TCXD 188 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
140
lượt xem
49
download

TCXD 188 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 188 1996: Nước thải đô thị - tiêu chuẩn thải: Tiêu chuẩn này quy định giá trị tới hạn các thông số và hàm lượng các chất có trong thành phần nước thải đô thị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 188 1996

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 188 : 1996 N−íc th¶i ®« thÞ - tiªu chuÈn th¶i Urban waste water - Standard for discharge 1. Ph¹m vi øng dông 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh gi¸ trÞ tíi h¹n c¸c th«ng sè vμ hμm l−îng c¸c chÊt cã trong thμnh phÇn n−íc th¶i ®« thÞ. 1.2. Tiªu chuÈn nμy dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l−îng n−íc th¶i tr−íc khi ®æ vμo c¸c vùc n−íc ®−îc quy ho¹ch dïng lμm nguån n−íc th« cÊp cho c¸c c«ng tr×nh xö lý n−íc phôc vÒ môc ®Ých ¨n uèng vμ sinh ho¹t (Gäi lμ nguån lo¹i A) vμ vμo hÖ thèng tho¸t n−íc chung cña thμnh phè (Gäi lμ nguån lo¹i B). 1.3. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c lÜnh vùc kh¸c, vÝ dô : LÜnh vùc nu«i trång thuû s¶n, giao th«ng, n«ng nghiÖp, du lÞch dÞch vÒ... 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1. Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vμ hμm l−îng c¸c chÊt cã trong thμnh phÇn n−íc th¶i ®« thÞ khi ®æ vμo nguån lo¹i A vμ lo¹i B ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng l. 2.2. N−íc th¶i ®« thÞ cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt thμnh phÇn b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét A cã thÓ ®æ vμo c¸c vùc n−íc dïng lμm nguån cÊp n−íc sinh ho¹t: 2.3. N−íc th¶i ®« thÞ cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt thμnh phÇn b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B cã thÓ ®æ vμo c¸c hÖ thèng tho¸t n−íc chung cña thμnh phè. 2.4. N−íc th¶i ®« thÞ cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt thμnh phÇn lín h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh trong cét B b¾t buéc ph¶i xö lý tr−íc khi ®æ ra m«i tr−êng. 2.5. C¸c th«ng sè kh¸c kh«ng cã trong b¶ng 1 th× lÊy theo TCVN 5945 : 1995. 2.6. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vμ nång ®é cô thÓ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t−¬ng øng. B¶ng 1 - N−íc th¶i ®« thÞ Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 188 : 1996 Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vμ nång ®é chÊt « nhiÔm Gi¸ trÞ giíi h¹n Thø tù Th«ng sè §¬n vÞ Lo¹i A Lo¹i B 1 2 3 4 5 2 NhiÖt ®é 0C 40 40 3 §é PH 6,0-9,0 5,0-9,0 4 §é mμu 20 50 5 §é ®ôc Pt/Co NTU 50 100 6 Tæng chÊt r¾n l¬ löng mg/l mg/l 50 100 7 Tæng chÊt r¾n hoμ tan mg/l O2 mg/l 1000 3000 8 Nhu cÇu tiªu thô Oxi ho¸ häc COD Nhu O2 50 100 9 cÇu tiªu thô Oxi sinh häc BOD5 mg/l 20 50 Clorua Cl- 250 1000 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 188 : 1996 10 sunph¸t SO4-- Nitrit NO2- Nitrat NO3- mg/l mg/l 200 1000 11 Florua F- Canxi Ca Magiª Mg mg/l mg/l 0,1 2,0 12 S¾t Fe mg/l mg/l 50 - 13 Mangan Mn mg/l mg/l 1,0 2,0 14 §ång Cu Ch× Pb KÏm Zn mg/l mg/l 150 200 15 Cr«m ho¸ trÞ 3 (Cr3+) mg/l mg/l 100 200 16 Cr«m ho¸ trÞ 6 (Cr6+) Thuû ng©n Hg mg/l mg/l 1,0 5,0 17 Niken Ni Acsen As Cadmi Cd Selen Se mg/l mg/l 0,2 1,0 18 B¹c Ag Phªnola Xianua CN- mg/l mg/l 0,2 1,0 19 DÇu mì kho¸ng mg/l mg/l 0,1 0,5 20 ChÊt tÈy röa mg/l mg/l 1,0 2,0 21 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ mg/l mg/l 0,2 1,0 22 Tæng ho¹t ®é phãng mg/l mg/l 0,05 0,1 23 Clo d− Coliforms N/100ml 0,005 0,005 24 0,2 1,0 25 0,02 0,1 26 0,01 0,02 27 0,01 0,5 28 0,1 1,0 29 0,001 0,05 30 0,05 0,1 31 0,001 1,0 32 0,5 1,5 33 0,1 - 34 1,0 - 35 1,0 2,0 36 5000 10000 Page 3 
Đồng bộ tài khoản