TCVN ISO 9003 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
137
lượt xem
47
download

TCVN ISO 9003 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN ISO 9003 1996: Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống chất lượng để sử dụng khi cần thiết thể hiện năng lực của bên cung ứng trong việc phát hiện và kiểm soát việc sử dụng bất cứ sản phẩm không phù hợp nào trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN ISO 9003 1996

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 HÖ thèng chÊt l−îng- M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng Quality systems Model for quality assurance in final inspection and test. 1. Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng chÊt l−îng ®Ó sö dông khi cÇn thiÕt thÓ hiÖn n¨ng lùc cña bªn cung øng trong viÖc ph¸t hiÖn vμ kiÓm so¸t viÖc sö dông bÊt cø s¶n phÈm kh«ng phï hîp nμo trong kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông trong c¸c t×nh huèng khi cã thÓ ®ñ tin t−ëng chøng minh sù phï hîp cña s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh b»ng c¸ch thÓ hiÖn mét c¸ch tho¶ ®¸ng n¨ng lùc kiÓm tra vμ thö nghiÖm thμnh phÇn cña bªn cung cÊp. Chó thÝch: VÒ tμi liÖu tham kh¶o, xem phô lôc A. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn. TCVN 5814 : 1994 (ISO 8402 : 1994), Qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa. 3. §Þnh nghÜa. Tiªu chuÈn nμy sö dông c¸c ®Þnh nghÜa nªu trong TCVN 5814 : 1994 (ISO : 1994) vμ c¸c ®Þnh nghÜa sau: 3.1. S¶n phÈm: KÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay qu¸ tr×nh: Chó thÝch: 1) S¶n phÈm cã thÓ bao gåm dÞch vô, phÇn cøng, vËt liÖu chÕ biÕn, phÇn mÒm hay kÕt hîp c¸c d¹ng trªn. 2) S¶n phÈm cã thÓ ë d¹ng vËt chÊt (vÝ dô c¸c bé phËn l¾p ghÐp hay vËt liÖu) hay phi vËt chÊt (vÝ dô kiÕn thøc, kh¸i niÖm) hay kÕt hîp c¸c d¹ng trªn; 3) Trong c¸c tiªu chuÈn nμy, thuËt ng÷ "s¶n phÈm" chØ ¸p dông cho s¶n phÈm lμm ra cã chñ ®Þnh vμ kh«ng ¸p dông cho "s¶n phÈm phô" kh«ng chñ ®Þnh, cã ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng. §iÒu nμy kh¸c víi ®Þnh nghÜa trong TCVN 5814 (SO8402). 3.2. B¶n ®Êu thÇu: Ph−¬ng ¸n do bªn cung øng ®−a ra theo gäi thÇu ®Ó tho¶ m·n mét hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm. 3.3. Hîp ®ång: C¸c yªu cÇu tho¶ thuËn gi÷a bªn cung øng vμ kh¸ch hμng ®−îc trao ®æi b»ng mäi ph−¬ng thøc. 4. C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng chÊt l−îng. 4.1. Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o. 4.1.1. ChÝnh s¸ch chÊt l−îng. L·nh ®¹o cña bªn cung øng víi tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp thμnh v¨n b¶n chÝnh s¸ch cña m×nh ®èi víi chÊt l−îng, bao gåm môc tiªu vμ nh÷ng cam kÕt cña m×nh vÒ chÊt l−îng. ChÝnh s¸ch chÊt l−îng ph¶i thÝch hîp víi môc tiªu tæ chøc cña bªn cung øng vμ nhu cÇu, mong ®îi cña kh¸ch hμng. Bªn cung øng ph¶i Page 1
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 ®¶m b¶o r»ng chÝnh s¸ch nμy ®−îc thÊu hiÓu, thùc hiÖn vμ duy tr× ë tÊt c¶ c¸c cÊp cña c¬ së. 4.1.2. Tæ chøc. 4.1.2.1. Tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n. CÇn x¸c ®Þnh vμ lËp v¨n b¶n vÒ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vμ mèi quan hÖ gi÷a ng−êi qu¶n lÝ, ng−êi thùc hiÖn vμ ng−êi kiÓm tra c¸c c«ng viÖc ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy, ®Æc biÖt lμ ®èi víi nh÷ng ng−êi mμ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®ßi hái ®−îc chñ ®éng vÒ mÆt tæ chøc vμ cã thÈm quyÒn: a) TiÕn hμnh kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng; b) §¶m b¶o r»ng thμnh phÇn kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh sÏ kh«ng ®−îc sö dông vμ göi ®i. 4.1.2.2. Nguån lùc. Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ nguån lùc vμ cung cÊp c¸c nguån lùc thÝch hîp bao gåm c¶ viÖc chØ ®Þnh c¸c nh©n viªn ®· ®−îc ®μo t¹o cho c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ, thùc hiÖn c«ng viÖc vμ thÈm tra x¸c nhËn bao gåm c¶ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé. 4.1.2.3. §¹i diÖn cña l·nh ®¹o. L·nh ®¹o bªn cung øng ph¶i chØ ®Þnh mét thμnh viªn ban l·nh ®¹o kh«ng kÓ c¸c tr¸ch nhiÖm kh¸c, ®Ó: - §¶m b¶o hÖ thèng chÊt l−îng ®−îc x©y dùng, ¸p dông vμ duy tr× theo tiªu chuÈn nμy, vμ; - B¸o c¸o viÖc thùc hiÖn hÖ thèng chÊt l−îng ®Õn ban l·nh ®¹o bªn cung øng ®Ó xem xÐt vμ lμm c¬ së ®Ó c¶i tiÕn hÖ thèng chÊt l−îng. Chó thÝch: Tr¸ch nhiÖm cña ®¹i diÖn l·nh ®¹o còng cã thÓ bao gåm viÖc liªn hÖ víi bªn ngoμi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l−îng cña bªn cung øng. 4.1.3. Xem xÐt cña l·nh ®¹o. Ban l·nh ®¹o bªn cung øng víi tr¸ch nhiÖm ®iÒu hμnh ph¶i xem xÐt ®Þnh k× hÖ thèng chÊt l−îng ®Ó ®¶m b¶o nã lu«n phï hîp vμ cã hiÖu qu¶, ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l−îng cña bªn cung øng ®· ®−îc c«ng bè (xem 4.1.1). Ph¶i l−u gi÷ c¸c hå s¬ xem xÐt nμy (xem 4.16). 4.2. HÖ thèng chÊt l−îng. 4.2.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i x©y dùng, lËp v¨n b¶n vμ duy tr× mét hÖ thèng chÊt l−îng lμm ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Bªn cung øng ph¶i lËp sæ tay chÊt l−îng bao qu¸t c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. Sæ tay chÊt l−îng ph¶i bao gåm hay viÖn dÉn c¸c thñ tôc cña hÖ thèng chÊt l−îng vμ giíi thiÖu c¬ cÊu cña hÖ thèng v¨n b¶n sö dông trong sæ tay chÊt l−îng. Chó thÝch: H−íng dÉn vÒ sæ tay chÊt l−îng tr×nh bμy trong TCVN 5951(ISO 10013); 4.2.2. C¸c thñ tôc cña hÖ thèng chÊt l−îng. Bªn cung øng ph¶i: a) X©y dùng c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n nhÊt qu¸n víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ chÝnh s¸ch chÊt l−îng cña bªn cung øng ®· c«ng bè; b) ¸p dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng chÊt l−îng vμ c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n cña hÖ thèng ®ã. Theo môc ®Ých cña tiªu chuÈn nμy, ph¹m vi vμ chi tiÕt cña c¸c thñ tôc t¹o thμnh Page 2
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 mét phÇn cña hÖ thèng chÊt l−îng ph¶i tuú theo tÝnh phøc t¹p cña c«ng viÖc, ph−¬ng ph¸p sö dông, kÜ n¨ng vμ sù ®μo t¹o cña ng−êi tiÕn hμnh c¸c hîp ®ång nμy. Chó thÝch: C¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n cã thÓ viÖn dÉn c¸c chØ dÉn c«ng viÖc x¸c ®Þnh c¸ch thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. 4.2.3. Ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng. Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp v¨n b¶n c¸ch thøc ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®èi víi chÊt l−îng thμnh phÈm. ViÖc ho¹ch ®Þnh chÊt l−îng ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c yªu cÇu kh¸c cña hÖ thèng chÊt l−îng cña bªn cung øng vμ ph¶i lËp v¨n b¶n theo d¹ng thÝch hîp víi ph−¬ng ph¸p ®iÒu hμnh cña bªn cung øng. Bªn cung øng ph¶i xem xÐt c¸c ho¹t ®éng sau mét c¸ch tho¶ ®¸ng: a) X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng vÒ kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng; b) X¸c ®Þnh vμ cã ®ñ thiÕt bÞ kiÓm tra vμ thö nghiÖm nguån lùc vμ kÜ n¨ng cã thÓ cÇn thiÕt ®Ó ®¹t chÊt l−îng yªu cÇu; c) CËp nhËt c¸c kÜ thuËt kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng ë møc ®é cÇn thiÕt; d) X¸c ®Þnh mäi yªu cÇu vÒ ®o l−êng liªn quan kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng ®ßi hái n¨ng lùc v−ît qu¸ kh¶ n¨ng hiÖn t¹i, nh−ng sau mét thêi gian cÇn thiÕt sÏ ®¹t ®−îc; e) X¸c ®Þnh viÖc thÈm tra x¸c nhËn thÝch hîp t¹i giai ®o¹n thμnh phÈm; f) Gi¶i thÝch râ c¸c tiªu chuÈn nghiÖm thu ®èi víi c¸c ®Æc tÝnh vμ yªu cÇu, kÓ c¶ nh÷ng yÕu tè mang tÝnh chñ quan; g) X¸c ®Þnh vμ x©y dùng hå s¬ chÊt l−îng (xem 4.16) Chó thÝch : Trong c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng (xem 4, 2, 3a) cã thÓ viÖn dÉn c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n thÝch hîp, ®ã lμ mét phÇn cña hÖ th«ng chÊt l−îng cña bªn cung øng. 4.3. Xem xÐt hîp ®ång. 4.3.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó xem xÐt hîp ®ång vμ ®Ó phèi hîp c¸c hîp ®ång nμy. 4.3.2. Xem xÐt. Tr−íc khi xin thÇu hay nhËn hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hμng (b¶n c«ng bè c¸c yªu cÇu), bªn cung øng ph¶i xem xÐt ®Ó ®¶m b¶o r»ng: a) C¸c yªu cÇu ®· ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch thÝch hîp vμ lËp thμnh v¨n b¶n. Khi kh«ng cã b¶n c«ng bè c¸c yªu cÇu vÒ mét ®¬n hμng ®· tho¶ thuËn b»ng lêi, bªn cung øng ph¶i ®¶m b¶o ®· tho¶ thuËn vÒ c¸c yªu cÇu nμy tr−íc khi chÊp nhËn. b) Mäi sù kh¸c biÖt so víi hîp ®ång, víi nh÷ng yªu cÇu trong ®¬n ®Æt hμng hay b¶n ®Êu thÇu ®Òu ®−îc gi¶i quyÕt; c) Ng−êi cung øng cã n¨ng lùc tho¶ m·n hîp ®ång hay c¸c yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hμng ®èi víi thμnh phÈm. 4.3.3. Söa ®æi hîp ®ång. Bªn cung øng ph¶i x¸c nhËn c¸ch thøc söa ®æi hîp ®ång vμ chuyÓn giao chÝnh x¸c cho c¸c bæn phËn cã liªn quan trong tæ chøc cña bªn cung øng. 4.3.4. Hå s¬. Hå s¬ xem xÐt c¸c hîp ®ång ph¶i ®−îc l−u tr÷ (xem 4.16). Chó thÝch: C¸c ho¹t ®éng xem xÐt hîp ®ång, c¸c mèi quan hÖ vμ th«ng tin trong néi bé cña bªn cung øng ph¶i ®−îc phèi hîp víi ng−êi mua mét c¸ch hîp lÝ. 4.4. KiÓm so¸t thiÕt kÕ. Page 3
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 Ph¹m vi cña tiªu chuÈn nμy kh«ng bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm so¸t thiÕt kÕ. §iÒu nμy ®−îc ®−a vμo ®Ó viÖc ®¸nh sè tiªu chuÈn t−¬ng øng víi TCVN ISO 9001. 4.5. KiÓm so¸t tμi liÖu. 4.5.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t mäi v¨n b¶n vμ d÷ liÖu liªn quan tíi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ trong ph¹m vi cã thÓ, bao gåm c¶ tμi liÖu cã nguån gèc tõ bªn ngoμi, vÝ dô nh− tiªu chuÈn vμ c¸c b¶n vÏ cña kh¸ch hμng. Chó thÝch: C¸c v¨n b¶n vμ d÷ liÖu cã thÓ ë mäi d¹ng truyÒn th«ng ®¹i chóng nh− v¨n b¶n hay ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 4.5.2. Phª duyÖt vμ ban hμnh tμi liÖu. Tμi liÖu vμ d÷ liÖu ph¶i ®−îc ng−êi cã thÈm quyÒn xem xÐt vμ phª duyÖt tr−íc khi ban hμnh. Ph¶i cã b¶n danh môc hay thñ tôc kiÓm so¸t tμi liÖu t−¬ng ®−¬ng ®Ó ®Þnh râ t×nh tr¹ng so¸t xÐt tμi liÖu. B¶n danh môc nμy ph¶i lu«n s½n cã ®Ó tr¸nh viÖc sö dông c¸c tμi liÖu lçi thêi. ViÖc kiÓm so¸t nμy ph¶i ®¶m b¶o r»ng: a) C¸c tμi liÖu hiÖn hμnh ph¶i s½n cã t¹i nh÷ng n¬i ®ang tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc mÊu chèt ®Ó hÖ thèng chÊt l−îng lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶; b) C¸c tμi liÖu sai hay bÞ lçi thêi ®−îc lo¹i bá ngay t¹i n¬i ph¸t hμnh hoÆc n¬i sö dông, hoÆc nÕu kh«ng, ph¶i ®¶m b¶o, tr¸nh viÖc sö dông sai môc ®Ých; c) Mäi tμi liÖu lçi thêi ®−îc l−u l¹i do luËt ®Þnh hay ®Ó l−u tr÷ kiÕn thøc ph¶i cã kÝ hiÖu thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt. 4.5.3. Thay ®æi tμi liÖu vμ d÷ liÖu. NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh ®Æc biÖt nμo kh¸c, mäi thay ®æi trong tμi liÖu vμ d÷ liÖu ph¶i ®−îc xem xÐt vμ phª duyÖt bëi cïng mét bé phËn chøc n¨ng hoÆc tæ chøc ®· xem xÐt vμ phª duyÖt tμi liÖu tr−íc ®©y. Tæ chøc ®−îc chØ ®Þnh ph¶i tham kh¶o c¸c tμi liÖu gèc kÌm theo ®Ó lμm c¬ së xem xÐt vμ phª duyÖt. Khi cã thÓ, nh÷ng thay ®æi ph¶i ®−îc chØ râ trong v¨n b¶n hoÆc c¸c tμi liÖu thÝch hîp kÌm theo. 4.6. Mua s¶n phÈm. 4.6.1. Kh¸i qu¸t Ng−êi cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm mua vμo (xem 3. 1) phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.6.2. §¸nh gi¸ ng−êi thÇu phô. Ng−êi cung øng ph¶i: a) §¸nh gi¸ vμ chän ng−êi thÇu phô trªn c¬ së kh¶ n¨ng cña hä trong viÖc tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña hîp ®ång phô, kÓ c¶ vÒ hÖ thèng chÊt l−îng vμ mäi yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o chÊt l−îng; b) X¸c ®Þnh lo¹i vμ møc ®é kiÓm so¸t cña bªn cung øng ®èi víi ng−êi thÇu phô. §iÒu nμy tïy theo lo¹i s¶n phÈm, ¶nh h−ëng cña s¶n phÈm ®−îc thÇu phô ®Õn chÊt l−îng thμnh phÈm vμ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l−îng vμ/hay hå s¬ chÊt l−îng vÒ n¨ng lùc vμ chÊt l−îng thùc hiÖn tr−íc ®©y cña ng−êi thÇu phô, nÕu cã thÓ ®−îc; c) X¸c lËp vμ l−u tr÷ hå s¬ vÒ nh÷ng ng−êi thÇu phô cã thÓ chÊp nhËn ®−îc (xem 4. 16). 4.6.3. D÷ liÖu mua. C¸c tμi liÖu ®Æt mua s¶n phÈm ph¶i bao gåm c¸c d÷ liÖu m« t¶ râ rμng s¶n phÈm ®Æt mua, vμ nÕu cã thÓ bao gåm c¶ a) Lo¹i, cÊp, kiÓu, chñng lo¹i hoÆc c¸c dÊu hiÖu chÝnh x¸c kh¸c; Page 4
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 b) Tªn gäi hoÆc dÊu hiÖu nhËn d¹ng chÝnh x¸c kh¸c, vμ c¸c v¨n b¶n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt, c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, c¸c b¶n vÏ, c¸c chØ dÉn kiÓm tra vμ c¸c sè liÖu kÜ thuËt kh¸c cã liªn quan, bao gåm c¶ c¸c yªu cÇu xÐt duyÖt hoÆc ph©n lo¹i chÊt l−îng s¶n phÈm, c¸c thñ tôc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vμ nh©n sù; c) Tªn, sè hiÖu, n¨m ban hμnh cña tiªu chuÈn vÒ hÖ chÊt l−îng ®−îc ¸p dông Ng−êi cung øng ph¶i xem xÐt vμ phª duyÖt c¸c tμi liÖu ®Æt mua s¶n phÈm cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh tr−íc khi ban hμnh chóng. 4.6.4. X¸c nhËn s¶n phÈm mua 4.6.4.1. KiÓm tra x¸c nhËn cña bªn cung øng t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô. Khi bªn cung øng muèn thÈm tra x¸c nhËn s¶n phÈm mua t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô, bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh viÖc s¾p xÕp bè trÝ thÈm tra vμ ph−¬ng ph¸p gi¶i táa s¶n phÈm trong c¸c tμi liÖu mua hμng. 4.6.4.2. X¸c nhËn cña kh¸ch hμng ®èi víi s¶n phÈm ®−îc thÇu phô Trong tr−êng hîp cã nªu trong hîp ®ång, kh¸ch hμng cña bªn cung øng hoÆc ®¹i diÖn cña kh¸ch hμng nμy cã quyÒn kiÓm tra x¸c nhËn t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô hoÆc bªn cung øng vÒ sù phï hîp cña s¶n phÈm mua vμo víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Bªn cung øng kh«ng ®−îc dïng viÖc thÇm tra nμy lμm b»ng chøng vÒ sù kiÓm so¸t chÊt l−îng cã hiÖu qu¶ cña ng−êi thÇu phô. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn cña kh¸ch hμng kh«ng thay cho tr¸ch nhiÖm ph¶i cung cÊp s¶n phÈm chÊp nhËn ®−îc cña bªn cung øng hoÆc kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng lo¹i bá sau nμy cña kh¸ch hμng. 4.7. KiÓm so¸t s¶n phÈm do kh¸ch hμng cung cÊp. Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t viÖc kiÓm tra x¸c nhËn, b¶o qu¶n vμ b¶o d−ìng s¶n phÈm do kh¸ch hμng cung cÊp ®Ó gép vμo s¶n phÈm ®−îc cung cÊp hay dïng cho c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan. BÊt k× s¶n phÈm nμo mÊt m¸t, h− háng hoÆc kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông ph¶i lËp hå s¬ vμ b¸o cho kh¸ch hμng (xem 4.16). ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn cña bªn cung øng kh«ng thay cho tr¸ch nhiÖm cña kh¸ch hμng ph¶i cung cÊp s¶n phÈm chÊt l−îng ®−îc. 4.8. NhËn biÕt vμ x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm. Khi cÇn thiÕt, bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc ®Ó nhËn biÕt s¶n phÈm b»ng c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp, tõ lóc nhËn ®Õn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, ph©n phèi vμ l¾p ®Æt. NÕu viÖc x¸c ®Þnh nguån gèc s¶n phÈm lμ mét yªu cÇu cÇn thiÕt, th× bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó nhËn biÕt thèng nhÊt s¶n phÈm ®¬n chiÕc hoÆc l« s¶n phÈm. C¸ch nhËn biÕt nμy ph¶i ®−îc ghi vμo hå s¬ (xem 4.16) 4.9. KiÓm so¸t qu¸ tr×nh. Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh vμ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng vμ ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c qu¸ nμy ®−îc tiÕn hμnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®−îc kiÓm so¸t. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn kiÓm so¸t bao gåm: a) C¸c tμi liÖu chØ dÉn quy ®Þnh c¸ch thøc s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô t¹i nh÷ng n¬i mμ thiÕu nh÷ng thñ tôc nμy sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn chÊt l−îng; b) ViÖc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ l¾p ®Æt thÝch hîp, m«i tr−êng lao ®éng thÝch hîp; c) Sù phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn/ ®iÒu luËt , c¸c kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hay thñ tôc d¹ng v¨n b¶n kh¸c; d) ViÖc theo dâi vμ kiÓm so¸t c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh thÝch hîp vμ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm; e) ViÖc phª duyÖt c¸c qu¸ tr×nh vμ thiÕt bÞ khi cÇn thiÕt; f) C¸c tiªu chuÈn tay nghÒ, ®−îc quy ®Þnh theo c¸ch thøc thùc tÕ râ rμng nhÊt (vÝ dô c¸c v¨n b¶n tiªu chuÈn, c¸c mÉu ®iÓn h×nh hay minh ho¹); g) ViÖc b¶o d−ìng thÝch hîp c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiÕp tôc cña qu¸ Page 5
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 tr×nh . Khi c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kh«ng thÓ thÈm tra x¸c nhËn ®Çy ®ñ ®−îc b»ng viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm s¶n phÈm sau ®ã, vμ khi nh÷ng sai sãt vÒ c«ng nghÖ chØ nhËn biÕt ®ù¬c khi ®· ®−a s¶n phÈm vμo sö dông, c¸c qu¸ tr×nh nμy ®−îc ng−êi thao t¸c cã tr×nh ®é ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c th«ng sè cña qu¸ tr×nh ®−îc theo dâi liªn tôc vμ kiÓm so¸t ®−îc theo dâi liªn tôc vμ kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh . Ph¶i quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é thao t¸c qu¸ tr×nh, bao gåm c¶ c¸c thiÕt bÞ vμ con ng−êi (xem 4.1.8) Chó thÝch: C¸c qu¸ tr×nh ®ßi hái ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng nh− vËy th−êng ®−îc coi lμ c¸c qu¸ tr×nh ®Æc biÖt. Hå s¬ c¸c qu¸ tr×nh, thiÕt bÞ vμ nh©n sù nμy ph¶i ®−îc l−u tr÷ mét c¸ch thÝch hîp xem (4.1.6). 4.10. KiÓm tra vμ thö nghiÖm. 4.10.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng ®Ó x¸c nhËn r»ng mäi yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm ®−îc ®¸p øng. ViÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng vμ c¸c hå s¬ cÇn cã ph¶i tr×nh bμy chi tiÕt trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng hay c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. 