TCXD 128 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
7
download

TCXD 128 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 128 1985: Thủy tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - Quy định chung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho phân tích hóa học thủy tinh thông dụng không mầu,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 128 1985

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 128 : 1985 Thñy tinh - Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch hãa häc - Quy ®Þnh chung Glass - Method for sampling prepatation in laboratory for chemical analysis - General rules Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho ph©n tÝch hãa häc thñy tinh th«ng dông kh«ng mÇu, bao gåm c¸c chØ tiªu ph©n tÝch x¸c ®Þnh sau: Hμm l−îng Silic ®i«xyt (SiO2) Hμm l−îng l−u huúnh Tri«xýt (SO3) Hμm l−îng s¾t «xyt (Fe2O3) Hμm l−îng nh«m oxyt (Al2O3) Hμm l−îng canxi «xyt (CaO) Hμm l−îng Magiª «xyt (MgO) Hμm l−îng Natri «xyt vμ Kali «xyt (Na2O, K2O) Hμm l−îng Bo «xyt (B2O3) 1. Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu 1.1. MÉu ®−a tíi phßng thÝ nghiÖm ®−îc rót gän tõ mÉu ban ®Çu kh«ng Ýt h¬n 200g, cì h¹t kh«ng lín h¬n 2,0mm, ghi nh·n ®Çy ®ñ. 1.2. Trén ®Òu mÉu trªn giÊy nh½n, dïng Ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 100g. NghiÒn nhá ®Õn cì h¹t 0,3mm, rót gän mÉu theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Õn kho¶ng 50g. NghiÒn nhá mÉu ®Õn cì h¹t 0,lmm, rót gän mÉu ®Õn kho¶ng 20g. NghiÒn mÞn mÉu trªn cèi m· n·o, dïng lμm mÉu ph©n tÝch hãa häc. PhÇn mÉu cßn l¹i b¶o qu¶n trong tói lμm mÉu l−u. 1.3. MÉu tr−íc khi ®em ph©n tÝch hãa häc ph¶i sÊy ë nhiÖt ®é ll00C 50C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. 2. Quy ®Þnh chung 2.1. MÉu dïng ®Ó ph©n tÝch x¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn hãa häc theo ph¹m vi ¸p dông ®· quy ®Þnh cña tiªu chuÈn. 2.2. C©n ph¶i cã ®é chÝnh x¸c kh«ng thÊp h¬n 0,0002g. 2.3. C¸c hãa chÊt sö dông ph¶i cã ®é tinh khiÕt hãa häc, hoÆc tinh khiÕt cho ph©n tÝch phï hîp víi TCVN l058: 1978. 2.4. Dung dÞch nång ®é phÇn tr¨m (%) tÝnh theo l−îng gam chÊt tan cã trong 100g dung dÞch. 2.5. C¸c kÝ hiÖu nång ®é (1:1), (1: 2) . chØ tØ lÖ dung dÞch pha lo·ng trong ®ã sè thø nhÊt chØ phÇn thÓ tÝch dung dÞch ho¸ chÊt ®Ëm ®Æc, sè thø hai chØ phÇn thÓ tÝch n−íc cÊt thªm vμo. 2.6. Mçi chØ tiªu ph©n tÝch ph¶i tiÕn hμnh song song trªn hai l−îng c©n mÉu vμ mét thÝ nghiÖm tr¾ng ®Ó hiÖu chØnh kÕt qña. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n gi¸ trÞ chªnh lÖch cho phÐp. NÕu lín h¬n ph¶i x¸c ®Þnh l¹i. KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song. 2.7. C¸c dung dÞch tiªu chuÈn dïng trong ph©n tÝch tr¾c quang cã nång ®é tõ 1- 0,1 mg/ml cã thÓ gi÷ mét thêi gian dμi. C¸c dung dÞch cã nång ®é nhá h¬n hoÆc b»ng 0,01mg/ml chØ ®−îc dõng khi míi chuÈn bÞ.   Page 1 
Đồng bộ tài khoản