TCXD 167 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
15
download

TCXD 167 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 167 1989: Xi măng Poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng – xi măng – Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng poóc lăng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng theo tiêu chuẩn TCVN 4434: 1992.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 167 1989

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 167 : 1989 Xi m¨ng Poãc l¨ng dïng ®Ó s¶n xuÊt tÊm sãng ami¨ng xi m¨ng Yªu cÇu kÜ thuËt Portland cement for production of corrugated asbestos cement sheets Technical requirements Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng poãc l¨ng ®Ó s¶n xuÊt tÊm sãng ami¨ng xi m¨ng theo tiªu chuÈn TCVN 4434: 1992. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. Xi m¨ng poãc l¨ng ®Ó s¶n xuÊt tÊm sãng ami¨ng xi m¨ng ®−îc chÕ t¹o tõ clanke vμ th¹ch cao cã tÝnh chÊt c¬ li ®Æc biÖt phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt tÊm sãng ami¨ng xi m¨ng. 1.2. M¸c xi m¨ng ®−îc quy ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 4032: 1985. Giíi h¹n bÒn khi uèn vμ nÐn mÉu kh«ng nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Giíi h¹n bÒn (N/mm2) kh«ng nhá h¬n M¸c xi m¨ng Khi uèn – Ngμy ®ªm Khi nÐn – Ngμy ®ªm 7 28 28 PC40 4,3 5,5 40 1.3. Thμnh phÇn kho¸ng ho¸ cña clanhke dïng ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu ë b¶ng 2. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 167 : 1989 B¶ng 2 Quy ®Þnh ®èi víi clanhke Thμnh phÇn kho¸ng ho¸ (% theo khèi l−îng) Tri canxi Silic¸t (3CaO.SiO2) kh«ng nhá h¬n Tri canxi Alumin¸t (3CaO.Al2O3) kh«ng lín h¬n CaO tù do kh«ng lín h¬n 50 Mgo kh«ng lín h¬n 10 1.4. C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng ph¶i phï hîp víi b¶ng 3. B¶ng 3 Quy ®Þnh ®èi víi xi m¨ng Sè Tªn chØ tiªu TT 1 Thêi gian B¾t ®Çu (tÝnh b»ng phót) kh«ng sím h¬n 90 ®«ng ®Æc KÕt thóc (tÝnh b»ng giê) kh«ng muén h¬n 5 2 TÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch khi khö theo Le Chaterlie, mm, kh«ng lín h¬n 10 3 §é mÞn cña xi m¨ng (tÝnh theo Blaine) kh«ng nhá h¬n kh«ng lín h¬n 2800 3400 4 Hμm l−îng SO3 (tÝnh b»ng %) kh«ng nhá h¬n kh«ng lín h¬n 1,5 35 5 §é s¹n cña xi m¨ng (tÝnh b»ng %) phÇn cßn l¹i trªn sμng R1 kh«ng lín h¬n 10 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 167 : 1989 Chó thÝch: - §é mÞn cña xi m¨ng (tÝnh b»ng %) phÇn cßn l¹i trªn sμng R008: - Kh«ng nhá h¬n 5 - Kh«ng lín h¬n 15 - TÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch cña xi m¨ng khi x¸c ®Þnh theo ®é në khu«n Le Chaterlie kh«ng lín h¬n 10 mm. 2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. LÊy mÉu, b¶o qu¶n mÉu vμ thö c¸c tÝnh chÊt c¬ lÝ cña xi m¨ng theo tiªu chuÈn TCVN tõ 4029: 1985 ®Õn 4032: 1985. 2.2. C¸c thμnh phÇn ho¸ häc cña clanhke vμ xi m¨ng ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 141: 1986. 2.3. Hμm l−îng c¸c kho¸ng c¬ b¶n trong clanhke ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 3CaO.SiO2 = 4,07 (CaO - CaOTD) – [7,60 (SiO2 – SiO2TD) + 6,70 Al2O3 + 1,42 Fe2O3] 3CaO.Al2O3 = 2,65 (Al2O3 – 0,64 Fe2O3) 3. Quy t¾c nghiÖm thu, bao gãi, ghi nh·n vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n. 3.1. Xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt tÊm sãng ami¨ng xi m¨ng ®−îc nghiÖm thu bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n theo tiªu chuÈn TCVN 2682: 1987. 4. B¶o hμnh 4.1. Ng−êi s¶n xuÊt ®¶m b¶o chÊt l−îng xi m¨ng phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn quy ®Þnh trong thêi h¹n 1 th¸ng kÓ tõ ngμy xuÊt x−ëng nÕu kh¸ch hμng thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n theo ®óng tiªu chuÈn TCVN 2682: 1987. Page 3 
Đồng bộ tài khoản