TCXD 182 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
102
lượt xem
30
download

TCXD 182 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 182 1996. Máy nén khí – Sai số lắp đặt. Tiêu chuẩn này quy định các sau số lắp đặt các loại máy nén khí, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của các nhà máy chế tạo thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 182 1996

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 M¸y nÐn khÝ – Sai sè l¾p ®Æt Aircompressor - Installtion tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y nÐn khÝ sau: a) M¸y nÐn khÝ kiÓu pÝt t«ng b) M¸y nÐn khÝ kiÓu r«to c) M¸y nÐn khÝ kiÓu tuèc bin 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sau sè l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y nÐn khÝ, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng khi l¾p ®Æt m¸y nÐn khÝ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 – Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña c¸c mãng bª t«ng víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: mm 20 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm 15 3.C¸c kÝch th|íc trªn mÆt ph¼ng ngang: mm 30 4. §é cao mÆt bª t«ng mãng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm -30 5. KÝch th|íc lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 15 6. Sai lÖch c¸c kÝch th|íc lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 20 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y nÐn khÝ ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2.
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y nÐn khÝ Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m khung ®ì m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, mm 5 2. §é cao khung ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y - Theo chiÒu däc trôc, mm/m 0,05 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc, mm/m 0,15 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y nÐn khÝ quy ®Þnh trong b¶ng 3 B¶ng 3 – Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y nÐn khÝ Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, mm 5 2. §é cao cña m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña m¸y - Theo chiÒu däc trôc, mm/m 0,05 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc, mm/m 0,15 2.4. Yªu cÇu kü thuËt rµ c¹o b¹c tr|ît quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 – Khe hë, vÕt tiÕp xóc vµ gãc «m gi÷a b¹c vµ trôc phô thuéc ®|êng kÝnh trôc §|êng kÝnh cæ trôc mm 100-180 180-300 300-400 400-600 Khe hë ®Ønh, mm 0,1 - 0,18 0,18 – 0,23 0,23 – 0,25 0,25 – 0,28 Khe hë c¹nh, mm 0,05 – 0,09 0,09 – 0,12 0,12 – 0,13 0,13 – 0,15 VÕt tiÕp xóc sè ®iÓm/diÖn tÝch 10 25mm x 25mm kh«ng nhá h¬n
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 Tõ 60 ®Õn 80 Gãc «m, ®é 2.5. Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng quy ®Þnh trong b¶ng 5 B¶ng 5 – Sai lÖch l¾p ®Æt bé dÉn ®éng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Kho¶ng c¸ch c¸c ®|êng t©m cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng (®éng c¬, gi¶m tèc…) ®Õn 5 ®|êng t©m th©n m¸y, mm 5 2. §é cao cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng 0,05 - Theo chiÒu däc trôc, mm/m 2 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc, mm/m 2.6. Yªu cÇu kü thuËt c¨n chØnh nèi trôc, theo tiªu chuÈn TCXD… 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt - Dïng d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m - Dïng th|íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang. 3.1.2. §é cao mÆt mãng bª t«ng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô thuû tinh; vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm theo th|íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng thuû b×nh, dông cô thuû tinh hoÆc niv«. VÞ trÝ ®Æt ni v« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn th©n m¸y. §èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. C¨n chØnh khíp nèi trôc b»ng th|íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå so víi bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.5. §o khe hë b»ng th|íc ®o khe hë.
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 - §o khe hë ®Ønh cña b¹c tr|ît vµ cæ trôc dïng panme ®o ngoµi, ®o chiÒu day d©y ch× sau khi Ðp. - §o gãc «m gi÷a trôc vµ b¹c dïng th|íc l¸ ®o chiÒu dµi cung tiÕp xóc råi tÝnh ra ®é. - KiÓm tra ®iÓm tiÕp xóc dïng giÊy bãng kÎ diÖn tÝch 25mm x 25mm ®Æt lªn mÆt tiÕp xóc råi tÝnh sè ®iÓm tiÕp xóc. 3.1.6. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ vµ ph¶i ®|îc c¬ quan cã chøc n¨ng kiÓm ®Þnh ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o. 3.2.1. KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc mãng bª t«ng 1- XX, YY,… §|êng t©m chuÈn cña m¸y nÐn X’X’, Y’Y’,… §|êng t©m thùc tÕ cña mãng bª t«ng e, f - Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng so víi ®|êng t©m chuÈn. a’i, b’i Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng theo thùc tÕ. (a’i-b’i), (b’i-bi) Sai lÖch kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng ai, bi Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng theo thiÕt kÕ m’i,n’i KÝch th|íc lç bu l«ng theo thùc tÕ mi, ni KÝch th|íc lç bu l«ng theo thiÕt kÕ (m’i-mi),n’i-ni) Sai lÖch kÝch th|íc c¸c lç bu l«ng
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 H×nh 1: KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc mãng bª t«ng. 2.2.1. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y 1- Bu l«ng mãng; 1- Ni v« 3- Th|íc cÇu 4- Khung ®ì m¸y 5- Mãng m¸y H×nh 2: KiÓm tra ®é th¨ng b»ng khung ®ì m¸y nÐn khÝ 3.2.2. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng m¸y nÐn khÝ
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 2.2.2. KiÓm tra kü thuËt rµ c¹ b¹c tr|ît C1, C2, C3 chiÒu dµy d©y tr× gi÷a trôc vµ b¹c A1, A2, A3, B1, B2, B3 chiÒu dµy d©y ch× gi÷a hai nöa b¹c. Khe hë ®Ønh gi÷a b¹c vµ trôc Z1 Z 2 Z 3 Z 3 Trong ®ã: A1 B1 Z1 C1 2 A B2 Z2 C2 2 2 A3 B3 Z3 C3 2 G/2 Khe hë c¹nh gi÷a b¹c vµ trôc
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 182 : 1996 H×nh 4: KiÓm tra khe hë ®Ønh vµ khe hë c¹nh gi÷a b¹c vµ trôc 4a: KiÓm tra khe hë ®Ønh 4b: KiÓm tra khe hë c¹nh.
Đồng bộ tài khoản