TCXD 180 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
117
lượt xem
35
download

TCXD 180 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 180 1996. Máy nghiền nguyên liệu – Sai số lắp đặt Material crusher - Installation tolerance.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 180 1996

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 180 : 1996 M¸y nghiÒn nguyªn liÖu – Sai sè l¾p ®Æt Material crusher - Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt m¸y nghiÒn nguyªn liÖu sau: a) M¸y nghiÒn h·m b) M¸y nghiÒn bóa c) M¸y nghiÒn r«to 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè khi l¾p ®Æt m¸y nghiÒn, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng khi l¾p ®Æt m¸y nghiÒn quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 – Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng. Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: 20 mm 15 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm 30 3.C¸c kÝch th|íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang: mm -30 4. §é cao mÆt mãng bª t«ng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm +20 5. Sai lÖch kÝch th|íc lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 15 6. §é kh«ng th¼ng ®øng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u:mm/m 5 7. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña tÊm ®Õ ®Æt s½n víi c¸c ®|êng t©m chuÈn:mm 5 8. §é cao cña c¸c tÊm ®Õ ®Æt s½n so víi ®é cao thiÕt kÕ:mm 0,1 9. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c tÊm ®Õ ®Æt s½n:mm/m 10. Khi bu l«ng ®|îc ®Æt tr|íc trong ª t«ng: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÊm bu l«ng theo hai ph|¬ng so víi thiÕt kÕ: mm 0,5
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 180 : 1996 §é dµi ®|êng chÐo h×nh ch÷ nhËt t¹o bëi c¸c t©m bu l«ng: mm 1 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y nghiÒn nguyªn liÖu, quy ®Þnh trong b¶ng 2. 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y nghiÒn nguyªn liÖu, quy ®Þnh trong b¶ng 3. 2.4. Sai lÖch l¾p ®Æt ®é dÉn ®éng quy ®Þnh trong b¶ng 4. 2.5. Yªu cÇu kü thuËt c¨n chØnh nèi trôc theo tiªu chuÈn TCXD 1996. B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y. Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña khung ®ì m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng 5 øng: mm 5 2. §é cao khung ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y cã trôc n»m ngang theo ph|¬ng trôc m¸y: mm/m 0,1 B¶ng 3- Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y nghiÒn nguyªn liÖu Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: mm 5 2. §é cao m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña m¸y cã trôc n»m ngang theo ph|¬ng trôc m¸y: mm/m 0,1 B¶ng 4- Sai lÖch l¾p ®Æt ®é dÉn ®éng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 180 : 1996 1. Kho¶ng c¸ch c¸c ®|êng t©m cña c¸c thiÕt kÕ dÉn ®éng (®éng c¬, gi¶m,tèc…) ®Õn ®|êng t©m th©n m¸y, mm +5 2. §é kh«ng th¼ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng +5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng: - Theo chiÒu däc trôc: mm/m 0,15 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc: mm/m 0,2 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o. 3.1. Dông cô ®o. 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt. - Dïng d©y däi x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m - Dïng th|íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang. 3.1.2. §é cao mÆt mãng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô ®o thuû tÜnh; vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm theo th|íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng m¸y thuû b×nh dông cô ®o thuû tÜnh hoÆc niv«, vÞ trÝ ®Æt niv« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn th©n m¸y, ®èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ c¸c mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. C¨n chØnh khíp nèi trôc, dïng th|íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå vµ bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.5. §o khe hë b»ng th|íc ®o khe hë. - §o khe hë ®Ønh cña b¹c tr|ît vµ cæ trôc dïng panme ®o ngoµi, ®o chiÒu dµy d©y ch× sau khi Ðp. - §o gãc «m gi÷a trôc vµ b¹c dïng th|íc l¸ ®o chiÒu dµi cung tiÕp xóc råi tÝnh ra ®é. - KiÓm tra ®iÓm tiÕp xóc dïng giÊy kÎ diÖn tÝch 25mm x 25mm ®Æt lªn mÆt tiÕp xóc råi tÝnh sè ®iÓm tiÕp xóc. 3.1.6. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ vµ ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o 3.2.1. KiÓm tra kÝch th|íc cña mãng bª t«ng.
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 180 : 1996 1. TÊm t«n ghi dÊu ®|êng t©m xx, yy : C¸c ®|êng t©m chuÈn cña m¸y nghiÒn x’x’, y’y’ : C¸c ®|êng t©m thùc tÕ cña mãng bª t«ng. e, f : Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng so víi t©m chuÈn. a’i; b’i : Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng thùc tÕ. ai, bi : Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng thiÕt kÕ. (a’i-ai), (b’i-bi) : Sai lÖch kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng. m’i, n’i : KÝch th|íc lç bu l«ng theo thùc tÕ. mi, ni : KÝch th|íc lç bu l«ng theo thiÕt kÕ (m’i-mi), (n’i-ni): Sai lÖch kÝch th|íc c¸c lç bu l«ng. 3.2.2. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng vµ x¸c ®Þnh t©m cña tÊm ®Õ ®Æt s½n.
  5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 180 : 1996 3.2.3. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng khi l¾p khung ®ì m¸y 3.2.4. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng m¸y nghiÒn h·m
Đồng bộ tài khoản