TCXD 27 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
520
lượt xem
225
download

TCXD 27 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 27 1991. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng –Tiêu chuẩn thiết kế.Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, ký túc xá….), đồng thời cũng áp dụng cho các loại công trình cộng cộng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 27 1991

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Electric distribution network in dwellings and public building - Design standard Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c lo¹i nhµ ë (Nhµ ë cã c¨n hé, nhµ ë cã s©n v|ên, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, ký tóc x¸….), ®ång thêi còng ¸p dông cho c¸c lo¹i c«ng tr×nh céng céng kh¸c. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt còng nh| cho thiÕt trÝ ®iÖn ®Æc biÖt trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. ViÖc thiÕt kÕ ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cßn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cña mçi lo¹i c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ quy ph¹m ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc TCXD 27 : 1967 1. Quy ®Þnh chung. 1.1. Khi thiÕt kÕ cÊp ®iÖn cho nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ®èi víi mèi lo¹i hé tiªu thô ®iÖn vÒ ®én tin cËy cung cÊp ®iÖn theo QT§ 11 TCXD 18: 1984. Ph©n lo¹i c¸c hé tiªu thô ®iÖn vµ thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn xem phô lôc 2. 1.2. §iÖn ¸p ph¶i tÝnh to¸n ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng c«ng (trõ cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn) kh«ng ®|îc lín h¬n 220V. Víi nh÷ng c«ng tr×nh hiÖn cã ®iÖn ¸p l|íi 220/110V cÇn chuyÓn sang ®iÖn ¸p l|íi 380/220V nÕu xÐt thÊy phï hîp c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt. 1.3. CÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ ®iÖn (m¸y ®iÖn) ph¶i lÊy tõ l|íi ®iÖn 380/220V trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp. 1.4. Trong nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn dù phßng mét c«ng suÊt kh«ng t|íi 5% tæng c«ng suÊt cña c«ng tr×nh ®Ó cÊp ®iÖn cho chiÕu s¸ng qu¶ng c¸o, tñ kÝnh quÇy hµng, trang trÝ mÆt nhµ, hÖ thèng ®iÒu ®é, c¸c b¶ng vµ c¸c tÝn hiÖu chØ dÉn b»ng ¸nh s¸ng, c¸c hÖ thèng tÝn hiÖu ©m thµnh, phßng ch÷a ch¸y, còng nh| c¸c ®Ìn b¸o ch|íng ng¹i cña c«ng tr×nh… 1.5. Tæn thÊt ®iÖn ¸p ë cùc cña c¸c bãng ®Ìn vµ cña c¸c thiÕt bÞ ®éng lùc ®Æt xa nhÊt so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc kh«ng ®|îc v|ît qu¸ c¸c trÞ sè sau: - §èi víi chiÕu s¸ng lµm viÖc: 5% - §èi víi chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi vµ chiÕu s¸ng sù cè: 5% - §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ¸p 12 ®Õn 42V (tÝnh tõ nguån cÊp ®iÖn): 10% - §èi víi ®éng c¬ ®iÖn: + Lµm viÖc l©u dµi ë chÕ ®é æn ®Þnh: 5% + Lµm viÖc l©u dµi ë chÕ ®é sù cè: 15% Chó thÝch:
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 - C¸c l|íi ®iÖn, kÓ c¶ l|íi ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng cÇn ph¶i ®|îc kiÓm tra víi chÕ ®é khëi ®éng c¸c c«ng t¬ ®iÖn. - C¸c l|íi ®iÖn chiÕu sang, khi ë chÕ ®é sù cè cho phÐp gi¶m ®iÖn p¸ tíi 12% trÞ sè ®iÖn ¸p ®Þnh møc. 2. Phô t¶i vµ tÝnh to¸n. 2.1. Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn bé c¸c c¨n hé trong nhµ ë PCH tÝnh theo c«ng: PCH = Pch x n Trong ®ã: Pch - SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n (KW) cña mçi c¨n hé, x¸c ®Þnh theo b¶ng 1. n - Sè c¨n hé trong ng«i nhµ. 2.2. Phô t¶i tÝnh to¸n cho nhµ ë (gåm phô t¶i tÝnh to¸n c¸c c¨n hé vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc) PNO tÝnh theo c«ng thøc: PNO = PCH + 0,9P §L Trong ®ã: P§L - phô t¶i tÝnh to¸n (KW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc trong nhµ. 2.3. Phô t¶i tÝnh to¸n (KW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc tÝnh nh| sau: a) Víi c¸c ®éng c¬ ®iÖn m¸y b¬m, c¸c thiÕt bÞ th«ng giã, cÊp nhiÖt vµ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh kh¸c, lÊy tæng c«ng suÊt ®Æc tÝnh víi hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0,8 vµ hÖ sè yªu cÇu nh| sau: 1. Khi sè ®éng c¬ ®iÖn tõ 1 ®Õn 3 0,8. Khi sè ®éng c¬ ®iÖn lín h¬n 3 b) víi c¸c thang m¸y tÝnh theo c«ng thøc: PT KC1nT ( Pn PV Pgi) Trong ®ã: PT - Phô t¶i tÝnh to¸n (KW) cña c¸c thang m¸y nT - Sè l|îng c¸c thang m¸y. Pni – C«ng suÊt ®Æt (KW) cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña thang m¸y Pgi – c«ng suÊt (KW) cña hµm ®iÖn tõ cña c¸c khÝ cô ®iÒu khiÓn vµ c¸c ®Ìn ®iÖn trong thang m¸y. PV - HÖ sè gi¸n ®o¹n cña ®éng c¬ ®iÖn theo lý lÝch m¸y. Kc - HÖ sè yªu c©u, víi nhµ ë x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng theo c¸c trÞ sè sau ®©y: Sè thang m¸y ®Æt trong nhµ HÖ sè Kc Tõ 1 ®Õn 2 1 Tõ 3 ®Õn 4 0,9 Tõ 4 trë lªn 0,8 – 0,6 HÖ sè c«ng suÊt cña thang m¸y lÊy b»ng 0,6 c) Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n kh«ng tÝnh c«ng suÊt cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn dù phßng, trõ tr|êng hîp ®Ó chän khÝ cô b¶o vÖ vµ mÆt c¾t d©y dÉn. Khi x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 to¸n cña c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, ph¶i lÊy hÖ sè yªu cÇu b»ng 1 víi sè l|îng ®éng c¬ bÊt kú. 2.4. HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n l|íi ®iÖn nhµ ë lÊy b»ng 0,80 ®Õn 0,85. 2.5. Khi thiÕt kÕ l|íi ®iÖn nhãm chiÕu s¸ng c«ng tr×nh c«ng céng nh| kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, c¸c phßng sö dông chung cho ng«i nhµ (gian cÇu thang, tÇng hÇm, tÇng gi¸p m¸i…) còng nh| c¸c phßng kh«ng dïng ®Ó ë nh| c¸c cöa hµng, gian hµng, kho, x|ëng, c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô phôc vô sinh ho¹t ®êi sèng, c¸c phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ… ph¶i lÊy phô t¶i tÝnh to¸n theo tÝnh to¸n kü thuËt chiÕu s¸ng víi hÖ sè yªu cÇu b»ng 1. 2.6. Phô t¶i tÝnh to¸n cña l|íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c æ c¾m ®iÖn POC (khi kh«ng cã sè liÖu vÒ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®|îc cÊp ®iÖn do c¸c æ c¾m nµy) víi m¹ng l|íi ®iÖn hai nhãm trë lªn (nhãm chiÕu s¸ng, nhãm æ c¾m), tÝnh theo c«ng thøc sau: POC = 300n (W) Trong ®ã: n - Sè l|îng æ c¾m ®iÖn 2.7. Phô t¶i tÝnh to¸n ®Çu vµo c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i lÊy theo tÝnh to¸n kü thuËt cña c«ng tr×nh. Khi lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt còng nh| khi thiÕt kÕ kü thuËt dïng c¸c trÞ sè ë b¶ng 3. Chó thÝch: B¶ng 1 1. Víi sè c¨n hé kh«ng nªu ë b¶ng 1, x¸c ®Þnh suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo néi B¶ng 1 - SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n cña c¨n hé SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n cña c¨n hé §Æc ®iÓm c¨n hé 1 100 ®Õn 3 5 10 20 30 40 60 trë lªn Cã bÕp ®iÖn 4 2,48 1,88 1,6 1,4 1,32 1,2 1,12 Cã c¸c lo¹i bÕp kh¸c 2,5 1,75 1,55 1,25 1,12 1,07 1,05 1,02 B¶ng 2 - HÖ sè yªu cÇu víi nhµ cã thang m¸y HÖ sè yªu cÇu víi nhµ cã thang m¸y Sè tÇng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 ®Õn 7 1 0,85 0,70 0,55 0,55 0,45 0,45 0,42 0,40 0,38 8–9 1 0,90 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,42 0,40 10 – 11 - 0,95 0,80 0,70 0,63 0,56 0,52 0,48 0,45 0,42 12 – 13 - 1 0,85 0,73 0,65 0,58 0,55 0,50 0,47 0,44 14 – 15 - 1 0,97 0,85 0,75 0,70 0,66 0,60 0,58 0,56
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 2. SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n cña c¨n hé ®· tÝnh c¶ chiÕu s¸ng ®iÖn ë c¸c khu vùc c«ng céng cña nhµ (gian cÇu thang, thang m¸y, tÇng gi¸p m¸i, tÇng kü thuËt, tÇng hÇm …). 3. SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n ®|îc víi c¨n hé cã tæng diÖn tÝch 24m2. Khi c¨n hé cã tæng diÖn tÝch lín h¬n ph¶i t¨ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n ë b¶ng 1 lªn 0,5% víi mçi m2 diÖn tÝch gia t¨ng, nh|ng kh«ng ®|îc lín h¬n 25% trÞ sè ®· nªu trong b¶ng 1. 4. Víi c¨n hé cã nhiÒu hé gia ®×nh, ph¶i nh©n suÊt phô t¶i tÝnh to¸n víi hÖ sè 1,5 khi sè gia ®×nh tíi 3: víi hÖ sè 2 khi sè gia ®Þnh tõ 4 trë lªn. 5. Trong suÊt phô t¶i tÝnh to¸n nªu ë b¶ng 1 ch|a tÝnh ®Õn phô t¶i ®iÖn lùc c«ng céng cña nhµ ë, phô t¶i ®iÖn lùc cña c¸c khu vùc c«ng céng cña nhµ ë vµ c¸ch thiÕt bÞ s|ëi b»ng ®iÖn, c¸c m¸y ®iÒu hoµ khÝ hËu trong c¸c c¨n hé. 2.8. Phô t¶i tÝnh to¸n cña l|íi ®iÖn lùc cung cÊp cho c«ng tr×nh c«ng c«ng P®l (KW) tÝnh theo c«ng thøc: P®l = Pmax + n1P2 + n2P2 + n3P3 + …+ niPi Trong ®ã: Pmax - C«ng suÊt (KW) cña thiÕt bÞ ®iÖn lín nhÊt. P1; P2….Pi – C«ng suÊt (KW) cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cßn l¹i. n; n2…ni - Sè l|îng thiÕt bÞ ®iÖn cïng lµm viÖc ®ång thêi cña mçi lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn. 2.9. Phô t¶i tÝnh to¸n cña l|íi ®iÖn chiÕu s¸ng vµ ®iÖn lùc cung cÊp cho c«ng tr×nh c«ng céng Pcc = 0,9 (Pcs + P®l). Trong ®ã: Pcs - Phô t¶i tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cña c«ng tr×nh c«ng céng (KW). P®l - Phô t¶i tÝnh to¸n ®iÖn lùc cña c«ng tr×nh c«ng céng (KW). B¶ng 3 - SuÊt phô t¶i tÝnh to¸n vµ hÖ sè c«ng suÊt cña mét sè c«ng tr×nh c«ng céng. Lo¹i c«ng tr×nh SuÊt phô t¶i HÖ sè tÝnh to¸n (KW) c«ng suÊt 1 2 3 BÖnh viÖn ®a khoa, KW/gi|êng bÖnh 1,2 0,90 V|ên trÎ, KW/ch¸u 0,1 0,80 Nhµ trÎ, KW/ch¸u 0,15 0,85 V|ên trÎ kÕt hîp víi nhµ trÎ, KW/ch¸u 0,20 0,85 Tr|êng phæ th«ng, KW/chç 0,09 0,90 Tr|êng ®¹i häc, cao ®¼ng, häc viÖn, trung häc d¹y 0,10 0,85 nghÒ,KW/chç 0,15 0,80 R¹p chiÕu bãng cã ®iÒu hoµ khÝ hËu, KW/châ. 0,04 0,85 R¹p chiÕu bãng kh«ng cã ®iÒu hoµ khÝ hËu, KW/châ. 0,15 0,80
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 R¹p h¸t, cung v¨n hãa, r¹p xiÕc, KW/chç. 0,40 0,85 S©n thÓ thao, KW/chç 0,30 0,85 Trô së c¬ quan hµnh chÝnh, KW/m2/sö dông 0,20 0,85 Kh¸ch s¹n, KW/gi|êng 0,15 0,80 Nhµ nghØ, KW/gi|êng 0,70 0,80 Cöa hµng b¸ch ho¸, KW/chç b¸n hµng C¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp dÞch vô phôc vô sinh ho¹t, ®êi sèng, 0,60 0,75 KW/chç lµm viÖc 3. Tr¹m biÕn ¸p, thiÕt bÞ ®Çu vµo, b¶ng (hép, tñ) ®iÖn, thiÕt bÞ b¶o vÖ. 3.1. CÊm ®Æt tr¹m biÕn ¸p (TBA) ë trong hoÆc s¸t kÒ nhµ ë (nhµ c¨n hé, nhµ s©n v|ên, ký tóc x¸, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n), nhµ bÖnh nh©n vµ nhµ ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn, nhµ an d|ìng, phßng häc vµ c¸c phßng lµm viÖc kh¸c cña tr|êng hîp c¸c lo¹i kÓ c¶ tr|êng d¹y nghÒ, båi d|ìng v¨n ho¸, nghiÖp vô, chÝnh trÞ. Víi c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c, cho phÐp ®Æt TBA trong nhµ hoÆc kÒ s¸t t|êng nh|ng phßng ph¶i ®|îc c¸ch ©m tèt vµ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt theo tiªu chuÈn møc ån cho phÐp trong c«ng tr×nh c«ng céng TCXD 175 : 1990. Tr¹m ph¶i cã t|êng ng¨n ch¸y c¸ch ly víi phßng kÒ s¸t vµ ph¶i cã lèi ra trùc tiÕp. Trong tr¹m cã thÓ ®Æt m¸y biÕn ¸p (MBA) cã hÖ thèng lµm m¸t bÊt kú. 3.2. Phßng ®Æt thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn ¸p ®Õn 1000V mµ ng|êi qu¶n lý cña hé tiªu thô tíi ®|îc, kh«ng cho phÐp th«ng víi phßng kh¸c cña tr¹m cã thiÕt bÞ ®ang mang ®iÖn ¸p vµ ph¶i cã cöa ®i riªng cã khãa. 3.3. ë ®Çu vµo nhµ ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vµo (§V) hoÆc thiÕt bÞ ph©n phèi ®Çu vµo (PP§V). Tr|íc khi vµo nhµ, cÊm ®Æt tñ ®Êu c¸p riªng ®Ó ph©n chia l|íi ®iÖn bªn trong vµ bªn ngoµi. ViÖc ph©n chia nµy ph¶i thùc hiÖn ë PP§V hoÆc ë thiÕt bÞ ph©n phèi chÝnh (PPC). 