TCVN 9396:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
230
lượt xem
93
download

TCVN 9396:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9396 -2012 Cọc khoan nhổi - Xác định tính đồng nhát của bê tông - Phương pháp xugn siêu âm. TCVN 9396:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 359:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9396:2012

 1. ! " # $ %& ' %" ( ) * + # , -. , $, / 01 *2345 67 4 # 84 4397 : 72 2; 2; ?2 ?34 4 # /2 7? 6 @4 94
 2. 1C? C? !" # $ % & ' ( ) * +, % - ./ 0 1 2, 3 4 * ( ) ) 56 4 47 8& 9 : ( ) ; < = > % > 8& 9 : ( ) ? . % @ A9 $ BC = D E 1% 5 $- F 2, 3 . %=A " 8 :>BC GH I '1 5( 1 >2, 3 1 J % % %K 8 ) 8 % " . %LA " 8 :>BC M % ( I K 8 $& %N" ', O
 3. DE7 F7 G 6P% % $D Q R LMSTU 9 $ 8 >: 7 - *; %N" , % W # $% W 8X D " 8 >: 7- 4 U 21 4Y ??4YU7ZL $ ? Y T ) \ >" ]% LO ) M3$ ^ _ =[ M3$ ^ ' , 2> ` =[ M3$ ^ - ` Q % % , % W 7> .6 L K .6P W ` =[ \ >" ]% LO ) %O '1
 4. H? I 6H F 2, 3 ( I K %N" ', O D ) i 2^ Q I - %N" 1% 5 $- F 9 " ', O 6P% 8D 5" V> 6H ]% 5 % 6H " 5 % [ < >\ W ?N: O P = ASVgV% 2 >g V %> %5V VB Th ', O 8 O 0% % /% >0% % % K .6P "$ Q .J V> % - : 5> 6H F 2, 3 8 $& %N" ', O D ) i h 1% 5 $- F 9 " ', O ' : [ [ A 6 : H ? jB [ 1] ?^ V2 B P % % 5 > 6P% - " ` ', [ 21 %N" F 2, 3 5 $- 9 " ', O " [ D [ D % % [ 23 8 % " ]% V> % - 3 %]% > GL < ?< =
 5. [ 5> ] 56 P 8 $& %N" ', O %]% 8 >" I >0% %K 8 ) 6P% ) 'a 6H F 2, 3 % 6P% D 3$ . 2^ %: ' > >0% 2^ F % & - I 8 $& 5> ', O 7D 8 k 0% D 8 $& % 8& P ^% ) , % % 6H 8 % 6C 8 >" .K$ E i .l ', O ` ( ) m E ', O [ \D 5" % K .6P %]% 8 >" I 'a 6H F 2, 3 . ^% ) 6H 8D 5" 8 O n% > m F % ( I K 8 $& %N" ', O 5> R D D [ ( ) 8D 5" % K .6P %]% 8 >" I 'a 6H F 2, 3 % D 6P% ^% ) i " " > C %O %]% e` %O %]% 5 [ [ ( ) 8D 5" 'a 6H F 2, 3 i " > %O %]% e 6P% & 56J% 8 %O %]% 5 \& 9 : ( ) . [ 5> %H 2i D .^" % ] & ' %O ) %O %]% [ [ ( ) 8D 5" 'a 6H F 2, 3 i " > %O %]% 5 6P% & 5> " %O %O 5d >0% 2" 8 %O F> %]% \& 9 : ( ) . [ 5> %H 2i % & D Q D - % K .6P %O %]% [ [ G1 .6P %]% % & 8D 5" 'a 6H F 2, 3 6P% .^" % ] o V> R " > 5> " > %O %]% e 21 .6P %]% 6P% 8 D 5" . K %: % % %]% % ^% ) % % 6H 8D 5" 2p% % : %N" %]% 'a : 5] ! >0% : 5] [ 5> " > %O %]% 5 21 .6P %]% % 0 1 2, 3 6P% 9 $ 1 D 'a ?j Q 21 .6P %]% % 5> %O 5d ` 5> 21 .6P %]% % & 8D 5" 6P% F % [ % % E , .K$ ( K 'a j Q 21 .6P %]% % 5> %O 5d [ [a " '/ & ( ) 6H F 2, 3 5, [ %]% 8 >" I >0% [ %K 8 ) % q% D ^% ) 6P% 1 D 2" 4 $ ( R8 8& r% Q ', O i %]% >0% %K 8 ) [a & ' ( ) : 6P% 8 D 5" ) % W 8o V> 9 $ %N" %H 9 " % W 9 $- %K m [b U 6 ^% ) ( ) : 6P% > > - 6H ( ) 6P% %H 9 " % W 9 $- %K % p % qF % a
