TCVN 95 1983

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
192
lượt xem
93
download

TCVN 95 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các loại nhà ở, công trình công cộng, đường phố, đường, quảng trường và các công trình kiến trúc nghệ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 95 1983

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Nhãm H Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông External artificial lighting in civil buildings. Design standard. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi vµ c¶i t¹o hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoµi c¸c lo¹i nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, ®|êng phè, ®|êng, qu¶ng tr|êng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc nghÖ thuËt. Chó thÝch: 1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông ®Æc biÖt (c«ng tr×nh ngÇm, h¶i c¶ng, s©n bay...), c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c¸c kho tµng vµ chuång tr¹i ch¨n nu«i, vv... 2. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. 3. Nh÷ng thuËt ng÷ kÜ thuËt chiÕu s¸ng sö dông trong tiªu chuÈn nµy ®|îc gi¶i thÝch trong phô lôc 1. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng b»ng bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ (bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, bãng ®Ìn hal«gen kim lo¹i, bãng ®Ìn natri cao ¸p, bãng ®Ìn xªn«ng vµ bãng ®Ìn nung s¸ng kÓ c¶ bãng ®Ìn hal«gen nung s¸ng). 1.3. Khi x¸c ®Þnh ®é räi tiªu chuÈn (tÝnh b»ng lux) ph¶i theo thang ®é räi ghi trong b¶ng 1. B¶ng l BËc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV thang §é räi 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 150 (lx) BËc XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII thang §é räi 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 (lx) 1.4. §iÒu khiÓn chiÕu s¸ng bªn ngoµi cÇn ph¶i ®|îc ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng trong nhµ. 1.5. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn trÞ sè hÖ sè dù tr÷ vµ sè lÇn lau ®Ìn trong n¨m ghi trong b¶ng 2.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 1.6. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng, tr|íc tiªn cÇn tÝnh ®Õn c¸c ph|¬ng tiÖn n©ng, h¹ hoÆc thang ®Ó b¶o d|ìng c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng trªn cao (lau bôi, thay bãng vµ söa ch÷a ®Ìn) . 1.7. Khi lËp ph|¬ng ¸n x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn bè trÝ c¸c phßng phô trî dïng cho c«ng viÖc söa ch÷a vµ lau chïi ®Ìn, c¸c kho chøa vËt liÖu thiÕt bÞ. B¶ng 2 HÖ sè dù tr÷ khi sö dông ®Ìn l¾p Sè lÇn lau ®Ìn §èi t|îng ®|îc chiÕu s¸ng Bãng ®Ìn phãng Bãng ®Ìn trong 1 n¨m ®iÖn trong chÊt khÝ nung s¸ng §|êng phè, ®|êng, qu¶ng tr|êng, c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh kiÕn tróc, vïng 1,5 1,3 4 xung quanh c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ ë vµ triÓn l·m, c«ng viªn, ®¹i lé, v|ên hoa Chó thÝch: Khi sö dông ®Ìn pha ®Ó chiÕu s¸ng kh«ng gian ngoµi trêi, hÖ sè dù tr÷ lÊy b»ng 1,5 cho bÊt k× lo¹i nguån s¸ng nµo, víi 4 lÇn lau ®Ìn trong 1 n¨m. 2. ChiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng 2.1. Ph©n cÊp ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng ®« thÞ theo yªu cÇu chiÕu s¸ng, quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 Ph©n Lo¹i ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng Chøc n¨ng chÝnh cÊp tr|êng 1 2 3 A - §|êng cao tèc Dµnh cho xe «t« cã tèc ®é cao (160 km/h) liªn hÖ gi÷a : - C¸c khu nhµ ë víi trung t©m thµnh phè, khu c«ng nghiÖp, khu nghØ m¸t, khu an d|ìng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®èi ngo¹i cña ®« thÞ lín vµ ®« thÞ cùc lín. - C¸c khu d©n c|, khu nghØ m¸t, khu an d|ìng, c¸c ®|êng quèc lé. Tæ chøc giao nhau kh¸c ®é cao. - §|êng phè chÝnh toµn thµnh lo¹i 1 Giao th«ng liªn tôc, liªn hÖ gi÷a c¸c khu nhµ ë, khu c«ng nghiÖp vµ c¸c trung t©m c«ng céng, nèi víi ®|êng cao tèc trong ph¹m vi ®« thÞ. Tæ chøc giao nhau kh¸c ®é cao. - §|êng phè chÝnh toµn thµnh lo¹i 2 Giao th«ng cã ®iÒu khiÓn, liªn hÖ trong ph¹m vi ®« thÞ gi÷a c¸c khu nhµ ë, khu c«ng nghiÖp vµ trung t©m c«ng céng; nèi víi ®|êng phè chÝnh lo¹i I th× tæ chøc giao nhau kh¸c ®é cao. - Qu¶ng tr|êng chÝnh thµnh phè N¬i ®i bé ®Õn c«ng tr×nh c«ng céng vµ lµm n¬i mÝt ting, duyÖt binh trong c¸c ngµy lÔ, ngµy héi. Cho phÐp c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng vµ phôc vô c¸c c«ng tr×nh ®ã ë qu¶ng
