TCVN ISO 9000-2007

Chia sẻ: Phươngg Phươngg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
2
lượt xem
0
download

TCVN ISO 9000-2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN ISO 9000:2007 mô tả cơ sở của các hệ thống quản lý chất lượng, một đối tượng của bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 cũng như xác định các thuật ngữ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN ISO 9000-2007

TCVN<br /> <br /> TIªU CHUÈN quèc gia * national standard<br /> <br /> TCVN ISO 9000 : 2007<br /> ISO 9000 : 2005<br /> XuÊt b¶n lÇn 3<br /> Third edition<br /> <br /> HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng −<br /> c¬ së vµ tõ vùng<br /> Quality management systems − Fundamentals and vocabulary<br /> <br /> Hµ Néi - 2007<br /> <br /> tCVN ISO 9000 : 2007<br /> <br /> 2<br /> <br /> tCVN ISO 9000 : 2007<br /> <br /> Môc lôc<br /> Trang<br /> Lêi nãi ®Çu ........................................................................................................................................5<br /> Lêi giíi thiÖu......................................................................................................................................6<br /> 1 Ph¹m vi ¸p dông ............................................................................................................................9<br /> 2 C¬ së cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng...........................................................................................9<br /> 2.1 Môc ®Ých cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng...................................................................................9<br /> 2.2 C¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm.....................10<br /> 2.3 C¸ch tiÕp cËn theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ..........................................................................11<br /> 2.4 C¸ch tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh........................................................................................................12<br /> 2.5 ChÝnh s¸ch chÊt l−îng vµ môc tiªu chÊt l−îng.............................................................................12<br /> 2.6 Vai trß cña l·nh ®¹o cao nhÊt trrong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ...............................................14<br /> 2.7 HÖ thèng tµi liÖu ..........................................................................................................................14<br /> 2.8 Xem xÐt ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ............................................................................16<br /> 2.9 C¶i tiÕn liªn tôc............................................................................................................................17<br /> 2.10 Vai trß cña kü thuËt thèng kª .....................................................................................................18<br /> 2.11 Träng t©m cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý kh¸c ................................19<br /> 2.12 Mèi quan hÖ gi÷a hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng vµ c¸c m« h×nh tuyÖt h¶o ..................................19<br /> 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa.................................................................................................................20<br /> 3.1 C¸c thuËt ng÷ cã liªn quan ®Õn chÊt l−îng..................................................................................21<br /> 3.2 ThuËt ng÷ cã liªn quan ®Õn qu¶n lý.............................................................................................22<br /> 3.3 ThuËt ng÷ cã liªn quan ®Õn tæ chøc.............................................................................................25<br /> 3.4 ThuËt ng÷ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm .....................................................................27<br /> 3.5 ThuËt ng÷ cã liªn quan ®Õn c¸c ®Æc tÝnh .....................................................................................30<br /> 3.6 ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn sù phï hîp ...........................................................................................31<br /> 3.7 ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn hÖ thèng tµi liÖu...................................................................................34<br /> 3.8 ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn xem xÐt ................................................................................................36<br /> 3.9 ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ ...............................................................................................38<br /> 3.10 ThuËt ng÷ liªn quan ®Õn ®¶m b¶o chÊt l−îng c¸c qu¸ tr×nh ®o l−êng ........................................41<br /> Phô lôc A Ph−¬ng ph¸p luËn sö dông khi x©y dùng tõ vùng ..............................................................43<br /> Th− môc tµi liÖu tham kh¶o ...............................................................................................................61<br /> B¶ng tra theo thø tù ch÷ c¸i...............................................................................................................62<br /> <br /> 3<br /> <br /> tCVN ISO 9000 : 2007<br /> <br /> Contents<br /> Page<br /> Foreword ............................................................................................................................................5<br /> Introduction.........................................................................................................................................6<br /> 1 Scope .............................................................................................................................................9<br /> 2 Fundamentals of quality management systems ..............................................................................9<br /> 2.1 Rationale for quality management systems ..................................................................................9<br /> 2.2 Requirements for quality management systems and requirements for products ...........................10<br /> 2.3 Quality management systems approach.......................................................................................11<br /> 2.4 The process approach .................................................................................................................12<br /> 2.5 Quality policy and quality objectives .............................................................................................12<br /> 2.6 Role of top management within the quality management system .................................................14<br /> 2.7 Documentation .............................................................................................................................14<br /> 2.8 Evaluating quality management systems......................................................................................16<br /> 2.9 Continual improvement ................................................................................................................17<br /> 2.10 Role of statistical techniques .....................................................................................................18<br /> 2.11 Quality management systems and other management system focuses .....................................19<br /> 2.12 Relationship between quality management systems and excellence models..............................19<br /> 3 Terms and definitions ......................................................................................................................20<br /> 3.1 Terms relating to quality ..............................................................................................................21<br /> 3.2 Terms relating to management .....................................................................................................22<br /> 3.3 Terms relating to organization ......................................................................................................25<br /> 3.4 Terms relating to process and product..........................................................................................27<br /> 3.5 Terms relating to characteristics ...................................................................................................30<br /> 3.6 Terms relating to conformity .........................................................................................................31<br /> 3.7 Terms relating to documentation ..................................................................................................34<br /> 3.8 Terms relating to examination ......................................................................................................36<br /> 3.9 Terms relating to audit .................................................................................................................38<br /> 3.10 Terms relating to quality assurance for measurement processes................................................41<br /> Annex A: Methodology used in the development of the vocabulary ....................................................43<br /> Bibliography .......................................................................................................................................61<br /> Alphabetical index .............................................................................................................................65<br /> <br /> 4<br /> <br /> tCVN ISO 9000 : 2007<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> <br /> TCVN ISO 9000 : 2007 thay thÕ TCVN ISO 9000 : 2000 (ISO 9000 : 2000);<br /> TCVN ISO 9000 : 2007 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 9000 : 2005;<br /> TCVN ISO 9000 : 2007 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 176, Qu¶n lý<br /> chÊt l−îng vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng<br /> ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè.<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản