TCXD 136 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
9
download

TCXD 136 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 136 1985: Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích so mầu để xác định oxyt kim loại mầu trong thuỷ tinh và cát để sản xuất thuỷ tinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 136 1985

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 136:1985  Thñy tinh - C¸t ®Ó s¶n xuÊt thñy tinh Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu trong phßng thÝ nghiÖm ®Ó ph©n tÝch ho¸ häc - Quy ®Þnh chung Glass - Sands for glass manufacture - Methods for sample preparation laboratory for chemical analysis - General rules Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch so mÇu ®Ó x¸c ®Þnh oxyt kim lo¹i mÇu trong thuû tinh vμ c¸t ®Ó s¶n xuÊt thuû tinh, bao gåm c¸c chØ tiªu ph©n tÝch x¸c ®Þnh sau: Hμm l−îng s¾t «xyt (Fe203); Hμm l−îng Titan ®i«xytt (TiO2); Hμm l−îng ®ång «xyt (CuO); Hμm l−îng Coban «xyt (CoO); Hμm l−îng Niken «xyt (NiO); 1. Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu 1.1. MÉu ®−a tíi phßng thÝ nghiÖm ®−îc rót gän tõ mÉu ban ®Çu kh«ng Ýt h¬n 200 gam cì h¹t kh«ng lín h¬n 2,0mm, ghi nh·n ®Çy ®ñ. 1.2. Trén ®Òu mÉu trªn giÊy nh½n, dïng Ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng l00 gam, nghiÒn nhá mÉu ®Õn cì h¹t 0,3mm, rót gän mÉu theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Õn kho¶ng 50 gam. NghiÒn nhá mÉu ®Õn cì h¹t 0,1mm, rót gän mÉu theo ph−¬ng ph¸p chia t− ®Õn kho¶ng 20 gam. NghiÒn mÞn mÇu trªn cèi m· n·o - dïng lμm mÉu ph©n tÝch ho¸ häc. PhÇn mÉu cßn l¹i b¶o qu¶n trong tói lμm mÉu l−u. 1.3. MÉu tr−íc khi ®em ph©n tÝch ho¸ häc ph¶i sÊy ë nhiÖt ®é 110 50C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. 2. Quy ®Þnh chung 2.1. MÉu dïng ®Ó ph©n tÝch x¸c ®Þnh c¸c «xyt mÉu chuÈn bÞ theo môc l.3. 2.2. Dïng c©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c 0,0002 g. 2.3. C¸c ho¸ chÊt sö dông ph¶i cã ®é “tinh khiÕt ho¸ häc “hoÆc” tinh khiÕt cho ph©n tÝch". Møc ®é tinh khiÕt theo TCVN 1058: 1978. 2.4. Dung dÞch nång ®é phÇn % tÝnh theo l−îng gam chÊt tan cã trong l00 gam dung dÞch. 2.5. C¸c ký hiÖu nång ®é ( l: l) (l: 2)... chØ tØ lÖ dung dÞch pha lo·ng. Trong ®ã sè thø nhÊt chØ phÇn thÓ tÝch dung dÞch ho¸ chÊt ®Ëm ®Æc, sè thø hai chØ phÇn thÓ tÝch n−íc thªm vμo. §èi víi ho¸ chÊt láng vÝ dô: axit clohydric kÝ hiÖu d: l,19 ®Ó chØ khèi l−îng riªng b»ng 1,19g/ml ë 200C. 2.6. Mçi chØ tiªu ph©n tÝch ph¶i tiÕn hμnh song song trªn hai l−îng c©n mÉu vμ mét thÝ nghiÖm tr¾ng (®Ó hiÖu chØnh kÕt qu¶). Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng ®−îc lín h¬n gi¸ trÞ chªnh lÖch cho phÐp, nÕu lín h¬n ph¶i x¸c ®Þnh l¹i KÕt qu¶ cuèi cïng lμ trung b×nh céng cña hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song. 2.7. Sè ch÷ sè sau dÊu phÈy cña kÕt qu¶ x¸c ®Þnh lÊy b»ng sè ch÷ sè cña gi¸ trÞ chªnh lÖch cho phÐp ®èi víi mçi kho¶ng hμm l−îng. 2.8. Quy ®Þnh vÒ gi¸ trÞ chªnh lÖch cho phÐp gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song. B¶ng 1 Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 136:1985  Hμm l−îng Oxyt Chªnh lÖch cho phÐp % (tuyÖt ®èi) Tõ 0,005 ®Õn 0,01 0,002 Tõ 0,01 ®Õn 0,05 0,005 Tõ 0,05 ®Õn 0,10 0,01 Tõ 0,10 ®Õn 0,30 0,03 Tõ 0,30 ®Õn 0,50 0,04 2.9. C¸c dung dÞch tiªu chuÈn dïng trong ph©n tÝch so mÇu cã nång ®é tõ 1mg/ml ®Õn l 0,lmg/ml cã thÓ gi÷ trong thêi gian dμi. C¸c dung dÞch cã nång ®é nhá h¬n hoÆc b»ng 0,0lmg/ml chØ ®−îc dïng khi míi chuÈn bÞ. Page 2 
Đồng bộ tài khoản