TCXD 186 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
88
lượt xem
28
download

TCXD 186 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 186 1996. Lò lung clanh - ke kiểu quay – Sai số lắp đặt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt lò nung clanh-ke kiểu quay có công suất tới 1,5 triệu tấn/năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 186 1996

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 Lß lung clanh - ke kiÓu quay – Sai sè l¾p ®Æt Rotary cliker kiln - Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt lß nung clanh-ke kiÓu quay cã c«ng suÊt tíi 1,5 triÖu tÊn/n¨m. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè l¾p ®Æt lß nung, c¸c dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o kiÓm ®ång thêi cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt. 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña bÖ mãng bª t«ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1- Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bª t«ng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña mãng bª t«ng so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng: H20 mm H15 2. Kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng: mm H30 3. C¸c kÝch th|íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang: mm -30 4. §é cao cña mÆt mãng bª t«ng so víi ®é cao thiÕt kÕ: mm 15 5. §é kh«ng th¼ng ®øng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u lç: mm/m 15 6. KÝch th|íc c¸c lç bu l«ng so víi thiÕt kÕ:mm H20 7. Kho¶ng c¸ch t©m gi÷a c¸c mãng lß so víi thiÕt kÕ, mm 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt khung gèi ®ì lß nung ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 – Sai lÖch l¾p ®Æt khung gèi ®ì lß nung Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m cña khung gèi ®ì so víi c¸c ®|êng t©m chuÈn t|¬ng øng, H2 mm H3 2. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®|êng t©m khung gèi ®ì so víi thiÕt kÕ: mm H5 3. §é cao khung gèi ®ì so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm/m 0,1 4. §é kh«ng th¨ng b»ng cña mÆt khung gèi ®ì theo ph|¬ng ngang, mm/m 5. §é dèc bÒ mÆt khung gèi ®ì theo ph|¬ng ®|êng t©m lß so víi ®é dèc thiÕt kÕ, mm/m 0,2 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì con l¨n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 3 B¶ng 3 – Sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì vµ con l¨n lß nung Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m con l¨n víi ®|êng t©m chuÈn däc lß, mm H2 2. Sai lÖch t©m ngang cña hai con l¨n trªn cïng mét bÖ, mm 2 3. Sai lÖch ®é cao con l¨n so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm H5 4. Sai lÖch ®é dèc bÒ mÆt con l¨n so víi ®é dèc thiÕt kÕ, % 0,2 5. Sai lÖch c¸c khe hë c¹nh b¹c gèi ®ì con l¨n, mm 0,0,15 2.4. Sai lÖch tæ hîp ph©n ®o¹n th©n lß nung ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 – Sai lÖch tæ hîp ph©n ®o¹n th©n lß nung KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. §é « van ë hai mÆt ®Çu ph©n ®o¹n 0,001 D 2. §é dµi ph©n ®o¹n so víi thiÕt kÕ H0,0005L 3. §é ®¶o mÆt ®Çu cña ph©n ®o¹n lß nung 2 4. §é lÖch mÐp theo h|íng kÝnh khi ghÐp hai ®o¹n lß 0,05 s
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 Chó thÝch: D - §|êng kÝnh ngoµi th©n lß; mm L - ChiÒu dµi ph©n ®o¹n lß; mm s - ChiÒu dµy vá lß; mm 2.5. Sai lÖch l¾p ®Æt th©n lß nung ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 – Sai lÖch l¾p ®Æt th©n lß nung KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. §é ®¶o ®|êng kÝnh th©n lß - T¹i c¸c mèi nèi gi÷a c¸c phÇn ®o¹n lß 2 + 0,001D - T¹i chç l¾p vµnh l¨n vµ vµnh r¨ng 0,0005 D - T¹i ®Çu vµo cña lß nung 2 + 0,0005D 2. §é ®¶o mÆt ®Çu cña ®Çu vµo th©n lß 3 Chó thÝch: D- ®|êng kÝnh ngoµi th©n lß: tÝnh b»ng milimÐt. 2.6. Sai lÖch l¾p ®Æt vµnh l¨n ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 6 B¶ng 6 – Sai lÖch l¾p ®Æt vµnh l¨n KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. §é ®¶o mÆt ®Çu cña vµnh l¨n 2 2. Sai lÖch khe hë gi÷a guèc vµ vµnh l¨n so víi thiÕt kÕ 0,5 3. Sai lÖch khe hë gi÷a vµnh l¨n vµ vßng chÆn so víi thiÕt kÕ 0,5 4. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vµnh l¨n so víi thiÕt kÕ 5 2.7. Sai lÖch l¾p ®Æt c¸c lß phô ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 7.
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 B¶ng 7 – Sai lÖch l¾p ®Æt c¸c lß phô KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. §é gÉy khóc cña th©n lß phô 6 2. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m th©n lß chÝnh ví t©m th©n lß phô 5 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m gi¸ ®ì cè ®Þnh víi t©m cöa ra cña lß chÝnh so víi thiÕt kÕ 1 (®o trªn chu vi th©n lß chÝnh) 4. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m gi¸ ®ì lß phô (®o trªn chu vi th©n lß chÝnh) 2 2.8. Sai lÖch l¾p vµnh r»ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 8 B¶ng 8 – Sai lÖch l¾p vµnh r¨ng KÝch th|íc tÝnh b»ng milimÐt Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. Kho¶ng c¸ch gi÷a vµnh r\¨ng víi vµnh l¨n gÇn nhÊt theo thiÕt kÕ 2 2. Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m th©n lß chÝnh ví t©m th©n lß phô 0,1 3. §é ®¶o ®|êng kÝnh cña vµnh r¨ng 0,5 4. §é ®¶o mÆt ®Çu cña vµnh r¨ng 0,0002D Chó thÝch: D - §|êng kÝnh ngoµi cña vµnh r¨ng, mm 2.9. Sai lÖch c¨n chØnh bé dÉn ®éng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 – Sai lÖch c¨n chØnh bé dÉn ®éng Tªn c¸c kÝch th|íc Sai lÖch cho phÐp 1. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng chÝnh Theo TCVN - Khe hë c¹nh r¨ng; mm 1067-87 - Khe hë ®Ønh r¨ng; mm
  5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 - §é tiÕp xóc mÆt r¨ng theo chiÒu dµi r¨ng % kh«ng nhá h¬n 60 - §é tiÕp xóc mÆt r¨ng theo chiÒu cao r¨ng, % kh«ng nhá h¬n 45 2. Kho¶ng c¸ch c¸c ®|êng t©m cña thiÕt bÞ dÉn ®éng (®éng c¬, gi¶m tèc…) ®Õn t©m th©n m¸y; mm 5 3. §é cao c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng so víi ®é cao thiÕt kÕ;mm 5 4. §é kh«ng th¨ng b»ng cña c¸c thiÕt bÞ dÉn ®éng 0,15 - Theo chiÒu däc trôc; mm/m 0,2 - Theo chiÒu vu«ng gãc víi trôc; mm/m Theo 20 - Sai lÖch c¨n chØnh khíp nèi trôc TCXD.. Chó thÝch: - Khi x¸c ®Þnh khe hë c¹nh r¨ng, chän d¹ng ®èi tiÕp VI cÊp sai lÖch kho¶ng c¸ch trôc VI. - Khi x¸c ®Þnh ®é tiÕp xóc mÆt r¨ng, chän cÊp chÝnh x¸c 7. 3.1. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o. 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc thÐp cã v¹ch chia milimÐt. - Dïng d©y däi ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®|êng t©m; - Dïng th|íc thÐp ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y däi trªn mÆt ph¼ng ngang. 3.1.2. §é cao mÆt mãng, khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®|îc ®o b»ng m¸y thuû b×nh, dông cô thuû tinh, vÞ trÝ ®Æt mia trªn bÖ bª t«ng ph¶i b»ng ph¼ng, th|íc mia cã kÌm theo th|íc l¸. 3.1.3. §é th¨ng b»ng khung ®ì m¸y hoÆc th©n m¸y ®o b»ng thuû tinh hoÆc ni v«. VÞ trÝ ®Æt niv« lµ mÆt gia c«ng tinh nh| mÆt trªn khung ®ì m¸y, mÆt trªn thÇn m¸y. §èi víi c¸c kÝch th|íc lín vµ mÆt ph¼ng kh«ng liªn tôc ph¶i dïng th|íc cÇu. 3.1.4. §o ®é dèc cña khung gèi ®ì b»ng dông cô ®o ®é dèc. 3.1.5. C¨n chØnh khíp nèi trôc b»ng th|íc ®o khe hë hoÆc ®ång hå so vµ bé dông cô c¨n khíp nèi trôc. 3.1.6. §o khe hë b»ng th|íc ®o khe hë. 3.1.7. §o ®é dµy b»ng panme ®o ngoµi. 3.1.8. §o ®é dµy b»ng panme ®o s©u. 3.1.9. C¸c dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp víi ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ ph¶i ®|îc c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh kú. 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o
  6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 3.2.1. KiÓm tra kÝch th|íc mãng bª t«ng lß nung. 1- TÊm tèn ghi dÊu ®|êng t©m I, II, III,… Thø tù c¸c bÖ mãng lß nung; xx, y1,y2y2,… T©m chuÈn cña lß nung; x’1x’, y’1y’1, … §|êng t©m thùc tÕ gi÷ c¸c mãng lß theo thiÕt kÕ; I1, I2 - Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a c¸c t©m lç bu l«ng theo thiÕt kÕ I1, I2 - Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a c¸c mãng lß ai, bi, ci - Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a c¸c t©m lç bu l«ng theo thiÕt kÕ ai’, bi’, ci’.. Kho¶ng c¸ch thùc tÕ gi÷a cÊc t©m lç bu l«ng mi, ni, - KÝch th|íc lç bu l«ng mãng theo thiÕt kÕ m’i, n’i - KÝch th|íc lç bu l«ng mãng theo thùc tª ei, fi - Sai lÖch kÝch th|íc c¸c ®|êng t©m mãng so víi ®|êng t©m chuÈn H×nh 1: KiÓm tra ®é sai lÖch kÝch th|íc mãng bª t«ng lß nung. 3.2.2. KiÓm tra ®é dèc cña khung gèi ®ì.
  7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 3.2.3. KiÓm tra khe hë c¹nh b¹c. 3.2.2. KiÓm tra sai lÖch tæ hîp ph©n ®o¹n lß nung.
  8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 . 3.2.2. KiÓm tra sai lÖch l¾p ®Æt th©n lß nung. 3.2.3. KiÓm tra sai lÖch l¾p ®Æt vµnh l¨n.
  9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 1- 3.2.4. KiÓm tra sai lÖch l¾p vµnh r¨ng. 1- 3.2.5. KiÓm tra sai lÖch truyÒn ®éng b¸nh r¨ng chÝnh.
  10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 186 : 1995 3.2.6. KiÓm tra sai lÖch l¾p ®Æt lß phô
Đồng bộ tài khoản