TCXD 183 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
93
lượt xem
50
download

TCXD 183 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 183 1996. Máy bơm – Sai số lắp đặt. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi lắp đặt máy bơm, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 183 1996

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 M¸y b¬m – Sai sè l¾p ®Æt Pump – Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y b¬m sau: a) M¸y b¬m trôc ngang b) M¸y b¬m trôc ®øng 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè khi l¾p ®Æt m¸y b¬m, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng khi l¾p ®Æt m¸y quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 – Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: 20 mm 15 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm 30 3.C¸c kÝch th|íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang: mm - 30 4. §é cao cña mÆt bª t«ng mãng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm + 20 5. KÝch th|íc c¸c lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm 15 6. §é kh«ng th¼ng ®øng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u lç: mm/m 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y b¬m ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung ®ì m¸y b¬m Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m khung ®ì m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, 5 mm 5 2. §é cao khung ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y - Theo chiÒu däc trôc, mm/m 0,05 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc, mm/m 0,15 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y b¬m trôc ngang, quy ®Þnh trong b¶ng 3 B¶ng 3 – Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y b¬m Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña m¸y so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, mm 5 2. §é cao cña m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña m¸y theo chiÒu trôc - M¸y cã c«ng suÊt lín h¬n 1000m3/h, mm/m 0,05 - M¸y cã c«ng suÊt nhá h¬n 1000m3/h, mm/m 0,1 2.4. Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y b¬m trôc ®øng quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 – Sai lÖch l¾p ®Æt m¸y b¬m trôc ®øng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m vßng ®ì m¸y so víi t©m chuÈn, mm 1 2. §é cao vßng ®ì m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña vßng ®ì m¸y, mm/m 0,005 4. §é kh«ng th¼ng ®øng cña trôc b¬m, mm/m 0,05 5. Sai lÖch t©m tæ m¸y so víi t©m chuÈn, mm/m 5
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 6. Khe hë h|íng kÝnh gi÷a b¸n kÝnh c«ng t¸c vµ buång b¸nh c«ng t¸c so víi khe 20 hë trung b×nh, % 5 7. Khe hë h|íng kÝnh gi÷a roto vµ stator m¸y ph¸t so víi khe hë trung b×nh % 0,1 8. §é ®¶o cña trôc tæ m¸y, mm 80 9. DiÖn tÝch tiÕp xóc cña c¸c m¶nh b¹c chÆn ®øng % 10. Sai lÖch chiÒu dµy c¸c tÊm b¹c chÆn, mm 0,02-0,03 11. Sai lÖch ®é cao cña c¸c gi¸ ®ì m¸y ph¸t ®iÖn so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm 5 12. §é kh«ng th¨ng b»ng cña gi¸ ®ì trªn cña m¸y ph¸t mm/m 0,1 13. Sai lÖch t©m gi¸ ®ì trªn cña m¸y ph¸t so víi t©m chuÈn, mm 1 2.5. Yªu cÇu kü thuËt rµ c¹o b¹c tr|ît quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 – Yªu cÇu kü thuËt rµ c¹o b¹c ®ì vµ b¹c chÆn Sè vßng Khe hë tÝnh cho Lo¹i m¸y quay 100mm ®|êng kÝnh §é tiÕp xóc b¬m (vßng)/phót cæ trôc Sè ®iÓm tiÕp xóc DiÖn tÝch trªn diÖn Gãc «m b¹c tiÕp xóc Khe hë Khe hë tÝch 25mm ®ì ®é b¹c chÆn ®Ønh c¹nh x 25mm % kh«ng nhá h¬n ®iÓm B¬m khe hë Trªn 300 0,07–0,1 0,05-0,8 nhá. B¬m cã hÖ thèng b«i tr¬n c|ìng ®Õn 3000 0,12-0,18 0,006-0,1 Tõ 60 ®Õn 80 80 10 bøc. B¬m cã vßng b«i tr¬n ®Õn 3000 0,15-0,2 0,1-0,15 2.6. Sai lÖch l¾p ®Æt b¬m giÕng quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 – Sai lÖch l¾p ®Æt b¬m giÕng
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch t©m khung bÖ m¸y so víi t©m giÕng, mm 2 2. §é cao khung bÖ m¸y so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm 5 3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung bÖ m¸y, mm/m 0,1 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt - Dïng d©y däi x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m - Dïng th|íc l¸ ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang 3.1.2. §é cao mÆt mãng bª t«ng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô ®o thuû tÜnh; vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm theo th|íc l¸. 3.1.3. §é kh«ng th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng m¸y thuû b×nh dông cô ®o thuû tÜnh hoÆc niv«, vÞ trÝ ®Æt niv« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn th©n m¸y, ®èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ c¸c mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. §o ®é kh«ng th¼ng ®øng cña trôc b¬m; C¨ng 4 d©y däi ®Æt c¸ch nhau 900 ®o kho¶ng c¸ch tõ d©y däi xuèng mÆt trôc m¸y b¬m b»ng panme ®o chiÒu dµi cã v¹ch chia 0,01mm vµ dông cô ®iÖn thanh, tÝnh to¸n ®é kh«ng th¼ng ®øng 10 nh| chØ dÉn ë h×nh 7. 3.1.5. C¨n chØnh khíp nèi trôc, dïng th|íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå so vµ bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.6. §o khe hë b¹c tr|ît víi cæ trôc, dïng th|íc ®o khe hë ®Ó ®o khe hë c¹nh, dïng panme ®o chiÒu dµy d©y ch× ®· ¸p ®Ó x¸c ®Þnh khe hë ®Ønh trôc vµ b¹c. §o gãc «m gi÷a cæ trôc vµ b¹c dïng th|íc l¸ ®o ®é dµi cung tiÕp xóc råi tÝnh ra ®é. KiÓm tra vÕt tiÕp xóc dïng giÊy bãng, kÎ diÖn tÝch 25mm x 25mm ¸p lªn mÆt b¹c ®Ó tÝnh ®iÓm tiÕp xóc trªn diÖn tÝch ®ã. 3.1.7. KiÓm tra chiÒu dµy b¹c ®ì chÆn dïng bµn m¸p vµ ®ång hå so cïng víi bé gi¸ b¾t ®ång hå so. 3.1.8. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp chÝnh x¸c l¾p ®Æt cña thiÕt bÞ vµ ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 3.2.1. KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc cña bª t«ng. 1- TÊm t«n ghi dÊu ®|êng t©m xx, yy,… §|êng t©m chuÈn cña m¸y b¬m x’x’, y’y’,… §|êng t©m thùc tÕ cña mãng bª t«ng e, f - Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng so víi ®|êng t©m chuÈn. a’i, b’i Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng theo thùc tÕ. ai, bi Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng theo thiÕt kÕ (a’i-b’i), (b’i-bi) Sai lÖch kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bu l«ng m’i,n’i KÝch th|íc lç bu l«ng theo thùc tÕ mi, ni KÝch th|íc lç bu l«ng theo thiÕt kÕ (m’i-mi),n’i-ni) Sai lÖch kÝch th|íc c¸c lç bu l«ng H×nh 1: KiÓm tra sai lÖch kÝch th|íc mãng bª t«ng. 3.2.2. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña khung ®ì m¸y.
