TCXD 187 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
46
download

TCXD 187 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 187 1996 . Khớp nối trục – Sai số lắp đặt. Tiêu chuẩn này quy định các sai số khi căn chỉnh khớp nối trục, phương pháp và dụng cụ căn chỉnh và cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật về căn chỉnh khớp nối trục của các nhà máy chế tạo thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 187 1996

 1. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 187 : 1996 Khíp nèi trôc – Sai sè l¾p ®Æt. Coupling - Installation tolerance 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc c¨n chØnh c¸c khíp nèi trôc sau: a. Khíp nèi mÆt bÝch chèt cøng; b. Khíp nèi mÆt bÝch chèt lãt ®Öm ®µn håi c. Khíp nèi b¸nh r¨ng; d. Khíp nèi lß xo r¨ng l|îc; e. Khíp nèi vÊu. 1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè khi c¨n chØnh khíp nèi trôc, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô c¨n chØnh vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kü thuËt vÒ c¨n chØnh khíp nèi trôc cña c¸c nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ. 2. Yªu cÇu kü thuËt §é xiªn t©m vµ ®é di t©m cho phÐp khi c¨n chØnh khíp nèi trôc tr×nh bÇy trong b¶ng 1. B¶ng 1 - §é xiªn t©m vµ ®é di t©m cho phÐp c¨n chØnh khíp nèi trôc §|êng kÝnh §é di t©m §é xiªn t©m khíp nèi trôc Khíp nèi trôc (mm) (mm) (mm/m) Khíp nèi mÆt bÝch chèt cøng Tíi 300 0,05 0,20 300 – 500 0,07 0,20 Khíp nèi mÆt bÝch chèt lãt ®Öm ®µn håi Tíi 100 0,10 0,35 100 – 200 0,12 0,35 200 – 500 0,15 0,40 Khíp nèi b¸nh r¨ng Tíi 300 0,20 0,40 300 – 500 0,25 0,45 500 – 900 0,30 0,50 900 – 1400 0,40 0,60
 2. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 187 : 1996 Khíp nèi lß xo r¨ng l|îc Tíi 200 0,10 0,30 200 – 400 0,20 0,40 400 – 700 0,30 0,50 700 1400 0,50 0,60 Khíp nèi vÊu Tíi 100 0,20 0,50 100 – 200 0,30 0,50 200 – 300 0,40 0,50 3. Dông cô ®o vµ ph|¬ng ph¸p ®o 3.1. Dông cô ®o 3.1.1. §o kÝch th|íc dµi b»ng th|íc l¸ cã v¹ch chia milinÐt 3.1.2. §o khe hë b»ng th|íc dß khe hë cã l¸ máng 0,02mm. 3.1.3. Dïng ®ång hå so cã v¹ch chÝa 0,01mm ®Ó ®o ®é ®¶o h|íng kÝnh vµ ®é ®¶o h|íng trôc c¸c khíp nèi trôc cã yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. 3.2. Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra 3.2.1. Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra ®é ®ång t©m cña khíp nèi trôc a. KiÓm tra c¨n chØnh khíp nèi trôc b»ng ªke vµ th|íc ®o khe hë.
 3. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 187 : 1996 b. KiÓm tra c¨n chØnh khíp nèi trôc b»ng bé g¸ kiÓm tra vµ th|íc dß khe hë.
 4. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 187 : 1996 d. Ph|¬ng ph¸p ®o vµ tÝnh to¸n ®é di t©m vµ xiªn t©m §o c¸c ®¹i l|îng a vµ b i – §o c¸c ®¹i l|îng a vµ b
 5. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 187 : 1996 §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c c¸c phÐp ®o, ®o bèn lÇn víi sù xoay nöa gèi trôc chñ ®éng ®i c¸c gãc 900, 1800 vµ 2700. C¸c ®¹i l|îng ®o ®|îc ghi vµo s¬ ®å. C¸c ®¹i l|îng bi lµ trÞ sè trung b×nh cña bèn lÇn ®o I, II, III, IV. b1I b1II b1III b1IV bi 4 Sau khi ®o xong ph¶i kiÓm tra ®é chÝnh x¸c c¸c phÐp ®o b»ng c¸c ®¼ng thøc a1 + a3 = a 2 + a 4 b1 + b3 = b2 + b4 Sai lÖch c¸c ®¼ng thøc trªn kh«ng v|ît qu¸ 0,02mm §é di t©m cña khíp nèi trôc ei a3 a1 e1 3 mm 2 a4 a2 e2 4 mm 2 §é xiªn t©m cña khíp nèi trôc Di b3 b1 D1 3 1000mm / m D b b D 2 4 4 2 1000mm / m D Trong ®ã: ai, bi tÝnh b»ng milimÐt (mm) D - ®|êng kÝnh nöa nèi trôc bÞ ®éng, tÝnh b¨ng milimÐt (mm).
Đồng bộ tài khoản