4.10.2. KiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. 4.10.2.1. Ng−êi cung øng cÇn ®¶m b¶o r»ng s¶n phÈm nhËp vμo kh«ng ®−îc phÐp sö dông hoÆc gia c«ng (trõ c¸c tr−êng hîp nªu ë 4.10.2.3), nÕu ch−a ®−îc kiÓm tra hoÆc ®−îc x¸c nhËn lμ phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cÇn ®−îc tiÕn hμnh phï hîp víi kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n. 4.10.2.2. §Ó x¸c ®Þnh sè l−îng vμ v¨n b¶n chÊt cña viÖc kiÓm tra khi nhËn, cÇn ph¶i xem xÐt qu¸ tr×nh kiÓm so¸t ®· tiÕn hμnh t¹i c¬ së cña ng−êi thÇu phô vμ c¸c tμi liÖu x¸c nhËn phï hîp. 4.10.2.3. Khi s¶n phÈm nhËp vμo ®−îc miÔn kiÓm tra do c¸c môc ®Ých s¶n xuÊt gÊp, th× ph¶i ®−îc ph©n biÖt râ rμng vμ lËp hå s¬ (xem 416) ®Ó cã thÓ tiÕn hμnh thu håi vμ thay thÕ kÞp thêi khi cã sù kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh 4.10.3. KiÓm tra vμ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Bªn cung øng a) KiÓm tra, thö nghiÖm s¶n phÈm theo c¸c yªu cÇu cña kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n; b) Gi÷ s¶n phÈm l¹i cho ®Õn khi viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Ò ra ®−îc hoμn thμnh hoÆc cho ®Õn khi nhËn ®−îc vμ thÈm tra x¸c nhËn c¸c biªn b¶n, b¸o c¸o cÇn thiÕt, trõ khi s¶n phÈm ®−îc miÔn kiÓm tra theo c¸c thñ tôc thu håi cã t¸c dông (Xem 4.10.2.3). ViÖc miÔn kiÓm tra theo c¸c thñ tôc thu håi kh«ng lo¹i trõ c¸c ho¹t ®éng nªu ë 4.10.3a. 4.10.4. KiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng Bªn cung øng ph¶i tiÕn hμnh toμn bé viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng theo kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/ hoÆc c¸c thñ tôc quy ®Þnh kh¸c ®Ó hoμn thiÖn c¸c b»ng chøng vÒ tÝnh phï hîp cña thμnh phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. KÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc c¸c thñ tôc quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng ph¶i nªu râ rμng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®Ò ra ®Òu ph¶i ®−îc tiÕn hμnh, kÓ c¶ viÖc kiÓm tra thö nghiÖm khi nhËn vμ kiÓm tra thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh, vμ c¸c sè liÖu ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Kh«ng xuÊt x−ëng s¶n phÈm cho ®Õn khi hoμn thμnh mäi ho¹t ®éng ®Ò ra trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng hoÆc trong c¸c thñ tôc quy ®Þnh vμ c¸c sè liÖu, tμi liÖu kÌm theo Page 6
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 ®Òu cã ®Çy ®ñ vμ ®−îc phª duyÖt. 4.10.5. Hå s¬ kiÓm tra vμ thö nghiÖm Bªn cung øng ph¶i tiÕn hμnh toμn bé viÖc kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng theo kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ) hoÆc c¸c thñ tôc quy ®Þnh, vμ duy tr× c¸c hå s¬ thÝch hîp ®Ó cã ®ñ c¸c b»ng chøng vÒ tÝnh phï hîp cña s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Khi sù phï hîp ®èi víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh kh«ng thÓ kiÓm tra ®Çy ®ñ ®−îc trªn thμnh phÇn th× ph¶i ®−a vμo c¸c x¸c nhËn kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö nghiÖm cÇn thiÕt kh¸c ®· ®−îc thùc hiÖn tr−íc ®©y nh»m môc ®Ých x¸c nhËn sù phï hîp ®èi víi c¸c yªu cÇu cña s¶n phÈm t¹i giai ®o¹n kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. Trong hå s¬ ph¶i nªu râ ng−êi cã thÈm quyÒn cho miÔn kiÓm tra (xem 4.16). 4.11. ThiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm: 4.11.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó kiÓm so¸t, hiÖu chuÈn vμ b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm (bao gåm c¶ phÇn mÒm) ®−îc hä sö dông ®Ó chøng tá sù phï hîp cña s¶n phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. ThiÕt bÞ ph¶i ®−îc sö dông sao cho biÕt ®−îc ®é kh«ng ®¶m b¶o cña phÐp ®o vμ nã ph¶i t−¬ng øng víi yªu cÇu cña phÐp ®o ®ã. Khi phÇn mÒm cña phÐp thö hay c¸c trang bÞ chuÈn ®Ó so s¸nh, vÝ dô nh− phÇn cøng cña phÐp thö, ®−îc sö dông lμm ph−¬ng tiÖn kiÓm tra, chóng ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i ®Ó chøng tá cã thÓ dïng ®Ó kiÓm tra x¸c nhËn viÖc chÊp nhËn s¶n phÈm tr−íc khi ®−a vμo sö dông trong s¶n xuÊt, l¾p ®Æt hay dÞch vô vμ ph¶i ®−îc kiÓm l¹i ®Þnh k×. Bªn cung øng ph¶i quy ®Þnh ph¹m vi vμ tÇn sè kiÓm l¹i nμy vμ ph¶i duy tr× hå s¬, coi nh− b»ng chøng cña viÖc kiÓm so¸t (xem 4.16). Khi ®ßi hái ph¶i cã d÷ liÖu kiÓm tra g¾n víi thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm, c¸c d÷ liÖu nμy ph¶i lu«n s½n cã khi kh¸ch hμng hay ®¹i diÖn kh¸ch hμng yªu cÇu ®Ó x¸c nhËn r»ng thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm thÝch hîp víi chøc n¨ng ®· ®Þnh. Chó thÝch: ThuËt ng÷ " thiÕt bÞ ®o" trong tiªu chuÈn nμy bao gåm c¶ c¸c dông cô ®o 4.11.2. Thñ tôc kiÓm so¸t. Bªn cung øng ph¶i: a) §Þnh râ c¸c phÐp ®o cÇn tiÕn hμnh, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu vμ chän c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm thÝch hîp cã ®é chuÈn x¸c vμ chÝnh x¸c cÇn thiÕt; b) §Þnh râ, tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vμ dông cô kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm vμ hiÖu chuÈn, ®iÒu chØnh chóng theo thêi h¹n ®· ®Þnh hoÆc tr−íc khi sö dông theo c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc kiÓm ®Þnh cã liªn hÖ víi chuÈn quèc tÕ hay quèc gia ®· ®−îc thõa nhËn, hoÆc nÕu kh«ng cã c¸c tiªu chuÈn nμy th× c¨n cø dïng ®Ó hiÖu chuÈn ph¶i ®−îc lËp thμnh v¨n b¶n; c) X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh hiÖu chuÈn thiÕt bÞ kiÓm tra ®o l−êng) thö nghiÖm bao gåm c¶ c¸c chi tiÕt vÒ lo¹i thiÕt bÞ, sè m· hiÖu, ®Þa ®iÓm, chu k× kiÓm tra, ph−¬ng ph¸p kiÓm tra, quy t¾c nghiÖm thu vμ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khi kÕt qu¶ kh«ng tho¶ m·n; d) §Þnh râ c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm cã bé phËn chØ thÞ thÝch hîp hoÆc hå s¬ chØ râ t×nh tr¹ng hiÖu chuÈn; e) L−u gi÷ hå s¬ hiÖu chuÈn cña c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng, thö nghiÖm (xem 4.16); Page 7
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 f) §¸nh gi¸ vμ lËp v¨n b¶n vÒ gi¸ trÞ hiÖu lùc cña c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vμ thö nghiÖm lÇn tr−íc nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ kiÓm nghiÖm ®· qu¸ thêi h¹n hiÖu chuÈn; g) §¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng phï hîp ®Ó tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc hiÖu chuÈn, kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm; h) §¶m b¶o viÖc xÕp dì, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, l−u kho c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra, ®o l−êng vμ thö nghiÖm sao cho kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c vμ tÝnh phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña chóng; i) G×n gi÷ c¸c ph−¬ng tiÖn kiÓm tra ®o l−êng vμ thö nghiÖm, bao gåm c¶ c¸c phÇn cøng vμ phÇn mÒm, ®¶m b¶o kh«ng bÞ hiÖu chØnh sai lÖch so víi tr¹ng th¸i hiÖu chuÈn. Chó thÝch : H−íng dÉn vÒ hÖ thèng x¸c nhËn vÒ ®o l−êng ®èi víi thiÕt bÞ do tr×nh bμy trong TCVN 6131-1 : 1996 (ISO 10012) 4.12. Tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm. Tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm cña s¶n phÈm ®−îc ®Þnh râ b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn thÝch hîp chØ râ tÝnh phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp cña s¶n phÈm theo c¸c phÐp kiÓm tra vμ thö nghiÖm ®· ®−îc tiÕn hμnh. KÝ m· hiÖu vÒ tr¹ng th¸i kiÓm tra vμ thö nghiÖm ph¶i ®−îc l−u gi÷, vÝ dô nh− trong kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ) hay thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó ®¶m b¶o r»ng chØ cã nh÷ng s¶n phÈm ®· qua kiÓm tra vμ thö nghiÖm quy ®Þnh [hoÆc ®−îc göi ®i víi ®iÒu kiÖn nh©n nh−îng (xem 4.13)] míi ®−îc xuÊt ®i. 4.13. KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp. 4.13.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng ph¶i thiÕt lËp vμ duy tr× viÖc kiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi yªu cÇu quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c s¶n phÈm nμy kh«ng ®−îc göi ®i hay ®em sö dông mét c¸ch v« t×nh. ViÖc kiÓm so¸t ph¶i bao gåm viÖc ph¸t hiÖn s¶n phÈm kh«ng phï hîp, ghi nhËn vμo hå s¬, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i (nÕu cã thÓ), lo¹i bá chóng vμ th«ng b¸o cho c¸c bé phËn chøc n¨ng cã liªn quan. 4.13.2. Xem xÐt vμ xö lÝ s¶n phÈm kh«ng phï hîp Ph¶i qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm xem xÐt vμ thÈm quyÒn trong viÖc xö lÝ c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp. S¶n phÈm kh«ng phï hîp cÇn ph¶i ®−îc xem xÐt theo c¸c thñ tôc qui ®Þnh. Chóng cã thÓ ph¶i: a) Lμm l¹i cho phï hîp c¸c yªu cÇu qui ®Þnh ; hoÆc b) ®−îc chÊp nhËn cã söa ch÷a hoÆc kh«ng söa ch÷a tuú theo sù nh©n nh−îng; c) Ph©n cÊp l¹i ®Ó sö dông vμo viÖc kh¸c d) Lo¹i bá xÕp thμnh phÕ liÖu NÕu hîp ®ång yªu cÇu ph¶i b¸o c¸o ®Ó tho¶ thuËn víi kh¸ch hμng hoÆc ®¹i diÖn cña kh¸ch hμng vÒ kiÕn nghÞ sö dông hoÆc söa ch÷a s¶n phÈm (xem 4.13.b) kh«ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. Ph¶i