TCXD 25 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

2
517
lượt xem
224
download

TCXD 25 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 25 1991. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà ở và công trình công cộng; với các dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều và một chiều điện áp đến 1000V

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 25 1991

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 §Æt ®|êng dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng – tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Installation of electric wire in dwellings and public buildings - Design standard Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ ®Æt c¸c ®|êng dÉn ®iÖn cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng; víi c¸c d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn hoÆc c¸p ®iÖn cã dßng ®iÖn xoay chiÒu vµ mét chiÒu ®iÖn ¸p ®Õn 1000V. ViÖc thiÕt kÕ ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh cña mèi lo¹i c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho quy ph¹m thiÕt kÕ ®Æt ®|êng d©y ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc TCXD 25 : 1965. 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i xÐt tíi nhiÖt ®é mèi tr|êng, ph|¬ng ph¸p ®Æt. 1.2. MÆt c¾t cña c¸c ruét dÉn ®iÖn (d©y dÉn mÒm, d©y ®iÖn nöa cøng, d©y ®iÖn cøng vµ c¸p ®iÖn) kh«ng nhá qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 MÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét dÉn ®iÖn (mm2) Lo¹i d©y §ång Nh«m 1 2 3 1. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, mÒm, hai ruét nhiÒu sîi ®Êu vµo 0,75 ®Ìn ®iÖn 2. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt cè ®Þnh trong nhµ a/ Trªn puly hoÆc c¸c kÑp, treo d|íi d©y c¨ng. 1 2,5 b/ Trong m¸ng, hép, dµn (trõ tr|êng hîp kÝn) 1 2 - Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch kÑp b¾t bu l«ng.
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 - Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch hµn: + Ruét mét sîi 0,5 + Ruét nhiÒu sîi 0,35 c/ Trªn c¸c sø ®ì 1,5 4 3. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt ngoµi nhµ: a/ Theo t|êng hoÆc theo c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh hoÆc trªn c¸c sø ®ì cña cét, c¸c ®|êng rÏ nh¸nh vµo nhµ tõ ®|êng d©y trªn 2,5 4 kh«ng. 1,5 2,5 b/ trªn puly, d|íi m¸i h¾t. 4. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn vµ c¸p ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá 1 2 b¶o vÖ, ®Æt trong èng c¸c lo¹i, èng mÒm b»ng kim lo¹i vµ trong hép kÝn. 5. C¸p ®iÖn vµ d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, ë nh÷ng ®|êng dÉn cè ®Þnh (kh«ng ®Æt trong èng c¸c lo¹i, èng mÒm b»ng kim lo¹i vµ trong hép kÝn): a/ Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch kÑp b¾t bu l«ng 1 2,5 b/ Khi c¸c ruét nèi b»ng c¸ch hµn: + Ruét mét sîi 0,5 + Ruét nhiÒu sîi 0,35 6. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ vµ c¸p ®iÖn ®Æt trong m|¬ng kÝn hoÆc m|¬ng ®óc liÒn trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng (hoÆc trong hay d|íi líp v÷a tr¸t. 1 2 1.3. HÖ thèng ®|êng dÉn ®iÖn ph¶i ®|îc ®éc lËp vÒ c¬, ®iÖn víi c¸c hÖ thèng kh¸c vµ ph¶i ®¶m b¶o dÔ dµng thay thÕ, söa ch÷a khi cÇn thiÕt. 1.4. Chç nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn dÉn ®iÖn nh| mét d©y dÉn c¸p ®iÖn liªn tôc vµ kh«ng ®|îc chÞu lùc t¸c ®éng bªn ngoµi. 1.5. D©y dÉn, c¸p ®iÖn (trõ tr|êng hîp dù phßng) cho phÐp ®Æt chung trong èng thÐp vµ c¸c lo¹i èng kh¸c cã ®é bÒn c¬ häc t|¬ng tù, trong c¸c hép, m¸ng vµ m|¬ng kÝn trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng nhµ khi: a) TÊt c¶ c¸c m¹ch cïng mét tæ m¸y. b) C¸c m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch kiÓm tra cña mét sè b¶ng ®iÖn, tö ®iÖn, b¶ng vµ bµn ®iÒu khiÓn cã liªn quan vÒ c«ng nghÖ. c) M¹ch cÊp ®iÖn cho ®Ìn phøc t¹p.
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 d) M¹ch cña mét sè nhãm thuéc cïng mét d¹ng chiÕu s¸ng (chiÕu sµng lµm viÖc vµ chiÕu s¸ng sù cè) víi sè d©y dÉn kh«ng qu¸ 8. 1.6. C¸c m¹ch ®iÖn dù phßng còng nh| c¸c m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng lµm viÖc vµ chiÕu s¸ng sù cè, kh«ng ®|îc ®Æt chung trong mét èng, mét hép hay mét m¸ng. 1.7. Khi ®Æt hai hay nhiÒu d©y dÉn trong mét èng, ®|êng kÝnh trong cña èng kh«ng ®|îc nhá qu¸ 11mm. Kh«ng cho phÐp ®Æt mét dÊy pha ®iÖn xoay chiÒu trong èng thÐp hoÆc trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc b»ng thÐp, nÕu t¶i dßng ®iÖn danh ®Þnh lín qu¸ 25A. 1.8. Khi ®Æt èng luån d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o èng cã ®é dèc ®ñ ®Ó n|íc ch¶y vÒ phÝa thÊp nhÊt vµ tho¸t ra ngoµi, kh«ng ®|îc ®Ó n|íc thÊm vµo hoÆc ®äng l¹i trong èng. 1.9. Cho phÐp dïng èng bÑt, h×nh bÇu dôc nh|ng ph¶i ®¶m b¶o ®|êng kÝnh lín cña èng kh«ng lín qu¸ 10% ®|êng kÝnh nhá (cña èng). 1.10. §Ó líp c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn kh«ng bÞ háng do cä s¸t víi miÖng èng, ph¶i dòa trßn miÖng èng hoÆc l¾p thªm phô tïng ®Öm. C¸c phô tïng nèi èng kh«ng ®|îc chÞu c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoµi. 1.11. C¸c hép nèi d©y hoÆc c¸c hép rÏ nh¸nh, ®|êng kÝnh ång luån d©y dÉn, luån c¸p ®iÖn còng nh| sè l|îng vµ b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i ®¶m b¶o luån vµ thay thÕ d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®|îc dÔ dµng. 1.12. TÊt c¶ c¸c mèi nèi vµ rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®|îc thùc hiÖn trong hép nèi d©y vµ hép rÏ nh¸nh. 1.13. C¸c hép nèi d©y vµ hép rÏ nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn vµ phßng chèng ch¸y. KÕt cÊu hép ph¶i phï hîp víi ph|¬ng ph¸p ®Æt vµ m«i tr|êng. CÊu t¹o hép còng nh| vÞ trÝ ®Æt hép ph¶i dÔ dµng kiÓm tra, söa ch÷a khi cÇn thiÕt. 1.14. Khi d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn xuyªn mãng, t|êng, trÇn nhµ, sµn nhµ, ph¶i ®Æt trong èng thÐp hoÆc c¸c èng cã ®é cøng t|¬ng tù. §|êng kÝnh trong cña èng ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn ph¶i thùc hiÖn theo ®iÒu 3.1 khi ®Æt hë. 1.15. Khi ®|êng dÉn ®iÖn ®i qua khe lón, khe cã d·n, ph¶i cã biÖn ph¸p chèng bÞ h| háng. 1.16. Khi dïng d©y thÐp treo c¸p ®iÖn, chØ ®|îc cho d©y treo chÞu mét lùc kh«ng lín qu¸ 1/4 øng lùc lµm ®øt d©y thÐp ®ã. 1.17. C¸c bé phÇn b»ng kim lo¹i cña ®|êng dÉn ®iÖn (kÕt cÊu hép, m¸ng, dµn, gi¸ ®ì èng luån d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn….) ph¶i ®|îc b¶o vÖ chèng bÞ ¨n mßn, vµ ph¶i thÝch hîp víi m«i tr|êng. 1.18. C¸c bé phÇn b»ng kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn cña ®|êng dÉn ®iÖn ph¶i ®|îc nèi ®Êt b¶o vÖ (hoÆc nèi kh«ng). 2. Chän h×nh thøc ®|êng dÉn ®iÖn, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn.
