TCXD 156 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
12
download

TCXD 156 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 156 1986. Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan ôxyt TiO2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 156 1986

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 156 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng titan «xyt TiO2 Sand used in glass industry - Method for determination of titanium oxidic content 2.1.5. X¸c ®Þnh hµm l|îng titan «xýt (TiO2). 2.1.5.1. Nguyªn t¾c T¹o hîp chÊt mµu vµng gi÷a hydr« peroxyt vµ titan (IV) trong m«i tr|êng axÝt sunfuric lo·ng. X¸c ®Þnh hµm l|îng titan oxyt b»ng ph|¬ng ph¸p so mÇu ë b|íc sãng ¸nh s¸ng 400 - 420nm. 2.1.5.2. Ho¸ chÊt - thiÕt bÞ - Hy®r« peroxyt dung dÞch 30% vµ pha lo·ng l + 9 - Axit phosphoric ®Ëm ®Æc - Axit sunfuric ®Ëm ®Æc (d = l,84) vµ pha lo·ng 3 + 100 - Kali pyrosunfat tinh thÓ - Titan dioxyt ®· nung ë l0000C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi - Dung ®Þch tiªu chuÈn titan di«xyt. Dung dÞch A. Nung ch¶y 0,5 g titan ®ioxyt víi 6 - 7 gam kalipyrosunfat trong chÐn b¹ch kim ë 800- 8500C ®Õn tan trong. Hoµ tan khèi nung ch¶y vµo axit sunfuric lo·ng 3 + 100 chuyÓn toµn bé dung dÞch vµo b×nh ®Þnh møc 500ml, dïng axÝt sunfuric pha lo·ng 3 + 100 ®Þnh møc dung dÞch, l¾c ®Òu, lÊy mét phÇn dung dÞch ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é theo ph|¬ng ph¸p khèi l|îng. Dung dÞch B. LÊy l00ml dung dÞch A vµo b×nh ®Þnh møc l000ml, dïng dung dÞch axit sunfuric pha lo·ng ®Þnh møc l¾c ®Òu. 1 ml dung dÞch B chøa 0,lmg titan oxyt. - ChÐn b¹ch kim dung tÝch 30ml. - M¸y so mÇu quang ®iÖn hoÆc phæ quang kÕ. 2.1.5.3. C¸ch tiÕn hµnh 2.1.5.3.1. LÊy 10 - 50ml dung dÞch 1 vµo b×nh ®Þnh møc 100ml thªm vµo b×nh 3ml dung dÞch hy®r« peroxyt pha lo·ng l +9 vµ 2 - 3 giät axit phosphoric ®Ëm ®Æc, dïng dung dÞch axit sunfuric pha lo·ng 3 + 100 ®Þnh møc, l¾c ®Òu. §o mËt ®é quang cña dung dÞch trªn m¸y so mÊu víi kÝnh läc cã vïng truyÒn sãng 400 - 420nm, trong cuvÐt cã chiÒu dµy líp dung dÞch 50mm. Dung dÞch so s¸nh lµ thÝ nghiÖm tr¾ng. Hµm l|îng titan «xyt x¸c ®Þnh theo ®|êng chuÈn 2.1.5.3.2. Dùng ®|êng chuÈn LÊy vµo mét lo¹i b×nh ®Þnh møc 100ml c¸c thÓ tÝch 0; 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10 ml dung dÞch B.
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 156 : 1986 T|¬ng øng víi 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0mg tintan dioxyt. Pha lo·ng dung dÞch ®Õn kho¶ng 50ml b»ng axit sunfuric 3 + 100. Thªm vµo mçi b×nh 3ml dung dÞch hy®r« peroxyt pha lo·ng 1 + 9 vµ 2 - 3 giät axit phosphoric ®Ëm ®Æc, ®Þnh møc dung dÞch b»ng axit sufuric pha lo·ng, l¾c ®Òu. §o mËt ®é quang c¸c dung dÞch trªn m¸y so mÇu víi kÝnh läc cã vïng truyÒn sãng 400- 420 nm trong cuvÐt dµy 50mm. Tõ mËt ®é quang ®o ®|îc vµ l|îng titan di«xyt t|¬ng øng dùng ®|êng chuÈn. 2.1.5.4. TÝnh kÕt qu¶: 2.1.5.4.1. Hµm l|îng titan di«xyt tÝnh b»ng phÇn tr¨m: m1 X 4  . 100 m Trong ®ã : m1 : L|îng titan di«xyt t×m ®|îc theo ®|êng chuÈn, tÝnh b»ng gam; m : L|îng c©n mÉu thö lÊy ®Ó x¸c ®Þnh titan di«xyt, tÝnh b»ng gam. 2.1.5.4.2. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,02%.
Đồng bộ tài khoản