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 tr|êng, nh|ng kh«ng cho phÐp th«ng qua. - Qu¶ng tr|êng giao th«ng vµ qu¶ng §Ó ph©n luång xe ch¹y, chç giao nhau ë cïng tr|êng tr|íc cÇu ®é cao vµ kh¸c ®é cao, tæ chøc ®Çu mèi giao th«ng. - Qu¶ng tr|êng tr|íc ga N¬i ®ç xe vµ ®Ó hµnh kh¸ch ®i tíi c«ng tr×nh giao th«ng ®èi ngo¹i, n¬i tæ chøc giao th«ng vµ ng|êi ®i bé ë cïng ®é cao vµ kh¸c ®é cao. Chç bÕn xe c«ng céng vµ b·i ®ç xe. - Qu¶ng tr|êng ®Çu mèi c¸c c«ng N¬i bè trÝ c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh tr×nh giao th«ng giao th«ng ngoµi vµ trong ®« thÞ, c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c. B - §|êng chÝnh khu vùc Liªn hÖ trong giíi h¹n khu nhµ ë, nèi víi ®|êng phè chÝnh toµn thµnh lo¹i l vµ lo¹i 2 - §|êng vËn t¶i toµn thµnh VËn chuyÓn hµng ho¸ c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp, khu kho tµng, bÕn b·i, khu th|¬ng nghiÖp vµ c¸c ga hµng ho¸ cña thµnh phè. - Qu¶ng tr|êng tr|íc c«ng tr×nh c«ng Lµ n¬i giao th«ng c«ng céng vµ ng|êi ®i bé céng (s©n thÓ thao, triÓn l·m,trung tíi c«ng tr×nh. N¬i bè trÝ bÕn xe c«ng céng vµ t©m th|¬ng nghiÖp) vµ c¸c ®iÓm tËp b·i ®ç xe. trung c«ng céng C - §|êng trong khu nhµ ë Liªn hÖ gi÷a c¸c tiÓu khu nhµ ë, nhãm nhµ ë víi ®|êng chÝnh khu vùc (kh«ng cã giao th«ng c«ng céng) - §|êng trong khu c«ng nghiÖp vµ Chuyªn chë hµng hãa c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu kho tµng x©y dùng trong khu c«ng nghiÖp vµ kho tµng, nèi ra ®|êng vËn t¶i toµn thµnh vµ c¸c ®|êng kh¸c. Trong khu an d|ìng, khu nghØ m¸t vµ tr¹i hÌ thiÕu niªn, trong khu thÓ thao vµ du lÞch. D - §|êng phè nhá, ngâ phè Liªn hÖ trong giíi h¹n tiÓu khu nhµ ë. - §|êng dµnh cho xe ®¹p §Ó cho giao th«ng b»ng xe ®¹p, ®i ®Õn n¬i lµm viÖc cña c¬ quan, xÝ nghiÖp, trung t©m c«ng céng, khu nghØ ng¬i. - §|êng dµnh cho ng|êi ®i bé Dµnh cho ng|êi ®i bé tíi n¬i lµm viÖc, c¬ quan, xÝ nghiÖp, trung t©m c«ng céng, khu nghØ ng¬i. Chó thÝch: Ph©n lo¹i ®« thÞ theo quy m« d©n sè xem tiªu chuÈn vµ quy ph¹m thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, 20 TCN 82 - 1981. 2.2. CÇn ph¶i thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng cã líp mÆt lµ lo¹i cÊp cao (mÆt ®|êng bª- t«ng xi- m¨ng, mÆt ®|êng bª- t«ng ¸t-phan) theo trÞ sè ®é chãi trung b×nh trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng quy ®Þnh trong b¶ng 4. §|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng cã líp mÆt lµ lo¹i cÊp cao thø yÕu (mÆt ®|êng ®¸ d¨m, th¶m nhùa mÆt ®|êng ®¸ d¨m sái, cuéi trén nhùa, vv...) cÇn ph¶i ®|îc chiÕu s¸ng theo trÞ sè ®é räi trung b×nh trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng quy ®Þnh trong b¶ng 4.
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 2.3. §é chãi trung b×nh trªn mÆt hÌ ®|êng c¹nh d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng quy ®Þnh kh«ng ®|îc nhá h¬n mét nöa trÞ sè ®é chãi trung b×nh quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 CÊp ®|êng L|u l|îng xe lín nhÊt (kÓ §é chãi trung b×nh phè, ®|êng §é däi trung b×nh trªn c¶ hai chiÒu) trong thêi trªn mÆt ®|êng vµ qu¶ng mÆt ®|êng (lx) gian cã chiÕu s¸ng (xe/h) (cd/m2) tr|êng A Trªn 1000 ®Õn 3000 10 5 Trªn 500 ®Õn 1000 0,7 10 D|íi 500 0,4 6 B Trªn 2000 1,0 10 Trªn 1000 ®Õn 2000 0,7 10 Trªn 500 ®Õn 1000 0,4 6 Trªn 200 ®Õn 500 0,2 4 D|íi 200 0,1 2 C Trªn 500 0,2 4 D|íi 500 0,1 2 Chó thÝch: 1) L|u l|îng xe lín nhÊt ghi trong b¶ng 4, cã tÝnh ®Õn t|¬ng lai ph¸t triÓn giao th«ng trong kho¶ng 10 n¨m tíi. 2) TrÞ sè ®é chãi trung b×nh trªn mÆt ®|êng cao tèc quy ®Þnh lµ cd/m2 kh«ng phô thuéc vµo l|u l|îng xe lín nhÊt. 3) T¹i chç giao nhau kh¸c ®é cao cña hai hoÆc nhiÒu ®|êng tïy theo lo¹i mÆt ®|êng cÇn quy ®Þnh chung theo trÞ sè ®é chãi trung b×nh hoÆc trÞ sè ®é räi trung b×nh cña ®|êng phè chÝnh ®i qua chç ®ã. 2.4. CÇn ph¶i tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng trªn mét ®o¹n ®|êng nèi dµi 150m cña c¸c ®|êng phè, ®|êng nèi víi ®|êng phè vµ ®|êng cÊp A hoÆc cÊp B. Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng trªn mÆt ®|êng cña c¸c ®o¹n ®|êng ®ã b»ng tiªu chuÈn chiÕu s¸ng trªn mÆt ®|êng cña ®|êng phè vµ ®|êng cÊp A hoÆc cÊp B nèi liÒn víi chóng, quy ®Þnh trong b¶ng 4. 2.5. §é räi trung b×nh trªn mÆt hÌ ®|êng n»m c¸ch biÖt víi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng v|ên hoa n»m c¹nh d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng ®i bé vµ ®|êng phè cÊp D, quy ®Þnh trong b¶ng 5. 2.6. Bé räi trung b×nh trªn mÆt ®|êng tÇu ®iÖn lµ 2 lux. NÕu ®|êng tÇu ®iÖn n»m trong ph¹m vi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè th× møc ®é chiÕu s¸ng trªn mÆt ®|êng tÇu ®iÖn nh| møc ®é chiÕu s¸ng cña ®|êng phè, quy ®Þnh trong b¶ng 4.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 B¶ng 5 §é räi STT §èi t|îng chiÕu s¸ng trung b×nh (lx) 1 HÌ ®|êng n»m c¸ch biÖt víi d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè : - CÊp A 2 - CÊp B vµ cÊp C 1 2 PhÇn kh«ng cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn trªn qu¶ng tr|êng cÊp A vµ cÊp 4 B. 3 §iÓm ®ç xe « t« c«ng céng trªn ®|êng phè c¸c cÊp 2 4 §|êng dµnh cho ng|êi ®i bé 2 5 §|êng ®i bé trong v|ên hoa n»m c¹nh ®|êng phè : - CÊp A 3 - CÊp B 2 - CÊp C 1 6 BÕn cña c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng trªn ®|êng phè c¸c cÊp. 4 CÇu ®Ó ®i bé 7 §|êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®|êng trong thêi gian : 4 8 - Ban ngµy - Buæi tèi vµ ban ®ªm 40 Thang xuèng ®|êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®|êng trong thêi gian ban ngµy 20 9 vµ ban ®ªm. 10 §|êng phè cÊp D : 10 a. §|êng ®i bé cã c©y xanh, ®|êng dµnh cho xe ®¹p. b. §|êng phè nhá, ngâ phè, ®|êng ®i ®Õn ®iÓm ®ç xe « t« c«ng céng 2 c. §|êng ®i d¹o m¸t nghØ ng¬i 1 0,5 Chó thÝch: Môc 8 vµ 9 trong b¶ng 5 ®Ó cho t|¬ng lai ph¸t triÓn trong thêi gian tíi. 2.7. TØ sè gi÷a trÞ sè ®é chãi lín nhÊt vµ ®é chãi nhá nhÊt trªn mÆt d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng kh«ng v|ît qu¸ : - 3 : 1 - Víi tr|êng hîp quy ®Þnh ®é chãi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 0,4 cd/m2 ®Õn 1 cd/m2. - 5 : 1 - Víi tr|êng hîp quy ®inh ®é chãi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 0,1 cd/m2 ®Õn 0,2 cd/m2. B¶ng 6 §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt (m) Tæng quang th«ng lín khi sö dông ®Ìn l¾p nhÊt cña c¸c bãng ®Ìn STT TÝnh chÊt cña ®Ìn Bãng ®Ìn Bãng ®Ìn phãng trong ®Ìn ®|îc treo nung ®iÖn trong chÊt trªn mét cét (1m) s¸ng khÝ 1 2 3 4 5 1 §Ìn nÊm, ¸nh s¸ng t¸n x¹ Trªn 6000 3,0 3,0 d|íi 6000 4,0 4,0 2 §Ìn cã ph©n bæ ¸nh s¸ng D|íi 5000 6,5 7,0 b¸n réng Tõ 5000 ®Õn 10000 7,0 7,5 Trªn 10000 ®Õn 20000 7,5 8,0 Trªn 20000 ®Õn 30000 - 9,0
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Trªn 30000 ®Õn 40000 - 10,0 Trªn 40000 - 11,5 3 §Ìn cã ph©n bè ¸nh s¸ng D|íi 5000 7,0 7,5 réng Tõ 5000 ®Õn 10000 8,0 8,5 Trªn 10000 ®Õn 20000 9,0 9,5 Trªn 20000 ®Õn 30000 - 10,5 Trªn 30000 ®Õn 40000 - 11,5 Trªn 40000 - 13,0 B¶ng 7 STT §èi t|îng chiÕu s¸ng §é räi trung b×nh (lx) 1 2 3 I Tr|êng häc, v|ên trÎ 1 S©n ch¬i vµ tËp thÓ dôc 4 2 §|êng nhá, ®|êng dÉn ®Õn c¸c ng«i nhµ vµ c¸c s©n nhá 2 II BÖnh viÖn 1 Cæng vµo, khu vùc tiÕp nhËn vµ th¨m hái bÖnh nh©n 3 2 §|êng nhá vµ c¸c ®|êng dÉn ®Õn c¸c nhµ ®iÒu trÞ 2 3 §|êng vµ s©n d¹o ch¬i 2 4 S©n cña khu vùc nghØ ng¬i gi¶i trÝ 3 III Nhµ ®iÒu d|ìng, nhµ nghØ 1 Cæng vµo 3 2 §|êng nhá, ®|êng dÉn ®Õn c¸c nhµ nghØ, nhµ ¨n, r¹p 2 chiÕu phim vµ c¸c nhµ kh¸c 3 §|êng chÝnh cã c©y xanh 2 4 §|êng nhá cã c©y xanh 4 5 S©n tæ chøc c¸c trß ch¬i, s©n nghØ ng¬i gi¶i trÝ, s©n ë phÝa 4 tr|íc s©n khÊu ngoµi trêi 2.8. ChØ sè chãi lãa cho c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng vµ khu vùc cã vËn chuyÓn cña qu¶ng tr|êng cÊp A vµ cÊp B kh«ng ®|îc lín h¬n 150. §Ó h¹n chÕ chãi lãa, ®é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi mÆt ®|êng cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng cÊp C vµ cÊp D, c¸c ®èi t|îng cã ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn kh«ng ®|îc nhá h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 8 §é räi trung b×nh trªn mÆt ®|êng (lx) C«ng S©n STT §èi t|îng chiÕu s¸ng viªn V|ên TriÓn vËn cña ®« hoa l·m ®éng thÞ 1 Cæng vµo chÝnh 3 2 4 4 2 Cæng vµo phô 1 0,5 3 3 3 §|êng chÝnh c©y xanh 2 1 3 4 4 §|êng nhá cã c©y xanh 1 0,5 2 3 5 Chç giao nhau cña nhiÒu ®|êng cã c©y xanh 3 2 4 6 6 S©n ®Ó nghØ ng¬i gi¶i trÝ, s©n phÝa tr|íc s©n khÊu 6 6 - 10 ngoµi trêi, s©n tæ chøc c¸c trß ch¬i, s©n phÝa tr|íc cæng vµo cña nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim, triÓn l·m vµ c¸c gian hµng trong triÓn l·m 7 Khu vùc nghØ ng¬i cña triÓn l·m - - - 6