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 2.1. §|êng dÉn ®iÖn ph¶i thÝch hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr|êng, tÝnh chÊt sö dông vµ ®Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh còng nh| c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an toµn vµ phßng chèng ch¸y. ë nh÷ng n¬i cã nguy hiÓm vÒ ch¸y ph¶i theo c¸c yªu cÇu ë b¶ng 2. Chän h×nh thøc vµ ph|¬ng ph¸p ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn theo yªu cÇu phßng chèng ch¸y. B¶ng 2 H×nh thøc vµ ph|¬ng ph¸p ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn trªn c¸c bÒ mÆt vµ c¸c chi tiÕt D©y dÉn, c¸p ®iÖn B»ng vËt liÖu ch¸y B»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y 1 2 3 A. §|êng d©y dÉn ®iÖn ®Æt hë 1. Trªn puly, gi¸ ®ì Trùc tiÕp - D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ, vµ c¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng vËt liÖu ch¸y Trùc tiÕp - D©y dÉn cã vá b¶o vÖ vµ c¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y. Trong èng vµ hép b»ng vËt liÖu Trong èng vµ hép b»ng vËt - D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá kh«ng ch¸y liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y b¶o vÖ, c¸p ®iÖn cã vá b»ng vËt liÖu ch¸y, khã ch¸y. B. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn Cã líp lãt b»ng vËt liÖu kh«ng Trùc tiÕp D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá ch¸y vµ tr¸t v÷a hoÆc b¶o vÖ kÝn b¶o vÖ, c¸p ®iÖn cã vá b»ng vËt c¸c phÝa b»ng líp vËt liÖu kh«ng liÖu ch¸y ch¸y. (1). Trùc tiÕp Trùc tiÕp Nh| trªn nh|ng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y Trong èng vµ hép b»ng vËt liÖu Trong èng vµ hép b»ng vËt D©y dÉn kh«ng cã vá b¶o vÖ vµ khã ch¸y, cã líp vËt liÖu kh«ng liÖu ch¸y ®óc liÒn khèi, c¸p ®iÖn cã vá b»ng vËt liÖu ch¸y lãt èng vµ hép, vµ cã tr¸t trong r·nh….. trong líp ch¸y, khã ch¸y vµ kh«ng ch¸y. v÷a (2). vËt liÖu kh«ng ch¸y bao kÝn (3) Chó thÝch: 1) Lãt b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y dµu Ýt nhÊt 10mm. 2) èng ph¶i ®|îc tr¸t v÷a kÝn, hoÆc bäc phi-bê-r«-xi-m¨ng… dµy Ýt nhÊt 10mm.
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 3) Líp bao kÝn quanh èng (hép…) b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã thÓ lµ v÷a phi-bê-r«-xi-m¨ng hoÆc bª t«ng dµy Ýt nhÊt 10mm. 2.2. Lo¹i ®|êng dÉn ®iÖn, ph|¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn theo ®iÒu kiÖn m«i tr|êng ®|îc chän theo b¶ng 3. Khi ®ång thêi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Æc tr|ng cña m«i tr|êng (b¶ng 3) th× ®|êng dÉn ®iÖn ph¶i tháa m·n tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. 2.3. C¸ch ®iÖn cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn dïng trong ®|êng dÉn ®iÖn kh«ng nh÷ng ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña l|íi ®iÖn mµ cßn ph¶i phï hîp víi h×nh thøc ®Æt vµ ®iÒu kiÖn m«i tr|êng. Khi cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt liªn quan tíi thiÕt bÞ, c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn vµ vá b¶o vÖ cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn còng ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu ®ã. 2.4. D©y trung tÝnh ph¶i cã c¸ch ®iÖn nh| d©y pha. 2.5. Cho phÐp ®Æt c¸p ®iÖn cã vá cao su, vá ch×, nh«m, chÊt dÎo ë c¸c phßng Èm, phßng rÊt Èm, phßng cã nguy hiÓm vÒ ch¸y vµ phßng cã nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 400C. 2.6. ë nh÷ng n¬i cã nhiÖt ®é tõ 400C trë lªn ph¶i dïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn mµ líp c¸ch ®iÖn vµ vá bäc chÞu ®|îc nhiÖt ®é cao hoÆc ph¶i gi¶m bít phô t¶i cña d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn. 2.7. Trong phßng Èm, rÊt Èm, vµ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ, vá bäc c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn, c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn, c¸c kÕt cÊu treo, c¸c èng, m¸ng, dµn vµ hép… ph¶i chÞu Èm |ít. 2.8. Trong c¸c phßng cã bôi, kh«ng ®|îc dïng c¸c h×nh thøc ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn dÔ bÞ b¸m bôi hoÆc khã lµm s¹ch bôi. 2.9. Trong c¸c phßng vµ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ, cã mèi tr|êng ho¹t tÝnh hãa häc, tÊt c¶ c¸c phÇn cña ®|êng dÉn ®iÖn ph¶i chÞu ®|îc t¸c ®éng cña m«i tr|êng, nÕu kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ. B¶ng 3 - Chän lo¹i ®|êng dÉn ®iÖn, ph|¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn theo ®iÒu kiÖn m«i tr|êng §iÒu kiÖn m«i §|êng dÉn ®iÖn D©y dÉn, c¸p ®iÖn tr|êng A. §|êng dÉn ®Æt hë Phßng kh«, Èm Trªn puly sø hoÆc kÑp D©y dÉn mét ruét kh«ng cã vá b¶o vÖ. - D©y dÉn hai ruét Phßng kh« Nh| trªn