3.4. ë ®Çu vµo hoÆc PP§V ph¶i ®Æt c¸c khi cô ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ. ë §V hoÆc PP§V cã dßng ®iÖn ®Õn 25A kh«ng cÇn ®Æt c¸c khÝ cô ®iÒu khiÓn. Khi nh¸nh rÏ tõ ®|êng d©y trªn kh«ng (§DK) vµo nhµ cã ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cã dßng ®iÖn ®Õn 25A khi kh«ng ph¶i ®Æt §V hoÆc PP§V n÷a. Cho phÐp kh«ng ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cho ®Çu vµo cña ®|êng d©y vµo nhµ khi ë ®iÓm b¾t ®Çu rÏ nh¸nh ®· ®|îc b¶o vÖ hoÆc khi §V hay PP§V ®· ®|îc cÊp ®iÖn b»ng ®|êng d©y riªng. Trªn mçi ®|êng d©y ra cña b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn, nÕu ®Æt khÝ cô b¶o vÖ cã thÓ ®Æt mét khÝ cô b¶o vÖ ®iÒu khiÓn chung cho mét sè ®|êng d©y ra. Khi phèi hîp chung §V víi b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn, cho phÐp kh«ng ®Æt khÝ cô b¶o vÖ ®Çu vµo cña ®|êng d©y vµo nhµ nÕu khÝ cô b¶o vÖ ®ã ®· ®Æt trªn ®o¹n ®Çu cña ®|êng rÏ nh¸nh. 3.5. Ph¶i ®Æt khÝ cô ®iÒu khiÓn ë ®Çu vµo cña ®|êng d©y cÊp ®iÖn cho c¸c cöa hµng, c¸c xÝ nghiÖp dÞch vô phôc vô ®êi sèng vµ sinh ho¹t, c¸c phßng hµnh chÝnh…. còng nh| c¸c phßng cña c¸c hé tiªu thô, ®Æc biÖt lµ c¸c phßng giao dÞch cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp mÆc dÇu ë ®µu ®|êng d©y hoÆc trªn nh¸nh rÏ tõ ®|êng d©y cung cÊp ®Æt khÝ cô ®iÒu khiÓn.
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 3.6. Khi bè trÝ khÝ cô b¶o vÖ, ngoµi c¸c yªu cÇu vÒ dßng ®iÖn, cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: a) Trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng, t¹i c¸c b¶ng (tñ, hép) ®iÖn ph©n phèi vµ b¶ng (tñ, hép) ®iÖn nhãm chØ ®Æt m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p vµ cÇu ch¶y t¹i d©y pha cña l|íi ®iÖn. b) Khi ë gian cÇu thang c¸ch b¶ng ®iÖn trôc ®øng cña khu vùc cÇu thang kh«ng qu¸ 3m vµ khi b¶ng ®iÖn nµy cã cïng chøc n¨ng víi b¶ng (hép) ®iÖn c¨n hé vµ b¶ng (hép) ®iÖn tÇng th× kh«ng yªu cÇu ®Æt b¶ng (hép) ®iÖn tÇng riªng n÷a. 3.7. C¸c §V, PP§V, PPC ph¶i ®Æt ë phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn hoÆc ®Æt trong c¸c tñ (hép) ®iÖn hoÆc héc t|êng cã khãa. ë nh÷ng n¬i dÔ bÞ ngËp n|íc, §V vµ PPC ph¶i ®|îc ®Æt cao h¬n møc n|íc ngËp cao nhÊt th|êng x¶y ra. Víi nhµ kh«ng cã gian cÇu thang, cho phÐp ®Æt §V trªn t|êng phÝa ngoµi nhµ nh|ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch ®¸ng vµ kh«ng ¶nh h|ëng tíi kÕt cÊu vµ mü quan cña nhµ. Cho phÐp ®Æt §V, PP§V vµ PPC trong c¸c phßng kh¸c, c¸c tÇng hÇm kh« r¸o, hoÆc trong tÇng kü thuËt khi ng|êi qu¶n lý tíi ®|îc dÔ dµng; hoÆc trong c¸c phßng riªng cña c«ng tr×nh cã t|êng kh«ng ch¸y víi ®é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. 3.8. Khi ®Æt §V, PP§V vµ PPC, c¸c b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi ®iÖn vµ c¸c b¶ng (hép) ®iÖn nhãm, ngoµi phßng ®Æt b¶ng ®iÖn cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: a) Ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ë chç thuËn tiÖn vµ dÔ tíi ®Ó thao t¸c, söa ch÷a, vÝ dô gian cÇu thang, tÇng hÇm kh« r¸o… b) Ph¶i ®Æt c¸c khÝ cô ®iÖn trong tñ (hép) b»ng kim lo¹i hoÆc c¸c héc t|êng, cöa cã khãa, tay ®iÒu khiÓn c¸c khÝ cô nµy kh«ng ®|îc thß ra ngoµi hoÆc nÕu cã thß ra ngoµi th× ph¶i th¸o ra ®|îc sau khi vËn hµnh. 3.9. CÊm ®Æt b¶ng (hép, tñ) ®iÖn ë d|íi hoÆc trong nhµ xÝ t¾m, phßng t¾m, nhµ bÕp, chç röa ch©n tay, phßng giÆt, phßng cã hãa chÊt…. C¸c ®|êng èng n|íc, èng th«ng giã, èng h¬i nãng vµ c¸c lo¹i hép kü thuËt kh¸c khi ®i qua phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn, kh«ng ®|îc bè trÝ c¸c n¾p ®Ëy, van, mÆt bÝch cöa th¨m dß, vßi, trong phßng ®ã trõ tr|êng hîp chÝnh phßng ®ã cÇn tíi. CÊm ®Æt c¸c èng khÝ ®èt, èng dÉn chÊt ch¸y, ®i qua phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn. Phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn ph¶i cã cöa më ra phÝa ngoµi vµ ph¶i cã khãa. 3.10. Phßng ®Æt §V, PP§V, PPC b¶ng (tñ, hép) ph©n phèi ®iÖn ph¶i ®|îc th«ng giã tù nhiªn vµ chiÕu s¸ng ®iÖn. 4. L|íi ®iÖn trong nhµ. 4.1. L|íi ®iÖn trong nhµ ph¶i thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu sau: a) ThiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nha (nh|ng vÉn trong cïng mét nhµ) cho phÐp ®|îc cÊp ®iÖn b»ng mét nh¸nh rÏ riªng nèi vµo ®|êng d©y cung cÊp chung hoÆc b»ng mét ®|êng d©y riªng tõ §V, PPC hoÆc PPP (ph©n phèi phô).. §|îc phÐp cÊp ®iÖn cho c¸c phßng kh«ng dïng ®Ó ë trong nhµ ë vµ c¸c c¨n hé cña nhµ ®ã b»ng ®|êng d©y cung cÊp chung víi ®iÒu kiÖn t¹i n¬i rÏ nh¸nh ph¶i cã khÝ cô ®ãng c¾t riªng nh|ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l|îng ®iÖn ¸p. b) Mét ®|êng d©y ®|îc phÐp cÊp ®iÖn cho mét sè ®o¹n ®øng. Riªng víi nhµ á trªn 5 tÇng, mçi ®o¹n ®øng ph¶i ®Æt khÝ cô ®ãng c¾t riªng t¹i chç rÏ nh¸nh.