ghi l¹i trong hå s¬ c¸c sai lçi ®−îc chÊp nhËn vμ c¸c viÖc söa ch÷a ®Ó chØ râ thμnh t×nh tr¹ng thùc tÕ cña s¶n phÈm (xem 4.16) C¸c s¶n phÈm ®· ®−îc söa ch÷a hay lμm l¹i ph¶i ®−îc kiÓm tra l¹i theo kÕ ho¹ch chÊt l−îng vμ/hay c¸c thñ tôc ®· qui ®Þnh 4.14. Hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa 4.14.1. Kh¸i qu¸t Bªn cung øng vμ duy tr× thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó thùc hiÖn hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa Mäi hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa ®−îc tiÕn hμnh ®Ó lo¹i bá c¸c nguyªn nh©n g©y ra sù kh«ng phï hîp hiÖn cã hay cã thÓ ph¶i phï hîp víi møc ®é cña vÊn ®Ò x¶y ra vμ t−¬ng xøng víi rñi ro gÆp ph¶i. Bªn cung øng ph¶i thùc hiÖn ghi hå s¬ mäi thay ®æi trong thñ tôc d¹ng v¨n b¶n do hμnh ®éng kh¾c phôc vμ phßng ngõa dÉn ®Õn. Page 8
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 4.14.2. Hμnh ®éng kh¾c phôc. Thñ tôc vÒ hμnh ®éng kh¾c phô ph¶i bao gåm: a) Xö lÝ cã kÕt qu¶ ý kiÕn cña kh¸ch hμng vμ c¸c b¸o c¸o vÒ dù kh«ng phï hîp cña s¶n phÈm; b) Kh¶o s¸t nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp liªn quan ®Õn s¶n phÈm, qu¸ tr×nh vμ hÖ thèng chÊt l−îng vμ ghi hå s¬ c¸c kÕt qu¶ kh¶o s¸t (xem 4.16); c) X¸c ®Þnh hμnh ®éng kh¾c phôc cÇn thiÕt ®Ó lo¹i bá nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp d) Thùc hiÖn kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o r»ng ®· thi hμnh hμnh ®éng kh¾c phôc vμ cã kÕt qu¶ 4.14.3. Hμnh ®éng phßng ngõa Thñ tôc vÒ hμnh ®éng phßng ngõa ph¶i bao gåm: a) Sö dông c¸c nguån th«ng tin thÝch hîp nh− qu¸ tr×nh vμ c¸c thao t¸c ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm, c¸c sù nh©n nh−îng, c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ hå s¬, chÊt l−îng, b¸o c¸o dÞch vô kü thuËt vμ ý kiÕn kh¸ch hμng ®Ó ph¸t hiÖn, ph©n tÝch vμ lo¹i bá c¸c nguyªn nh©n sù kh«ng phï hîp cã thÓ cã; b) X¸c ®Þnh c¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó xö lÝ mäi vÊn ®Ò cÇn cã hμnh ®éng kh¾c phôc c) §Ò xuÊt hμnh ®éng phßng ngõa vμ thùc hiÖn kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o hμnh ®éng nμy cã kÕt qu¶. d) §¶m b¶o r»ng th«ng tin vÒ c¸c hμnh ®éng ®· thi hμnh ®−îc chuyÓn ®Õn c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o (xem 4.1.3) 4.15. XÕp dì, l−u kho, bao gãi, b¶o qu¶n vμ giao hμng. 4.15.1. Kh¸i qu¸t. Bªn cung øng ph¶i x©y dùng, vμ duy tr× thñ tôc v¨n b¶n vÒ xÕp dì, l−u kho, bao gãi, b¶o qu¶n vμ giao s¶n phÈm sau khi ®· kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. 4.15.2. XÕp dì. Bªn cung øng ph¶i cã c¸c ph−¬ng ph¸p xÕp dì ®Ó tr¸nh h− háng hoÆc suy gi¶m chÊt l−îng. 4.15.3. L−u kho Bªn cung øng ph¶i sö dông mÆt b»ng kho tμng hoÆc c¸c nhμ kho ®−îc quy ®Þnh ®Ó phßng ngõa h− háng, suy gi¶m chÊt l−îng s¶n phÈm tr−íc khi giao hμng. Ph¶i quy ®Þnh c¸c quy t¾c giao nhËn thÝch hîp trong khu vùc trªn. §Ó ph¸t hiÖn sù suy gi¶m chÊt l−îng ph¶i ®Þnh kú ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng s¶n phÈm trong kho. 4.15.4. Bao gãi. Bªn cung øng ph¶i kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh bao gãi, b¶o qu¶n vμ ghi nhËn (kÓ c¶ nguyªn liÖu) trong ph¹m vi cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.15.5. B¶o qu¶n. Bªn cung øng ph¶i ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó b¶o qu¶n vμ ph©n c¸ch s¶n phÈm khi cßn thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña bªn cung øng. 4.15.6. Giao hμng. Bªn cung øng ph¶i tæ chøc b¶o toμn chÊt l−îng s¶n phÈm sau khi kiÓm tra vμ thö nghiÖm cuèi cïng. NÕu b¶n hîp ®ång yªu cÇu th× viÖc b¶o vÖ nμy ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Õn tËn n¬i giao hμng. 4.16. KiÓm so¸t hå s¬ chÊt l−îng. Bªn cung øng ph¶i thiÕt lËp vμ duy tr× c¸c hå s¬ chÊt l−îng thÝch hîp ®Ó chøng tá sù phï hîp cña thμnh phÈm víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh vμ sù ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña hÖ thèng chÊt l−îng. Hå s¬ chÊt l−îng ph¶i râ rμng vμ cã thÓ nhËn biÕt ®−îc s¶n phÈm cã liªn quan. C¸c hå s¬ chÊt l−îng chøng minh sù phï hîp cña thμnh phÈm ®èi víi c¸c yªu cÇu quy Page 9
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 ®Þnh vμ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÊt l−îng ph¶i ®−îc l−u tr÷ trong thêi h¹n ®−îc tho¶ thuËn vμ lu«n lu«n s½n cã khi ®−îc yªu cÇu. Chó thÝch: Hå s¬ cã thÓ ë mäi h×nh thøc truyÒn th«ng ®¹i chóng nh− v¨n b¶n hay ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö. 4.17. Xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé. Bªn cung øng ph¶i thùc hiÖn viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé ®Ó x¸c ®Þnh sù phï hîp cña c¸c ho¹t ®éng chÊt l−îng vμ c¸c kÕt qu¶ cã liªn quan víi mäi ®iÒu ®· ho¹ch ®Þnh ®−îc ®Ò cËp trong c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu lùc cña hÖ thèng chÊt l−îng. Ph¶i lËp tiÕn ®é xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé trªn c¬ së vÞ trÝ vμ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸ vμ ph¶i ®−îc tiÕn hμnh bëi ng−êi ®éc lËp víi ng−êi cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi ho¹t ®éng ®−îc ®¸nh gi¸. Ph¶i lËp hå s¬ c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ (xem 4.16) vμ l−u ý c¸c c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm trong khu vùc ®−îc thanh tra ®¸nh gi¸. C¸c c¸n bé qu¶n lÝ cã tr¸ch nhiÖm trong khu vùc nμy cÇn ph¶i kÞp thêi tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt ®· ®−îc ph¸t hiÖn qua ®¸nh gi¸. C¸c hμnh ®éng tiÕp theo viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ ph¶i x¸c nhËn vμ lËp hå s¬ viÖc thùc hiÖn vμ tÝnh hiÖu lùc cña hμnh ®éng kh¾c phôc (xem 4.16). Chó thÝch: 1) C¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng néi bé lËp thμnh mét trong nh÷ng th«ng tin cho c¸c ho¹t ®éng xem xÐt cña l·nh ®¹o (xem 4.1.3); 2) Tiªu chuÈn TCVN 5950 (ISO 10011) h−íng dÉn viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng 4.18. §μo t¹o Bªn cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o vμ b¶o ®¶m ®μo t¹o tÊt c¶ c¸c nh©n viªn lμm viÖc trong c¸c lÜnh vùc cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng. C¸c nh©n viªn thùc tËp c¸c nhiÖm vô ®Æc biÖt ph¶i lμ ng−êi cã tr×nh ®é, trªn c¬ së ®−îc ®μo t¹o thÝch hîp vμ cã kinh nghiÖm c«ng t¸c cÇn thiÕt. Hå s¬ liªn quan ®Õn ®μo t¹o cÇn ®−îc l−u tr÷ (xem 4.16). 4.19. DÞch vô kÜ thuËt NÕu trong hîp ®ång cã yªu cÇu vÒ dÞch vô kÜ thuËt, th× ng−êi cung øng ph¶i lËp vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó tiÕn hμnh, x¸c nhËn vμ b¸o c¸o r»ng dÞch vô kÜ thuËt phï hîp víi c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 4.20. KÜ thuËt thèng kª 4.20.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu Bªn cung øng ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c kÜ thuËt thèng kª cÇn thiÕt ®Ó lËp, kiÓm so¸t vμ x¸c nhËn kh¶ n¨ng cña qu¸ tr×nh vμ c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm. 4.20.2. Thñ tôc Bªn cung øng ph¶i lËp, vμ duy tr× c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®Ó thùc hiÖn vμ kiÓm so¸t viÖc ¸p dông c¸c kÜ thuËt thèng kª ®· x¸c ®Þnh trong 4.20.1. Phô lôc A Page 10
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 9002 : 1996 (Tham kh¶o) Th− môc. [1] TCVN ISO 9001-1 : 1996 (ISO 9001-1 : 1994). C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - PhÇn 1: H−íng dÉn lùa chän vμ sö dông. [2] ISO 9002 : 1993. C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - PhÇn 3: H−íng dÉn chung ®Ó ¸p dông ISO 9001, ISO 9002 vμ ISO 9003. [3] ISO 9000-3 : 1991. C¸c tiªu chuÈn vÒ qu¶n lÝ chÊt l−îng vμ ®¶m b¶o chÊt l−îng - PhÇn 3: H−íng dÉn ®Ó ¸p dông ISO 9001 cho ph¸t triÓn, cung cÊp vμ l−u gi÷ phÇn mÒm. [4] TCVN ISO 9001 : 1996 (ISO 9001 : 1994). HÖ thèng chÊt l−îng - M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong thiÕt kÕ, triÓn khai, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt. [5] TCVN ISO 9002 : 1996 (ISO 9002 : 1994). HÖ thèng chÊt l−îng - M« h×nh ®¶m b¶o chÊt l−îng trong s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vμ dÞch vô kÜ thuËt. [6] TCVN 5950-1 : 1995 (ISO 10011-1 : 1990). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 1: §¸nh gi¸. [7] TCVN 5950-2 : 1995 (ISO 10011-2 : 1991). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 2: C¸c chuÈn mùc vÒ tr×nh ®é ®èi víi chuyªn gia ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng. [8] TCVN 5950-3 : 1995 (ISO 10011-3 : 1991). H−íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng chÊt l−îng - PhÇn 3: Qu¶n lÝ ch−¬ng tr×nh ®¸nh gi¸. [9] TCVN 6131-1 : 1996 (ISO 10012 : 1992). Yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt l−îng cho ph−¬ng tiÖn ®o - PhÇn 1: HÖ thèng x¸c nhËn ®o l−êng cho c¸c ph−¬ng tiÖn ®o. [10] TCVN 5951 : 1995 (ISO 10013: 1994). H−íng dÉn x©y dùng sæ tay chÊt l−îng. [11] ISO) TR 13425. H−íng dÉn lùa chän ph−¬ng ph¸p thèng kª trong tiªu chuÈn ho¸ vμ quy ®Þnh kÜ thuËt. Page 11
Đồng bộ tài khoản