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 C¸c lo¹i phßng vµ víi Trªn sø c¸ch ®iÖn, puli sø ë c¸c D©y dÉn mét ruét kh«ng cã vá b¶o c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ dïng puli vÖ nhµ sø cã kÝch th|íc lín, lo¹i dïng cho n¬i rÊt Èm chØ cho phÐp dïng ë nh÷ng chç n|íc hoÆc n|íc m|a kh«ng r¬i trùc tiÕp vµo ®|êng dÉn ®iÖn C¸c thiÕt trÝ ®iÖn Trùc tiÕp theo mÆt t|êng trÇn vµ C¸p ®iÖn cã bá b¶o vÖ kh«ng b»ng ngoµi nhµ c¸c kÕt cÊu cña nhµ kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i C¸c lo¹i phßng Nh| trªn - D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ. - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ kh«ng b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i. C¸c lo¹i phßng vµ víi Trªn dµn, gi¸ ®ì vµ hép kh«ng cã Nh| trªn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi n¾p ®Ëy nhµ C¸c lo¹i phßng vµ víi Treo d|íi d©y c¨ng - D©y dÉn lo¹i troe d|íi d©y c¨ng. c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi nhµ - D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét, cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ. - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ kh«ng b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng kim lo¹i. B. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn C¸c lo¹i phßng víi - Trong èng kh«ng b»ng kim lo¹i - D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét cã c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi vµ b»ng c¸c vËt liÖu ch¸y (chÊt hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ. nhµ dÎo…). - C¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ kh«ng - Trong r·nh kÝn cña c¸c cÊu kiÖn b»ng kim lo¹i. x©y dùng ngÇm t|êng hoÆc d|íi líp v÷a tr¸t. Trong líp èp t|êng, trÇn nhµ b»ng puli sø, kÑp, hoÆc trong èng b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y - CÊm dïng èng c¸ch ®iÖn cã vá kim lo¹i ë n¬i Èm, rÊt Èm vµ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ. - CÊm dïng èng thÐp vµ hép thÐp kÝn cã bÒ dµy 2mm vµ nhá h¬n n¬i Èm, rÊt Èm vµ víi c¸c thiÕt trÝ ngoµi nhµ. Phßng kh«, Èm vµ rÊt Trong c¸c cÊu kiÖn ®óc s½n hoÆc D©y dÉn kh«ng cã vá b¶o vÖ Èm liÒn khèi C¸c lo¹i phßng víi Trong èng thÐp (lo¹i th«ng th|êng D©y dÉn mét hoÆc nhiÒu ruét cã thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi nhµ vµ lo¹i dÇy) vµ c¸c hép thÐp kÝn. hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ. C¸p ®iÖn
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 Trong èng kh«ng ph¶i b»ng kim cã vá b¶o vÖ b»ng kim lo¹i. lo¹i vµ trong hép b»ng hiÖn vËt khã ch¸y. - Trong èng c¸ch ®iÖn cã vá b»ng kim lo¹i. - CÊm dïng èng c¸ch ®iÖn cã vá b»ng kim lo¹i ë n¬i Èm, rÊt Èm vµ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ. - CÊm dïng èng thÐp vµ hép thÐp kÝn cã bÒ dµy 2mm vµ nhá h¬n ë n¬i Èm, rÊt Èm vµ víi c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ 2.10. ë nh÷ng n¬i chÞu ¶nh h|ëng trùc tiÕp cña tia n¾ng mÆt trêi ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn chèng ¶nh h|ëng ®ã. 2.11. ë nh÷ng n¬i ®|êng ®iÖn ®Æt hë kh«ng chÞu ®|îc c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoµi th× ph¶i ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong èng thÐp, hép thÐp, trong c¸c vËt b¶o vÖ hoÆc ph¶i dïng ®|êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn. 2.12. Ph¶i dïng d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn cã ruét ®ång ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm ch¸y, næ, ë c¸c c«ng tr×nh quan träng, ë vïng biÓn hoÆc nh÷ng n¬i cã m«i tr|êng ho¹t tÝnh hãa häc; ë c¸c bé phËn chuyÓn ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc rung ®éng; ë c¸c thiÕt bÞ dông cô ®iÖn cÇm tay hay di ®éng vµ c¸c hé tiªu thô ®iÖn lo¹i 1 theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn. 2.13. Víi ®|êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ, ph¶i dïng d©y dÉn 1 ruét c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn. 3. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt ë trong nhµ. 3.1. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt hë trùc tiÕp trªn c¸c bÒ mÆt, puli, sø ®ì, kÑp, treo d|íi d©y c¨ng, trªn dµn, trong m¸ng…. ph¶i ®|îc thùc hiÖn nh| sau: a) Khi ®iÖn ¸p trªn 42V trong phßng Ýt nguy hiÓm vµ khi ®iÖn ¸p ®Õn 42V trong c¸c phßng bÊt kú, ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt 2m so víi mÆt sµn hoÆc mÆt b»ng lµm viÖc. b) Khi ®iÖn ¸p trªn 42V trong phßng nguy hiÓm vµ rÊt nguy hiÓm ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 2,5m so víi mÆt sµn hoÆc mÆt b»ng lµm viÖc. Khi ®|êng d©y ®i xuèng c«ng t¾c ®Ìn, æ c¾m ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ, b¶ng, tñ ®iÖn, ®Ìn vµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn kh¸c ®Æt trªn t|êng, kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn. Khi d©y dÉn, c¸p ®iÖn xuyªn sµn nhµ vµ ®Æt hë th¼ng ®øng (hoÆc chÐo) theo t|êng nhµ, ph¶i ®|îc b¶o vÖ tr¸nh va ch¹m. §é cao b¶o vÖ Ýt nhÊt 1,5m so víi mÆt sµn. 3.2. Kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®Æt d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, d©y dÉn trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc b»ng kim lo¹i, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn trong èng thÐp, èng mÒm b»ng kim lo¹i.