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 c) ChiÕu s¸ng cÇu thang, lèi ®i chung, hµnh lang vµ nh÷ng phßng kh¸c ngoµi ph¹m vi c¨n hé cña nhµ ë, ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn b»ng c¸c ®|êng d©y riªng tõ PPC. CÊm lÊy ®iÖn cho c¸c khu vùc trªn tõ BCH. 4.2. §|êng d©y nhãm chiÕu sµng trong nhµ ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch¶y hoÆc m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p víi dßng ®iÖn lµm viÖc kh«ng lín h¬n 25A. §|êng d©y nhãm cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn phßng khÝ cã c«ng suÊt mçi bãng 125W vµ lín h¬n, c¸c bßng ®Õn nung s¸ng cã c«ng suÊt mçi bãng 500W vµ lín h¬n, ®|îc phÐp b¶o vÖ b»ng cÇu ch¶y hoÆc m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p víi dßng ®iÖn ®Õn 63A. 4.3. ë mçi pha cña ®|êng d©y nhãm trong nhµ kh«ng ®|îc m¾c qu¸ 20 bãng ®Ìn nung s¸ng, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, ®Ìn n¸t t¬ ri, kÓ c¸c c¸c æ c¾m ®iÖn. Víi c¸c ®|êng d©y nhãm c¸p ®iÖn cho c¸c ®Ìn kiÓu c¸c-ni, trÇn s¸ng, m¶ng s¸ng…, còng nh| cho c¸c ®Ìn l¾p bãng huúnh quang, cho phÐp ®Êu vµo mét pha ®Õn 50 bãng ®Ìn, víi ®|êng d©y cÊp ®iÖn cho ®Ìn chïm th× sè bãng ®Ìn trªn mét pha kh«ng h¹n chÕ. Cho phÐp ®Êu vµo mçi pha ë c¸c ®|êng d©y nhãm chiÕu s¸ng cÇu thang, hµnh lang, chiÕu nghØ, tÇng kü thuËt, tÇng gi¸p m¸i… ®Õn 60 bãng nung s¸ng, mçi bãng cã c«ng suÊt 60W. Víi bãng ®Ìn cã c«ng suÊt 10KW vµ lín h¬n, cho phÐp ®Êu vµo mçi pha kh«ng qu¸ mét ®Ìn. 4.4. §o¹n ®øng cÊp ®iÖn cho c¨n hé ph¶i ®Æt däc theo gian cÇu thang vµ kh«ng ®|îc ®i qua c¸c phßng. Cho phÐp ®Æt ®|êng d©y cÊp ®iÖn cho c¨n hä cïng víi ®|êng d©y chiÕu s¸ng lµm viÖc cña gian cÇu thang hµnh lang vµ c¸c khu vùc chung kh¸c cña nhµ trong r·nh chung, èng (hép) luån d©y chung vv… b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 4.5. Tõ b¶ng ®iÖn tÇng dÉn tíi BCH ph¶i ®Æt trong c¸c r·nh riªng, èng (hép) luån d©y riªng. Cho phÐp c¸c ®|êng cung cÊp cho c¨n hé vµ ®|êng d©y chiÕu s¸ng lµm viÖc cña gian cÇu thang, hµnh lang vµ c¸c khu vùc chung kh¸c cña nhµ b»ng mét d©y trung tÝnh nh|ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh ë ®iÓm 4.11. 4.6. Trong c¨n hé nhµ ë nªn ®Æt hai ®|êng d©y nhãm mét pha ®éc lËp víi nhau: Mét ®|êng d©y cho ®Ìn chiÕu s¸ng chung, mét ®|êng cho c¸c dông cô ®iÖn dïng cho sinh ho¹t qua c¸c æ c¾m ®iÖn. §|îc phÐp cÊp ®iÖn cho ®Ìn vµ c¸c æ c¾m ®iÖn b»ng mét ®|êng d©y nhãm chung. 4.7. Trong c¸c xÝ nghiÖp th|¬ng nghiÖp vµ phôc vô ®êi sèng sinh ho¹t c«ng céng (cöa hµng, trung t©m th|¬ng nghiÖp, nhµ hµng…. c¸c ®éng c¬ ®iÖn cña c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ còng nh| c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh cã c«ng suÊt kh«ng lín (®Õn 3KW) cho phÐp ®|îc cÊp ®iÖn b»ng mét ®|êng d©y nhãm chung nh|ng sè ®éng c¬ kh«ng ®|îc lín qu¸ 4. 4.8. Trong c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm, kh«ng ®Æt thiÕt bÞ s|ëi, c¸c phßng ®Æt m¸y th«ng giã, tr¹m b¬m n|íc, c¸c phßng Èm |ít vµ ®Æc biÖt Èm |ít, d©y dÉn ph¶i ®Æt hë. Trong c¸c phßng vÖ sinh xÝ t¾m, d©y dÉn nªn ®Æt hë vµ ph¶i dïng lo¹i cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn. CÊm ®Æt d©y dÉn cã vá b¶o vÖ trong èng thÐp hoÆc trong hép kim lo¹i.
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 Trong nhµ trÎ, phßng chÕ biÕn vµ gia c«ng thøc ¨n, còng nh| c¸c phßng cã yªu cÇu vÒ vÖ sinh hoÆc v« trïng nh| khèi phßng næ, phßng ®iÒu chÕ huyÕt thanh… ®|êng d©y ph¶i ®Æt kÝn. (NgÇm t|êng, d|íi líp v÷a tr¸t, trong èng, trong hép…). 4.9. Khi l|íi ®iÖn ®Æt trong trÇn treo kh«ng ®i l¹i ®|îc coi nh| l|íi ®iÖn kÝn vµ ph¶i thùc hiÖn nh| sau: - Víi trÇn nhµ b»ng vËt liÖu ch¸y, luån trong èng (hép) b»ng kim lo¹i. - Víi trÇn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y, luån trong (hép) b»ng chÊt dÎo hoÆc dïng c¸p ®iÖn vµ d©y dÉn cã b¶o vÖ víi vá b»ng vËt liÖu khã ch¸y. Khi ®ã cÇn ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thay thÕ söa ch÷a d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn. 4.10. MÆt c¾t ruét d©y dÉn cña tõng ®o¹n thuéc l|íi ®iÖn nhµ ë kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng 4. Chó thÝch: Víi l|íi ®iÖn 3 pha 4 d©y, khi mÆt c¾t d©y pha ®Õn 16mm2 (®ång) vµ 25mm2 (nh«m) th× d©y trung tÝnh cña ®o¹n ®øng ph¶i cã mÆt c¾t b»ng mÆt c¾t d©y pha. NÕu mÆt c¾t d©y pha lín h¬n c¸c trÞ sè trªn th× mÆt c¾t d©y trung tÝnh kh«ng ®|îc nhá qu¸ 50% mÆt c¾t pha d©y pha. B¶ng 4 MÆt c¾t nhá nhÊt cña ruét Tªn ®|êng d©y d©y dÉn (mm2) §ång Nh«m - §|êng d©y nhãm cña l|íi ®iÖn chiÕu sang, khi kh«ng cã æ c¾m 1,5 2,5 ®iÖn. 2,5 4 - §|êng d©y nhãm cña l|íi ®iÖn chiÕu s¸ng cã æ c¾m ®iÖn; l|íi ®iÖn ®éng lùc l|íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c æ c¾m ®iÖn. 4 6 - §|êng d©y tíi BCH vµ ®ång hå ®Õm ®iÖn cho mçi c¨n hé 6 10 - §o¹n ®øng trong gian cÇu thang cÊp ®iÖn cho c¸c c¨n hé thuéc khu vùc chung gian cÇu thang 4.11. Khi ®Æt ®|êng d©y dÉn cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ®Æt ®|êng d©y dÉn trong nhµ vµ ë c«ng tr×nh c«ng céng TCXD 25 : 1991 vµ quy ph¹m trang bÞ ®iÖn QT§ 11 TCXD 18 : 1984. 5. §Æt ®Ìn ®iÖn. 5.1. §iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Òn ®iÖn chiÕu s¸ng chung kh«ng ®|îc qu¸ 380/220V l|íi ®iÖn xoay chiÒu cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp vµ kh«ng qu¸ 220V víi l|íi ®iÖn xoay chiÒu trung tÝnh c¸ch ly vµ ®iÖn mét chiÒu. CÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn th«ng th|êng ph¶i dïng ®iÖn ¸p pha kh«ng qu¸ 220V. Víi n¬i Ýt nguy hiÓm cho phÐp dïng ®iÖn ¸p nèi trªn khi ®Ìn ®Æt cè ®Þnh vµ kh«ng phô thuéc ®é cao ®Æt ®Ìn. 5.2. Trong c¸c phßng nguy hiÓm vµ rÊt nguy hiÓm, khi dïng ®Ìn ®iÖn ®Ó chiÕu s¸ng víi bãng ®Ìn nung s¸ng, bãng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, bßng ®Ìn ha-l«-gien, kim lo¹i vµ bãng ®Ìn natri nÕu ®é cao ®Æt ®Ìn so víi mÆt sµn hoÆc mÆt b»ng lµm viÖc nhá h¬n 2,5m, ph¶i cã c¸c cÊu t¹o tr¸nh ch¹m ph¶i bãng ®Ìn khi kh«ng dïng c¸c dông cô ®å nghÒ ®Ó th¸o më ®Ìn. D©y ®iÖn ®|a vµo ®Ìn ph¶i luån trong èng b»ng kim lo¹i vµ
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 ph¶i dïng c¸p cã vá b¶o vÖ: hoÆc c¸p ®iÖn cho bãng nung s¸ng cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 42V. C¸c yªu cÇu trªn kh«ng ¸p dông ®èi víi ®Ìn ®Æt trong c¸c phßng ®Æt ®iÖn còng nh| víi ®Ìn ®Æt ë nh÷ng n¬i chØ cã nh©n viªn chuyªn m«n vÒ ®iÖn sö dông. Cho phÐp ®Æt ®Ìn huúnh quang víi ®iÖn ¸p 127-220V ë ®é cao so víi mÆt sµn nhá qu¸ 2,5m khi ngÉu nhiªn kh«ng thÓ ch¹m ph¶i c¸c phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn. 5.3. §Ìn chiÕu s¸ng côc bé bãng nung s¸ng ®Æt cè ®Þnh trong c¸c phßng Ýt nguy hiÓm ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 220V; trong c¸c phßng nguy hiÓm vµ rÊt nguy hiÓm kh«ng qu¸ 42V. Khi nh÷ng ®Ìn nµy cã cÊu t¹o ®Æc biÖt vµ lµ mét bé phËn cña hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè ®|îc cÊp ®iÖn tõ mét nguån ®iÖn ®éc lËp vµ ®|îc ®Æt trong c¸c phßng nguy hiÓm (nh|ng kh«ng rÊt nguy hiÓm) cho phÐp dïng víi ®iÖn ¸p ®Õn 220V. 5.4. Cho phÐp dïng ®Ìn huúnh quang ®iÖn ¸p 127-220V ®Ó chiÕu s¸ng côc bé khi ngÉu nhiªn kh«ng thÓ ch¹m ph¶i c¸c phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn. ChØ cho phÐp dïng ®Ìn huúnh quang cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó chiÕu s¸ng côc bé trong c¸c phßng Èm, rÊt Èm nãng vµ cã mèi tr|êng ho¹t tÝnh. 5.5. §iÖn ¸p cung cÊp cho c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé di ®éng quy ®Þnh nh| sau: a) Víi c¸c lo¹i ®Ìn cÇm tay, cÊm dïng ®iÖn ¸p cao h¬n h¬n 42V trong c¸c phßng nguy hiÓm vµ rÊt nguy hiÓm. Khi ng|êi lµm viÖc trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt bÊt lîi, nh| chç lµm viÖc chÊt chéi dÔ bÞ ch¹m vµo nh÷ng bÒ mÆt kim lo¹i lín cã nèi ®Êt… ph¶i dïng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 12V. b) Víi c¸c ®Ìn di ®éng cã mãc treo, ®Ìn ®Ó bµn, ®Ó trªn sµn nhµ… ®|îc phÐp dïng ®iÖn ¸p b»ng ®iÖn ¸p cña ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé ®Æt cè ®Þnh (®iÒu 5-3). 5.6. Trong c¸c phßng nguy hiÓm vµ rÊt nguy hiÓm, nh÷ng ®Ìn dïng víi nh÷ng ®iÖn ¸p kh¸c nhau ph¶i cã c¸c ký hiÖu hoÆc h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó dÔ ph©n biÖt. 5.7. ë c¸c phßng vÖ sinh xÝ t¾m cña c¨n hé nªn ®Æt c¸c ®Ìn t|êng phÝa trªn cöa ®i. Trong phßng t¾m cña c¸c nhµ nghØ kh¸c s¹n… ph¶i ®Æt ®Ìn trªn g|¬ng soi vµ ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë ®iÒu 5-10. 5.8. Trong c¸c phßng ë cña nhµ c¨n hé, nhµ cã s©n v|ên, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, còng nh| ë mét sè phßng cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã diÖn tÝch sµn lín h¬n 18m nªn ®Æt nhiÒu bãng vµ bËt t¾t ®|îc tõng côm hoÆc tõng bãng mét. 5.9. ë c¸c lèi chÝnh vµo nhµ, ph¶i ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng nh»m ®¶m b¶o ®é räi quy ®Þnh trªn s©n b·i, lèi ®i vµ trªn c¸c bËc thang dÉn vµo nhµ theo tiªu chuÈn chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông TCXD 16 : 1986. 5.10. ë c¸c phßng t¾m, phßng t¾m h|¬ng sen, phßng vÖ sinh cña nhµ ë, ph¶i dïng c¸c lo¹i ®Ìn mµ phÇn vá ngoµi b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn. Khi ®Ìn nung s¸ng ®Æt trong c¸c phßng nµy ë ®é cao tõ 2,5m trë xuèng ph¶i dïng lo¹i cã ®ui ®Æt s©u trong ®Ìn vµ ph¶i cã cÊu t¹o riªng ®Ó t¨ng c|êng an toµn cho ng|êi sö dông. Trong c¸c phßng nãi trªn, kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®Æt ®Ìn huúnh quang kiÓu chèng Èm |ít, nÕu ng|êi dïng kh«ng ngÉu nhiªn ch¹m ph¶i c¸c phÇn mang ®iÖn cña ®Ìn. 5.11. C¸c cÊu kiÖn, phô tïng cña ®Ìn nung s¸ng ph¶i ®|îc lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y. Cho phÐp dïng c¸c vËt liÖu dÔ ch¸y lµm cÊu kiÖn ®ì ®Ìn nh|ng ph¶i ®Æt xa nguån s¸ng. C¸c bé phËn ®Ó ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ cña ®Ìn lo¹i hë ®|îc phÐp ®¶m b¶o nhiÖt v¶i, lôa, m©y tre, chÊt dÎo hoÆc c¸c vËt liÖu t|¬ng tù nh|ng ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt l|îng do ®Ìn táa ra kh«ng lµm t¨ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ xung quanh ®Õn 500C.
