TCVN ISO 14001:2005

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
9
lượt xem
0
download

TCVN ISO 14001:2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN ISO 14001:2005 quy định các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho tổ chức triển khai và thực hiện chính sách và các mục tiêu có tính đến các yêu cầu pháp luật và thông tin về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa. Tiêu chuẩn nhằm áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức và thích hợp với các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội khác nhau. Tiêu chuẩn bao gồm những yêu cầu có thể được đánh giá một cách khách quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN ISO 14001:2005

TCVN<br /> <br /> TIªU CHUÈN viÖt nam<br /> <br /> TCVN ISO 14001 : 2005<br /> ISO 14001 : 2004<br /> XuÊt b¶n lÇn 2<br /> Second edition<br /> <br /> HÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng −<br /> C¸c yªu cÇu vµ h−íng dÉn sö dông<br /> Environmental management systems −<br /> Requirements with guidance for use<br /> <br /> Hµ néi − 2005<br /> <br /> TCVN ISO 14001: 2005<br /> <br /> 2<br /> <br /> TCVN ISO 14001: 2005<br /> <br /> Môc lôc<br /> Lêi giíi thiÖu ................................................................................................ 7<br /> 1.<br /> <br /> Ph¹m vi ¸p dông ............................................................................................ 13<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tiµi liÖu viÖn dÉn ............................................................................................ 15<br /> <br /> 3.<br /> <br /> ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa .................................................................................. 15<br /> <br /> 4.<br /> <br /> C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr−êng ............................................... 21<br /> <br /> 4.1. C¸c yªu cÇu chung ......................................................................................... 21<br /> 4.2. ChÝnh s¸ch m«i tr−êng ................................................................................... 23<br /> 4.3. LËp kÕ ho¹ch .................................................................................................. 23<br /> 4.4. Thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh .................................................................................. 25<br /> 4.5. KiÓm tra ........................................................................................................... 31<br /> 4.6. Xem xÐt cña l·nh ®¹o ..................................................................................... 33<br /> Phô lôc A: H−íng dÉn sö dông tiªu chuÈn nµy ...................................................... 37<br /> Phô lôc B: Sù t−¬ng øng gi÷a TCVN ISO 14001 : 2005 vµ TCVN ISO 9001 : 2000. 59<br /> Th− môc tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................... 73<br /> <br /> 3<br /> <br /> TCVN ISO 14001: 2005<br /> <br /> 4<br /> <br /> TCVN ISO 14001: 2005<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> TCVN ISO 14001 : 2005 thay thÕ TCVN ISO 14001 : 1998.<br /> TCVN ISO 14001 : 2005 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 14001 : 2004.<br /> TCVN ISO 14001 : 2005 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 207<br /> "Qu¶n lý m«i tr−êng" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt<br /> l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh.<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản