intTypePromotion=3

TCVN ISO 9001 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
196
lượt xem
85
download

TCVN ISO 9001 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN ISO 9001 1996: Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kĩ thuật :Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống chất lượng để sử dụng khi cần thể hiện năng lực của bên cung ứng trong thiết kế và cung cấp sản phẩm phù hợp. Các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này chủ yếu nhằm thỏa mãn khách hàng bằng cách phòng ngừa sự không phù hợp ở tất cả các giai đoạn từ thiết kế đến dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN ISO 9001 1996

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 HÖ thèng chÊt l−îng - M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong thiÕt kÕ/triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt Quality systems - Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing 1. Ph¹m vi Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng chÊt l−îng ®Ó sö dông khi cÇn thÓ hiÖn n¨ng lùc cña bªn cung øng trong thiÕt kÕ vμ cung cÊp s¶n phÈm phï hîp. C¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy chñ yÕu nh»m tháa m·n kh¸ch hμng b»ng c¸ch phßng ngõa sù kh«ng phï hîp ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ thiÕt kÕ ®Õn dÞch vô kÜ thuËt. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông trong c¸c t×nh huèng khi: a) CÇn cã thiÕt kÕ vμ c¸c yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm ®· ®−îc c«ng bè vÒ nguyªn t¾c trong c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tÝnh n¨ng sö dông hoÆc c¸c yªu cÇu nμy cÇn ®−îc thiÕt lËp; b) Lßng tin ë sù phï hîp cña s¶n phÈm cã thÓ ®¹t ®−îc th«ng qua viÖc thÓ hiÖn thÝch hîp n¨ng lùc cña ng−êi cung øng trong thiÕt kÕ, triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt. Chó thÝch: VÒ tμi liÖu tham kh¶o, xem phô lôc A. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5814: 1994 (ISO 8402: 1994). Qu¶n lý chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa. 3. §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nμy sö dông c¸c ®Þnh nghÜa nªu trong TCVN 5814: 1994 (ISO 8402: 1994) vμ c¸c ®Þnh nghÜa sau: 3.1. S¶n phÈm: KÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay qu¸ tr×nh Chó thÝch: 1) S¶n phÈm cã thÓ bao gåm dÞch vô, phÇn cøng, vËt liÖu chÕ biÕn, phÇn mÒm hay kÕt hîp c¸c d¹ng trªn: 2) S¶n phÈm cã thÓ ë d¹ng vËt chÊt (vÝ dô kiÕn thøc, kh¸i niÖm) hay kÕt hîp c¸c d¹ng trªn; 3) Trong c¸c tiªu chuÈn nμy, thuËt ng÷ “s¶n phÈm” chØ ¸p dông cho s¶n phÈm lμm ra cã chñ ®Þnh vμ kh«ng ¸p dông cho “s¶n phÈm phô” kh«ng chñ ®Þnh, cã ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng. §iÒu nμy kh¸c víi ®Þnh nghÜa trong TCVN 5814 (ISO 8402). 3.2. B¶n ®Êu thÇu: Ph−¬ng ¸n do bªn cung øng ®−a ra theo gäi thÇu ®Ó tháa m·n mét hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm. 3.3. Hîp ®ång: C¸c yªu cÇu tháa thuËn gi÷a bªn cung øng vμ kh¸ch hμng ®−îc trao ®æi b»ng mäi ph−¬ng thøc. 4. C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng chÊt l−îng 4.1. Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o 4.1.1. ChÝnh s¸ch chÊt l−îng Page 1
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 L·nh ®¹o cña bªn cung øng víi tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp thμnh v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña m×nh ®èi víi chÊt l−îng, bao gåm môc tiªu vμ nh÷ng cam kÕt cña m×nh vÒ chÊt l−îng. ChÝnh s¸ch chÊt l−îng ph¶i thÝch hîp víi môc tiªu tæ chøc cña bªn cung øng vμ nhu cÇu, mong ®îi cña kh¸ch hμng. Bªn cung øng ph¶i ®¶m b¶o r»ng chÝnh s¸ch nμy ®−îc thÊu hiÓu, thùc hiÖn vμ duy tr× ë tÊt c¶ c¸c cÊp cña c¬ së. 4.1.2. Tæ chøc 4.1.2.1. Tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n: CÇn x¸c ®Þnh vμ lËp v¨n b¶n vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vμ mèi quan hÖ gi÷a ng−êi qu¶n lÝ, ng−êi thùc hiÖn vμ ng−êi kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng, ®Æc biÖt lμ ®èi víi nh÷ng ng−êi mμ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®ßi hái ®−îc chñ ®éng vÒ mÆt tæ chøc vμ cã thÈm quyÒn: a) §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m ng¨n ngõa viÖc xuÊt hiÖn sù kh«ng phï hîp ®èi víi s¶n phÈm, quy tr×nh vμ hÖ thèng chÊt l−îng; b) Ph¸t hiÖn vμ lËp hå s¬ mäi vÊn ®Ò vÒ s¶n phÈm, qu¸ tr×nh vμ hÖ thèng chÊt l−îng; c) §Ò xuÊt, kiÕn nghÞ hoÆc cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p theo c¸c kªnh ®· ®Þnh; d) ThÈm tra x¸c nhËn viÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p; e) KiÓm so¸t viÖc xö lÝ tiÕp theo, ph©n phèi hoÆc l¾p ®Æt s¶n phÈm kh«ng phï hîp cho ®Õn khi khuyÕt tËt hoÆc ®iÒu kiÖn kh«ng tháa m·n ®−îc kh¾c phôc. 4.1.2.2. Nguån lùc Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ nguån lùc vμ cung cÊp c¸c nguån lùc thÝch hîp bao gåm c¶ viÖc chØ ®Þnh c¸c nh©n viªn ®· ®−îc ®μo t¹o cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ, thùc hiÖn c«ng viÖc vμ thÈm tra x¸c nhËn bao gåm c¶ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé. 4.1.2.3. §¹i diÖn cña l·nh ®¹o L·nh ®¹o bªn cung øng ph¶i chØ ®Þnh mét thμnh viªn ban l·nh ®¹o, kh«ng kÓ c¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c, ®Ó: - §¶m b¶o hÖ thèng chÊt l−îng ®−îc x©y dùng, ¸p dông vμ duy tr× theo tiªu chuÈn nμy vμ; - B¸o c¸o viÖc thùc hiÖn hÖ thèng chÊt l−îng ®Õn ban l·nh ®¹o bªn cung øng ®Ó xem xÐt vμ lμm c¬ së ®Ó c¶i tiÕn hÖ thèng chÊt l−îng. Chó thÝch: Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i diÖn l·nh ®¹o còng cã thÓ bao gåm viÖc liªn hÖ víi bªn ngoμi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l−îng cña bªn cung øng. 4.1.3. Xem xÐt cña l·nh ®¹o. Ban l·nh ®¹o bªn cung øng víi tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh xem xÐt ®Þnh k× hÖ thèng chÊt l−îng ®Ó ®¶m b¶o nã lu«n lu«n phï hîp vμ cã hiÖu qu¶, ®¸p øng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l−îng cña bªn cung øng ®· ®−îc c«ng bè. 4.2. HÖ thèng chÊt l−îng 4.2.1. Kh¸i qu¸t: Bªn cung øng ph¶i x©y dùng, lËp v¨n b¶n vμ duy tr× mét hÖ thèng chÊt l−îng lμm ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Bªn cung øng ph¶i lËp sæ tay chÊt l−îng bao qu¸t c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. Sæ tay chÊt l−îng ph¶i bao gåm hay viÖn dÉn c¸c thñ tôc cña hÖ thèng chÊt l−îng vμ giíi thiÖu c¬ cÊu cña hÖ thèng v¨n b¶n sö dông trong sæ tay chÊt l−îng. Chó thÝch: H−íng dÉn vÒ Sæ tay chÊt l−îng tr×nh bμy trong TCVN 5951 (ISO 10013). 4.2.2. C¸c thñ tôc cña hÖ thèng chÊt l−îng Page 2
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 Bªn cung øng ph¶i: a) X©y dùng c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n nhÊt qu¸n víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ chÝnh s¸ch chÊt l−îng cña bªn cung øng ®· c«ng bè; b) ¸p dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng chÊt l−îng vμ c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n cña hÖ thèng ®ã. Theo môc ®Ých cña tiªu chuÈn nμy, ph¹m vi vμ chi tiÕt cña c¸c thñ tôc t¹o thμnh mét phÇn cña hÖ thèng chÊt l−îng ph¶i tïy theo tÝnh phøc t¹p cña c«ng viÖc, ph−¬ng ph¸p sö dông, kÜ n¨ng vμ sù ®μo t¹o cña ng−êi tiÕn hμnh c¸c hîp ®ång nμy. Chó thÝch: C¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n cã thÓ viÖn dÉn c¸c chØ dÉn c«ng viÖc x¸c ®Þnh c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. 4.2.3. Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng. Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp thμnh v¨n b¶n c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt l−îng. ViÖc ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c yªu cÇu kh¸c cña hÖ thèng chÊt l−îng cña bªn cung øng vμ ph¶i lËp v¨n b¶n theo d¹ng thÝch hîp víi ph−¬ng ph¸p ®iÒu hμnh cña bªn cung øng. Bªn cung øng ph¶i xem xÐt c¸c ho¹t ®éng sau mét c¸ch tháa ®¸ng ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh ®èi víi s¶n phÈm, dù ¸n hay hîp ®ång: a) X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng; b) X¸c ®Þnh vμ cã ®ñ c¸ch thøc kiÓm so¸t, ®ñ qu¸ tr×nh, thiÕt bÞ (bao gåm c¶ thiÕt bÞ kiÓm tra vμ thö nghiÖm), ®å g¸, nguån lùc vμ kÜ n¨ng cã thÓ cÇn thiÕt ®Ó ®¹t chÊt l−îng yªu cÇu; c) §¶m b¶o sù t−¬ng thÝch gi÷a thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, dÞch vô kÜ thuËt, thñ tôc kiÓm tra thö nghiÖm vμ hÖ thèng v¨n b¶n ®−îc ¸p dông; d) CËp nhËt c¸c kÜ thuËt kiÓm so¸t chÊt l−îng, kiÓm tra vμ thö nghiÖm bao gåm c¶ triÓn khai ¸p dông thiÕt bÞ, dông cô míi; e) X¸c ®Þnh mäi yªu cÇu vÒ ®o l−êng ®ßi hái n¨ng lùc v−ît qu¸ kh¶ n¨ng hiÖn t¹i, nh−ng sau mét thêi gian cÇn thiÕt sÏ ®¹t ®−îc; f) X¸c ®Þnh viÖc thÈm tra x¸c nhËn thÝch hîp trong c¸c giai ®o¹n chÕ t¹o s¶n phÈm; g) Gi¶i thÝch râ c¸c tiªu chuÈn nghiÖm thu ®èi víi c¸c ®Æc tÝnh vμ yªu cÇu, kÓ c¶ nh÷ng yÕu tè mang tÝnh chñ quan; h) X¸c ®Þnh vμ x©y dùng hå s¬ chÊt l−îng (xem 4.16). Chó thÝch: Trong c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng cã thÓ viÖn dÉn c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n thÝch hîp, ®ã lμ mét phÇn cña hÖ thèng chÊt l−îng cña bªn cung øng. 4.3. Xem xÐt hîp ®ång. 4.3.1. Kh¸i qu¸t: Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó xem xÐt hîp ®ång vμ ®Ó phèi hîp c¸c ho¹t ®éng nμy. 4.3.2. Xem xÐt: Tr−íc khi xin thÇu hay nhËn thÇu hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hμng (b¶n c«ng bè c¸c yªu cÇu), bªn cung øng ph¶i xem xÐt ®Ó ®¶m b¶o r»ng: a) C¸c yªu cÇu ®· ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch thÝch hîp vμ lËp thμnh v¨n b¶n, khi kh«ng cã v¨n b¶n c«ng bè c¸c yªu cÇu vÒ mét ®¬n ®Æt hμng ®· tháa thuËn b»ng lêi, bªn cung øng ph¶i ®¶m b¶o ®· tháa thuËn vÒ c¸c yªu cÇu nμy tr−íc khi chÊp nhËn; b) Mäi sù kh¸c biÖt so víi hîp ®ång, víi nh÷ng yªu cÇu trong ®¬n ®Æt hμng hay b¶n ®Êu thÇu ®Òu ®−îc gi¶i quyÕt; c) Bªn cung øng cã n¨ng lùc tháa m·n hîp ®ång hay c¸c yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hμng. 4.3.3. Söa ®æi hîp ®ång Page 3
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh c¸ch thøc söa ®æi hîp ®ång vμ chuyÓn giao chÝnh x¸c cho c¸c bé phËn cã liªn quan trong tæ chøc cña bªn cung øng. 4.3.4. Hå s¬ Hå s¬ xem xÐt c¸c hîp ®ång ph¶i ®−îc l−u tr÷ (xem 4.16) Chó thÝch: C¸c ho¹t ®éng xem xÐt hîp ®ång, c¸c mèi quan hÖ vμ th«ng tin trong néi bé cña bªn cung øng ph¶i ®−îc phèi hîp víi bªn mua mét c¸ch hîp lÝ. 4.4. KiÓm so¸t thiÕt kÕ. 4.4.1. Kh¸i qu¸t: Bªn cung øng ph¶i thiÕt lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc ®Ó qu¶n lÝ vμ thÈm tra x¸c nhËn thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c yªu cÇu ®Æt ra ®−îc tháa m·n. 4.4.2. LËp kÕ ho¹ch thiÕt kÕ vμ triÓn khai. Ng−êi cung øng ph¶i v¹ch ra kÕ ho¹ch cho tõng ho¹t ®éng thiÕt kÕ vμ triÓn khai. KÕ ho¹ch nμy cÇn ph¶i m« t¶ hoÆc nªu tμi liÖu viÖn dÉn vÒ c¸c ho¹t ®éng nμy vμ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. C¸c ho¹t ®éng thiÕt kÕ vμ triÓn khai ph¶i ®−îc ph©n cho ng−êi cã tr×nh ®é vμ cã nguån lùc thÝch hîp. KÕ ho¹ch ph¶i ®−îc bæ sung khi thiÕt kÕ yªu cÇu. 4.4.3. Sù t−¬ng giao vÒ tæ chøc vμ kÜ thuËt. Ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng n¬i t−¬ng giao vÒ tæ chøc vμ kÜ thuËt gi÷a c¸c nhãm kh¸c nhau ®−îc ®−a vμo qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. Th«ng tin cÇn thiÕt ph¶i ®−îc lËp thμnh v¨n b¶n, phæ biÕn vμ th−êng xuyªn xem xÐt l¹i. 4.4.4. D÷ liÖu thiÕt kÕ. C¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu thiÕt kÕ liªn quan ®Õn s¶n phÈm, bao gåm c¶ c¸c yªu cÇu vÒ ®iÒu luËt, ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh râ, lËp thμnh v¨n b¶n vμ ng−êi cung øng ph¶i xem xÐt viÖc lùa chän chóng cho thÝch hîp. C¸c yªu cÇu kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng râ rμng hoÆc m©u thuÉn ph¶i ®−îc nh÷ng ng−êi x©y dùng c¸c yªu cÇu nμy gi¶i quyÕt. D÷ liÖu thiÕt kÕ ph¶i gåm c¶ mäi kÕt qu¶ xem xÐt hîp ®ång. 4.4.5. KÕt qu¶ thiÕt kÕ. C¸c kÕt qu¶ thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lËp thμnh v¨n b¶n vμ ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng cã thÓ thÈm tra, x¸c nhËn theo c¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu thiÕt kÕ. C¸c kÕt qu¶ thiÕt kÕ ph¶i: a) §¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu thiÕt kÕ; b) Bao gåm hoÆc nªu tμi liÖu tra cøu vÒ chuÈn mùc chÊp nhËn; c) §Þnh râ c¸c ®Æc tÝnh tÝnh thiÕt kÕ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi an toμn vμ chøc n¨ng lμm viÖc tèt cña s¶n phÈm (vÝ dô: yªu cÇu vËn hμnh, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, b¶o tr× vμ thanh lÝ). 4.4.6. Xem xÐt thiÕt kÕ. Sau c¸c giai ®o¹n thÝch hîp trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ph¶i lËp kÕ ho¹ch vμ tiÕn hμnh xem xÐt chÝnh thøc b»ng v¨n b¶n c¸c kÕt qu¶ thiÕt kÕ. Thμnh phÇn xem xÐt ph¶i gåm ®¹i diÖn c¸c bé phËn cã liªn quan ®Õn giai ®o¹n thiÕt kÕ ®−îc xem xÐt vμ c¸c chuyªn gia kh¸c, nÕu xÐt thÊy cÇn. Ph¶i duy tr× hå s¬ xem xÐt (xem 4.16). 4.4.7. X¸c nhËn thiÕt kÕ Sau c¸c giai ®o¹n thÝch hîp ph¶i tiÕn hμnh x¸c nhËn ®Ó ®¶m b¶o kÕt qu¶ cña giai ®o¹n nμy ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña giai ®o¹n thiÕt kÕ nμy. C¸c biÖn ph¸p x¸c nhËn thiÕt kÕ ph¶i ®−îc lËp hå s¬ (xem 4.16). Chó thÝch: Ngoμi viÖc xem xÐt thiÕt kÕ (4.4.6) viÖc x¸c nhËn thiÕt kÕ cã thÓ gåm c¸c ho¹t ®éng: - TÝnh to¸n kiÓm chøng; Page 4
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 - So s¸nh b¶n thiÕt kÕ míi víi b¶n thiÕt kÕ t−¬ng tù ®· phª duyÖt, nÕu cã; - Thö nghiÖm vμ chøng minh; vμ - ThÈm xÐt c¸c tμi liÖu trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ tr−íc khi göi ®i. 4.4.8. X¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông cña thiÕt kÕ: Ph¶i tiÕn hμnh x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông cña b¶n thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña ng−êi sö dông hay c¸c yªu cÇu ®· x¸c ®Þnh. Chó thÝch: 1) ViÖc x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông sau khi ®· x¸c ®Þnh xong thiÕt kÕ (xem 4.4.7); 2) ViÖc x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông th−êng tiÕn hμnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh; 3) ViÖc x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông th−êng tiÕn hμnh cho thμnh phÈm nh−ng còng cã thÓ ë giai ®o¹n sím h¬n tr−íc khi hoμn thμnh s¶n phÈm; 4) Cã thÓ ph¶i x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông nhiÒu lÇn nÕu cã thÓ sö dông kh¸c nhau tïy theo møc ®é. 4.4.9. Thay ®æi thiÕt kÕ: TÊt c¶ c¸c thay thÕ vμ söa ®æi ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh, lËp thμnh v¨n b¶n, xem xÐt vμ xÐt duyÖt bëi ng−êi cã thÈm quyÒn tr−íc khi thùc hiÖn. 4.5. KiÓm so¸t tμi liÖu. 4.5.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t mäi v¨n b¶n vμ d÷ liÖu liªn quan tíi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ, trong ph¹m vi cã thÓ, bao gåm c¶ c¸c tμi liÖu cã nguån gèc tõ bªn ngoμi, vÝ dô nh− tiªu chuÈn vμ c¸c b¶n vÏ cña kh¸ch hμng. Chó thÝch: C¸c v¨n b¶n vμ d÷ liÖu cã thÓ ë mäi d¹ng truyÒn th«ng ®¹i chóng nh− v¨n b¶n hay ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 4.5.2. Phª duyÖt vμ ban hμnh tμi liÖu Tμi liÖu vμ d÷ liÖu ph¶i ®−îc ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt vμ phª duyÖt tr−íc khi ban hμnh. Ph¶i cã b¶n danh môc hay thñ tôc kiÓm so¸t tμi liÖu t−¬ng øng ®Ó ®Þnh râ t×nh tr¹ng so¸t xÐt tμi liÖu. B¶n danh môc nμy ph¶i lu«n s½n cã ®Ó tr¸nh viÖc sö dông c¸c tμi liÖu lçi thêi. ViÖc kiÓm so¸t nμy ph¶i ®¶m b¶o r»ng: a) C¸c tμi liÖu hiÖn hμnh ph¶i s½n cã t¹i nh÷ng n¬i ®ang tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc mÊu chèt, ®Ó hÖ thèng chÊt l−îng lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶; b) C¸c tμi liÖu sai hay lçi thêi ®−îc lo¹i bá ngay t¹i n¬i ph¸t hμnh hoÆc n¬i sö dông, hoÆc nÕu kh«ng, ph¶i ®¶m b¶o tr¸nh viÖc sö dông sai môc ®Ých; c) Mäi tμi liÖu lçi thêi ®−îc l−u l¹i do luËt ®Þnh hay ®Ó l−u tr÷ kiÕn thøc ph¶i cã kÝ hiÖu thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt. 4.5.3. Thay ®æi tμi liÖu vμ d÷ liÖu NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh ®Æc biÖt nμo kh¸c, mäi thay ®æi trong tμi liÖu vμ d÷ liÖu ph¶i ®−îc xem xÐt vμ phª duyÖt bëi cïng mét bé phËn chøc n¨ng hoÆc tæ chøc ®· xem xÐt vμ phª duyÖt tμi liÖu tr−íc ®©y. Tæ chøc ®−îc chØ ®Þnh ph¶i tham kh¶o c¸c tμi liÖu gèc kÌm theo ®Ó lμm c¬ së xem xÐt vμ phª duyÖt. Khi cã thÓ, nh÷ng thay ®æi ph¶i ®−îc chØ râ trong v¨n b¶n hoÆc c¸c tμi liÖu thÝch hîp kÌm theo. 4.6. Mua s¶n phÈm. Page 5
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 4.6.1. Kh¸i qu¸t Ng−êi cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc thμnh v¨n ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm mua vμo (xem 3.1) phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.6.2. §¸nh gi¸ ng−êi thÇu phô. Ng−êi cung øng ph¶i: a) §¸nh gi¸ vμ chän ng−êi thÇu phô trªn c¬ së kh¶ n¨ng cña hä trong viÖc tháa m·n c¸c yªu cÇu cña hîp ®ång phô, kÓ c¶ vÒ hÖ thèng chÊt l−îng vμ mäi yªu cÇu cña hîp ®ång phô, kÓ c¶ vÒ hÖ thèng chÊt l−îng vμ mäi yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt l−îng. b) X¸c ®Þnh lo¹i vμ møc ®é kiÓm so¸t cña bªn cung øng ®èi víi ng−êi thÇu phô. §iÒu nμy tïy theo lo¹i s¶n phÈm, ¶nh h−ëng cña s¶n phÈm ®−îc thÇu phô ®Õn chÊt l−îng thμnh phÈm vμ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ/hay hå s¬ chÊt l−îng vÒ n¨ng lùc vμ chÊt l−îng thùc hiÖn tr−íc ®©y cña ng−êi thÇu phô, nÕu cã thÓ ®−îc; c) X¸c lËp vμ l−u tr÷ hå s¬ vÒ nh÷ng ng−êi thÇu phô cã thÓ chÊp nhËn ®−îc (xem 4.16). 4.6.3. D÷ liÖu mua C¸c tμi liÖu ®Æt mua s¶n phÈm ph¶i bao gåm c¸c d÷ liÖu m« t¶ râ rμng s¶n phÈm ®Æt mua, vμ nÕu cã thÓ bao gåm c¶: a) Lo¹i, cÊp, kiÓu, chñng lo¹i hoÆc c¸c dÊu hiÖu chÝnh x¸c kh¸c; b) Tªn gäi hoÆc dÊu hiÖu nhËn d¹ng chÝnh x¸c kh¸c, vμ c¸c v¨n b¶n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt, c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, c¸c b¶n vÏ, c¸c chØ dÉn kiÓm tra vμ c¸c sè liÖu kÜ thuËt kh¸c cã liªn quan, bao gåm c¶ c¸c yªu cÇu xÐt duyÖt hoÆc ph©n lo¹i chÊt l−îng s¶n phÈm, c¸c thñ tôc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ nh©n sù; c) Tªn, sè hiÖu, n¨m ban hμnh cña tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng chÊt l−îng ®−îc ¸p dông; Ng−êi cung øng ph¶i xem xÐt vμ phª duyÖt c¸c tμi liÖu ®Æt mua s¶n phÈm cho phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh tr−íc khi göi ®i. 4.6.4. X¸c nhËn s¶n phÈm mua 4.6.4.1. KiÓm tra x¸c nhËn cña bªn cung øng t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô. Khi bªn cung øng muèn kiÓm tra x¸c nhËn s¶n phÈm mua t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô, bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh viÖc s¾p xÕp, bè trÝ kiÓm tra x¸c nhËn vμ ph−¬ng ph¸p gi¶i táa s¶n phÈm trong c¸c tμi liÖu mua hμng. 4.6.4.2. X¸c nhËn cña kh¸ch hμng ®èi víi s¶n phÈm ®−îc thÇu phô Khi cã nªu trong hîp ®ång, kh¸ch hμng cña bªn cung øng hoÆc ®¹i diÖn cña kh¸ch hμng cã quyÒn kiÓm tra x¸c nhËn t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô hoÆc bªn cung øng vÒ sù phï hîp cña s¶n phÈm mua vμo víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Bªn cung øng kh«ng ®−îc dïng viÖc thÈm tra nμy lμm b»ng chøng vÒ sù kiÓm so¸t chÊt l−îng cã hiÖu qu¶ cña ng−êi thÇu phô. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn cña kh¸ch hμng kh«ng thay cho tr¸ch nhiÖm ph¶i cung cÊp s¶n phÈm chÊp nhËn ®−îc cña bªn cung øng hoÆc kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng lo¹i bá sau nμy cña kh¸ch hμng. 4.7. KiÓm so¸t s¶n phÈm do kh¸ch hμng cung cÊp Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t viÖc kiÓm tra x¸c nhËn, b¶o qu¶n vμ b¶o d−ìng s¶n phÈm do kh¸ch hμng cung cÊp ®Ó gép vμo s¶n phÈm ®−îc cung cÊp hay dïng cho c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan. BÊt k× s¶n phÈm nμo mÊt m¸t, h− háng hoÆc kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông ph¶i lËp hå s¬ vμ b¸o cho kh¸ch hμng (xem 4.16). ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn cña bªn cung øng kh«ng thay cho tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hμng ph¶i cung cÊp s¶n phÈm chÊp nhËn ®−îc. 4.8. NhËn biÕt vμ x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm: Khi cÇn thiÕt, bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc ®Ó nhËn biÕt s¶n phÈm b»ng c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, tõ lóc nhËn biÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n phèi vμ l¾p ®Æt. Page 6
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 NÕu viÖc x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm lμ mét yªu cÇu cÇn thiÕt, th× bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó nhËn biÕt thèng nhÊt s¶n phÈm ®¬n chiÕc hoÆc l« s¶n phÈm. C¸ch nhËn biÕt nμy ph¶i ®−îc ghi vμo hå s¬ (xem 4.16). 4.9. KiÓm so¸t qu¸ tr×nh: Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng vμ ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c qu¸ tr×nh nμy ®−îc tiÕn hμnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®−îc kiÓm so¸t. C¸c ®iÒu kiÖn ®−îc kiÓm so¸t bao gåm: a) C¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ch thøc s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô t¹i nh÷ng n¬i mμ thiÕu nh÷ng thñ tôc nμy sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn chÊt l−îng; b) ViÖc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô thÝch hîp, m«i tr−êng lao ®éng thÝch hîp; c) Sù phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn trÝch dÉn/®iÒu luËt, c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hay thñ tôc d¹ng v¨n b¶n kh¸c; d) ViÖc theo dâi vμ kiÓm so¸t c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh thÝch hîp vμ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm; e) ViÖc phª duyÖt c¸c qu¸ tr×nh vμ thiÕt bÞ, khi cÇn thiÕt; f) C¸c tiªu chuÈn tay nghÒ ®−îc quy ®Þnh theo c¸ch thøc thùc tÕ râ rμng nhÊt, (vÝ dô c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn, c¸c mÉu ®iÓn h×nh hay minh häa); g) ViÖc b¶o d−ìng thÝch hîp thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕp tôc cña qu¸ tr×nh. Khi c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kh«ng thÓ thÈm tra x¸c nhËn ®Çy ®ñ ®−îc b»ng viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm s¶n phÈm sau ®ã, vμ khi nh÷ng sai sãt vÒ c«ng nghÖ chØ nhËn biÕt ®−îc khi ®· ®−a s¶n phÈm vμo sö dông, c¸c qu¸ tr×nh nμy ph¶i ®−îc ng−êi thao t¸c cã tr×nh ®é ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh ®−îc theo dâi liªn tôc vμ kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é thao t¸c qu¸ tr×nh, bao gåm c¶ thiÕt bÞ vμ con ng−êi (xem 4.18). Chó thÝch: C¸c qu¸ tr×nh ®ßi hái ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nh− vËy th−êng ®−îc coi lμ c¸c qu¸ tr×nh ®Æc biÖt. Hå s¬ c¸c qu¸ tr×nh, thiÕt bÞ vμ nh©n sù nμy ph¶i ®−îc l−u tr÷ mét c¸ch thÝch hîp (xem 4.16). 4.10. KiÓm tra vμ thö nghiÖm: 4.10.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Ó x¸c nhËn mäi yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm ®−îc ®¸p øng. ViÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm vμ c¸c hå s¬ cÇn cã ph¶i tr×nh bμy chi tiÕt trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng hay c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. 4.10.2. KiÓm tra vμ thö nghiÖm khi nhËn: 4.10.2.1. Ng−êi cung øng ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm nhËp vμo kh«ng ®−îc phÐp sö dông hoÆc gia c«ng (trõ c¸c tr−êng hîp nªu ë 4.10.2.3), nÕu ch−a ®−îc kiÓm tra hoÆc ®−îc x¸c nhËn lμ phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cÇn ®−îc tiÕn hμnh phï hîp víi kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. 4.10.2.2. §Ó x¸c ®Þnh sè l−îng vμ b¶n chÊt cña viÖc kiÓm tra khi nhËn, cÇn ph¶i xem xÐt qu¸ tr×nh kiÓm so¸t ®· tiÕn hμnh t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô vμ c¸c tμi liÖu x¸c nhËn sù phï hîp. 4.10.2.3. Khi s¶n phÈm nhËp vμo ®−îc miÔn kiÓm tra do c¸c môc ®Ých s¶n xuÊt gÊp, th× ph¶i ®−îc ph©n biÖt râ rμng vμ lËp hå s¬ (xem 4.16) ®Ó cã thÓ tiÕn hμnh thu håi vμ thay thÕ kÞp thêi khi cã sù kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.10.3. KiÓm tra vμ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Bªn cung øng ph¶i: Page 7
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 a) KiÓm tra, thö nghiÖm s¶n phÈm theo c¸c yªu cÇu cña kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n; b) Gi÷ s¶n phÈm l¹i cho ®Õn khi viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Ò ra ®−îc hoμn thμnh hoÆc cho ®Õn khi nhËn ®−îc vμ thÈm tra x¸c nhËn c¸c biªn b¶n, b¸o c¸o cÇn thiÕt, trõ khi s¶n phÈm ®−îc miÔn kiÓm tra theo c¸c thñ tôc thu håi cã t¸c dông (xem 4.10.2.3). ViÖc miÔn kiÓm tra theo c¸c thñ tôc thu håi kh«ng lo¹i trõ c¸c ho¹t ®éng nªu ë 4.10.3.a. 4.10.4. KiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. Bªn cung øng ph¶i tiÕn hμnh toμn bé viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng theo kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hoÆc c¸c thñ tôc quy ®Þnh kh¸c ®Ó hoμn thiÖn c¸c b»ng chøng vÒ tÝnh phï hîp cña thμnh phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. KÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng ph¶i nªu râ r»ng tÊt c¶ c«ng viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Ò ra ®Òu ph¶i ®−îc tiÕn hμnh, kÓ c¶ viÖc kiÓm tra thö nghiÖm khi nhËn vμ kiÓm tra thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh, vμ c¸c sè liÖu ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Kh«ng ®−îc xuÊt x−ëng s¶n phÈm cho ®Õn khi hoμn thμnh mäi ho¹t ®éng ®Ò ra trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc trong c¸c thñ tôc quy ®Þnh, vμ c¸c sè liÖu, tμi liÖu kÌm theo ®Òu cã ®Çy ®ñ vμ ®−îc phª duyÖt. 4.10.5. Hå s¬ kiÓm tra vμ thö nghiÖm Bªn cung øng ph¶i lËp vμ l−u tr÷ c¸c hå s¬ chøng minh r»ng s¶n phÈm ®· qua kiÓm tra vμ/hoÆc thö nghiÖm. Hå s¬ ph¶i chØ râ s¶n phÈm ®¹t hay kh«ng ®¹t khi kiÓm tra, vμ/hay thö nghiÖm theo c¸c quy t¾c nghiÖm thu x¸c ®Þnh. NÕu s¶n phÈm kh«ng ®¹t khi kiÓm tra vμ/hay thö nghiÖm, ph¶i ¸p dông thñ tôc kiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp (xem 4.13). Trong hå s¬ ph¶i nªu râ ng−êi cã thÈm quyÒn cho miÔn kiÓm tra s¶n phÈm (xem 4.16). 4.11. KiÓm so¸t thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm 4.11.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t, hiÖu chuÈn vμ b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm (bao gåm c¶ phÇn mÒm) ®−îc hä sö dông ®Ó chøng tá sù phï hîp cña s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i sö dông thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng, thö nghiÖm sao cho biÕt ®−îc ®é kh«ng ®¶m b¶o cho phÐp ®o vμ nã ph¶i t−¬ng xøng víi yªu cÇu cña phÐp ®o. Khi phÇn mÒm cña phÐp thö hay c¸c thiÕt bÞ chuÈn so s¸nh, vÝ dô nh− phÇn cøng cña phÐp thö, ®−îc dïng lμm ph−¬ng tiÖn kiÓm tra, chóng ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i ®Ó chøng tá cã thÓ dïng ®Ó x¸c nhËn viÖc chÊp nhËn s¶n phÈm tr−íc khi ®−a vμo sö dông trong s¶n xuÊt, l¾p ®Æt hay dÞch vô vμ ph¶i ®−îc kiÓm l¹i ®Þnh k×. Bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh ph¹m vi vμ tÇn sè kiÓm tra nμy vμ ph¶i duy tr× hå s¬, coi nh− b»ng chøng cña viÖc kiÓm so¸t (xem 4.16). Khi ®ßi hái ph¶i cã d÷ liÖu kiÓm tra g¾n víi thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm, c¸c d÷ liÖu nμy ph¶i lu«n s½n cã khi kh¸ch hμng hay ®¹i diÖn kh¸ch hμng yªu cÇu ®Ó x¸c nhËn r»ng thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm thÝch hîp víi chøc n¨ng ®· ®Þnh. Chó thÝch: ThuËt ng÷ “thiÕt bÞ ®o” trong tiªu chuÈn nμy bao gåm c¶ c¸c dông cô ®o. 4.11.2. Thñ tôc kiÓm so¸t. Bªn cung øng ph¶i: a) §Þnh râ c¸c phÐp ®o cÇn tiÕn hμnh, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu vμ chän c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm thÝch hîp cã ®é chuÈn x¸c vμ chÝnh x¸c cÇn thiÕt; Page 8
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 b) §Þnh râ, tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vμ dông cô kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm vμ hiÖu chuÈn, ®iÒu chØnh chóng theo thêi h¹n ®· ®Þnh hoÆc tr−íc khi sö dông theo c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc kiÓm ®Þnh cã liªn hÖ víi chuÈn quèc tÕ hay quèc gia ®· ®−îc thõa nhËn, hoÆc nÕu kh«ng cã c¸c chuÈn nμy th× c¨n cø dïng ®Ó hiÖu chuÈn ph¶i ®−îc lËp thμnh v¨n b¶n; c) X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh hiÖu chuÈn thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l−êng/thö nghiÖm bao gåm c¶ c¸c chi tiÕt vÒ lo¹i thiÕt bÞ, sè m· hiÖu, ®Þa ®iÓm, chu kú kiÓm tra, ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, quy t¾c nghiÖm thu vμ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khi kÕt qu¶ kh«ng tháa m·n; d) §Þnh râ c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm cã bé phËn chØ thÞ thÝch hîp hoÆc hå s¬ chØ râ t×nh tr¹ng hiÖu chuÈn; e) L−u gi÷ hå s¬ hiÖu chuÈn cña c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng, thö nghiÖm (xem 4.16); f) §¸nh gi¸ vμ lËp v¨n b¶n vÒ gi¸ trÞ hiÖu lùc cña c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö nghiÖm lÇn tr−íc nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ kiÓm nghiÖm ®· qu¸ thêi h¹n hiÖu chuÈn; g) §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng phï hîp ®Ó tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc hiÖu chuÈn, kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm; h) §¶m b¶o viÖc xÕp, dì, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, l−u kho c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm sao cho kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c vμ tÝnh phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña chóng; i) G×n gi÷ c¸c ph−¬ng tiÖn kiÓm tra ®o l−êng vμ thö nghiÖm bao gåm c¶ c¸c phÇn cøng vμ phÇn mÒm, ®¶m b¶o kh«ng bÞ hiÖu chØnh sai lÖch so víi tr¹ng th¸i hiÖu chuÈn. Chó thÝch: H−íng dÉn vÒ hÖ thèng x¸c nhËn vÒ ®o l−êng ®èi víi thiÕt bÞ ®o tr×nh bμy trong TCVN 6131 : 1996 (ISO 10012) 4.12. Tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm Tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm cña s¶n phÈm ®−îc ®Þnh râ b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn thÝch hîp chØ râ tÝnh phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp cña s¶n phÈm theo c¸c phÐp kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®· ®−îc tiÕn hμnh. Ký m· hiÖu vÒ tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm ph¶i ®−îc l−u gi÷, vÝ dô nh− trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hay thñ tôc d¹ng v¨n b¶n, trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt cho s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o r»ng chØ cã nh÷ng s¶n phÈm ®· qua kiÓm tra vμ thö nghiÖm quy ®Þnh hoÆc ®−îc göi ®i víi ®iÒu kiÖn nh©n nh−îng (xem 4.13.2) míi ®−îc xuÊt, sö dông, l¾p ®Æt). 4.13. KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp. 4.13.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i thiÕt lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc ®Ó ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi yªu cÇu quy ®Þnh kh«ng ®−îc ®em sö dông hoÆc l¾p ®Æt mét c¸ch v« t×nh. ViÖc kiÓm so¸t bao gåm viÖc ph¸t hiÖn s¶n phÈm kh«ng phï hîp, ghi nhËn vμo hå s¬, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vμ lo¹i bá chóng (nÕu cã thÓ) vμ th«ng b¸o cho c¸c bé phËn chøc n¨ng cã liªn quan. 4.13.2. Xem xÐt vμ thanh lÝ s¶n phÈm kh«ng phï hîp Ph¶i quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm xem xÐt vμ thÈm quyÒn trong viÖc xö lÝ c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp. S¶n phÈm kh«ng phï hîp ph¶i ®−îc xem xÐt theo c¸c thñ tôc quy ®Þnh. Chóng cã thÓ ph¶i: a) Lμm l¹i cho phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh; hoÆc b) §−îc chÊp nhËn cã söa ch÷a hoÆc kh«ng söa ch÷a, tïy theo sù nh©n nh−îng; c) Ph©n cÊp l¹i ®Ó sö dông vμo viÖc kh¸c, hoÆc d) Lo¹i bá hoÆc xÕp thμnh phÕ liÖu. Page 9
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 Khi hîp ®ång yªu cÇu, ph¶i b¸o c¸o ®Ó tháa thuËn víi kh¸ch hμng hoÆc ®¹i diÖn cña kh¸ch hμng vÒ kiÕn nghÞ sö dông hoÆc söa ch÷a s¶n phÈm (xem 4.13.2b) kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i ghi l¹i trong hå s¬ c¸c sai lçi ®−îc chÊp nhËn vμ c¸c viÖc söa ch÷a ®Ó chØ râ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña s¶n phÈm (xem 4.16). C¸c s¶n phÈm ®· ®−îc söa ch÷a hay lμm l¹i ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i theo kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hay c¸c thñ tôc ®· quy ®Þnh. 4.14. Hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa. 4.14.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó thùc hiÖn hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa. Mäi hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa ®−îc tiÕn hμnh ®Ó lo¹i bá c¸c nguyªn nh©n g©y ra sù kh«ng phï hîp hiÖn cã hay cã thÓ ph¶i phï hîp víi møc ®é cña vÊn ®Ò x¶y ra vμ t−¬ng xøng víi rñi ro gÆp ph¶i. Bªn cung øng ph¶i thùc hiÖn vμ ghi hå s¬ mäi thay ®æi trong thñ tôc d¹ng v¨n b¶n do hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa dÉn ®Õn. 4.14.2. Hμnh ®éng kh¾c phôc Thñ tôc vÒ hμnh ®éng kh¾c phôc ph¶i bao gåm: a) Xö lÝ cã kÕt qu¶ ý kiÕn cña kh¸ch hμng vμ c¸c b¸o c¸o vÒ sù kh«ng phï hîp cña s¶n phÈm; b) Kh¶o s¸t nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp liªn quan ®Õn s¶n phÈm, qu¸ tr×nh vμ hÖ thèng chÊt l−îng vμ ghi hå s¬ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t (xem 4.16); c) X¸c ®Þnh hμnh ®éng kh¾c phôc cÇn thiÕt ®Ó lo¹i bá nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp; d) Thùc hiÖn kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o r»ng ®· thi hμnh hμnh ®éng kh¾c phôc vμ cã kÕt qu¶. 4.14.3. Hμnh ®éng phßng ngõa Thñ tôc vÒ hμnh ®éng phßng ngõa ph¶i bao gåm: a) Sö dông c¸c nguån th«ng tin thÝch hîp nh− qu¸ tr×nh vμ c¸c thao t¸c ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, c¸c sù nh©n nh−îng, c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸, hå s¬ chÊt l−îng, b¸o c¸o dÞch vô kÜ thuËt vμ ý kiÕn kh¸ch hμng ®Ó ph¸t hiÖn, ph©n tÝch, vμ lo¹i bá c¸c nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp cã thÓ cã; b) X¸c ®Þnh c¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó xö lÝ mäi vÊn ®Ò cÇn cã hμnh ®éng kh¾c phôc; c) §Ò xuÊt hμnh ®éng phßng ngõa vμ thùc hiÖn kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o hμnh ®éng nμy cã kÕt qu¶; d) §¶m b¶o r»ng th«ng tin vÒ c¸c hμnh ®éng ®· thi hμnh ®−îc chuyÓn ®Õn c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o (xem 4.1.3). 4.15. XÕp dì, l−u kho, bao gãi. b¶o qu¶n vμ giao hμng 4.15.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng ph¶i x©y dùng, vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n vÒ xÕp dì, l−u kho, bao gãi, b¶o qu¶n vμ giao s¶n phÈm. 4.15.2. XÕp dì Bªn cung øng ph¶i cã c¸c ph−¬ng ph¸p xÕp dì ®Ó tr¸nh h− háng hoÆc suy gi¶m chÊt l−îng. 4.15.3. L−u kho Bªn cung øng ph¶i sö dông mÆt b»ng kho tμng hoÆc c¸c nhμ kho ®−îc quy ®Þnh ®Ó phßng ngõa h− háng, suy gi¶m chÊt l−îng s¶n phÈm tr−íc khi sö dông hoÆc giao hμng. Ph¶i quy ®Þnh c¸c quy t¾c giao nhËn thÝch hîp trong khu vùc trªn. §Ó ph¸t hiÖn sù suy gi¶m chÊt l−îng ph¶i ®Þnh kú ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng s¶n phÈm trong kho. 4.15.4. Bao gãi Bªn cung øng ph¶i kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh bao gãi, b¶o qu¶n vμ ghi nhËn (kÓ c¶ Page 10