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 §èi víi ®Ìn huúnh quang, cho phÐp dïng nh÷ng cÊu kiÖn phô tïng vËt liÖu dÔ ch¸y nh|ng ph¶i ®Æt xa nguån s¸ng Ýt nhÊt lµ 15mm. 5.12. Mãc treo ®Ìn ®Æt ë trÇn nhµ ph¶i ®|îc c¸ch ®iÖn b»ng èng nhùa, ghen nhùa hoÆc b»ng c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn t|¬ng tù. Yªu cÇu nµy kh«ng ®Ò ra khi mãc b¾t vµo trÇn gç hoÆc khi mèc cã yªu cÇu nèi kh«ng. Mãc treo ®Ìn trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trõ tr|êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã kÝch th|íc sau ®©y: §|êng kÝnh bªn ngoµi cña nöa vßng mãc lµ 35mm. Kho¶ng c¸ch tõ trÇn nhµ ®Õn chç b¾t ®Çu mãc lµ 2mm. Mãc ®|îc lµm b»ng thÐp trßn ®|êng kÝnh 6mm. 5.13. KÕt cÊu ®Ó treo ®Ìn ph¶i chÞu t¶i träng gÊp 5 lÇn khèi l|îng ®Ìn trong 10 phót mµ kh«ng bÞ háng vµ biÕn d¹ng. Víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, trõ c¸c tr|êng hîp ®Æc biÖt ph¶i tÝnh khèi l|îng ®Ìn lµ 15kg. 5.14. Trong c¸c nhµ ë, nªn ®Æt hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng cÇu thang ®iÒu khiÓn b»ng c«ng t¾c tù ®éng cã duy tr× thêi gian ®ñ ®Ó ng|êi ®i lªn ®Õn tÇng trªn. ChiÕu s¸ng c¸c cÇu thang tÇng mét, c¸c tiÓu s¶nh, vµ c¸c lèi vµo nhµ, c¸c cæng vµo nhµ ph¶i ®|îc duy tr× suèt ®ªm kh«ng phô thuéc vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng cÇu thang ë t©ng ®ang sö dông. 5.15. GiÕng thang m¸y còng nh| phãng m¸y, phßng trªn giÕng thang m¸y vµ sµn tr|íc c¸c cöa vµo thang m¸y, lèi ®i vµo hµnh lang dÉn tíi thang m¸y, tíi phßng trªn giÕng thang m¸y vµ tíi ®¸y thang m¸y ph¶i ®Æt c¸c ®Ìn cã bãng nung s¸ng liÖu bao che t|¬ng tù, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt c¸c ®Ìn nãi trªn bªn ngoµi giÕng cã chiÕu s¸ng nh©n t¹o b¶o ®¶m ®|îc ®é räi cÇn thiÕt cho bªn trong giÕng thang m¸y. 5.16. C¸c ®Ìn ®iÖn vµ phô tóng cña chóng ph¶i ®Æt sao cho cã thÓ b¶o d|ìng dÔ dµng vµ an toµn b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn vµ biÖn ph¸p kü thuËt th«ng th|êng. Khi yªu cÇu nµy kh«ng thùc hiÖn ®|îc, ph¶i dù kiÕn nh÷ng thiÕt bÞ riªng nh| thang gÊp, chßi di ®éng… ChØ cho phÐp dïng nh÷ng thang th«ng th|êng khi ®Ìn ®Æt c¸ch sµn kh«ng qu¸ 5m. 6. §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ. 6.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt trong nhµ ph¶i ®|îc chän phï hîp víi ®iÖn ¸p cña m¹ng l|íi ®iÖn cung cÊp, tÝnh chÊt m«i tr|êng vµ yªu cÇu sö dông. 6.2. Trong mçi phßng ë cña nhµ ë c¨n hé, nhµ ë cã s©n v|ên, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, phßng lµm viÖc vv …. ph¶i ®Æt Ýt nhÊt mét æ c¾m ®iÖn. 6.3. Trong bÕp hoÆc trong phßng ¨n cña nhµ c¨n hé, nhµ cã s©n v|ên, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, ký tóc x¸, ph¶i ®Æt Ýt nhÊt mét æ c¾m ®iÖn 10A. 6.4. CÊm ®Æt æ c¾m ®iÖn trong c¸c phßng vÖ sinh, xÝ t¾m. Riªng trong c¸c phßng t¾m cña nhµ ë c¨n hé, nhµ ë cã s©n v|ên nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, nhµ nghØ vv…. cho phÐp ®Æt æ c¾m ®iÖn nh|ng æ c¾m ®iÖn nµy ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn qua m¸y biÕn ¸p c¸ch ly. 6.5. Trong c¸c tr|êng häc phæ th«ng c¬ së, tr|êng mÉu gi¸o, nhµ trÎ vµ c¸c n¬i dµnh cho thiÕu nhi sö dông, æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt cao c¸ch sµn 1,7m. Trong c¸c phßng cña nhµ ë c¸c lo¹i, æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt cao c¸ch sµn 1,5m. Trong c¸c phßng c¶u c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, æ c¾m ®iÖn ®Æt cao c¸ch sµn tõ 0,4 ®Õn 0,5m tuú thuéc c¸c yªu cÇu kü thÞ©t, yªu cÇu sö dông vµ bè trÝ néi thÊt… 6.6. Trong c¸c cöa hµng, nhµ hµng, xÝ nghiÖp dÞch vô th|¬ng nghiÖp vµ c«ng céng c¸c c«ng t¾c ®Ìn chiÕu s¸ng lµm viÖc, chiÕu s¸ng sù cè vµ ph©n t¸n ng|êi trong c¸c gian
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 hµng, phßng ¨n… vµ ë c¸c phßng ®«ng ng|êi ph¶i ®Æt ë c¸c n¬i chØ cã ng|êi qu¶n lý tíi ®|îc. 6.7. C«ng t¾c ®Ìn ph¶i ®Æt ë t|êng, gÇn cöa ra vµo (phÝa tay n¾m cña c¸nh cöa) ë ®é cao c¸ch sµn 1,5m. Trong c¸c tr|êng häc phæ th«ng c¬ së, tr|êng mÉu gi¸o, nhµ trÎ, v|ên trÎ vµ c¸c n¬i dµnh cho thiÕu nhi sö dông, c«ng t¾c ®Ìn ph¶i ®Æt c¸ch sµn 1,7m. 6.8. Trong nhµ ë c¨n hé, nhµ ë cã s©n v|ên, nhµ ë kiÓu kh¸ch s¹n, còng nh| trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cho phÐp dïng chu«ng ®iÖn ¸p pha 220V nh|ng ph¶i phï hîp víi m«i tr|êng x©y dùng. 6.9. §éng c¬ ®iÖn dïng chung cho c¸c nhµ ë c¸c lo¹i vµ c«ng tr×nh c«ng céng (b¬m n|íc, qu¹t th«ng giã, thang m¸y…) vµ c¸c khÝ cô b¶o vÖ ®iÒu khiÓn cña chung, ph¶i bè trÝ ë n¬i chØ cã ng|êi qu¶n lý tíi ®|îc. Cßn c¸c nót bÊm ®iÒu khiÓn thang m¸y, ®iÒu khiÓn c¸c hÖ thèng ch÷a ch¸y, th«ng giã, b¬m n|íc… ph¶i ®Æt ë chç vËn hµnh thuËn tiÖn vµ ph¶i cã nh·n ghi ®Ó dÔ ph©n biÖt. 6.10. Mét ®|êng d©y chØ cÊp ®iÖn cho kh«ng qu¸ 4 th¸ng m¸y ®Æt ë c¸c gian cÇu thang kh¸c nhau. Khi mét gian cÇu thang cã tõ 2 thang m¸y trë lªn vµ cã cïng tÝnh chÊt sö dông, ph¶i cÊp ®iÖn tõ nh÷ng ®|êng d©y kh¸c nhau trùc tiÕp tõ PP§V hoÆc PPC, Khi ®ã sè thang m¸y ®Çu vµo mçi ®|êng d©y kh«ng h¹n chÕ. 6.11. M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn cña m¸y b¬m n|íc vµo bÓ chøa (thïng chøa) nªn cã thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh møc n|íc. §iÖn ¸p cña m¹ch c¶m biÕn do møc n|íc ë bÓ chøa (thïng