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 2.9. §é räi trung b×nh trªn mÆt ®|êng, mÆt s©n cña tr|êng häc, v|ên trÎ, bÖnh viÖn, nhµ ®iÒu d|ìng vµ nhµ nghØ, quy ®Þnh trong b¶ng 7. 2.10. §é räi trung b×nh trong c«ng viªn, v|ên hoa, s©n vËn ®éng vµ triÓn l·m quy ®Þnh trong b¶ng 8. 2.11. TØ sè gi÷a trÞ sè ®é räi lín nhÊt vµ ®é räi trung b×nh ë c¸c ®èi t|îng chiÕu s¸ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ : - 3: l - Víi tr|êng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lux. - 5: l - Víi tr|êng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lux ®Õn 6 lux - l0 :1 - Víi tr|êng hîp quy ®Þnh ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lux. 2.12. §Ó chiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng víi ®é chãi trung b×nh tõ 0,4cd/m2 trë lªn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ ¸p suÊt cao cã hiÖu chØnh mµu (nh| bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, bãng ®Ìn ha-l«- gen (kim lo¹i), víi ®é chãi trung b×nh nhá h¬n 0,4 cd/m2 cÇn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ hoÆc bãng ®Ìn nung s¸ng. 2.13. §Ó chiÕu s¸ng nh÷ng ®èi t|îng cã ®é räi trung b×nh tõ 4 lux trë lªn cÇn ph¶i sö dông c¸c bãng ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ. 2.14. §Ó tiÕt kiÖm n¨ng l|îng ®iÖn, trong thêi gian ban ®ªm cÇn ph¶i gi¶m møc ®é chiÕu s¸ng ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng cã ®é chãi trung b×nh lín h¬n 0,2 cd/m2 vµ c¸c ®èi t|îng chiÕu s¸ng cã ®é räi trung b×nh lín h¬n 2 lux b»ng c¸ch t¾t bít ®Ìn, nh|ng kh«ng qu¸ nöa tæng sè ®Ìn. 2.15. §é cao treo ®Ìn ë trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn cña ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6,5m so víi mÆt ®|êng. §é cao treo ®Ìn trªn m¹ng ®iÖn tiÕp xóc víi cÇn tÇu ®iÖn kh«ng ®|îc thÊp h¬n 8 m tÝnh tõ ®|êng ray. 2.16. §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt trªn lan can cÇu kh«ng h¹n chÕ víi ®iÒu kiÖn gãc b¶o vÖ cña ®Ìn kh«ng ®|îc nhá h¬n l0o vµ khi më ®Ìn ®Ó thay bãng ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng míi më ®|îc. 2.17. Trong c¸c ®|êng hÇm ®Ó ®i bé qua ®|êng ph¶i sö dông c¸c ®Ìn : a. Víi gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 15o vµ sè tæng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn huúnh quang trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 80w hoÆc c¸c bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 125w. b. Víi bé phËn t¸n x¹ mê hoÆc t¸n x¹ mµu s÷a kh«ng cã chao, tæng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p trong ®Ìn kh«ng lín h¬n 125w. 3. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc - nghÖ thuËt. 3.1. Khi lËp c¸c ph|¬ng ¸n chiÕu s¸ng kiÕn tróc cho nh÷ng quÇn thÓ kiÕn tróc, toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc, còng nh| chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cho c¸c t|îng ®µi kØ niÖm, ®µi phun n|íc vµ c¸c v|ên c©y c¶nh, cÇn nghiªn cøu kÕt hîp hµi hoµ víi ¸nh s¸ng trang trÝ qu¶ng c¸o chung cña thµnh phè vµ chiÕu s¸ng ®|êng phè. ViÖc chiÕu s¸ng cho nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cña c¸c ®èi t|îng kÓ trªn do ñy ban nh©n d©n thµnh phè vµ kiÕn tróc s| tr|ëng thµnh phè quy ®Þnh. 3.2. Bè trÝ chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hoÆc c¸c toµ nhµ, tuú theo ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, ý nghÜa, vÞ trÝ cña c«ng tr×nh, cã thÓ theo mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y :
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 a. ChiÕu s¸ng ®ång ®Òu toµn bé mÆt chÝnh cña c«ng tr×nh. b. ChiÕu s¸ng mét phÇn mÆt chÝnh hoÆc tõng phÇn kiÕn tróc cña ng«i nhµ, cña c«ng tr×nh. c. ChiÕu s¸ng kÕt hîp, khi cÇn t¨ng c|êng chiÕu s¸ng côc bé c¸c phÇn riªng biÖt cña c«ng tr×nh cïng víi chiÕu s¸ng chung ®ång ®Òu mÆt chÝnh c«ng tr×nh. d. ChiÕu s¸ng theo ®|êng bao quanh c«ng tr×nh. e. T¹o nªn nh÷ng "bøc vÏ" b»ng ¸nh s¸ng theo ch|¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ¸nh s¸ng cña c¸c buång cã l¾p kÝnh trªn bÒ mÆt chÝnh cña c«ng tr×nh. g. T¹o ¸nh s¸ng trang trÝ do nh÷ng ®Ìn chiÕu s¸ng ®|êng phè ®Æt trªn t|êng ngoµi phè. h. ChiÕu s¸ng biÕn ®éng thay ®æi theo thêi gian vµ kh«ng gian. B¶ng 9 §é räi trung b×nh (lx) víi ®é chãi cña nÒn VËt liÖu èp tr¸t hoÆc mµu HÖ sè ph¶n x¹ ThÊp trung s¬n mÆt chÝnh cña tßa nhµ vµ cña vËt liÖu (nhá b×nh (tõ 1 Cao (lín h¬n c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc h¬n 1 ®Õn 5cd/m2) cd/m2) 5cd/m2) - §¸ hoa tr¾ng, h¹ch men Lín h¬n 0,6 20 30 50 tr¾ng, v÷a tr¾ng. - V÷a x¸m s¸ng, g¹ch tr¾ng, Trªn 0,45 ®Õn 0,6 30 50 75 g¹ch gèm, bª t«ng s¸ng. - S¬n x¸m, g¹ch mµu ®¸ c¸t kÕt Trªn 0,3 ®Õn 0,45 50 75 100 mÇu vµng, ®¸ héc, ®¸ v«i, bª t«ng x¸m. - S¬n x¸m thÉm, g¹ch, gç mµu Tõ 0,15 ®Õn 0,3 75 100 150 thÉm, ®¸ granÝt mÇu thÉm. - S¬n mÇu thÉm, h¹t vôn mÇu Nhá h¬n 0,15 100 150 200 ®en, ®¸ phiÕn, ta-bra-do 3.3. §é räi trung b×nh trªn mÆt chÝnh c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc kh«ng ®|îc nhá h¬n trÞ sè qui ®Þnh trong b¶ng 9. Chó thÝch: 1. Cho phÐp t¨ng trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 9 lªn víi tr|êng hîp c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cÇn quan s¸t ®|îc tõ xa (trªn 1 km) hoÆc nh÷ng ng«i nhµ cã chi tiÕt kiÕn tróc, ®iªu kh¾c tuy nhá bÐ, nh|ng cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt ®èi víi sù c¶m thô vÎ ®Ñp kiÕn tróc cña toµn bé ng«i nhµ. 2. Nªó ®èi t|îng ®|îc chiªó s¸ng ë ngo¹i vi ®« thÞ, trªn nÒn lµ c©y xanh hoÆc nÒn trêi kh«ng ®|îc chiÕu s¸ng th× ®é chãi cña nÒn lÊy trÞ sè nhá h¬n 1cd/m2. 3. NÕu ®èi t|îng ®|îc chiÕu s¸ng ë gÇn c¸ch ng«i nhµ cã mÆt ph¼ng s¸ng lín ( nh| nhµ ë cã diÖn tÝch l¾p kÝnh t|¬ng ®èi lín, qua ®ã cã thÓ nh×n thÊy c¸c phßng ®|îc chiÕu s¸ng bªn trong) th× ®é chãi cña nÒn lÊy trÞ sè lín h¬n 5cd/m2. 3.4. Khi chiÕu s¸ng ®ång ®Òu trªn bÒ mÆt chÝnh hoÆc tõng phÇn cña c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc, tØ sè gi÷a ®é räi lín nhÊt vµ nhá nhÊt kh«ng ®|îc lín h¬n 3:1. Tr|êng hîp mÆt chÝnh cã ®Æc tÝnh ph¶n x¹ ¸nh s¸ng, tØ sè ®ã lµ 5:1
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 TØ lÖ gi÷a ®é räi lín nhÊt vµ ®é räi nhá nhÊt kh«ng quy ®Þnh ®èi víi chiÕu s¸ng kÕt hîp hoÆc t¨ng c|êng chiÕu s¸ng c¸c phÇn riªng biÖt cña c«ng tr×nh kiÕn tróc. 3.5. §é räi trung b×nh trªn mÆt th¼ng ®øng chÝnh cña t|îng, ®µi kû niÖm kh«ng ®|îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng l0. §é räi trªn nh÷ng mÆt kh¸c cña t|îng ®µi kû niÖm ®ã cÇn b¶o ®¶m tuú theo yªu cÇu vÒ møc ®é g©y Ên t|îng nghÖ thuËt. B¶ng 10 §é räi trung b×nh (lx) víi ®é chãi cña nÒn Trung VËt liÖu cña t|îng, ®µi HÖ sè ph¶n x¹ ThÊp (nhá b×nh (Tõ Cao(lín h¬n kØ niÖm cña vËt liÖu h¬n 1cd/m3) 1 ®Õn 5 cd/m2) 5cd/m3) - Th¹ch cao, g¹ch men Lín h¬n 0,6 30 50 75 mµu s¸ng. - Bª t«ng mµu s¸ng vµ Trªn 0,45 ®Õn 0,6 50 75 100 x¸m s¸ng. - §¸ granit vµ bª t«ng Trªn 0,3 ®Õn 0,45 75 100 150 mµu x¸m, ®¸ hoa mµu x¸m - §¸ t¶ng vµ ®¸ hoa mµu Tõ 0,15 ®Õn 0,3 100 150 200 thÉm. - Mèc ®ång ®en, gang, Nhá h¬n 0,15 150 200 300 labrado mÇu thÉm. Chó thÝch: 1. Cho phÐp t¨ng trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 10 víi tr|êng hîp nh÷ng t|îng, ®µi kØ niÖm cÇn quan s¸t ®|îc tõ xa (trªn 300 m). 2. Cho phÐp gi¶m trÞ sè ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 10 xuèng mét nöa (theo thang ®é räi ë b¶ng 1) víi tr|êng hîp nh÷ng t|îng, ®µi kØ niÖm ®Æt trong c«ng viªn, v|ên hoa, ë ngo¹i vi thµnh phè hoÆc trªn nÒn lµ c©y xanh, nÒn trêi.v.v... 3.6. Nh÷ng t|îng, ®µi kØ niÖm cã ý nghÜa kiÕn tróc ®éc lËp víi quÇn thÓ kiÕn tróc xung quanh vµ cã thÓ quan s¸t tõ nhiÒu h|íng, ph¶i ®|îc chiÕu s¸ng ë nh÷ng h|íng cÇn thiÕt, trong ®ã cã h|íng cÇn chiÕu s¸ng chÝnh râ rÖt. Cßn nh÷ng t- |îng, ®µi kØ niÖm kh¸c ph¶i chiÕu s¸ng theo h|íng quan s¸t chÝnh. 3.7. Khi chän nguån s¸ng, kÝnh läc mµu (®Ó t¹o ¸nh s¸ng mµu) cña c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kiÕn tróc vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt cÇn ph¶i tÝnh ®Õn ®Æc tÝnh ph¶n x¹ vµ mµu s¾c cña c¸c ®èi t|îng ®|îc chiÕu s¸ng, s¾c mµu mÆt ng|êi trong vïng cã chiÕu s¸ng. Nguån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng c©y xanh vµ bÒ mÆt cña c¸c ®èi t|îng cã mµu s¾c "l¹nh" (nh| mµu xanh l¸ c©y, mµu xanh biÓn, mµu x¸m, vv...) ph¶i lµ nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu cao (nh| bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng ban ngµy, bãng ®Ìn hal«gen kim lo¹i, bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng l¹nh, vv...). Ngån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng bÒ mÆt cña c¸c ®èi t|îng cã mµu s¾c "nãng" (nh| mµu ®á, mµu da cam, mµu vµng, vv...), nh÷ng vïng cã nhiÒu ng|êi ®i qua l¹i ph¶i lµ nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu thÊp (nh| bãng ®Ìn nung s¸ng, bãng ®Ìn hal«gen nung s¸ng, bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng nãng, bãng ®Ìn huúnh quang ¸nh s¸ng tr¾ng, v.v...).
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 3.8. ChiÕu s¸ng ®µi phun n|íc, bao gåm chiÕu s¸ng nh÷ng tia n|íc, mÆt n|íc, t|îng ®µi vµ nh÷ng chi tiÕt kiÕn tróc kh¸c cña ®µi phun n|íc. §é chãi ë chç s¸ng nhÊt cña tia n|íc kh«ng ®|îc nhá h¬n 300 cd/m2. 3.9. CÇn ph¶i bè trÝ Èn, khuÊt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kiÕn tróc ngoµi trêi vµ chiÕu s¸ng nghÖ thuËt. Cho phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ë ngay trªn c«ng tr×nh cÇn chiÕu s¸ng, trªn m¸i cña c¸c nhµ xung quanh, trªn giµn ®Ìn, trªn cét ®Ìn chiÕu s¸ng ®|êng phè hoÆc ë trªn mÆt ®Êt, v.v... 3.10. Ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ g©y chãi lín cho nh÷ng ng|êi quan s¸t, ng|êi ®i bé, ng|êi l¸i xe khi chiÕu s¸ng kiÕn tróc nghÖ thuËt, kh«ng ®Ó ¸nh s¸ng h¾t ra tõ c¸c cöa sæ nhµ ë b»ng c¸ch : a. L¾p tÊm che ¸nh s¸ng h×nh m¾t sµng vµ tÊm ch¾n ¸nh s¸ng cho c¸c hÖ thèng chiÕu s¸ng. Kh«ng ®Ó c¸c tia s¸ng vÒ phÝa ng|êi quan s¸t (vÝ dô nh| chiÕu s¸ng c©y c¶nh) . b. Sö dông nh÷ng ®Ìn l¾p bãng nung s¸ng hoÆc bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n l0o, ®Æt ë ®é cao kh«ng lín h¬n l,5m so víi mÆt ®Êt ®Ó chiÕu s¸ng c¸c bån hoa, khãm hoa vµ v|ên c©y c¶nh. 4. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi. 4.1. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu trong phÇn nµy, c¸c ®iÒu cã liªn quan trong tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh. 4.2. §é räi nhá nhÊt trªn mÆt s©n c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi quy ®Þnh trong b¶ng 11. B¶ng 11 §é räi C¸c m«n thÓ dôc thÓ MÆt ph¼ng ®Ó x¸c STT nhá Ghi chó thao ®Þnh ®é räi nhÊt (lx) 1 2 3 4 5 1 Bãng ®¸ a S©n luyÖn tËp 50 Ngang, trªn mÆt s©n 30 §øng ë ®é cao d|íi CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ 15m tõ mÆt s©n hai bªn mÆt ph¼ng ®øng ®i qua trôc däc cña s©n b S©n thÓ thao cã d|íi 100 Ngang, trªn mÆt s©n 5000 chç ngåi 50 §øng ë ®é cao d|íi nt 15m tõ mÆt s©n c S©n thÓ thao (hoÆc s©n 200 Ngang, trªn mÆt s©n vËn ®éng) cã tõ 5000 75 §øng ë ®é cao d|íi nt ®Õn 50000 chç ngåi 15m tõ mÆt s©n 2 Bãng chuyÒn, cÇu l«ng 50 Ngang, trªn mÆt s©n nt a S©n tËp luyÖn vµ s©n thi §øng, ë ®é cao tõ 1m ®Êu nhá cã d|íi 1500 30 nt ®Õn 5m c¸ch mÆt s©n chç ngåi b S©n thi ®Êu lín cã tõ 150 Ngang, trªn mÆt s©n 1500 chç ngåi trë lªn 50 §øng, ë ®é cao tõ 1m nt ®Õn 5m c¸ch mÆt s©n
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 1 2 3 4 5 3 Bãng ræ 50 Ngang, trªn mÆt s©n a S©n tËp luyÖn vµ s©n thi 30 §øng, ë mÆt b¶ng chøa ®Êu nhá cã d|íi 1500 nt ræ chç ngåi S©n thi ®Êu lín tõ 1500 150 Ngang, trªn mÆt s©n b chç ngåi trë lªn 50 §øng, ë mÆt b¶ng chøa nt ræ 4 QuÇn vît 100 Ngang, trªn mÆt s©n a S©n tËp luyÖn vµ s©n thi 50 §øng, ë ®é cao d|íi ®Êu nhá cã d|íi 1500 nt 5m tõ mÆt s©n chç ngåi S©n thi ®Êu lín cã tõ 150 Ngang, trªn mÆt s©n b 1500 chç ngåi trë lªn. 50 øng, ë ®é cao d|íi 5m nt tõ mÆt s©n 5 Bãng bµn CÇn b¶o ®¶m ®é räi trªn Víi bÊt k× sè l|îng chç 150 Ngang, trªn mÆt bµn mÆt bµn vµ c¸ch mÐp ngåi bµn 2m 6 V|ît rµo a ë khu vùc rµo 50 Ngang, trªn mÆt ch|íng ng¹i vËt b ë khu vùc cßn l¹i 10 nt 7 §iÒn kinh (nhµo lén, vâ d©n téc 30 Ngang, trªn mÆt s©n vËt, quyÒn anh, thÓ dôc dông cô, thÓ dôc nghÖ thuËt, cö t¹, ®Êu kiÕm) 8 §iÒn kinh nhÑ a Nh¶y xa, nh¶y ba b|íc. ë hè c¸t vµ c¸ch hè c¸t - tõ 20m trë lªn trªn mÆt 50 Ngang, trªn mÆt ®|êng ®|êng ch¹y lÊy ®µ. ch¹y lÊy ®µ Trªn ®o¹n ®|êng ch¹y lÊy ®µ cßn l¹i. NhÈy sµo, nhÈy cao. - ë khu vùc ®|êng ch¹y 30 nt lÊy ®µ vµ hè c¾m sµo ; ë khu vùc ®|êng ch¹y lÊy ®µ c¸ch hè c¸t 3m vµ ë hè c¸t ®èi víi m«n nh¶y cao. 50 Ngang, trªn mÆt ®|êng ch¹y lÊy ®µ Trªn ®o¹n ®|êng ch¹y 30 §øng, tõ mÆt ®|êng b lÊy ®µ cßn l¹i. ch¹y lÊy ®µ tíi ®é cao 6m ®èi víi s©n nh¶y sµo ; 3m ®èi víi s©n nh¶y cao. 30 Ngang, trªn mÆt ®|êng ch¹y lÊy ®µ.
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 §Èy t¹. 30 Ngang, trong vßng ®Èy CÇn ®¶m b¶o ®é r¬i t¹ vµ khu vùc t¹ r¬i trong vßng ®Èy t¹ vµ khu vùc t¹ r¬i L¨ng ®Üa vµ t¹ xÝch c d - Trªn vßng lÊy ®µ 50 Ngang, trªn vßng lÊy - Trªn khu vùc ®Üa vµ t¹ ®µ xÝch r¬i 30 Ngang, trªn khu vùc ®Üa vµ t¹ xÝch r¬i 10 §øng, ë ®é cao d|íi CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ 15m tõ bÒ mÆt khu vùc hai bªn mÆt ph¼ng ®øng ®Üa vµ t¹ r¬i ®èi xøng cña khu vùc t¹ vµ ®Üa r¬i e NÐm lao, nÐm lùu ®¹n - Trªn ®o¹n ®|êng ch¹y lÊy ®µ kh«ng nhá h¬n 50 Ngang, trªn mÆt ®|êng 10m. ch¹y lÊy ®µ - Trªn ®o¹n ®|êng ch¹y lÊy ®µ cßn l¹i vµ trªn Ngang, trªn mÆt ®|êng khu vùc lao vµ lùu ®¹n vµ khu vùc lao vµ lùu 30 r¬i. ®¹n r¬i. §øng, ë ®é cao d|íi CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ 15m tõ bÒ mÆt lao vµ hai bªn mÆt ph¼ng ®èi 10 lùu ®¹n r¬i. xøng cña khu vùc lao vµ lùu ®¹n r¬i. §|êng ch¹y th¼ng vµ Ngang, trªn mÆt ®|êng g ®|êng ch¹y vßng quanh 50 ch¹y s©n thÓ thao. 9 BÓ b¬i ngoµi trêi. a TËp luyÖn vµ thi ®Êu Ngang, trªn bÒ mÆt §é räi kh«ng kÓ chiÕu 100 nhá cã d|íi 800 chç n|íc. s¸ng d|íi n|íc ngåi. b Thi ®Êu lín cã tõ 800 Ngang, trªn mÆt n|íc. 150 nt chç ngåi trë lªn 10 CÇu nhÈy ë ngoµi trêi TËp luyÖn vµ thi ®Êu 100 Ngang, trªn mÆt n|íc nhá cã d|íi 800 chç CÇn b¶o ®¶m ®é räi ë c¶ ngåi §øng, ë ®é cao cña cÇu hai bªn mÆt ph¼ng ®i 50 nhÈy qua trôc däc cña cÇu nhÈy cao nhÊt Thi ®Êu lín cã tõ 800 150 Ngang, trªn mÆt n|íc b chç ngåi trë lªn §øng, ë ®é cao cña cÇu 75 nt nhÈy
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 4.3. ph¶i tÝnh ®Õn sù gi¶m ®é räi do s|¬ng mï, m|a bôi vµ m|a võa trong tÝnh to¸n chiÕu s¸ng c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi. 4.4. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ë d|íi mÆt n|íc bÓ b¬i ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh 1000 lumen cho lm2 mÆt ph¼ng ®øng trong n|íc däc theo trôc bÓ b¬i. C¸c ®Ìn bè trÝ kh«ng ®|îc g©y lãa cho vËn ®éng viªn. 4.5. CÇn bè trÝ chiÕu s¸ng mÆt phÇng ®øng c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi. §é cao ®Æt c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng kh«ng ®|îc nhá h¬n : - 12m ®èi víi s©n bãng chuyÒn vµ s©n quÇn vît. - 8m ®èi víi s©n cÇu l«ng vµ s©n bãng ræ. - 3m ®èi víi s©n cho m«n v|ît rµo vµ s©n cho m«n bãng bµn (kÓ tõ mÆt bµn). 4.6. ChiÒu cao cét ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng ë c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi kh«ng ®|îc nhá h¬n l0m vµ gãc t¹o bëi mÆt b»ng c«ng tr×nh víi ®|êng th¼ng h¹ tõ ®Ønh cét ®Ìn vu«ng gãc víi trôc däc cña s©n b·i kh«ng ®|îc nhá h¬n 27o. 4.7. CÇn ph¶i sö dông c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng mÆt ph¼ng ®øng ë c¸c s©n thÓ thao ngoµi trêi cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 30o. 4.8. Kh«ng ®|îc bè trÝ h|íng chiÕu s¸ng cña ®Ìn cã ph©n bæ ¸nh s¸ng hÑp ng|îc víi h|íng ch¹y cña vËn ®éng viªn. 4.9. §é räi nhá nhÊt trªn sµn phßng khëi ®éng lµ l00 lux, trªn mÆt s©n khëi ®éng lµ 50 lux. 4.10. §é räi nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng kh¸n ®µi b»ng l0% trÞ sè ®é räi quy ®Þnh cho c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoµi trêi ghi trong b¶ng l1. 4.11. HÖ sè tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng kh«ng ®ång ®Òu trªn c¸c s©n thÓ thao ph¶i b¶o ®¶m kh«ng nhá h¬n 0,33. 4.12. HÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng toµn bé c¸c s©n thÓ thao ph¶i ®Æt tËp trung ë mét chç, trong ®ã cã ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng cho mét nhãm s©n vµ riªng tõng s©n. 4.13. CÇn ph¶i thiÕt kÕ chiÕu s¸ng trªn ®|êng ph©n t¸n ng|êi khi cã sù cè cho: - Kh¸n ®µi cã trªn 20 bËc. - Phßng thÓ thao cã trªn 50 ng|êi. §é räi trªn mÆt ®|êng ®i l¹i, lèi tho¸t cña kh¸n ®µi c¸c bËc thang ®Ó ph©n t¸n ng|êi v.v... kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,3 lux. TÊt c¶ c¸c bÓ b¬i cÇn ph¶i cã chiÕu s¸ng sù cè víi ®é räi trªn toµn mÆt bÓ kh«ng nhá h¬n 5 lux. 4.14. M¹ng ®iÖn cña hÖ thèng chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi ph¶i ®|îc nèi víi nguån ®iÖn ®éc lËp vµ kh«ng ®|îc mÊt ®iÖn trong bÊt k× t×nh huèng nµo. Kh«ng ®|îc sö dông nguån ®iÖn chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi vµo môc ®Ých kh¸c. 4.15. Nguån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi lµ ®Ìn nung s¸ng. 4.16. CÇn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng b¶o vÖ cho c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao lín cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc cã ý nghÜa chÝnh trÞ quan träng. §é räi nhá nhÊt cña chiÕu s¸ng b¶o vÖ lµ 0,5 lux.
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Phô lôc I Nh÷ng thuËt ng÷ c¬ b¶n 1. VËt ph©n biÖt : VËt cÇn xem xÐt c¸c chi tiÕt cña nã hoÆc c¸c khuyÕt tËt cÇn ph¶i ph¸t hiÖn (vÝ dô : sîi chØ, ®iÓm, ®|êng, dÊu, vÕt ®|êng nøt, vÕt søt, vÕt x|íc vµ nh÷ng khuyÕt tËt kh¸c ) 2. NÒn : BÒ mÆt gi¸p víi vËt ph©n biÖt mµ trªn ®ã cÇn ph¶i xem xÐt vËt nµy. Nªn cã hÖ sè ph¶n x¹ lín h¬n 0,4 th× gäi lµ nÒn s¸ng ; tõ 0,2 ®Õn 0,4 gäi lµ nÒn trung b×nh; nhá h¬n 0,2 gäi lµ nÒn tèi. 3. §é t|¬ng ph¶n cña vËt ph©n biÖt víi nÒn : X¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau : ª LV Ln º K « » ¬ Ln ¼ Víi : Lv - §é chãi cña vËt ph©n biÖt (cd/m2) Ln - §é chãi cña nÒn (cd/m2) §é t|¬ng ph¶n cña vËt ph©n biÖt víi nÒn ®|îc tÝnh lµ : - Lín : NÕu K>0,5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau rÊt râ nÐt). Trung b×nh : NÕu K = 0,2 - 0,5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau râ nÐt). Nhá : NÕu K< 0,2 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau Ýt). 4. ChØ sè chãi lo¸ : Lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ t¸c dông chãi lo¸ do hÖ thèng chiÕu s¸ng g©y ra, ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau : P = (S - l).l000 Víi : P - ChØ sè chãi lo¸. S - HÖ sè chãi lo¸. V1 S V2 V1 - §é nh×n râ cña vËt quan s¸t khi kh«ng cã nguån g©y chãi lo¸. V2 - §é nh×n râ cña vËt quan s¸t khi cã nguån g©y chãi lo¸ n»m trong thÞ tr|êng. Nh|ng trong kÜ thuËt, nãi chung ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè chãi lãa dïng c«ng thøc sau : 0,57 M c S 1 ¦ E K .B i 1 i Víi : Mc - Sè l|îng d·y ®Ìn (hµng ®Ìn) trªn ®|êng phè. K - HÖ sè dù tr÷. B - §é chãi trung b×nh tiªu chuÈn (cd/m2) E i - Hµm sè cña ®é räi trªn m¾t ng|êi quan s¸t (Etgi) CO .CB E i 0,88I 75 0,82 I80 2,1I85 1,55I 90
 15. 3.300 H h
 16. 2 I75 , I80 , I85, I90 - TrÞ sè c|êng ®é s¸ng ë mÆt ph¼ng ®øng. E = 900 theo c¸c h|íng 75o, 80o, 85o vµ 90o H - ChiÒu cao treo ®Ìn (m) h - ChiÒu cao tõ mÆt ®|êng ®Õn m¾t ng|êi l¸i xe (ng|êi quan s¸t) (m).
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 CO - HÖ sè kh«ng t|¬ng ®|¬ng, theo thùc nghiÖm ®èi víi ®Ìn nung s¸ng CO = l,0; ®èi víi ®Ìn thñy ng©n cao ¸p CO = 1,3; ®èi víi ®Ìn hal«gen kim lo¹i CO = 1,l; ®èi víi ®Ìn natri cao ¸p CO = 0,9. CB - HÖ sè ®|îc x¸c ®Þnh theo ®å thÞ sau : 5. Chãi lãa ph¶n x¹: Lµ ®Æc tÝnh ph¶n x¹ quang th«ng tõ bÒ mÆt lµm viÖc theo h|íng nh×n cña m¾t ng|êi lµm viÖc, x¸c ®Þnh b»ng sù gi¶m ®é nh×n râ do t¨ng ®ét ngét ®é chãi cña bÒ mÆt lµm viÖc vµ t¸c dông g©y mµng mê lµm gi¶m t|¬ng ph¶n gi÷a vËt ph©n biÖt víi nÒn. 6. HÖ sè tÝnh ®Õn chiÕu s¸ng kh«ng ®ång ®Òu trªn mÆt s©n thÓ thao : Lµ tØ sè gi÷a trÞ sè ®é räi nhá nhÊt vµ ®é räi lín nhÊt trªn mÆt sµn ®ã. 7. §é räi trung b×nh trªn ®|êng phè, ®|êng vµ qu¶ng tr|êng ®|îc tÝnh theo c«ng thøc chung : )d Etb KE S .K Víi : IEtb - §é räi trung b×nh (lx) )d - Quang th«ng cña ®Ìn (lm). )d = )db . K )db - Quang th«ng cña c¸c bãng ®Ìn trong ®Ìn (lm) K - HiÖu suÊt cña ®Ìn (%) S - DiÖn tÝch mÆt ®|êng ®|îc chiÕu s¸ng (m2) KE - HÖ sè sö dông quang th«ng cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng - lµ tØ sè gi÷a quang th«ng r¬i trªn d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn, chiÒu réng lµ b vµ quang th«ng cña bãng ®Ìn quy |íc l000 lumen. KE - ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : S/2 ¦ '.F
 18. Db KE D 0 1000 S/2 ¦ '.F
 19. D Víi : D 0 b - Tæng toµn bé quang th«ng trong c¸c vïng (vïng ®©y lµ vïng gãc khèi, th|êng lÊy mçi vïng lµ 50 hoÆc 100) r¬i trªn d¶i cã chiÒu dµi v« tËn.
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 95 : 1983 Khi thiÕt kÕ kÜ thuËt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n tÝnh Etb cña mét ®o¹n ®|êng phè dµi 1000m, réng b (m) tuú theo c¸ch bè trÝ ®Ìn trªn ®|êng phè. a. §èi víi lo¹i bè trÝ ®Ìn mét bªn ®|êng hoÆc hai bªn ®|êng : n Fbd Etb KE . b.K 1000 n - Sè l|îng ®Ìn cã trªn l000m ®|êng phè b - BÒ réng cña mÆt ®|êng (m). Fbd 1000 - TØ sè ®Ó quy ®æi tõ c|êng ®é s¸ng cña ®Ìn l¾p bãng ®Ìn quy |íc 1000 lm sang c|êng ®é s¸ng cña ®Ìn l¾p bãng ®Ìn cÇn ph¶i tÝnh. b. §èi víi lo¹i bè trÝ ®Ìn theo trôc ®|êng : n Fbd Etb 2KE . b.K 1000 8. NhiÖt ®é mµu : Lµ nhiÖt ®é cña vËt ph¶n x¹ toµn phÇn (hay cßn gäi lµ vËt ®en tuyÖt ®èi) mµ ë nhiÖt ®é ®ã nã cã cïng bøc x¹ mµu nh| nguån s¸ng cÇn nghiªn cøu xem xÐt ë nhiÖt ®é ®· quy ®Þnh (hay cßn gäi lµ nhiÖt ®« thùc). 9. ChiÕu s¸ng sù cè : Lµ chiÕu s¸ng ®Ó lµm viÖc tiÕp tôc khi do sù cè mÊt ®iÖn chiÕu s¸ng lµm viÖc. 10. ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi : Lµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ng|êi ra khái khu vùc cã sù cè g©y mÊt ®iÖn chiÕu s¸ng lµm viÖc. 11. ChiÕu s¸ng b¶o vÖ : Lµ chiÕu s¸ng giíi h¹n khu vùc ( hoÆc c«ng tr×nh) cÇn ph¶i b¶o vÖ thêi gian ban ®ªm. 12. §é chãi trung b×nh cña mÆt ®|êng phè : §|îc x¸c ®Þnh theo h|íng nh×n cña ng|êi quan s¸t ®øng trªn trôc chuyÓn ®éng cña c¸c ph|¬ng tiÖn giao th«ng, tÝnh theo c«ng thøc chung : Etb .rtb Ltb S Khi thiÕt kÕ kÜ thuËt tÝnh Ltb cho mét ®o¹n ®|êng phè dµi 1000m, réng b (m) nh| sau : n1.) bd 0,1.Etb Ltb KL 1000.SbK S Víi : Ltb - §é chãi trung b×nh (cd/m2). b - ChiÒu réng d¶i cã ho¹t ®éng vËn chuyÓn (m). n1 - Sè l|îng ®Ìn bè trÝ ë phÝa tr|íc mÆt ng|êi quan s¸t. KL - HÖ sè sö dông theo ®é chãi ®|îc tÝnh theo c«ng thøc : 1 S/2 KL ¦ Fbd
Đồng bộ tài khoản