6AB 8v3 6A : % < $ 7E " 0 W A" ^$ % J $8 % 1 ) * %K% ( : % $W % V 8 5 ) * %] %% X 5 6 '< $ 71 W % X .O :P =:6AB :cU >:;< = >:?> :56 =6N =6N 6 X:j = 8t6 .:1 A " T ˆ T T7 ", 1" 2 .O O \ Ca : =6N 6 ‚" 0 0 0 L %b a • %b 5d S x 0 7K 8 /8a " 0 • %b 5d . 1F% " %6 1 2 .O O :6 3:F> gh 6A T1 u % @ A6 , * T1 < $ 7E " 0 6% D % :gs gt:gR '( $ 1 -3 > [= V .O :P =:6AB :cU >:;< = >:?> =6N 6 :N : .# %/ 1" TA z17 ˆ ", ,TA2 .O O \ Ca : =6N 6 "2 ‚ " 0 8 0 7K ,f ba • %b 5d Sx 8 x 0 7K 8 /8a " 0 a v 52 3" %b 0 7K ,f ba 0 VS .O O :6 3:F> gh 6A "2 ‚ % @ A6 , * "$ 7'f% A" / " 0 • %b v 52 %b 0 7K ,f ba % @ % % A6 , * / L " 0 A" % % ; a %2 ‚ % % A6 , * "$ A" / 0 0 1 1 VS A" % % ; a :gs gt:gR '( $ 1: % "1 ] 5" QTk {17/a : % < 0 ,) ' %"1 6% , W 5" -3 > `= V .O :P =:6AB :cU >:;< = >:?> =6N 6 IS6 gh =6N 3: \q IM X:j = 8t6 .:1 A " 3T ,T T ˆ %7T T 1" >T 1 2
Đồng bộ tài khoản