TCXD 172 1989

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
9
download

TCXD 172 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 172 1989: Xích treo trong lò xi măng: Tiêu chuẩn này dùng chế tạo xích treo trong lò xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 172 1989

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 172 : 1989 XÝch treo trong lß xi m¨ng Suspended chains in cement furnace Tiªu chuÈn nμy dïng chÕ t¹o xÝch treo trong lß xi m¨ng 1. KiÓu, th«ng sè c¬ b¶n vμ kÝch th−íc 1.1. XÝch ®−îc chÕ t¹o theo c¸c kiÓu ë b¶ng 1. B¶ng 1 Thø tù KÝ hiÖu Tªn gäi Ph¹m vi øng dông Treo trong lß xi 1 Xo XÝch « van m¨ng Treo trong lß xi 2 Xt XÝch trßn m¨ng   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 172 : 1989 1.2. C¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ kÝch th−íc cña xÝch ph¶i phï hîp h×nh 1 vμ h×nh 2 vμ b¶ng 1, b¶ng 2. VÝ dô: C¸ch ghi kÝ hiÖu quy −íc: 1 – XÝch kiÓu « van Xo cã t = 90mm, d = 19mm Xo - 19 90 (TCXD 172: 1989) 2 – XÝch kiÓu trßn X1 cã t = 100mm, d = 22mm Xt = 22 100 (TCXD 172: 1989) B¶ng 2 mm Trªn chiÒu dμi 1m d t B Sai lÖch Sai lÖch Sai lÖch DiÖn tÝch KiÓu Danh giíi Danh giíi Danh giíi Träng t¶i bÒ mÆt Khèi nghÜa h¹n nghÜa h¹n nghÜa h¹n thö kÐo N l−îng kg 16 80 60 55.000 0,11 5,2 19 90 68 68.000 0,183 19 120 80 68.000 0,187 6,2 Xo 22 0,5 120 1,5 90 1,5 90.000 0,225 25 120 100 116.000 0,262 7,0 16 62 94 28.000 0,175 7,2 19 90 128 34.000 0,206 Xt 22 0,5 100 1,5 144 1,5 45.000 0,260 8,4 25 120 170 58.000 0,298 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. XÝch ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp c¸n thanh trßn m¸c CT3 vμ X18H10T hoÆc c¸c lo¹i thÐp kh¸c cã tÝnh chÊt c¬ lÝ t−¬ng ®−¬ng. Chó thÝch: KÝ hiÖu vËt liÖu theo tiªu chuÈn Liªn X« ≤ OCT 380-71 vμ ≤ OCT 5632-72. 2.2. C¸c m¾t xÝch kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, « xy ho¸ ph©n líp vμ cã khuyÕt tËt kh¸c, kh«ng cho phÐp hμn ®¾p c¸c khuyÕt tËt trªn ph«i. 2.3. VÞ trÝ hμn nèi m¾t xÝch kh«ng ®−îc lμm gi¶m ®−êng kÝnh ë mèi hμn qu¸ 2mm vμ t¨ng lªn qu¸ 5mm. 2.4. §é kh«ng ®ång t©m ë c¸c mèi hμn cho phÐp nhá h¬n hoÆc b»ng 5% so víi ®−êng kÝnh ph«i. 2.5. Mèi hμn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng tèt, khi thö kÐo c¸c m¾t xÝch kh«ng ®−îc ®øt ë vÞ trÝ mèi hμn. 2.6. Dung sai tæng chiÒu dμi 1m xÝch cho phÐp nhá h¬n hoÆc b¨ngf 15mm. 2.7. C¸c m¾t xÝch ®−îc hμn thμnh tõng d©y chiÒu dμi mçi d©y kh«ng qu¸ 20m.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 172 : 1989 Chó thÝch: H×nh d¹ng m¾t cuèi vμ chiÒu dμi tõng d©y xÝch theo tho¶ thuËn cña bªn ®Æt hμng vμ bªn chÕ t¹o. 3. Ph−¬ng ph¸p thö vμ nghiÖm thu 3.1. XÝch ph¶i ®−îc kiÓm tra c¸c quy c¸ch theo ®iÒu 1.1 ®Õn ®iÒu 2.7 cña tiªu chuÈn nμy. 3.2. XÝch ®−îc chÕ t¹o theo tõng l«, chiÒu dμi tæng céng cña mçi l« kh«ng qu¸ 200m. 3.3. Chän kh«ng Ýt h¬n 5% s¶n phÈm trong l« ®Ó kiÓm tra kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng bªn ngoμi vμ 5m ®Ó thö kÐo t¶i träng theo b¶ng 2, chiÒu dμi d©y thö kh«ng lín h¬n 1m t¶i träng thö ph¶i t¸c dông lªn suèt chiÒu dμi, c¸c m¾t xÝch kh«ng ®−îc xo¾n vμ sai lÖch vÞ trÝ. Chó thÝch: ChØ dïng m¸y cã trÞ sè v−ît qu¸ 25% trÞ sè cho phÐp ë b¶ng 2 ®Ó thö t¶i. 4. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n 4.1. ë m¾t cuèi cña d©y xÝch ph¶i ®ãng dÊu hμng ho¸ cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. 4.2. – Mçi l« xÝch ph¶i kÌm theo phiÕu cã néi dung: – KÝ hiÖu xÝch; – VËt liÖu chÕ tao; – Sè l−îng d©y; – Khèi l−îng: kg; – KÕt qu¶ thö t¶i; – N¬i s¶n xuÊt; – Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt; – Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra. 4.3. XÝch ®−îc b«i mét líp dÇu hoÆc mì chèng gØ. 4.4. Kh«ng ®Ó xÝch n¬i Èm −ít vμ n¬i cã m«i tr−êng ho¸ häc. Phô lôc KÕt cÊu mèi hμn nèi ë m¾t xÝch   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 172 : 1989   Page 4 
Đồng bộ tài khoản