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 3.3. Khi ®Æt hë, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ b»ng vËt liÖu ch¸y, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, kho¶ng c¸ch tõ vá d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®Õn c¸c bÒ mÆt ®Æt, c¸c kÕt cÊu, c¸c chi tiÕt b»ng vËt liÖu ch¸y Ýt nhÊt 10mm. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®|îc kho¶ng c¸ch trªn, ph¶i ng¨n c¸ch b»ng líp vËt liÖu kh«ng ch¸y (v÷a xi m¨ng, phi bê r« xi m¨ng….) dµy Ýt nhÊt 10mm. 3.4. ë nh÷ng chç buéc d©y dÉn, ph¶i dïng v¶i nhùa (b¨ng dÝnh…) quÊn d©y dÉn ®Ó tr¸nh d©y buéc lµm háng líp c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn. Buéc d©y dÉn vµo puli hoÆc sø ®ì, ph¶i dïng d©y thÐp mÒm kh«ng rØ, d©y ®ång mÒm hoÆc c¸c lo¹i d©y kh¸c cã ®é bÒn t|¬ng tù vµ kh«ng bÞ h| háng do t¸c ®éng cña m«i tr|êng. 3.5. C¸p ®iÖn cã vá ch×, vá nh«m, vá cao su, vá chÊt dÎo…., ®|îc phÐp ®Æt hë víi ®iÒu kiÖn ë n¬i ®Æt kh«ng cã ®éng vËt gËm nhÊm ph¸ ho¹i, kh«ng cã c¸c t¸c ®éng c¬ lý, kh«ng cã c¸c chÊt ¨n mßn. 3.6. Khi èng vµ hép b»ng vËt liÖu khã ch¸y ®Æt hë trªn bÒ mÆt c¸c cÊu kiÖn, c¸c chi tiÕt b»ng vËt liÖu ch¸y hoÆc khã ch¸y, kho¶ng c¸ch tõ èng (hép) ®Õn c¸c bÒ mÆt nãi trªn kh«ng ®|îc nhá qu¸ 10mm. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®|îc kho¶ng c¸ch trªn, ph¶i ng¨n c¸ch b»ng líp vËt liÖu kh«ng ch¸y (v÷a xi m¨ng, phi bê r« xi m¨ng…) dµy Ýt nhÊt 10mm. 3.7. Trong c¸c phßng rÊt Èm, ®é cao tõ mÆt sµn tíi mÆt d|íi cña hép kh«ng ®|îc nhá qu¸ 2m. 3.8. §é cao tõ mÆt sµn tíi mÆt d|íi cña m¸ng, dµn kh«ng ®|îc nhá qu¸ 2m. Riªng trong phßng ®iÖn còng nh| phßng cña nh©n viªn qu¶n lý vËn hµnh ®iÖn, ®é cao ®Æt m¸ng kh«ng quy ®Þnh. 3.9. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn kh«ng ®|îc lín qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 4. Kho¶ng c¸ch cho phÐp lín nhÊt gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá béc b¶o vÖ ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn. B¶ng 4 Kho¶ng c¸ch cho phÐp lín nhÊt (m) khi mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn (mm2) Ph|¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn §Õn 4 6 10 16 35 95 2,5 ®Õn ®Õn trë 25 70 lªn 1. Trªn puli, kÑp 0,80 0,80 0,80 1,0 1,2 1,2 1,2 2. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë t|êng vµ trÇn nhµ. 1 2 2 2 2,5 3 6 3. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë t|êng thuéc ®|êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ. 4. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë v× kÌo, 2 2 2 2 2 2 2
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 cét hoÆc t|êng. - Víi d©y dÉn ruét ®ång - Víi d©y dÉn ruét nh«m 6 12 - 6 6 12 3.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ cña cïng mét m¹ch hoÆc cña c¸c m¹ch kh¸c nhau ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn kh«ng ®|îc nhá qu¸ c¸c trÞ sè ë b¶ng 5. Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt gi÷a c¸c tim d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì c¸ch ®iÖn. B¶ng 5 Kho¶ng c¸ch cho phÐp nhá nhÊt (m) khi ®Æt mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn (mm2) Ph|¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn §Õn 10 16 ®Õn 25 35 ®Õn 50 70 ®Õn 95 120 - Trªn puli 0,35 0,50 0,50 0,70 1,00 - Trªn c¸c vËt c¸ch ®iÖn 0,70 0,70 1,00 1,50 1,50 3.11. Khi c¸p ®iÖn ®Æt hë theo trÇn nhµ, t|êng hoÆc c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña c«ng tr×nh ph¶i ®|îc b¾t chÆt b»ng c¸ch kÑp theo c¸c kho¶ng c¸ch quy ®Þnh ë b¶ng 6. 3.12. èng dÉn ®iÖn cã bá b»ng kim lo¹i, d©y dÉn cã vá b¶o vÖ, èng mÒm b»ng kim lo¹i ph¶i ®|îc b¾t chÆt trªn c¸c gi¸ ®ì. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vËt ®ì èng tõ 0,8 ®Õn 1m; gi÷a c¸c vËt ®ì d©y dÉn, c¸p ®iÖn vµ èng mÒm b»ng kim lo¹i tõ 0,5 ®Õn 0,7m. VÞ trÝ c¸c ®iÓm gi÷ c¸p ®iÖn: B¶ng 6 VÞ trÝ ®Æt c¸p ®iÖn VÞ trÝ c¸c ®iÓm gi÷ c¸p ®iÖn MÆt ph¼ng n»m ngang C¸p ®iÖn ®Æt trªn gi¸ ®ì: 1m víi c¸p ®iÖn ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng MÆt ph¼ng th¼ng ®øng C¸p ®iÖn ®Æt trªn gi¸ ®ì: 1m víi c¸p ®iÖn ®éng lùc vµ chiÕu s¸ng. C¸p ®iÖn ®Æt b»ng c¸c kÐp: 0,8 ®Õn 1m. MÆt ph¼ng th¶ng ®øng TÊt c¶ c¸c ®iÓm cÇn tr¸nh cho vá ch× biÕn d¹ng, ®ång thêi tr¸nh ruét c¸p ®iÖn trong hép ®Êu d©y kÕ cËn bÞ t¸c ®éng bëi träng l|îng b¶n th©n cña c¸p ®iÖn g©y ra. MÆt ph¼ng n»m ngang chç uèn cong §iÓm cuèi mçi ®o¹n c¸p ®iÖn. §iÓm cuèi cña ®o¹n c¸p
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 ®iÖn uèn cong, nÕu c¸p ®iÖn lín th× cÇn ®Æt kÑp ë gi÷a ®o¹n uèn cong GÇn hép nèi c¸p ®iÖn vµ ®Çu hép nèi ë hai bªn hép nèi c¸p ®iÖn. C¸ch hép nèi, ®Çu c¸p ®iÖn c¸p ®iÖn, c¸p ®iÖn dÉn vµo thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc chç bÞt ®Çu c¸p ®iÖn kh«ng lín qu¸ 100mm. hoÆc chç bÞt ®Çu c¸p ®iÖn Chç ®i qua khe lón, m¹ch co d·n Hai bªn khe lón, m¹ch co d·n. 3.13. èng luån c¸p ®iÖn kh«ng ®|îc uèn thµnh gãc nhá qu¸ 900. B¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng kh«ng ®|îc nhá qu¸ c¸c trÞ sè sau: a. Khi èng ®Æt kÝn, b¸n kÝnh uèn cong èng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 10 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña èng b. Khi èng ®Æt hë vµ mçi ®o¹n èng chØ cã mét chç uèn, b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña èng. c. Víi c¸c tr|êng hîp kh¸c, b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 6 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña èng. d. Khi c¸p ®iÖn c¸ch ®iÖn b»ng cao su cã vá bäc ngoµi b»ng ch× hoÆc nhùa tæng hîp ®Æt trong èng thÐp, b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 10 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña c¸p ®iÖn. C¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng thÐp, nh«m, b¸n kÝnh uèn cong ®o¹n èng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 15 lÇn ®|êng kÝnh ngoµi cña c¸p ®iÖn. 3.14. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm treo d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn hoÆc c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ c¸p thÐp (d©y thÐp) kh«ng ®|îc nhá qu¸ 1m víi d©y dÉn c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn 1mm2, kh«ng ®|îc nhá qu¸ 1,5m víi d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn tõ 1,5mm2 trë lªn. 3.15. NÕu kho¶ng c¸ch giao chÐo gi÷a d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ víi d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ nhá qu¸ 10mm th× d©y dÉn kh«ng cã vá b¶o vÖ ph¶i ®|îc t¨ng c|êng c¸ch ®iÖn ë nh÷ng chç giao chÐo nhau. 3.16. Khi d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn vµ c¸p ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ giao chÐo víi ®|êng èng ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch kh«ng nhá qu¸ 50mm, víi ®|êng dÉn nhiªn liÖu láng vµ khÝ ®èt kh«ng nhá qu¸ 100mm. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®|îc c¸c kho¶ng c¸ch trªn ph¶i t¨ng c|êng b¶o vÖ cho d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn chèng c¸c t¸c ®éng vÒ c¬ lý vµ ®o¹n d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®|îc t¨ng c|êng b¶o vÖ Ýt nhÊt 250mm vÒ mçi phÝa cña ®|êng èng. Khi giao chÐo víi ®|êng èng dÉn nhiÖt, ph¶i b¶o vÖ d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn chèng nhiÖt ®é cao hoÆc ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. 3.17. Kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn víi ®|êng èng khi song song víi nhau kh«ng nhá qu¸ 100mm, víi ®|êng dÉn nhiªn liÖu, chÊt láng dÔ ch¸y hoÆc khÝ ®èt kh«ng nhá qu¸ 400mm. Khi d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn song song víi èng dÉn nhiÖt ph¶i b¶o vÖ chèng nhiÖt ®é cao hoÆc ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. 3.18. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ khi xuyªn t|êng v¸ch ng¨n, sµn, trÇn nhµ…. ph¶i ®Æt trong èng c¸ch ®iÖn. ë phßng kh« r¸o th× ë ®Çu cuèi èng ph¶i cã ®Çu
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 bäc c¸ch ®iÖn. ë phßng Èm, rÊt Èm hoÆc ë xa bªn ngoµi nhµ ph¶i dïng èng c¸ch ®iÖn ®Çu cong. Khi t|¬ng, v¸ch ng¨n, sµn, trÇn nhµ…. b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y, ch¸y, èng ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y (sµnh, sø….). 3.19. Khi xuyªn t|êng, sµn, trÇn nhµ, vµo hoÆc ra ngoµi nhµ…., d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn ph¶i luån trong èng, hép…. ®Ó dÔ dµng thay thÕ. §Ó tr¸nh n|íc thÊm hoÆc lät vµo èng (hép), ®äng n|íc hoÆc ch¶y lµn ra. ë nh÷ng chç èng (hép) ®ã ph¶i nhÐt ®Çy c¸c khe hë gi÷a d©y dÉn, c¸p ®iÖn víi èng (hép) ®ã kÓ c¶ víi c¸c èng, hép dù tr÷. ChÊt nhÐt ®Çy ph¶i ®¶m b¶o thay thÕ bæ sung d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®|îc dÏ dµng vµ ph¶i cã cÊp chÞu löa kh«ng nhá qu¸ cÊp chÞu löa cña t|êng, sµn, trÇn nhµ. 3.20. Cho phÐp ®Æt nhiÒu líp d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong hép, nh|ng ph¶i ng¨n c¸ch mçi líp víi nhau. Tæng mÆt c¾t c¸c d©y dÉn, c¸p ®iÖn kÓ c¶ c¸c líp bäc c¸ch ®iÖn vµ c¸c líp vá bäc bªn ngoµi kh«ng ®|îc lín h¬n 35% mÆt c¾t bªn trong víi hép kÝn vµ 40% víi hép hë n¾p. 3.21. Víi ®|êng dÉn ®iÖn ®Æt hë trong nhµ, trõ nh÷ng phãng Èm, rÊt Èm, phßng kh«ng ch¸y, khã ch¸y hoÆc kh«ng cã nh÷ng vËt nguy hiÓm vÒ ch¸y, kh«ng dïng c¸c lo¹i c¸p ®iÖn cã vá bäc d©y ®ay tÈm nhùa. 3.22. Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn ®Æt thµnh bã (nhãm) hoÆc thµnh nhiÒu líp, ph¶i tÝnh víi hÖ sè gi¶m theo sè l|îng vµ c¸ch ®Æt d©y dÉn, sè l|îng vµ vÞ trÝ t|¬ng hç cña c¸c bâ (líp) còng nh| c¸c d©y dÉn kh«ng mang t¶i. 3.23. C¸c èng, hép, èng mÒm, b»ng kim lo¹i cña ®|êng dÉn ®iÖn ph¶i ®Æt sao cho h¬i Èm kh«ng tô l¹i, kÓ c¶ c¸c khÝ ng|ng tô trong kh«ng khÝ. 3.24. Trong phßng kh« kh«ng cã h¬i vµ khÝ t¸c ®éng tíi vá c¸ch ®iÖn vµ vá bäc ngoµi d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn, cho phÐp nèi èng, hép vµ èng mÒm b»ng kim lo¹i mµ kh«ng cÇn kÝn, khÝt. Nèi èng, hép vµ èng mÒm b»ng kim lo¹i víi nhau còng nh| khi nèi vµo c¸c hép nèi d©y, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i thùc hiÖn nh| sau: Trong c¸c phßng cã h¬i vµ khÝ cã t¸c ®éng tíi vá bäc c¸ch ®iÖn vµ vá bäc ngoµi cña d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn, ë c¸c thiÕt trÝ ®iÖn ngoµi nhµ vµ ë c¸c chç n|íc hoÆc nhò t|¬ng cã thÓ r¬i vµo, èng ph¶i cã th©n kÝn vµ n¾p ®Ëy kÝn, khÝt. - Trong phßng cã bôi, chç nèi èng, hoÆc chç nèi èng víi hép vµ hép ph¶i kÝn khÝt, tr¸nh bôi. 3.25. Nèi èng hoÆc nèi èng víi hép b»ng kim lo¹i ®Ó sö dông trong hÖ thèng nèi ®Êt hoÆc nèi kh«ng, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn QPXD 13 : 1978. 4. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn trong nhµ. 4.1. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn trong èng, hép vµ èng mÒm b»ng kim lo¹i ph¶i thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu 3.12; 3.13; 3.19; 3.20; 3.22; 3.24; 3.25 vµ trong mäi tr|êng hîp ph¶i kÝn. 4.2. D©y dÉn cã vá b¶o vÖ vµ c¸p ®iÖn, vá b»ng vËt liÖu ch¸y, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ khi ®Æt trong c¸c r·nh kÝn, trong c¸c kÕt cÊy x©y dùng b»ng vËt liÖu
 12. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 ch¸y hoÆc d|íi c¸c líp gç èp t|êng… ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch vÒ mäi phÝa b»ng mét líp vËt liÖu kh«ng ch¸y. 4.3. Khi ®Æt kÝn c¸c èng, hép b»ng vËt liÖu khã ch¸y trong c¸c hèc kÝn, c¸c lç hæng cña c¸c kÕt cÊu x©y dùng, c¸c èng, hép ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch vÒ mäi phÝa víi c¸c bÒ mÆt cña c¸c cÊu kiÖn, chi tiÕt b»ng vËt liÖu ch¸y bëi mét líp vËt liÖu kh«ng ch¸y dµy Ýt nhÊt 10mm. 4.4. ë nh÷ng phßng dÔ ch¸y, ch¸y, còng nh| ë nh÷ng phßng cã vËt liÖu dÔ ch¸y, ch¸y, trªn mÆt t|êng, v¸ch ng¨n, trÇn vµ m¸i nhµ cïng c¸c kÕt cÊu x©y dùng dÔ ch¸y, c¸c èng c¸ch ®iÖn ch¸y ®|îc vµ d©y dÉn ph¶i ®|îc ®Æt trong líp vËt liÖu kh«ng ch¸y (Ami¨ng, Phi-bê-r«-xim¨ng…) dÇy Ýt nhÊt 3mm hoÆc trong líp v÷a tr¸t dÇy Ýt nhÊt 5mm vµ v|ît ra mçi bªn èng hoÆc d©y dÉn Ýt nhÊt 5mm. 4.5. CÊm ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong èng th«ng h¬i. ë chç d©y dÉn, c¸p ®iÖn giao chÐo víi èng th«ng h¬i ph¶i ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong èng thÐp hoÆc trong èng phi bê r« xi m¨ng, èng sµnh, sø…. 4.6. D©y dÉn vµ c¸p ®iÖn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ ch¸y ®|îc khi ®Æt trong c¸c hép gç hoÆc d|íi c¸c líp èng t|êng b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y, ch¸y nÕu kh«ng thùc hiÖn ®|îc c¸c yªu cÇu theo ®iÒu 4.4 th× ph¶i ®Æt d©y dÉn, c¸p ®iÖn trªn c¸c vËt ®ì c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸ch c¸c bÒ mÆt b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y, ch¸y Ýt nhÊt 10mm. 4.7. Khi ®Æt èng luån d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng ®óc s½n hoÆc c¸c kÕt cÊu bª t«ng liÒn khèi, ph¶i nèi èng b»ng c¸ch ren c¨ng hoÆc hµn thËt ch¾c ch¾n. 4.8. CÊm ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ngÇm trùc tiÕp trong hoÆc d|íi c¸c líp v÷a tr¸t t|êng, trÇn nhµ ë nh÷ng chç cã thÓ bÞ ®ãng ®inh hoÆc ®ôc lç. 4.9. CÊm ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn ngÇm trong t|êng chÞu lùc (n»m ngang) khi bÒ s©u cña r·nh ch«n lín qu¸ 1/3 bÒ dµy t|êng. 4.10. CÊm ®Æt ngÇm trùc tiÕp trong hoÆc d|íi líp v÷a tr¸t, c¸c lo¹i d©y dÉn c¸p ®iÖn mµ vá c¸ch ®iÖn còng nh| vá b¶o vÖ bÞ t¸c h¹i do líp v÷a nµy. 5. §|êng dÉn ®iÖn trong tÇng gi¸p m¸i. 5.1. Trong tÇng gi¸p m¸i cã thÓ dïng nh÷ng h×nh thøc ®Æt ®|êng dÉn ®iÖn nh| sau: + §Æt hë: - D©y dÉn, c¸p ®iÖn lu«n trong èng cung nh| d©y dÉn cã vá b¶o vÖ vµ c¸p ®iÖn cã vá b¶o vÖ bäc ngoµi b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y ®Æt ë ®é cao bÊt kú. - D©y dÉn mét ruét bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ b¾t trªn puly sø hoÆc sø ®ì ph¶i ®Æt ë ®é cao kh«ng nhá qu¸ 2,5m. Khi ®Æt ë ®é cao nhá qu¸ 2,5m ph¶i b¶o vÖ tr¸nh c¸c va ch¹m. + §Æt kÝn trong t|êng vµ trÇn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, kÓ c¶ d|íi hoÆc trong líp v÷a tr¸t ë ®é cao bÊt kú. 5.2. Khi ®Æt hë trong tÇng gi¸p m¸i ph¶i dïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn ruét ®ång.
 13. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 Cho phÐp dïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn ruét nh«m trong c¸c nhµ cã m¸i vµ trÇn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ ph¶i ®Æt trong èng thÐp hoÆc ph¶i ®Æt kÝn trong t|êng vµ m¸i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Khi ®Æt d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn trong èng thÐp, ph¶i theo c¸c ®iÒu 3.12; 3.13; 3.18; 3.19; 3.23; 3.24; vµ 3.25. 5.3. Trong tÇng gi¸p m¸i, cho phÐp ®|êng dÉn ®iÖn rÏ nh¸nh tíi c¸c thiÕt bÞ ®Æt ë ngoµi nh|ng ph¶i dïng èng thÐp ®Æt hë hoÆc ®Æt kÝn trong t|êng vµ m¸i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 5.4. Trong tÇng gi¸p m¸i ph¶i thùc hiÖn viÖc nèi d©y hoÆc rÏ nh¸nh trong c¸c hép nèi d©y hoÆc hép rÏ nh¸nh b»ng kim lo¹i. 5.5. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ ®Ìn chiÕu s¸ng vµ c¸c khÝ cô ®iÖn kh¸c cña tÇng gi¸p m¸i, ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 5.6. D©y dÉn, c¸p ®iÖn xuyªn qua trÇn nhµ b»ng vËt liÖu ch¸y, dÔ ch¸y lªn tÇng gi¸p m¸i, ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 6. §|êng dÉn ®iÖn vµo nhµ 6.1. D©y dÉn ®Æt ngoµi nhµ ë nh÷ng n¬i cã ng|êi th|êng lui tíi, ph¶i ®|îc bè trÝ, che ch¾n, tr¸nh bé va ch¹m. ë nh÷ng chç nãi trªn, d©y dÉn ®Æt hë theo t|êng hoÆc c¸c kÕt cÊu x©y dùng kh¸c, ph¶i cã kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt lµ: a. Khi ®Æt n»m ngang: - Trªn ban c«ng, m¸i nhµ: 2,5m - Trªn cöa sæ: 0,5m - D|íi ban c«ng: 1,0m - D|íi cöa sæ (kÓ tõ bËu cöa) 1,0m b. Khi ®Æt th¼ng ®øng: - §Õn cöa sæ: 0,75m - §Õn ban c«ng: 1,00m c. C¸ch mÆt ®Êt: 2,75m NÕu treo d©y trªn cét gÇn nhµ, kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn ban c«ng vµ cöa sæ khi bÞ giã thæi lÖch ®i nhiÒu nhÊt kh«ng ®|îc nhá qu¸ 1,5m. 6.2. CÊm ®Æt d©y dÉn ®iÖn ngoµi nhµ däc theo m¸i nhµ ë. 6.3. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ®Æt ngoµi nhµ, vÒ mÆt tiÕp xóc coi nh| d©y trÇn.
 14. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 6.4. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y dÉn víi nhau kh«ng ®|îc nhá h¬n 100mm khi kho¶ng c¸ch cè ®Þnh d©y ®Õn 6m vµ kh«ng ®|îc nhá qu¸ 150mm khi kho¶ng c¸ch cè ®Þnh d©y qu¸ 6m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn lÊy theo b¶ng 4. Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn t|êng vµ c¸c kÕt cÊu ®ì kh«ng ®|îc nhá qu¸ 50mm. 6.5. Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®|êng khi giao chÐo víi ®|êng xe c¬ giíi trong khu c«ng tr×nh kh«ng ®|îc nhá qu¸ 4,5m, ë lèi ®i kh«ng ®|îc nhá qu¸ 3,5m. 6.6. D©y dÉn, c¸p ®iÖn khi ®Æt ngoµi nhµ trong èng thÐp, hép… ph¶i theo c¸c ®iÒu 3.12; 3.13; 3.18; 3.19; 3.23; 3.24 vµ 3.25. èng thÐp ®Æt d|íi ®Êt ph¶i ®|îc quÐt nhùa ®|êng chèng rØ. 6.7. CÊm ®Æt d©y dÉn trong èng hoÆc hép ch«n trùc tiÕp d|íi ®Êt ë ngoµi nhµ. 6.8. §Çu vµo nhµ xuyªn t|êng ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y vµ ph¶i cã cÊu t¹o tr¸nh n|íc ®äng vµ ch¶y vµo nhµ. 6.9. Kho¶ng c¸ch cña d©y dÉn tr|íc khi vµo nhµ vµ vµo nhµ tíi mÆt ®Êt kh«ng ®|îc nhá qu¸ 2,75m. 6.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y dÉn ë ®Çu vµo nhµ víi nhau còng nh| tõ c¸c d©y dÉn gÇn nhÊt tíi phÇn nh« ra cña nhµ (m¸i h¾t….) kh«ng ®|îc nhá qu¸ 200mm. 6.11. §Çu vµo nhµ cho phÐp xuyªn qua m¸i nh|ng ph¶i ®Æt trong èng thÐp, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ vËt c¸ch ®iÖn ®ì d©y c¶u ®Çu vµo ®Õn m¸i kh«ng ®|îc nhá qu¸ 2,75m. Víi nh÷ng c«ng tr×nh thÊp tÇng (c¸c gian b¸n hµng, ki èt, nhµ l|u ®éng….) mµ trªn m¸i kh«ng cã ng|êi lui tíi, kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn vµo nhµ vµ rÏ nh¸nh tíi m¸i kh«ng ®|îc nhá qu¸ 0,5m. Khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt kh«ng ®|îc nhá qu¸ 2,75m. Phô lôc 1 Mét sè thuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 1. §|êng dÉn ®iÖn lµ tËp hîp c¸c d©y dÉn, c¸p ®iÖn cïng c¸c kÕt cÊu; chi tiÕt b¾t gi÷ vµ b¶o vÖ. 2. §|êng dÉn ®iÖn ®Æt hë lµ ®|êng dÉn ®iÖn ®Æt cè ®Þnh hoÆc di ®éng bªn trªn bÒ mÆt cÊu kiÖn x©y dùng. 3. ng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn lµ ®|êng dÉn ®iÖn ®Æt trong c¸c kÕt cÊu cña nhµ (trong hoÆc d|íi líp v÷a tr¸t, d|íi c¸c tÊm èp l¸t, trong t|êng, sµn, trÇn vµ m¸i nhµ…). 4. §|êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ lµ ®|êng dÉn ®iÖn ®Æt theo mÆt t|êng ngoµi nhµ, d|íi c¸c m¸i h¾t, còng nh| c¸c ®|êng dÉn ®iÖn nèi gi÷a c¸c nhµ víi nhau trong khu c«ng tr×nh, ®Æt trªn c¸c cét (kh«ng qu¸ 4 kho¶ng cét víi chiÒu dµi mçi kho¶ng cét kh«ng qu¸ 25m).
 15. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 Nh¸nh rÏ tõ ®|êng d©y trªn kh«ng ®iÖn ¸p ®Õn 1.000V tíi ®Çu vµo nhµ thuéc vÒ ®|êng d©y trªn kh«ng. §|êng dÉn ®iÖn ngoµi nhµ cã thÓ ®Æt kÝn hoÆc ®Æt hë. 5. §Çu vµo nhµ lµ ®|êng dÉn ®iÖn nèi liÒn ®|êng d©y bªn ngoµi víi ®|êng d©y bªn trong nhµ kÓ tõ vËt c¸ch dÉn ®iÖn ®Æt ë t|êng ngoµi nhµ (m¸i nhµ) ®Õn thiÕt bÞ ®Çu vµo. 6. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ lµ d©y dÉn mµ trªn bÒ mÆt cã vá bäc b»ng kim lo¹i hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c ®Ó tr¸nh h| háng do c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoµi. 7. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã b¶o vÖ lµ d©y dÉn mµ trªn bÒ mÆt c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá bäc ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh h| háng do c¸c lùc t¸c ®éng bªn ngoµi. 8. D©y dÉn cøng lµ d©y dÉn cã ruét lµ d©y ®ång hoÆc d©y nh«m, mét hoÆc nhiÒu sîi xo¾n l¹i víi nhau, s¶n phÈm ®ång hoÆc nh«m nµy sau khi qua c¸c c«ng ®o¹n ch|a ®|îc ñ trong lß nhiÖt nªn d©y vÉn cßn bÞ biÕn tÝnh cøng. 9. D©y ®iÖn nöa cøng lµ d©y dÉn cã ruét lµ d©y ®ång hoÆc d©y nh«m, mét hoÆc nhiÒu sîi xo¾n l¹i víi nhau, s¶n phÈm ®ång hoÆc nh«m nµy sau khi qua c¸c c«ng ®o¹n ®|îc ñ ë nhiÖt ®é thÝch hîp. 10. D©y ®iÖn nöa cøng lµ d©y dÉn cã ruét lµ d©y ®ång hoÆc d©y nh«m, mét hoÆc nhiÒu sîi xo¾n l¹o víi nhau, s¶n phÈm ®ång hoÆc nh«m nµy sau khi qua c¸c c«ng ®o¹n ®|îc ñ ë nhiÖt ®é cao ®Ó ®¹t tíi mét ®é mÒm dÎo cÇn thiÕt. 11. Hép lµ kÕt cÊu cã mÆt c¾t h×nh ch÷ nhËt, hoÆc c¸c h×nh d¹ng kh¸c, dïng ®Ó ®Æt d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn. Hép cã thÓ kÝn hoÆc cã n¾p cã thÓ th¸o më ®|îc. Hép kh«ng cã n¾p ®Ëy gäi lµ m¸ng. C¸c thµnh hép, thµnh m¸ng cã thÓ lµm b»ng c¸c tÊm liÒn mÆt, cã lç hoÆc cã h×nh thøc l|íi. Hép kÝn ph¶i cã thµnh kÝn. Hép cã thÓ ®Æt trong hoÆc ngoµi nhµ. 12. Dµn cÊu kiÖn hë dïng ®Ó ®Æt d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn trong hoÆc ngoµi nhµ. Dµn kh«ng b¶o vÖ ®|îc d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn tr¸nh c¸c t¸c ®éng c¬ häc, dµn ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 13. D©y c¨ng lµ phÇn chÞu lùc cña ®|êng dÉn ®iÖn, b»ng d©y thÐp hoÆc c¸p thÐp c¨ng trong kh«ng gian, dïng ®Ó treo d©y dÉn, c¸p ®iÖn, tõng d©y hay tõng bã.
 16. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 Phô lôc 2 §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i mét sè phßng theo tÝnh chÊt m«i tr|êng 1. Phßng kh« lµ phßng cã ®é Èm t|¬ng ®èi kh«ng lín qu¸ 75%. Khi kh«ng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nªu trong c¸c ®iÒu 5, 6, 7 th× phßng ®ã gäi lµ phßng b×nh th|êng. VÝ dô: Trong nhµ ë th× trõ khu xÝ t¾m, vÖ sinh, khu bÕp, tÇng hÇm, phßng ®Æt m¸y b¬m n|íc, c¸c phßng cßn l¹i lµ phßng b×nh th|êng. 2. Phßng Èm lµ phßng cã ®é Èm t|¬ng ®èi lín qu¸ 75% trong thêi gian dµi, vÝ dô khu bÕp trong nhµ ë. 3. Phßng Èm lµ phßng cã ®é Èm t|¬ng ®èi xÊp xØ 100% trong thêi gian dµi. 4. Phßng nãng lµ phßng cã nhiÖt ®é lín qu¸ 350C trong thêi gian dµi. 5. Phßng hoÆc n¬i cã bôi lµ phßng hoÆc n¬i cã nhiÒu bôi do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc sö dông sinh ra. Phßng hoÆc n¬i cã bôi ®|îc chia ra thµnh phßng hoÆc n¬i cã bôi dÉn ®iÖn. 6. N¬i cã m«i tr|êng ho¹t tÝnh hãa häc lµ n¬i th|êng xuyªn hoÆc trong thêi gian dµi cã s¶n xuÊt, cÊt gi÷ hoÆc sö dông c¸c lo¹i h¬i, chÊt pha ho¹i c¸ch ®iÖn, vá bäc vµ nh÷ng phÇn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ ®iÖn, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn. 7. Phßng hoÆc n¬i nguy hiÓm vÒ ®iÖn: + Phßng hoÆc n¬i nguy hiÓm lµ phßng hoÆc n¬i cã mét trong nh÷ng yÕu tè sau: - Èm hoÆc cã bôi dÉn ®iÖn. - NÒn, sµn nhµ dÉn ®iÖn (b»ng kim lo¹i, ®Êt, bª t«ng cèt thÐp, g¹ch…) - Cã kh¶ n¨ng ®Ó ng|êi tiÕp xóc ®ång thêi víi mét bªn lµ c¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña c«ng tr×nh hoÆc cña c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c¸c ®å ®¹c dông cô b»ng kim lo¹i… ®Ó nèi ®Êt, cßn mét bªn lµ vá kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. + Phßng hoÆc n¬i rÊt nguy hiÓm lµ phßng hoÆc n¬i cã mét trong c¸c yÕu tè sau: - RÊt Èm. - M«i tr|êng ho¹t tÝnh hãa häc - ®ång thêi cã hai yÕu tè cña phßng hoÆc n¬i nguy hiÓm. + Phßng hoÆc n¬i Ýt nguy hiÓm lµ phßng hoÆc n¬i kh«ng thuéc hai lo¹i trªn. 8. Phßng hoÆc n¬i cã nguy hiÓm vÒ ch¸y lµ phßng hoÆc n¬i s¶n xuÊt, cÊt gi÷, hoÆc sö dông c¸c chÊt ch¸y r¾n hoÆc sîi (gç, v¶i….), c¸c chÊt láng ch¸y cã nhiÖt ®é bèc ch¸y cña h¬i lín qu¸n 450C (C¸c kho dÇu, hãa chÊt…), hoÆc ë nh÷ng n¬i trong qu¸ tr×nh sö dông sinh ra h¬i bôi hoÆc sîi ch¸y ë tr¹ng th¸i bay l¬ löng (nh| x|ëng tiÖn gç….). 9. Phßng hoÆc n¬i cã nguy hiÓm vÒ næ lµ phßng hoÆc n¬i trong ®ã do qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cã thÓ t¹o ra c¸c hçn hîp næ. B¶ng 1 cho mét sè phßng trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh ®|îc ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt m«i tr|êng .
 17. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 Ph©n lo¹i mét sè phßng theo tÝnh chÊt m«i tr|êng (b¶ng 1 - phô lôc 2). B¶ng 1 - Phô lôc 2 cña TCXD 25 : 1991 Ph©n lo¹i phßng theo tÝnh chÊt m«i tr|êng Tªn phßng hoÆc lo¹i c«ng tr×nh Ho¹t Nguy Ngu tÝnh hiÓm y Kh« Èm RÊt Bôi Nãng hãa vÒ hiÓ Èm häc ch¸y m vÒ næ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Nhµ ë ký tóc x¸, nhµ ë kiÓu biÖt thù - Khu vÖ sinh xÝ t¾m, giÆt x - Khu bÕp x - TÇng hÇm x - N¬i ®Æt m¸y b¬m, tr¹m b¬m n|íc x - C¸c phßng kh¸c x 2. Kh¸ch s¹n, phßng nghØ - Khu vÖ sinh, xÝ t¾m, phßng giÆt, phßng (nãi) röa b¸t ®Üa, dông cô, phßng (n¬i) röa gi¶i trÝ x - Khu bÕp kÓ c¶ n¬i gia c«ng thøc ¨n x - Phßng ¨n, phßng ch¬i, phßng ngñ phßng (n¬i) gi¶i trÝ x - Kho v¶i sîi, ch¨n mµn, ®Öm x x - Kho x¨ng dÇu, chÊt ch¸y, nhµ (n¬i) ®Ó xe « t« x x - C¸c n¬i kh¸c x 3. C¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, dÞch vô - Khu vÖ sinh, xÝ t¾m cña tÊt c¶ c¸c lo¹i cöa hµng, xÝ nghiÖp, dÞch vô. x
 18. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 - QuÇy b¸ch hãa, b«ng v¶i sîi, may mÆc, ®å d¹ nhùa, chÊt dÎo, cao su, gç… x x - QuÇy hµng chÊt ®èt, dÇu háa, cñi, m©y tre, nan, gç… x x - N¬i giÆt lµ, tÈy nhu«m, hÊp cña c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô x - N¬i ®ãng xÐn giÊy tê, sæ s¸ch hoÆc cÊt gi÷ c¸c giÊy tê sæ s¸ch. x x - Kho vËt liÖu hoÆc c¸c thµnh phÇn cña t¬ lôa, b«ng v¶i sîi, len, d¹, giÊy, tranh ¶nh s¸ch, b¸o, v¨n hãa phÈm, s¬n, c¸c ®å dïng b»ng cao su, chÊt dÎo, mÊy trªn nan, dÇu löa cñi, khÝ ®èt …. x x - Tr¹m b¬m n|íc x - C¸c n¬i kh¸c x 4. BÖnh viÖn, phßng kh¸m, hiÖu thuèc - Phßng kh¸m ®a kho¸ x - Phßng mæ, kÓ c¶ phßng g©y mª, håi søc, cÊp cøu, phßng ®Î x x x - Phßng bÖnh nh©n x - Phßng bã bét thay b¨ng x - Phßng cÊt gi÷ phim, ®äc phim x x - Phßng tr¸ng röa phim, giÆt quÇn ¸o, röa b¸t ®Üa, dông cô. x - Phßng hÊp dông cô, lµ quÇn ¸o x - Phßng ®iÒu chÕ huyÕt thanh, phßng v« trïng x - BÕp vµ khu gia c«ng, chÕ biÕn thøc ¨n sèng, chia thøc ¨n. x - Khu vÖ sinh xÝ t¾m, th¸o thôt, nhµ
 19. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 25 : 1991 l¹nh, kho l¹nh. x - Kho x¨ng dÇu, kho chøa b×nh « xy, x x ªte - Tr¹m b¬m n|íc x - C¸c n¬i kh¸c x 5. Nhµ trÎ, nhµ mÉu gi¸o - Phßng (khu) vÖ sinh, xÝ t¾m, ngåi x b« - C¸c n¬i kh¸c x 6. Tr|êng phæ th«ng, ®¹i häc, trung häc, kü thuËt d¹y nghÒ - Khu vÖ sinh, xÝ t¾m x - C¸c phßng l¹nh, kho l¹nh x - Phßng l|u tr÷ cña th| viÖn x x -Phßng thÝ nghiÖm thuû lùc x - Phßng thÝ nghiÖm hãa x - Phßng röa dông cô, chai lä x - C¸c phßng kh¸c x 7. Trô së c¬ quan, nhµ hµnh chÝnh, c«ng tr×nh v¨n hãa, nghÖ thuËt, thÓ dôc, thÓ thao. - Khu vÖ sinh, xÝ t¾m cña c«ng tr×nh nãi trªn x - N¬i l|u tr÷ giÊy tê, hå s¬ b¶n vÏ, phim ¶nh, ph«ng mµn, tranh ¶nh…. x x - Tr¹m b¬m n|íc x - BÓ b¬i c¸c lo¹i x - C¸c n¬i kh¸c x
Đồng bộ tài khoản