TCXD 140 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
14
download

TCXD 140 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 140 1985. Thủy tinh - Cát để sản xuất thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học - Xác định hàm lượng côban oxit

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 140 1985

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 140 : 1985 Thñy tinh - C¸t ®Ó s¶n xuÊt thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc - X¸c ®Þnh hµm l|îng c«ban oxyt Glass - Sand for glass manufacture - Method for chemical analysis - determinatton of cobalt oxidic content Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng c«ban oxyt trong thuû tinh vµ c¸t ®Ó s¶n xuÊt thuû tinh. 1. Quy ®Þnh chung Theo TCXD 136: 1985 (môc 2) 2. Nguyªn t¾c Trong m«i tr|êng axit Nitric, ion coban t¹o víi muèi Nitroso- R mét chÊt néi phøc mµu ®á. X¸c ®Þnh hµm l|îng coban oxyt b»ng ph|¬ng ph¸p so mÇu t¹i b|íc sãng ¸nh s¸ng 500- 520nm. 3. ThiÕt bÞ ho¸ chÊt - M¸y so mÉu quang ®iÖn. - Axit Nitric dung dÞch l: l. - Natri Axetat dung dÞch 50%. - Nitroso- R dung dÞch 0,l%. - Amon hy®roxyt dung dÞch l: l. - Dung dÞch coban tiªu chuÈn. Dung dÞch A: Hoµ tan 0,4746g c«ban ®· sÊy ë 1400C H 50C vµo 15ml axit clohydric ®Æc (d = l,19) ®un cho tan trong. ChuyÓn dung dÞch vµo b×nh ®Þnh møc l.000ml, ®Þnh møc, l¾c ®Òu. X¸c ®Þnh nång ®é c«ban: lÊy mét phÇn dung dÞch tiªu chuÈn thªm 2 gam Amon clorua vµ Amon hydroxyt ®Õn pH 8- 9, thªm vµo dung dÞch mét Ýt Murexit. Dïng EDTA tiªu chuÈn chuÈn ®é dung dÞch, ë ®iÓm t|¬ng ®|¬ng mÇu chuyÓn tõ vµng sang ®á (cã ¸nh tÝm). 1ml dung dÞch A chøa 0,2mg CoO. Cho phÐp dïng mét mu«i c«ban kh¸c thay thÕ cho viÖc dïng muèi c« ban axªtat. Dung dÞch B: LÊy 50ml dung dÞch A vµo b×nh ®Þnh møc l.000ml, thªm 10ml axit clohy®ric l: l ®Þnh møc, l¾c ®Òu. 1ml dung dÞch B chøa 0,0lmg CoO 4. C¸ch tiÕn hµnh 4.1. LÊy mét phÇn dung dÞch mÉu theo b¶ng 2 (môc 2.3.) vµo b×nh ®Þnh møc 100ml, dïng Amon hydroxyt dung dÞch l: l vµ axit clohydric l: l ®iÒu chØnh ®Õn pH kho¶ng 4- 5 (theo giÊy pH) thªm n|íc vµo b×nh ®Õn kho¶ng 50ml vµ 5ml Natri axªtat 50% ®un s«i nhÑ dung dÞch trong b×nh 2- 3 phót. Thªm tiÕp vµo b×nh 15ml Nitnso – R
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 140 : 1985 01%, ®un s«i 1-2 phót. Sau ®ã thªm vµo b×nh 5ml axit Nitric 1:1 vµ ®un s«i nhÑ 1 phót. §Ó nguéi dung dÞch, ®Þnh møc, l¾c ®Òu. §o mËt ®é quang cña dung dÞch trªn m¸y so mÇu víi kÝnh läc cã vïng truyÒn sãng 500- 520nm b»ng cuvÐt dµy 50mm. Dùa vµo ®|êng chuÈn t×m ra l|îng c« ban oxyt trong dung dÞch ®em so mÇu. 4.2. X©y dùng ®|êng chuÈn. Cho vµo mét lo¹t b×nh ®Þnh møc l00ml c¸c l|îng dung dÞch tiªu chuÈn B lÇn l|îng 0,0- l,0- l,5- 2,0- 4,0- 5,0- 6,0- 7,0ml thªm n|íc ®Õn kho¶ng 50ml vµ 5ml Natri axetat 50%, ®un s«i nhÑ dung dÞch trong b×nh 2- 3 phót. Thªm tiÕp vµo b×nh 15ml nitros«- R- 0,l%, ®un s«i l- 2 phót... TiÕp tôc lµm nh| môc 4.l. Tõ kÕt qu¶ mËt ®é quang ®o ®|îc vµ hµm l|îng c« ban oxyt t|¬ng øng dùng ®|êng chuÈn. 5. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng c«ban oxyt (X4) trong mÉu tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: g1 X4  K 100 g Trong ®ã: g: L|îng mÉu lÊy ®Ó ph©n tÝch so mÇu c« ban, tÝnh b»ng gam. gl: L|îng c« ban oxyt t×m ®|îc (dùa vµo ®|êng chuÈn) tÝnh b»ng gam.
Đồng bộ tài khoản