TCXD 207 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
33
download

TCXD 207 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 207 1998, Bộ lọc bụi tĩnh điện – Sai số lắp đặt quy định các sai số cho phép lắp đặt bộ lọc bụi tĩnh điện, phương pháp và dụng cụ đo kiểm và cho phép sử dụng các số liệu kĩ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo khi cung cấp thiết bị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 207 1998

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998 Bé läc bôi tÜnh ®iÖn – Sai sè l¾p ®Æt Electrostatic precipitator – Installation tolerance 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt bé läc bôi tÜnh ®iÖn cùc kh«, d¹ng tÜnh. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c sai sè cho phÐp l¾p ®Æt bé läc bôi tÜnh ®iÖn, ph|¬ng ph¸p vµ dông cô ®o kiÓm vµ cho phÐp sö dông c¸c sè liÖu kÜ thuËt l¾p ®Æt cña nhµ m¸y chÕ t¹o khi cung cÊp thiÕt bÞ. 2. Sai sè l¾p ®Æt cho phÐp 2.1. Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bªt«ng quy ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 – Sai lÖch kÝch th|íc cña mãng bªt«ng Tªn c¸c chØ tiªu Møc cho phÐp 1. Sai lÖch c¸c ®|êng t©m thùc tÕ cña mãng bªt«ng so víi c¸c ®|êng t©m 20 thiÕt kÕ t|¬ng øng, mm 2. Sai lÖch kho¶ng c¸ch t©m c¸c lç bul«ng, mm 15 3. Sai lÖch c¸c kÝch th|íc kh¸c trªn mÆt ph¼ng ngang so víi c¸c kÝch 30 th|íc thiÕt kÕ, mm 4. Sai lÖch ®é cao mÆt mãng bª t«ng so víi ®é cao thiÕt kÕ, mm, kh«ng lín h¬n – 30 5. Sai lÖch kÝch th|íc lç bu l«ng so víi kÝch th|íc thiÕt kÕ, mm, kh«ng lín h¬n + 20 6. §é nghiªng cña lç bu l«ng theo chiÒu s©u lç, mm/m, kh«ng lín h¬n 15 2.2. Sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì bé läc bôi quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 - Sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì Tªn c¸c chØ tiªu Møc cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m däc vµ ngang cña c¸c gèi ®ì bé läc bôi so víi 3 ®|êng t©m thiÕt kÕ, mm 2. Sai lÖch ®é cao cña c¸c gèi ®ì so víi nhau, mm, kh«ng lín h¬n 1 3. Sai lÖch kÝch th|íc 2 ®|êng chÐo cña c¸c h×nh ch÷ nhËt t¹o bëi c¸c gèi ®ì so víi nhau, mm, kh«ng lín h¬n 5 4. Sai lÖch ph|¬ng ®Æt con l¨n cña gèi ®ì so víi ph|¬ng thiÕt kÕ, ®é 2 2.3. Sai lÖch l¾p ®Æt kÕt cÊu bé läc bôi quy ®Þnh trong b¶ng 3 B¶ng 3 – Sai lÖch l¾p ®Æt kÕt cÊu bé läc bôi
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998 Tªn c¸c chØ tiªu Møc cho phÐp 1. §é nghiªng cña c¸c cét, kh«ng lín h¬n 1mm/1m chiÒu cao cét nh|ng kh«ng lín h¬n 5mm trªn toµn bé chiÒu cao cét 5 2. Sai lÖch kÝch th|íc 2 ®|êng chÐo cña c¸c h×nh ch÷ nhËt t¹o bëi c¸c 1 cét cña khung bé läc bôi, mm, kh«ng lín h¬n 3. §é th¨ng b»ng cña xµ treo lùc l¾ng, mm, kh«ng lín h¬n 2 4. Sai lÖch ®é cao cña c¸c xµ treo cùc l¾ng ®o trªn mét mÆt c¾t, mm, kh«ng lín h¬n 5. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®|êng t©m cña 2 xµ treo cùc l¾ng liªn 1 tiÕp, mm, kh«ng lín h¬n 6. §é kh«ng th¨ng b»ng cña xµ trªn cùc phãng, mm, kh«ng lín h¬n 1 7. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®|êng t©m cña xµ treo cùc l¾ng vµ ®|êng t©m xµ treo cùc phãng kÕ tiÕp theo ph|¬ng ngang, mm, kh«ng lín h¬n 1 2.4. Sai lÖch l¾p ®Æt hÖ thèng cùc phãng vµ cùc l¾ng quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 – Sai lÖch l¾p ®Æt hÖ thèng cùc phãng vµ cùc l¾ng Tªn c¸c chØ tiªu Møc cho phÐp 1. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a cùc phãng vµ cùc l¾ng liªn tiÕp so víi thiÕt 1 kÕ (®o t¹i xµ treo cùc), mm 2. Sai lÖch kho¶ng c¸ch gi÷a cùc phãng vµ cùc l¾ng liªn tiÕp so víi thiÕt 4 kÕ (®o t¹i tiÕt diÖn ngang bÊt k×), mm 3. §é nghiªng cña cùc phãng vµ cùc l¾ng, mm/chiÒu dµi cùc, kh«ng lín h¬n 2 4. §é cong cña cùc l¾ng vµ cùc phãng, mm, kh«ng lín h¬n 2 2.5. Sai lÖch l¾p ®Æt hÖ thèng bóa gâ bôi quy ®Þnh trong b¶ng 5 B¶ng 5 – Sai lÖch l¾p ®Æt hÖ thèng bóa gâ bôi Tªn c¸c chØ tiªu Møc cho phÐp 1. Sai lÖch ®|êng t©m trôc bóa gâ bôi so víi thiÕt kÕ, mm 2 2. Sai lÖch ®é ®ång t©m cña c¸c trôc trung gian khi ghÐp nèi, mm, kh«ng 0,5 lín h¬n 3. Sai lÖch kho¶ng c¸ch c¸c bóa gâ trªn chiÒu dµi trôc so víi thiÕt kÕ, 1 mm, kh«ng lín h¬n 4. Sai lÖch vÞ trÝ ®Çu bóa so víi thiÕt kÕ, ®é, kh«ng lín h¬n 1 3. Dông cô vµ ph|¬ng ph¸p ®o kiÓm 3.1. Dông cô