chøa) kh«ng ®|îc qu¸ 42V. 6.12. §éng c¬ ®iÖn cña b¬m ch÷a ch¸y ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn theo ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn (phô lôc 2). Khi kh«ng cã ®éng c¬ ®iÖn dù phßng, ®éng c¬ ®iÖn cña m¸y b¬m ch÷a ch¸y lµm viÖc ph¶i ®|îc cÊp ®iÖn b»ng 2 ®|êng d©y, mét trong hai ®|êng d©y nµy ph¶i nèi trùc tiÕp víi b¶ng ph©n phèi ®iÖn cña TBA, PP§V hoÆc PPC. ViÖc chuyÓn m¹ch tõ ®|êng d©y nµy sang ®|êng d©y kh¸c cã thÓ thùc hiÖn b»ng tay hoÆc tù ®éng. 6.13. ë mçi häng ch÷a ch¸y, ph¶i ®Æt nót bÊm ®ãng ®iÖn cho b¬m n|íc ch÷a ch¸y. Trªn ®|êng èng n|íc ch÷a ch¸y nÕu kh«ng cã nh¸nh tíi hang cÊp n|íc ph¶i ®Æt r¬ le dßng n|íc hoÆc r¬ le ¸p lùc ®Ó tù ®éng ®ãng ®iÖn cho b¬m n|íc ch÷a ch¸y khi më mét trong nh÷ng hang ch÷a ch¸y ®ã. Khi ®iÒu khiÓn tõ xa b¬m n|íc ch÷a ch¸y, t¹i n¬i ®iÒu khiÓn chØ ®Æt hép nót bËt ®ãng ®iÖn, cßn t¹i n¬i ®Æt m¸y b¬m ph¶i ®Æt c¶ hép nót bÊm ®ãng vµ c¾t ®iÖn 6.14. Cho phÐp ®Æt ®éng c¬ ®iÖn ë tÇng gi¸p m¸i nh|ng kh«ng ®|îc ®Æt trªn c¸c phßng ë, phßng lµm viÖc vµ ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn møc ån cho phÐp trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng TCXD 175 : 1990. 6.15. §éng c¬ ®iÖn ®Æt trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i dïng kiÓu kÝn. §éng c¬ ®iÖn kiÓu hë vµ kiÓu b¶o vÖ chØ cho phÐp ®Æt ë gian riªng, cã t|êng, trÇn vµ sµn nhµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, bè trÝ c¸ch c¸c bé phËn ch¸y ®|îc c¶u nhµ Ýt nhÊt lµ 0,5m. 6.16. Ph¶i bè trÝ c¸c khÝ cô ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn ë gÇn ®éng c¬ ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o s÷a ch÷a ®éng c¬ ®|îc an toµn. 7. §Æt ®ång hå ®Õm ®iÖn. 7.1. Mçi c¨n hé nhµ ë ®Æt ph¶i ®Æt mét ®ång hå ®Õm ®iÖn mét pha tõ 5 ®Õn 20A.
 12. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 Víi c¨n hé cã yªu cÇu ®Æc biÖt hoÆc cã t¶i lín h¬n 20A cho phÐp ®Æt mét ®ång hß ®Õm ®iÖn 3 pha hoÆc mét sè ®ång hå ®Õm ®iÖn mét pha. 7.2. Trong c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cã nh÷ng hé tiªu thô ®iÖn kh«ng cïng mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh, ph¶i ®Æt riªng mçi hé mét ®ång hå ®Õm ®iÖn. 7.3. §ång hå ®Õm ®iÖn dïng chung cho nhµ ë chiÕu s¸ng gian cÇu thang, hµnh lang, hoÆc c¸c m¸y b¬m n|íc chung cho toµn nhµ… ph¶i ®Æt trong tñ b¶ng cña §V, PP§V hoÆc PPC nh|ng ph¶i ®¶m b¶o kiÓm tra vµ chi chØ sè ®iÖn ®|îc dÔ dµng. 7.4. Khi cÊp ®iÖn cho c¸c c«ng tr×nh ch÷a ch¸y lÊy tõ b¶ng (tñ) ®iÖn ®éc lËp, th× t¹i b¶ng (tñ) ®iÖn nµy ph¶i ®Æt ®ång hå ®Õm ®iÖn riªng ®Ó tÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô. 7.5. Khi TBA x©y dùng trong hoÆc kÒ s¸t nhµ vµ c«ng tr×nh, vµ c«ng suÊt cña tr¹m hoµn toµn dïng cho nhµ nµy nÕu kh«ng trë ng¹i cho viÖc thanh to¸n tiÒn ®iÖn còng nh| viÖc ghi chØ sè ®iÖn th× cho phÐp ®Æt ®ång hå ®Õm ®iÖn ë ®Çu vµo cña m¸y biÕn ¸p t¹i b¶ng (tñ) ®iÖn h¹ ¸p ®ång thêi dïng chung lµm PP§V cña nhµ. PP§V vµ c¸c ®ång hå ®Õm ®iÖn cho c¸c hé thuª nhµ kh¸c nhau trong cïng mét nhµ, cho phÐp ®Æt trong cïng mét phßng. 7.6. §ång hå ®Õm ®iÖn cña c¨n hé ph¶i ®Æt chung víi c¸c khÝ cô b¶o vÖ (cÇu ch¶y, m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p…) trong cïng mét hép (b¶ng) ®iÖn. 7.7. §ång hå ®Õm ®iÖn cña mçi c¨n hé ph¶i ®Æt ë BCH cña c¨n hé ®ã nÕu lµ nhµ mét c¨n hé; t¹i khu vùc cÇu thang, hµnh lang, ë b¶ng (hép) ®iÖn tÇng nÕu lµ nhµ nhiÒu c¨n hé. Khi ®ång hå ®Õm ®iÖn ®Æt t¹i c¸c khu vùc cÇu thang, hµnh lang… ph¶i ®Æt trong c¸c hép b»ng kim lo¹i dÇy Ýt nhÊt 1mm, ph¶i cã khãa vµ ph¶i cã cÊu t¹o chèng bÞ th¸o gì trém. Hép nµy ph¶i cã c¸c cöa sæ víi kÝch th|íc kho¶ng 1,5 x 4cm ®Ó ®äc c¸c chØ sè cña ®ång hå vµ ph¶i ghi tªn hé hoÆc tªn phßng sö dông. 7.8. Khi ®ång hå ®Õm ®iÖn ®Æt trong c¸c b»ng (hép) ®iÖn ph¶i bè trÝ ë ®é cao 1,5m tÝnh tõ tim b¶ng (hép) ®Õn mÆt sµn nhµ. Khi ®ång hå ®Õm ®iÖn ®Æt hë th× ph¶i bè trÝ ë ®é cao 1,5m tÝnh tõ hép ®Êu d©y cña ®ång hå ®Õm ®iÖn tíi mÆt sµn vµ ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ va ch¹m hoÆc bÞ th¸o gì trém. 7.9. Khi chän c¸c ®ång hå ®Õm ®iÖn ph¶i tÝnh tíi kh¶ n¨ng chÞu qu¸ t¶i cho phÐp cña nã. 7.10. Khi cô b¶o vÖ ph¶i bè trÝ sau ®ång hå ®Õm ®iÖn vµ ph¶i ®Æt cµng gÇn cµng tèt vµ kh«ng ®|îc xa qu¸ 10m tÝnh theo chiÒu dµi ®|êng d©y. Khi ®ång hå ®Õm ®iÖn cã mét sè ®|êng d©y ra ®· cã khÝ cô b¶o vÖ th× kh«ng cÇn ®Æt khÝ cô b¶o vÖ chung sau ®ång hå ®Õm ®iÖn n÷a. 7.11. §ång hå ®Õm ®iÖn ph¶i ®Æt ë chç kh« r¸o, kh«ng cã nhiÖt ®é cao, kh«ng bÞ h¾t m|a n¾ng vµ ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra söa ch÷a vµ ®äc chØ sè cña ®ång hå. 7.12. Tõ chç ®ãn ®iÖn vµo nhµ tíi ®ång hå ®Õm ®iÖn (con s¬n ®ãn ®iÖn, cét ®Çu nhµ…) ph¶i dïng c¸p bäc cao su, bäc chÊt dÎo, bäc ch×… hoÆc luån trong èng b»ng kim lo¹i (èng thÐp hoÆc èng b»ng t«n cuèn….). 7.13. ë ®Çu vµo nhµ, nÕu do yªu cÇu khai th¸c hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn, cho phÐp ®Æt ampemÐt vµ v«n mÐt cã chuyÓn m¹ch ®Ó kiÓm tra dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p mçi pha. 7.14. Trong c«ng tr×nh c«ng c«ng, víi ®|êng d©y cÊp ®iÖn cho phô t¶i chiÕu s¸ng vµ ®éng lùc ph¶i ®Æt cho mçi pha cña ®|êng d©y mét am pe mÐt khi phô t¶i chiÕu s¸ng lín h¬n 40% phô t¶i chung (chiÕu s¸ng vµ ®éng lùc). 8. Nèi ®Êt, nèi kh«ng.
