TCXD 158 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
6
download

TCXD 158 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 158 1986. Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh –Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 158 1986

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 158 : 1986 C¸t sö dông trong c«ng nghiÖp thñy tinh –Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn cì h¹t Sand used in glass industry - Method for determination of Particle size 2.2 X¸c ®Þnh thµnh phÇn cì h¹t 2.2.1 Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh thµnh phÇn c¬ h¹t c¸t th¹ch anh b»ng ph|¬ng ph¸p sµng ph©n lo¹i 2.2.2 ThiÕt bÞ. - Bé sµng tiªu chun cã kÝch th|íc m¾t l|íi 0,8 ; 0,5 ; 0,315 ; 0,1mm. - C©n thÝ nghiÖm cã sai sè kh«ng qu¸ H 0,01g - Tñ sÊy cã bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é, ®¶m b¶o nhiÖt ®é sÊy 105 - 1100C. - M¸y cì h¹t 2.2.3 C¸ch tiÕn hµnh. Tõ mÉu trung b×nh ®· chuÈn bÞ theo ®iÒu 1.2 sÊy ë nhiÖt ®é 105 - 1100C ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi – c©n 500g c¸t sµng mÉu qua bé l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 0,8 ; 0,5 ; 0,315 ; 0,1mm cã thÓ tiÕn hµnh sµng b»ng tay hoÆc b»ng m¸y. Khi sµng b»ng tay, thêi gian sµng ph¶i kÐo dµi ®Õn khi kiÓm tra thÊy trong l phót l|îng c¸t lät qua sµng kh«ng lín h¬n 0,1% khèi l|îng mÉu thö. Cho phÐp x¸c ®Þnh thêi gian b»ng ph|¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nh| sau: §Æt tê giÊy xuèng mçi l|íi sµng ®Òu nÕu kh«ng thÊy c¸t lät qua sµng th× th«i kh«ng sµng n÷a. Thêi gian sµng b»ng m¸y l¾c c¬ häc lµ l0 phót. C©n l|îng c¸t trªn mçi l|íi sµng. 2.2.4 TÝnh kÕt qu¶ PhÇn khèi l|îng cßn l¹i trªn mçi l|íi sµng (X) tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc: m 1 X  . 100 m Trong ®ã: ml - Khèi l|îng c¸t cßn l¹i trªn mçi l|íi sµng tÝnh b»ng gam. m - Khèi l|îng mÉu c¸t ®em sµng, tÝnh b»ng gam. Chªnh lÖch gi÷a hai kÕt qu¶ x¸c ®Þnh song song kh«ng lín h¬n 0,1%
Đồng bộ tài khoản