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998 Dông cô ®o kiÓm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c phï hîp víi ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt ph¶i ®|îc c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra ®Þnh k×. 3.1.1. Th|íc cuén thÐp cã v¹ch chia mm 3.1.2. Th|íc l¸ cã v¹ch chia 0,5mm 3.1.3. M¸y thñy b×nh cã ®é chÝnh x¸c 0,4mm 3.1.4. Ni v« thÐp 0,05mm/m 3.1.5. Dông cô c¨n chØnh khíp nèi trôc 3.2. Ph|¬ng ph¸p ®o 3.2.1. KiÓm tra kÝch th|íc cña mãng bªt«ng §o c¸c kÝch th|íc cña mãng bªt«ng b»ng th|íc thÐp cuén t¹i c¸c vÞ trÝ quy ®Þnh trªn h×nh 1. Sai lÖch l¾p ®Æt cho phÐp cña mãng bªt«ng ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. XX, Y1Y1, Y2Y2… C¸c ®|êng t©m däc vµ ®|êng t©m ngang theo thiÕt kÕ cña bé läc bôi; X’X’, Y’1Y’1, Y’2Y’2 §|êng t©m däc vµ ngang t|¬ng øng thùc tÕ cña mãng läc bôi; Sai lÖch ®|êng t©m däc vµ ®|êng t©m ngang cña ®|êng t©m e, f1, f2… thùc tÕ so víi ®|êng t©m thiÕt kÕ; a1b1 Kho¶ng c¸ch t©m däc vµ ngang c¸c lç bul«ng theo thiÕt kÕ; a’1, b’1 Kho¶ng c¸ch t©m däc vµ ngang c¸c lç bul«ng t|¬ng øng theo thiÕt kÕ; c, d Kho¶ng c¸ch t©m däc vµ ngang cña c¸c gèi ®ì theo thiÕt kÕ; Kho¶ng c¸ch t©m däc vµ ngang cña c¸c mãng gèi ®ì theo c’, d’ thùc tÕ; mi, ni KÝch th|íc lç bul«ng theo thiÕt kÕ;
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998 m’i, n’i KÝch th|íc lç bul«ng theo thùc tÕ; 3.2.2. KiÓm tra sai lÖch l¾p ®Æt gèi ®ì §o kho¶ng c¸ch c¸c t©m gèi ®ì b»ng th|íc cuén thÐp §o sai lÖch h|íng l¾p ®Æt con l¨n b»ng th|íc l¸, sau ®ã suy ra sai lÖch gãc. VÞ trÝ kiÓm tra vµ sai lÖch l¾p ®Æt cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trªn h×nh 2 vµ b¶ng 2. 3.2.3. KiÓm tra sai lÖch vµ l¾p kÕt cÊu läc bôi §o c¸c kÝch th|íc b»ng th|íc cuén thÐp, ®o ®é kh«ng th¨ng b»ng cña x¶ b»ng ni v« thÐp, ®o ®é nghiªng cña cét b»ng th|íc l¸ vµ d©y däi. VÞ trÝ ®o vµ sai lÖch l¾p ®Æt cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trªn h×nh 3 vµ b¶ng 3. H×nh 2: KiÓm tra h|íng l¾p ®Æt con l¨n 1. C¸c gèi dì di ®éng; 2. Con l¨n 3. Gèi ®ì cã ®Þnh. H×nh 3: KiÓm tra sai lÖch l¾p ®Æt kÕt cÊu läc bôi 1. Cét; 2. Xµ ngang; 3. Xµ däc; 4. D©y däi; 5. Qu¶ däi. mi, m’i - KÝch th|íc ®o tõ d©y däi vµo cét; (mi, m’i) - §é kh«ng th¼ng cña cét; (a, b); - } (c, d); - } §|êng chÐo t|¬ng øng cña tõng tiÕt diÖn (e, f). - } 3.2.4. KiÓm tra sai lÖch l¾p xµ treo cùc l¾ng KiÓm tra th¨ng b»ng cña xµ treo cùc l¾ng b»ng èng thñy theo h|íng dÉn trªn h×nh 4. Sai lÖch l¾p ®Æt cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. 3.2.5. .KiÓm tra sai lÖch l¾p dµn treo cùc phãng KiÓm tra ®é th¨ng b»ng cña dµn treo cùc phãng b»ng èng thñy theo huíng dÉn trªn h×nh 5. Sai lÖch l¾p ®Æt cho phÐp ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4.
  5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998 H×nh 4: KiÓm tra sai lÖch l¾p xµ treo cùc l¾ng 1. §Õ cét; 2. Cét; 3. Xµ treo cùc l¾ng; 4. èng thñy tinh kiÓm tra th¨ng b»ng; 5. DÇm ®ì xµ treo. 3.2.6. KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc phãng vµ cùc l¾ng liªn tiÕp KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a cùc phãng vµ cùc l¾ng liªn tiÕp b»ng th|íc l¸ vµ d|ìng ®o theo h|íng dÉn trªn h×nh 6.
  6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 207 : 1998
Đồng bộ tài khoản