 6. a[ [ L: 6 % $, % 6 " - 8(% 6J% A 6 8( %N" > R & ? B` - 8 : s % 1 K 21 "> [ O 6 21 F %N" > a 5> R ? 8ft & ?? 8ft a[ *c 6 % % p% s >% - %N" u 0 %/ ( ) V> $, .v %: p R >0% ) p 9 " ) \ ( ) 1% [ 8m> %N" > 6P% 9 $ h P V> 8 : s %N" u .> $8 % " G" 21 % > m %N" m > [ 23 6P% % ] .K$ 5 > .J H 5> " 5 2" C Y ?? % - 23 1 > >0% % a[ [ f" % [ 3$ % ( ) 1 J D 5 $- ( ) R > ., 8 1 $ % ( 5, 2 1 % - 0 %/ ( ) L %% [ 3$ % ) % ( ) %b . 1 '[ > 1% [ 8m> J 8 1 $% ( a[ *c 6 R ? & *? `% - $ %N" 1 % ] R & * : ( > : ':> 8 : s % .^% A%: .^% k p .^% " B 7 6J %N" 1 6P% ' 8( ` 5, % / $ b[ L % > 1 > 2, 3 % D >0% ' [% % 0 > (" 5> %N" .I %1 m ` 8 >: % % "% % 1 >0% ' [% : : ':> 2^ Q %N" 1 8 O ' F, % 5> 9 5d Q ', O L %1 $ 6P% 0 2> 2> J " ]% V> 2 1 % - 3 %]%` $ %N" % % 1 > 6P% 0 i %h [ %"> [ 2 $ 1 8 >" T )% . , 8& "% % > 1 : : ':> 8( 8 ( 8 O % > 6J% 'W >0% % % % K .] > 5> 1 b[ (" 5> % %1 > 2, 3 : 6P% 8 D 5" O 2 1 Q $ 6J% 2 % 56J% 8 & Q ', O b[a G1 .6P % %1 > 6P% 9 $ o [% > 8(% 6J% %K 8 ) % ( ) 71 J ] %K 8 ) 8 >: % % " 3 " 1 8& & " D : > , '1 5( 5> 8 >: R ?` & ` 4
 7. b[b 71 J %]% 8 >" I % 6 8( %]% . A B d 21 .6P 1 > ^ ( % > [ %]% 6 2" C "B f" 1 8 *? % A % "% %1 .
 8. "B 7 6P% : > 5> .b 1 >` [ [ 23 ^ D - % q ( ) % % > $ : . O 0 %h [ %"> [x 'B ( ) 6P% - % q 2"> % > " 5 $- F 2, 3 R D D . 1 D ', [ 6P% %N" ( ) F . .J K [ [ 5> 9 5d e ) > % % $D R $ ., q %]% AFV fd B L: %h 6P% 8m> ., J [ 1% ( 56J% h P J % - %]% 8 : s %N" & '` % % 1 > : : ':> . O $ 6J%` ( ) F 2, 3 6P% D 5, d V> % - %N" u 0 %/ ( ) 6P% . ) 21 . ) \& 9 : ( ) 6P% O 6 '"> I % % 21 . ) %H ': 2" C "B " 5 $- F ` 21 ', [F % % [ 23 e ) R D D x 'B L - %N" u 0 %/ e ) Lf| S•U C € $ >2, 3 L ( ) w >2, 3 LK 8 ) ', O % 8D 5" 7 * 7 i < #
 9. A B 5> C . 1% 5 $- F 2, 3 ` ( 'a m 5, 3$ A Y2Bx . 8 >: % % " 3 " >` ( 'a m A Bx . " 5 $- F 2, 3 9 "% - ` ( 'a 3$ A2B Lf| f}LfC 5> 56 P 8 >: % % " 3 " >• ?% `% % rv 5 1% 5 $- F 5> ', O % D' : 6i 8D > 2" 21 8 F 2, 3 : 5 $- 9 " O 56 6J% .) . 1 2, 3 j[ G" 21 % > m - " 5 $- F 6P% V> % % [ 23 8 % " 2" 8 ~ ) % q 8 O 6P 9 j` 2" 21 ' , [F 8 O 6P 9 j - D Fe .v 8& 9 : : % 8 : s Fe .v >0% .> '‚ ƒ 5> 8& 9 : e ) AFV . % LB j[ ) 56 % D 2H '[ 8& 9 : > - ( I K %N" ', O %]% ^" V> ' D I ( ) " >0% 1% 5 $- F 2, 3 6P% V> 2 1 % - 0 %/ ( ) \ K$ % 2^ : 1% 5 $- F A : „ ? jB >0% s " 5 $- F As „ ? jB` d : e ) . i %"> [ %N" 5( D8 k 8 $& Lf| f}LfC \ F % ( I K %N" ', O 'a 6H F 2, 3 % 8& P J 8& 9 : e ) m E ', O % q Fm % > E ', O $, % - %6 [ V> & 8& j[a 7D ( I K 5( 8 $& %N" ', O %]% 8 >" I >0% %K 8 ) e ) , 8& P % % 0% 56 %N" F 2, 3 6P% 6C 1%` ' , [` s .6P ` " 5 $- F 2, 3 6H 6P% " 8 :> 5> AFV . % LB l *K2 ?K2 e ) % , 6P% % % [ % ( 2" 3$C Z €i A J ) , %O 5d ` " D ` % ( ) ` $ '/ e ) Bx Z 6H e ) x Z & ' e ) A( s & '` > [ ` ~ % & >` 8D ) % W % > m 2e Bx Z7 8& 9 : e ) A( I K %N" ', O ]% V> % - %]%` 8 $& & % ` Bx Z \& . 8& x Z . % A% % ' D I 1% 5 $- F 2, 3 V> % % 0 %/ ( ) > 6P%` FV . % @B ?
 10. ,d S = @7O T9 =D I 1% 5 $- F 2, 3 6P% D ) 5, fd @ = >% > e ) : % $ N% % [ C B , %O 5d x B G1 ) %]% e ) x B f %x B , 0 %/ e ) x B 7H e ) x *B U $ e ) Lf| S•U C Th ', O 3 %]% % 8 $& i < [ # *7e GJ VW f? 3 >d S = @7O T9
 11. ,
 12. , % - 3 %]% 0 %/ & ) %]% 5> 6H F 2, 3 h ', O % ( I K D ) i 2^ Q I - %N" 1% 5 $- F \ 'D I 1% 5 $- F 2, 3 % 2^ "$ Q V> % - : .J H ?j dF K ) 8 $& Th ', O 8 O % 8 $& F % ', [ '& Q 'd 6 ` h F K ) 8 $& ', [F 2 $ : 5l 5) L % ' D I 'D ƒ 2^ "$ Q - " ` ', [ F 1% 5 $- F 6P% D ) i % % AFV fd L ` L L B` 5> 5 % %N" ' D I . ', [ F >0% [ 23 ( ) 5 % > . " >0% 1% 5 $- F [ [ \ p% [ 2 $ : 1% 5 $- F .J H ? j` % FV , % % $, 3 8 % 68 : s - 8) % .^% %N" %]%` h % 8 $& %N" %]% %: V> % - p %… 6 5, > '[ & ) " %N" %]%` " 5b %N" %]% % 8 $& %N" %: %]% `8 : s 2e" % " 7D 8 & % "$ 8 O % Fe .v 6H Fe .v >0% Fm 2^ : $& %N" %]% 5> ( > [ [ 5> 9 5d Fe .v 8& 9 : ( ) % 3 ') D Fe .v >0% .> '‚ % % F ' : 6i > ƒ AFV fd L B i < [ n *7e GJ S = @7O T9 3 >d k : Vo = O P = I\ W
 13. i < [ # *7e GJ S = @7O T9 G7 k : Vo = O P = ?F I< >\ W p 7O Gc =7 9 d S = q = 9U =7 9 ?N: VW f? 3 >d S = @7O T9 32 = Vo = O P = ?F I< >\ W
 14. i < [a # *7e GJ S = @7O T9 L < [ 8 >: 2e 6P% % q 5" 5> '[ & .) Us .6P 6P% > 'a T>. _ 3$` 6 5> ^% & 5 ^% ' '‚ 9 " Us .6P ^% & 6P% 5 $- 'i %p %N" & ' 5K 8 D [ % % .6P ` d $ % q 6P% [ % % ( >0% 6H 1 O 6 5 s .6P 6P% ' D V> ' D I .> "5 [ [ R'D I '& , s .6P 5 $- F 2, 3 % % [ 23 ( ) AFV fd L B` 2^ F K ) 8 $& 5> ', O 6P% 6H p J [ : ?j s .6P [ K? GL < VL 3M VY \ W G" 8 F % %]% ' 8 $& ` & 6% F % d %N" 8 $& h 6H 9 m F 2, 3 %: " (" AFV fd L *B U $, .v %N" 6H $ . %1 [ > 5( % 8 $& ` 8" % $D V> 6H p D "9 m R 5( > : ( 6P% 8 >: % % 5 $- F 2, 3 A8 >: % % " " > V> 6 % m>B` 8& P - 0 %/ %s %p > 1% s .6P 5 $- F DF % d 8 $&
 15. Lf| S•UC 76 'D ƒ 1% 76 'D ƒ s .6P Th ', O 3 %]% % 8 $& i < [b # *7e GJ VW f? VY q = Qu = 3 >d S = @7O T9 *
 16. Lf| S•UC L % 5( 8 $& 8 % " 5> %K 8 ) ', O 7 7 w >2, 3 \ $& 5> ', O Th ' i < [ n /R GJ f 3M G < p 6
Đồng bộ tài khoản