TCXD 155 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
10
download

TCXD 155 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 155 1986. Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxyt Al2O3. Sand used in glass industry – Method for determination of aluluminons oxidic content.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 155 1986

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 155 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng nh«m «xyt Al2O3 Sand used in glass industry – Method for determination of aluluminons oxidic content 2.1.4. X¸c ®Þnh hµm l|îng nh«m «xyt (Al2O3) 2.1.4.1. Nguyªn t¾c T¸ch nh«m khái s¾t, ti tan b»ng kiÒm m¹nh, t¹o phøc complexonat nh«m ë pH 5,5. Gi¶i phãng EDTA khái complexonat nh«m b»ng Natri florua chuÈn ®é l|îng EDTA ®|îc gi¶i phãng khái phøc complexon¸t nh«m b»ng dung dÞch kÏm tiªu chuÈn theo chØ thÞ xylenol da cam. 2.1.4.2. Ho¸ chÊt - Axit clolhydric dung dÞch pha lo·ng l + 1 - Natri hydr«xyt dung dÞch 30% vµ 10%. - Amon hydr«xyt dung dÞch 25% - Axtt Axªtic ®Ëm ®Æc - Natri florua dung dÞch 3% - Xylenol da cam l% trong kali clorua r¾n hoÆc dung dÞch 0,l% - EDTA (trilon B) dung dÞch l% - EDTA dung dÞch tiªu chuÈn 0,025M - KÏm axªt¸t dung dÞch 0,025M, hoµ tan 5,65 g kÏm axªt¸t Zn(C2H3O2)2.2H2O vµo 100ml n|íc cÊt ®· cã s½n 5ml Axit axªtic ®Ëm ®Æc dun nãng cho tan råi chuyÓn vµo b×nh ®Þnh møc 1000ml ®Þnh møc, l¾c ®Òu. X¸c ®Þnh hÖ sè ®é chuÈn (K) cña dung dÞch kªm Axet¸t 0,025M theo dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,025M, lÊy 20ml dung dÞch tiªu chuÈn EDTA 0,025M vµo cèc, thªm n|íc ®Õn kho¶ng l00ml råi cho tiÕp vµo ®ã 10ml dung dÞch ®Öm pH- 5,5 vµ mét Ýt chØ thÞ xylenol da cam 1%, dung dÞch cã mµu vµng vïng dung dÞch kÏm Axªt¸t pha ®|îc chuÈn ®é dung dÞch trong cèc ®Õn khi mÇu ®æi tõ vµng sang hång. HÖ sè ®é chuÊn (K) cña dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M ®|îc x¸c ®Þnh nh«m «xyt tÝnh theo c«ng thøc sau : V K V1 Trong ®ã : V : ThÓ tÝch dung dÞch EDTA 0,025M lÊy ®Ó x¸c ®Þnh, tÝnh b»ng ml V1 : ThÓ tÝch dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M thö khi chuÈn ®é tÝnh b»ng ml dung dÞch ®Öm pH = 5,5 hoµ 100ml amon hydr«xyt 25% vµo 500ml n|íc råi thªm tiÕp vµo ®ã l00ml axit axªtic ®Ëm ®Æc, thªm n|íc tíi l000ml vµ khuÊy ®Òu.
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 155 : 1986 2.1.4.3. C¸ch tiÕn hµnh LÊy mét phÇn thÓ tÝch dung dÞch l theo b¶ng sau : Hµm l|îng «xyt trong mÉu L|îng mÉu lÊy ®Ó x¸c ®Þnh nh«m «xyt (%) ThÓ tÝch dung dÞch lÊy L|îng mÉu c¸t t|¬ng øng (gam) ®Ó x¸c ®Þnh (ml) §Õn 1,0 100 2,0 Tõ 1,0 ®Õn 3,0 50 1,0 Cho vµo cèc thuû tinh dung tÝch kho¶ng 250ml, thªm vµo cèc 15- 20ml dung dÞch Natri hydr«xyt 30% vµ ®un s«i 2-3 phót, ®Ó nguéi dung dÞch, chuyÓn vµo b×nh ®Þnh møc 250ml, thªm n|íc cÊt ®Õn v¹ch møc, l¾c ®Òu läc dung dÞch, chuyÓn vµo giÊy läc kh«, phÔu kh« vµo b×nh nãn kh«. LÊy l00ml dung dÞch läc vµo coc thuû tinh, thªm tiÕp vµo cèc l00ml dung dÞch EDTA l%, mét Ýt chØ thÞ xylen«l da cam 1% råi dïng dung dÞch axit clohydric l + 1 vµ natri hy®r«xyt l0% nhá giät dÓ ®iÒu chØnh dung dÞch ®Õn xuÊt hiÖn mÇu vµng. Thªm tiÕp vµo cèc 20ml dung dÞch ®Öm cã pH - 5,5 råi ®un s«i dung dÞch 1 - 2 phót. §Ó nguéi dung dÞch, dïng dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M chuÈn ®é ®Õn khi dung dÞch mÊt mÇu vµng, chuyÓn sang mµu hång. Thªm vµo cèc l0ml dung dÞch Natri florua 3% vµ ®un s«i dung dÞch 1-2 phót (dung dÞch xuÊt hiÖn mµu vµng). §Ó nguéi dung dÞch, dïng dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M chuÈn ®é ®Õn khi dung dÞch mÊt mµu vµng chuyÓn sang mµu hång. 2.1.4.4. TÝnh kÕt qu¶ 2.1.4.4.1. Hµm l|îng nh«m «xyt (X3) tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc : V 1 . 100 X 3  V .K . 0 , 001275 . 100 mV 2 . 250 Trong ®ã : V : ThÓ tÝch dung dÞch kÏm axªt¸t 0,025M tiªu thô khi chuÈn ®é l|îng EDTA ®|îc gi¶i phãng complexon¸t nh«m, tÝnh b»ng ml K : HÖ sè ®é chuÈn cña dung dÞch kÏm axet¸t 0,025M; V1 : ThÓ tÝch b×nh chøa dung dÞch l, tÝnh b»ng ml; V2 : PhÇn thÓ tÝch dung dÞch 1 lÊy ®Ó x¸c ®Þnh nh«m «xýt (theo b¶ng trªn) m : L|îng c©n mÉu thö ®em ph©n gi¶i, tÝnh b»ng gam 0,001275, l|îng nh«m «xýt t|¬ng øng víi 1ml dung dÞch kÏm axet¸t 0,025M tÝnh b»ng gam. 2.1.4.4.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n. Hµm l|îng «xyt trong mÉu % Chªnh lÖch cho phÐp % §Õn 1,0 0,05 Tõ 1,0 ®Õn 3,0 0,10
Đồng bộ tài khoản