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 nguyªn liÖu) trong ph¹m vi cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.15.5. B¶o qu¶n Bªn cung øng ph¶i ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n vμ ph©n c¸ch s¶n phÈm khi cßn thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña bªn cung øng. 4.15.6. Giao hμng Bªn cung øng ph¶i tæ chøc b¶o toμn chÊt l−îng s¶n phÈm sau khi kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. NÕu b¶n hîp ®ång yªu cÇu th× viÖc b¶o toμn nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Õn tËn n¬i giao hμng. 4.16. KiÓm so¸t hå s¬ chÊt l−îng Bªn cung øng ph¶i thiÕt lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc ®Ó ph©n biÖt, thu thËp, lªn th− môc, lËp phiÕu, b¶o qu¶n, l−u tr÷ vμ hñy bá c¸c hå s¬ chÊt l−îng. Hå s¬ chÊt l−îng cÇn ®−îc l−u tr÷ ®Ó chøng tá sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh vμ sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña hÖ thèng chÊt l−îng. C¸c hå s¬ chÊt l−îng cña ng−êi thÇu phô cã liªn quan còng lμ mét phÇn cña d÷ liÖu nμy. Mäi hå s¬ chÊt l−îng cÇn ph¶i râ rμng, ®−îc b¶o qu¶n vμ l−u gi÷ trong m«i tr−êng thÝch hîp ®Ó tr¸nh h− háng, mÊt m¸t sao cho thuËn tiÖn khi sö dông. Ph¶i x¸c ®Þnh vμ ghi râ thêi gian l−u tr÷ hå s¬ chÊt l−îng. NÕu cã tháa thuËn trong hîp ®ång, ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ chÊt l−îng ®Ó kh¸ch hμng hoÆc ®¹i diÖn cña kh¸ch hμng ®¸nh gi¸, kiÓm tra trong thêi gian ®· tháa thuËn. Chó thÝch: Hå s¬ cã thÓ ë mäi h×nh thøc truyÒn th«ng ®¹i chóng nh− v¨n b¶n hay ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 4.17. Xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó ho¹ch ®Þnh vμ thùc hiÖn viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp cña c¸c ho¹t ®éng chÊt l−îng vμ c¸c kÕt qu¶ cã liªn quan víi mäi ®iÒu ®· ho¹ch ®Þnh vμ ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu lùc cña hÖ thèng chÊt l−îng. Ph¶i lËp tiÕn ®é xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé trªn c¬ së vÞ trÝ vμ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸ vμ ph¶i ®−îc tiÕn hμnh bëi ng−êi ®éc lËp víi ng−êi cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸. Ph¶i lËp hå s¬ c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ (xem 4.16) vμ l−u ý c¸c c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm trong khu vùc ®−îc xem xÐt ®¸nh gi¸. C¸c c¸n bé qu¶n lÝ cã tr¸ch nhiÖm trong khu vùc nμy ph¶i kÞp thêi tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt ®· ®−îc ph¸t hiÖn qua ®¸nh gi¸. C¸c hμnh ®éng tiÕp theo viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ ph¶i x¸c nhËn vμ lËp hå s¬ viÖc thùc hiÖn vμ tÝnh hiÖu lùc cña hμnh ®éng kh¾c phôc (xem 4.16). Chó thÝch: 1) C¸c kÕt qu¶ xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé lËp thμnh mét trong nh÷ng th«ng tin cho c¸c ho¹t ®éng xem xÐt cña l·nh ®¹o (xem 4.1.3); 2) Tiªu chuÈn TCVN 5950 (ISO 10011) tr×nh bμy h−íng dÉn viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng. 4.18. §μo t¹o Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o vμ b¶o ®¶m ®μo t¹o tÊt c¶ c¸c nh©n viªn lμm viÖc trong c¸c lÜnh vùc cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng. C¸c nh©n viªn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Æc biÖt ph¶i lμ ng−êi cã tr×nh ®é, trªn c¬ së ®−îc ®μo t¹o thÝch hîp vμ cã kinh nghiÖm c«ng t¸c cÇn thiÕt. Hå s¬ liªn quan ®Õn ®μo t¹o cÇn ®−îc l−u tr÷ (xem 4.16). 4.19. DÞch vô kÜ thuËt Page 11
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9001 : 1996 NÕu trong hîp ®ång cã yªu cÇu vÒ dÞch vô kÜ thuËt, th× ng−êi cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó tiÕn hμnh, x¸c nhËn vμ b¸o c¸o r»ng dÞch vô kÜ thuËt phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.20. KÜ thuËt thèng kª 4.20.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c kÜ thuËt thèng kª cÇn thiÕt ®Ó lËp, kiÓm so¸t vμ x¸c nhËn kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh vμ c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm. 4.20.2. Thñ tôc Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó thùc hiÖn vμ kiÓm so¸t viÖc ¸p dông c¸c kÜ thuËt thèng kª ®· x¸c ®Þnh trong 4.20.1. Phô lôc A (Tham kh¶o) Th− môc [1] TCVN ISO 9000-1 : 1996 (ISO 9000-1 : 1994). C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - PhÇn 1: H−íng dÉn lùa chän vμ sö dông. [2] TCVN 9000-2 : 1993. C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - PhÇn 2: H−íng dÉn chung ®Ó ¸p dông ®Ó ¸p dông ISO 9001, ISO 9002 vμ ISO 9003. [3] TCVN 9000-3 : 1991. C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng - PhÇn 3: H−íng dÉn ®Ó ¸p dông ISO 9001 cho ph¸t triÓn, cung cÊp vμ l−u gi÷ phÇn mÒm. [4] TCVN ISO 9002 : 1996 (ISO 9002 : 1994). HÖ thèng chÊt l−îng - M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt. [5] TCVN ISO 9003 : 1996 (ISO 9003 : 1994). HÖ thèng chÊt l−îng - M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. [6] TCVN 5950- 1 : 1995 (ISO 10011- 1 : 1990). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 1: §¸nh gi¸. [7] TCVN 5950-2 : 1995 (ISO 10011-2 : 1991). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 2: C¸c chuÈn mùc vÒ tr×nh ®é ®èi víi chuyªn gia ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng. [8] TCVN 5950-3 : 1995 (ISO 10011-3 : 1991). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 3: Qu¶n lÝ ch−¬ng tr×nh ®¸nh gi¸. [9] TCVN 6131-1 : 1996 (ISO 10012-1 : 1992). Yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt l−îng cho ph−¬ng tiÖn ®o - PhÇn 1: HÖ thèng x¸c nhËn ®o l−êng cho ph−¬ng tiÖn ®o. [10] TCVN 5951 : 1995 (ISO 10013 : 1994). H−íng dÉn x©y dùng sæ tay chÊt l−îng. [11] ISO/TR 13425, H−íng dÉn lùa chän ph−¬ng ph¸p thèng kª trong tiªu chuÈn hãa vμ quy ®Þnh kÜ thuËt. Page 12
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản