TCVN 9403:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
252
lượt xem
98
download

TCVN 9403:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9403-2012 Gia cố đất nền yếu - phương pháp trụ đất xi măng. TCVN 9403:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 385:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9403:2012

 1. ! "# $ % &' % (% )* +, - . /
 2. +01 01 ! " # $% & ' # ( ) * +, - ! #% ./ ! ! 0 ) 1 ! -+ 2 3 0 45 -6 7 8 % !9 ! :! .: ; 3 (< ; = - !! > 8 % !?@( A 4 (B % !, %, C (DE % . +,FG H ! I( !: (J% K5 !?C -L (ME % . +,FG 4 ( + ! :! .: 0 (4E % . +,FG > !, N % (O ! P, B : (Q ! % . +,FG K5 ! > !?, R S ( # -T( . U (J% V! S W E K5 !?C . !?, R S ( # -T( . U (J% V! S W E K5 !?C K9!F A (=E % . +,FG 4K C( # U (J% C! -O Y Z S W V!
 3. 234 54 6 KZ( ( '[ \ !] 4^Q1_ 3 G AA) ! P, 8 ' # ! . ,+ ` N ); (J% ! 7 ( 2 & '( 2 ./ ! ! [ % . ,+ `N 0 _ # # -O 0a AA0a_`b4 ' A a3a AA0 (J% 4 > J 8 ' # ( ! :! ! C! -O N (J% ! 7 ( 2 & ' ( 2 ./ ! ! ,1 * ,% c( 4< ^L' I d MC ^L' I B 7 -, e MC ^L' I N #e \ ( ( 7 ( 2 `, K 4 V! KZ ! 2 # e MC * ,% c( 4< (< BO
 4. 47 18 9 6 :; / % ? @
 5. I BQ R !? [ .[ !?% ( V! KZ ! (< !? : 6O < 1< ? I :! .:e ! (< % (O N V! ': Br !? V! S W ( ! L ! P, 8 ' !?i -% G %F * +, - ! #% ( V! (< !?i e ! > S ( # KZ S W ! >( Z !?, R ! > m BF :! .: -5 BC N % (O ! P, N . !+ !?c ! ( (J% .:! (V B7 !?7 E(W (T , .:! 8 + ! > !?, R . !>( k'Fm (F (< !? ! g Br ! :! B# I . : -g m F : ( (! > .[ !?% ES '7 ( e S '7 !$ e U !$ e V' Fm PF q, - 9 ( ( .:! 8 + ! > !?, R e ( (( p !7 ( ! :!m uF ` N ( p ! :! .: E KZ ( V! % (Oe ( N ,s( . ,+ ( ( "% ( ( !? Fm F (< !? ! P, (< o ! '7 ( !: .[ !?% ( V! KZ ( ! I ' (f C! !v % !?C K < ( -I . ( % "% ( : B# !?, R ! I( !: ! (< Br ( ( ! :! B# , !?K e( , 7 (! (< !? ! ge !i 8 + % (O !O K 8 ' # B@! B C( ? ! g + ! (< , (< !?i [ ( ! [ !: ! > .[ !?% qO KZ !? ! g , !K V ! :! .: 8 ':! # e K . < >! 5 !? ( , Y , ! :! B# (< QI !? V! S W KZ( ! : ! P, 8 ' !?i s e 8 ':! # ! (< !? ( p ( ! [ K% ?% -% . o! (< ! > !? ! g ! '7 ( V! (+ ( ( ! < ! ( ! :! [ ( I ( KZ( ( (V ( , ! :! .:e !?, . !>( k' (J% ! ! (< !K V ! :! .: ( % !?R 8 % !?c )
 6. I A1
 7. XI
 8. (F _K9(m F 4 V! C E( ! Fm PF 4O! ! U ]I I V! (+ ( ( ! -+ 2 f ( : ! , !? + ! L ! P, ( ( ! 7 ( 2 7 8 % e ( (8 ' # < !?K ]I I 1 ! -+ 2 + x '7 ( ! :! .: ]I I _ l ( (V ! + ?} S V! STe . ! %' \ + KZ( ! < B ,( V ! ]I 2= _ 6`1 4K ]I I _K9( !] l . ( 9 K9( - , ! o( V ! + ! > .[ !?% ]I I QV :! (J% ( ( ( V! % c( !?, ! KZ( (, L' < { < !?K ( KZ( ! ( C < !?K a 4 4 @ S ( !?, % , ! :! .: -5 BC ` N 8 % !?c ( S ( .[ ( T (K C !?K 8 % ( ( BK9( Br ! > !?C !?, R e. o !>( k'e ( : ! , !? ! g ! > .[ ( T :! .: KZ( -g% \ : ( ( '7 ( . < KZ( T ' J aI I ? [ . % ! :! .: I !?C -L B%, l ! :! .: #% ./ ! ! ! :! .: (< e 8 !?i ! :! .: s ~ ( >( (J% ! :! .: r K% ?% ( ( l -5 ./ ! ! ( !> . +! e T !> % !, e !> -g e. !: L e ( ( x h : ! \ ! c I . : (J% (< !?i :! .: + ( # !? ( !?, (+ 8 !?i ! (< B+, !?i aI I :! .: #% ./ ! !( ,( ( I !?C -L I% !?7 ( ( ! 7 ( 2 7 8 % e K ! :! .: N (< !?i e ! :! .: !K ( @ e\ # O( e E ( M !\ .:! ( ( ! < -O ( > ! ( C : \ # C x F aI I :! .: -5 BC I% , .:! 8 + ! > !?C !?, R . o !>( k'e ( SU! : . (B ! "% .:! 8 + ! > !?, R ! I( !: !?K E! % . +, ( MF aI IX > ( ! [ ( K% J [ . [ ( T -I ! •% (J% B Sg h 1 ( - !e 8 % !?@( ( U ( KZ( ! : !?, . ! (< !?C -L . ! (< (< !?i B7 !?7 aI > [b e ! J' I(e 9 C x e C 2' !?l e C 7 e C x ( (J% (< !?i ;
 9. aI I = 9 N < !?K !?, ! (< K !: l eS C e< { . < . > K9(e ! ( C : (< !?i S 8 % aI I MO !?> !? !?7 s! Br e -% -O , ( : (J% ! :! B# !?C e -% -O N ( 7 e # !?> aI I qg% \ , !i !? ( K% K !?K9( K ! %' \ ! I( ( V! N . V! N ! J' I(e + KZ( B , ( , .# ! aI IX n 8 + (J% ( [ C ( ( !? ( # ! ( %e h KZ( K h !?, ! :! .:e s( B ! !?, < !?K B[ ,s( N . V! B# < { aI ( ( s( !> (J% ( : ! , !?, R ! K 9 5 ! !?K , 8 ' !?i !?C B+, Kz . < O % e! > !?K ( , U S ( # ( ( !K5 8 % ( ! :! f' ! P, ( T( W (J% !? 8 ' # ( (! > !?K ! >( T e( ! [! % . +, (M aI I * !?C -L KZ( f [ R ( O < { ,s( W ]% + K6 (J% ( V! :! + ,s( ( ( ( >( !K5 !I !K5 ! ( "% S W ! !?K E b- ! F ( K% I !> KZ( ! i + !: ! 7 ( (! > s( B ! aI Q4 H ? B: !> ! V Fm BF 4 N ?C (J% !?f % "% ( ( !? ( % m (F q% -O ( , U N( N e K .> e C 7 # !?> !?7 s! Br m F M+ wB !\ ( T( ! (< m PF : C ( V! !+ ( V! !+ !?K9(m uF 4 ( ! > 8 % !?@( ( ! :!m F : C @ I (O! ! U E : ( Fm F qT( S '7 k (J% ' !?C ,! ( # I( ,s( ! . < ! V E : ( F A
 10. aI I * ! ( I% , .:! 8 + ! > ! L !? e ! :! .: 7 ( p # ! \ V' e ! :! B# 8 ' !?i V' aI I `O 9 ! > (5 c( !?7 V! % (Oe ! :! .: ( ( p # N . ( ,! > !7 ( > ! Q -% O 9 ( (! < -O ./ ! ! 7 KZ( SP SU! ! >( Z 9 K5 ! > o N S V!e s( B ! . f K5 ! > !: e K < !+ !?, (M aI I :! .: ( ! ':! ( ( !?# -O 9 (J% ( ( ! < -O ! :! .: #% ./ ! !e (k K( ( BK9( ( !: . ( ( !?# -O ' B# KZ! 8 e
 11. eI I 1 ( ( 2 B# s! Br ! (< ! P, 8 ' # !?, ! :! .: '7 ( < !?K e l O , ( , ' ( ! :! B#e -% V e! c s! Br e! , 9 ( # I( ( , ! :! B#e ! : e.[ !?% K " ! eI I V! (+ ! , (< !?K + ( ( T ( p S V! SK6 .:! 8 + . [ # ! P, s( !> ./ ! ! o KZ( 8 ' # !?, ! :! .: eI I * , ( T% S W KZ( B+, + ( O 2 e !? ! ( C BV! Z !?, -g eI KZ( ( U !?, x( ! (< 4n€ n•4nG _: - V! . > 8 ! V eS W ( ! [. < KZ( L BO 7 !, ! :! !? eI Ia * !?C K9!e "% !? 'N , V! Br B5 ! , R ( +' 7 ! ( 4n€ n•4nG K5 !?C -L ( ! [ SP (D
 12. eI Ie :! B# . O KZ S W "% + KZ( . [ # eI I ~ "% !?, !?C K9! KZ( V' .[ !?% ! P, 8 ' # !?, ! :! .: E! % . +, ( MF 4AD [A j KZ( 8 ' # !?K9( . ! (< ( , !] !?K Z ( ! [ E( ( ! T( ( (! > s( !?K F 4n€ n•4nG & ' < K5 ! > ! C( , ( ( ! T( ( T( W (J% !? nK9 ( ( K5 ! > E U . < ( : 6 < e! > !? (e U C! !? ( E,P , P!P?Fe S '7 !$ !? e 4 ‚e U % !?, O . ,% F( ! [! % . +, (M I I > .[ !?% ( V! KZ KZ( L BO N ! P, ! % ! (< ! :! B# ! (< qO KZ .[ !?% + J [S ( !?# -O !? Bi ! ( ' ( ( !> ( V! (J% !? !?, Y ! V! ! P, ( N !? e ! C( ,8 ' < Sg h ( >( f !? I I ? f !K ( @ + ! > .[ !?% C %, ! ,% C l V! I 7 Bl1 I I * ! (< I I I 4 (! < -O -% L' ( KZ( ( U !?, ! .h ! (< B 7 B+ ! !] !? ESP M+ F I I I Qf 8 % !?@( !I C ! O ' !> e( ! [ %' ( ( ! < -O ! !?K I I * -g N Sg h
 13. 4 '[ #( T % (J% N Sg h KZ( 8 % !?@( ! P, ( ( K5 ! >( T ?, C! T ( 8 % !?@( I( K9( Y ?Y q% ( -, 9 9 8 ' # !?, ! :! .: + KZ( B , ( , .# ! I I 4 ( ! :! B# 8 % !?@( KZ( @ I J -9 ( !?# -O ( 2 !?K9( . B@! ! (< f ? $ !?K m F4 T ( p( ! :! ( ( , ! .:! 8 + . [ !?%m PF ~< !+ ( ! :! N . V! N A1 4K @
 14. % ?C . < ( J ': f (+ ! !> ( V! (J% V! > e !?, . K9! ! K f !?, V! ? ?, C! >! !?K Z K W ]% !KZ % • e !?C . < f ( , V! ? SO & !?i ! I( I !?C -L KZ( < !+ !?7 ni D
 15. I I BQ R !] Ae) : eA `C 7 !9 0AA -, 9 K5 T ~ ' ( C! ( e Y S W 6 !?C _W KZ !?C . O KZ S W KZ( 8 % !?@( !?, N !?K Z KZ( . [ -, ! !I C [ ( , V! KZ( !?C N ` !?C KZ( S '7 S O : C -L ! :! .:e . ?x! 7 S W KZ( 8 % Y6 !?C 8 % O !?, ( !?C `V! S W KZ( !?C N !?C KZ( 8 %' !?, s! … % e! ( > \ K9 8 %' 4+ % % N ( ! [ KZ( s ! C! # !?> : ( O( C 8 %' (J% !?C !O( C ?x! 7 N ( p KZ( [ ! !9 C l V! , O :! B# 9 KZ( ! !? [ ( T% KZ( (+ . > S W I I I 4< _ ! M+ _ ! M+ ( : ! , ?% N , 'e ( C! ( %' N ( ~Y ( ( !?C N Kz (@! K .> !] Ae3 : e e( . + W ! , !? : C -L eA ^ W , ' !?C . > U :! B# 9 ( ( W B S W . • ! 7 !?7 s! V! Y S W r (+ 6 >% !?7 >% K9 Kz (@! * O KZ S W I( . > KZ( . [ -, ! !I C ^ W KZ( (+ !?, %S O ,s( !?, % % (J% !?i q, - (< !?C M@( „ _ ! M+ ! [ !?, M+ D M+ D `s( !> ./ ! ! (< !?C M@( „ _ ! M+ KZ( 9 ! !?, M+ D M+ D )
 16. K5 !?C ?C -L & %' C! !? ( ?C . < ?C K9! ~C! ( a = l S,@ = l S,@ ~C! ( e _ N ( † N ( N . O ! ,? C! ( a N ( C! ( a N ( N ( ?C !\ Z & %' C! !? ( & %' C! !? ( & %' !?, 4 p !# ! : ‡ ! J' I( ‡ !# ! : s! … ‡ ! P, ! ': ! P, ! ': !# ! : ! P, ! ': ?C . < ?C K9! ~C! ( e( 4 (@!e ~C! ( e ( ~ ' , !% S>( a(% ,s( = % (O . O 9 (%, B O o < I $ %
 17. W -T( ( # !+ !?c % ( , (c( ! _ W ( s L ' O , ˆ # O( K ( @ ˆ # ! O , `7 -< `K BCe K -@! ?7 V! N ~O ( K ( @ _N (< !?i ˆ # O( 1$ (g =+ ( V C ?7 B [ `+, L ! , K ( @ _ W K9( o < I $ p ? H0 ? BQ [n ~ ' U . > ~ ' -V' Ml ( T% . > ^P !+ ^ W q , ^ W _ .[ !?% _ l (< !? o < I $ q> 6d
 18. ‰7 ( ( T( W :! .: #% ./ ! ! E\ # e C x F `N . V! N E(K Ce < e! V F I% ( c ./ ! ! * O ( : (< !?K E!?C . e ( K9 * !] ( ( I ?C !?, R !K5 !I ,s( !?K9( L' :! .: (5 -6 , . O KZ S W e ! :! B#e W KZ * !] ( ( I 4 2 B# (< !?K ( : ! , !? ! g !K5 !I ,s( !?K9( L' & ' !?i ./ ! !8 ' # ( O (f *: , ( 8 + h ( V! KZ , . O KZ S W e ! :! B#e , ! - V! ! > e . ,+ ( ( e ( N e !O(e - !e 8 % !?@( . [ !?% !?i (< ` .:! 8 + ! > 8 % 4 2 B#e ! (< e ! > E V' !?@( ! > Fe - !e 8 % *[ # ( ( ! < -O ! :! .:e !> !?@(e ( U l -5 B : ! 7 (J% ( ( s( !> e ( K9 N . N V! l -5 , (< ! & % !?@( l -5 . o < I $ ? :U l1
 19. f ? I $ qZ [A < 1S ? ?
Đồng bộ tài khoản