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 1- Bu l«ng mãng; 2- Niv«; 3- Th|íc cÇu; 4- Khung ®ì m¸y; 5- Mãng m¸y; H×nh 2 - KiÓm tra ®é th¨ng b»ng khung ®ì m¸y 3.2.3. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña m¸y b¬m. 1- Niv«; 2- Trôc b¬m; 3- Th©n m¸y; 4- Buång b¬m; 5- Bu l«ng mãng; H×nh 3: KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña m¸y b¬m 3.2.4. KiÓm tra kü thuËt rµ c¹o b¹c tr|ît
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 1- Th 4- N¾p b¹c trªn 5- N¾p b¹c d|íi 6- D©y ch× 7- Gi¸ ®ì ®ång hå so 8- Bµn m¸p 9- MiÕng b¹c ®ì chÆn 10- §ång hå so /2 Khe hë c¹nh gi÷a b¹c vµ trôc C1, C2, C3 chiÒu dµy d©y ch× gi÷a trôc vµ b¹c A1, A2, A3, B1, B2, B3 chiÒu dµy d©y ch× gi÷a hai nöa b¹c. Khe hë ®Ønh gi÷a b¹c vµ trôc. H×nh 4: KiÓm tra kü thuËt rµ c¹o b¹c vµ tr|ît A1 B1 Z1 C1 2 A2 B2 Z2 C2 2 A B3 Z3 C3 3 2 Z1 Z 2 Z 3 Z 3
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 4a: KiÓm tra khe hë ®Ønh 4b: KiÓm tra khe hë c¹nh. 4c: KiÓm tra chiÒu dµy miÕng ®ì b¹c chÆn 3.2.5. KiÓm tra ®é th¨ng b»ng vµ ®|êng t©m vµnh ®ì m¸y b¬m trôc ®øng 1- Ni v« 2- Th|íc cÇu 3- Vßng ®ì m¸y b¬m 4- KÝch ®iÒu chØnh 5- Mãng bª t«ng 6- Qu¶ däi ®Þnh t©m H×nh 5: KiÓm tra ®é th¨ng b»ng vµ ®|êng t©m vµnh ®ì m¸y b¬m trôc ®øng 3.2.6. KiÓm tra khe hë h|íng kÝnh cña b¸nh c«ng t¸c vµ buång b¸nh c«ng t¸c m¸y b¬m trôc ®øng.
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 1- Trôc b¬m 2- Vßng ®iÒu chØnh 3- B¸nh c«ng t¸c 4- Buång b¸nh xe c«ng t¸c. e- Khe hë h|íng t©m cña b¸nh xe c«ng t¸c, ®o t¹i 8 ®iÓm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emax – emin sai lÖch khe hë h|íng kÝnh cña b¸nh xe c«ng t¸c H×nh 6: KiÓm tra khe hë h|íng kÝnh gi÷a b¸nh xe c«ng t¸c vµ buång b¸nh c«ng t¸c cña b¬m trôc ®øng. 3.2.7. KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña trôc b¬m ®øng
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 1- Panme ®o trong 2- ThÐp gãc ®ì 3- Gi¸ treo qu¶ däi 4- TÊm ®Öm c¸ch ®iÖn 5- Vßng kÑp 6- Trôc m¸y b¬m 7- Th|íc thÐp 8- Thïng dÇu 9- M¸y b¬m 10- Qu¶ däi 11- ¾c quy
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 183 : 1996 12- èng nghe 13- D©y däi xx, yy - Trôc to¹ ®é 1-1, 2-2 MÆt ph¼ng ngang ®Ó kiÓm tra L- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng §é kh«ng th¼ng ®øng cña trôc 'X 2 'Y 2 L0 'L d 0,02mm / m L 'X a2 c2
 12. a1 c1
 13. 2 'Y d 2 b2
 14. d1 b1
 15. 2 H×nh 7: KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña trôc b¬m ®øng b»ng ph|¬ng ph¸p ®iÖn thanh
Đồng bộ tài khoản