 13. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 8.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®|îc nèi ®Êt, nèi kh«ng theo yªu cÇu quy ph¹m nèi ®Êt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn TCVN 4756 : 1989 vµ quy ph¹m trang bÞ ®iÖn QT§ 11 RCXD 18 : 1984. 8.2. Trong c¸c phßng ë, nhµ bÕp, nhµ t¾n, xÝ cña nhµ ë c¸c lo¹i, c¸c phßng ë cña kh¸ch s¹n, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nèi ®Êt vá kim lo¹i cña ®Ìn ®iÖn ®Æt cè ®Þnh cña ®å dïng ®iÖn cÇm tay (bµn lµ, Êm ®un n|íc, m¸y hót bôi…) vµ di ®éng (bÕp ®iÖn, m¸y kh©u ch¹y ®iÖn, b¬m n|íc…). Trong c¸c phßng nãi trªn chØ nèi ®Êt vµ kim lo¹i cña ®å dïng ®iÖn ®Æt cè ®Þnh còng nh| «ng kim lo¹i luån d©y ®iÖn dÉn tíi chóng. 8.3. Trong nhµ t¾m c«ng céng, buång t¾m c¸c lo¹i nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng, vá kim lo¹i cña bån t¾m ph¶i cã d©y kim lo¹i nèi víi «ng dÉn n|íc b»ng kim lo¹i. 8.4. Trong c¸c phßng cã trÇn treo, cã c¸c kÕt cÊu b»ng kim lo¹i ph¶i nèi kh«ng cã kim lo¹i c¸c ®Ìn ®iÖn treo hoÆc ®Æt ngÇm trong trÇn nhµ nµy. 8.5. Trong c¸c phßng lµm viÖc vµ phßng phôc vô kh¸c cña c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c phßng ë cña kh¸c s¹n, nhµ ë c¨n hå, ký tóc x¸, nhµ ë cã s©n v|ên… khi cã c¸c lß s|ëi b»ng h¬i n|íc nãng vµ cã c¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c th× ph¶i nèi kh«ng cho vá kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn di ®éng hoÆc cÇm tay. ë c¸c phßng nµy, khi sµn kh«ng dÉn ®iÖn vµ khi kh«ng cã c¸c ®|êng èng dÉn b»ng kim lo¹i, hÖ thèng s|ëi b»ng h¬i n|íc nãng vµ c¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c còng nh| khi ®Æt kÝn, kh«ng yªu cÇu nèi kh«ng vá kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng hoÆc cÇm tay. 8.6. §Ó nèi kh«ng vá kim lo¹i cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Ó dïng mét pha trong c¸c nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng cÇn ph¶i ®Æt c¸c d©y riªng theo ph|¬ng th¼ng ®øng ®i qua PPC, PPP, B§V vµ BCH. MÆt c¾t cña c¸c d©y dÉn nµy ph¶i b»ng mÆt c¾t ®iÖn (vÒ phÝa ®Çu vµo) vµ sµn khÝ cô ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ. (NÕu ®óng khÝ cô nµy). 8.7. CÊm sö dông lµm d©y nèi ®Êt hay nèi kh«ng vá kim lo¹i cña c¸c èng b»ng kim lo¹i máng cã nèi ghÐp b»ng gÊp mÐp, c¸c èng nèi b»ng kim lo¹i còng nh| vá ch× cña c¸p ®iÖn, c¸c ®|êng èng dÉn b»ng kim lo¹i (èng dÉn n|íc nhiªn liÖu, khÝ ®èt, h¬i n|íc nãng, c¸c èng th«ng giã, èng x¶…) lµm d©y nèi ®Êt hay nèi kh«ng.
 14. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 Phô lôc 1 Mét sè thuËt ng÷. 1. ThiÕt bÞ ®Çu vµo (§V) lµ tËp hîp cña c¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ vµ khÝ cô ®iÖn ®Æt ë ®Çu ®|êng d©y cung cÊp ®iÖn vµo nhµ hoÆc vµo mét phÇn nhµ. ThiÕt bÞ ph©n phèi ®Çu vµo (PP§V) lµ tËp hîp c¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ vµ khÝ cô ®Æt ë ®Çu ®|êng d©y cung cÊp ®iÖn vµo nhµ hoÆc vµo mét phÇn nhµ, còng nh| ®Æt ë ®Çu ®|êng d©y tõ §V ra. 2. B¶ng (hép, tñ) ph©n phèi chÝnh (PPC) lµ b¶ng (hép, tñ) dïng ®Ó cÊp ®iÖn n¨ng cho nhµ hoÆc phÇn nhµ. Cã thÓ dïng PP§V lµ b¶ng (hép, tñ) ®iÖn h¹ ¸p cña tr¹m PPC. 3. B¶ng (hép, tñ) ph©n phèi phô (PPP) lµ b¶ng (hép, tñ) ph©n phèi nhËn ®iÖn n¨ng tõ PPC hoÆc PP§V vµ ph©n phèi tíi c¸c b¶ng (hép, tñ) ®iÖn nhãm vµ c¸c ®iÖn ph©n phèi cña nhµ. 4. §iÓm ph©n phèi, b¶ng (hép, tñ) ®iÖn nhãm lµ c¸c ®iÓm (hép, tñ) ®iÖn cã ®Æt c¸c khÝ cô b¶o vÖ vµ chuyÓn ho¸n c¸c ®å dïng ®iÖn ®Æt riªng lÎ hoÆc tõng nhãm. (§éng c¬ ®iÖn, ®Ìn ®iÖn….). 5. B¶ng (hép) ®iÖn c¨n hé (BCH) lµ b¶ng (hép) ®iÖn nhãm ®Æt trong c¨n hé hoÆc t¹i gian cÇu thang hµnh lang mçi tÇng ®Ó ®Êu víi l|íi ®iÖn nhãm c¨n hé. 6. B¶ng (hép, tñ) ®iÖn tÇng (B§T) lµ b¶ng (hép, tñ) ®iÖn nhãm ®Æt ë mçi tÇng ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c BCH vµ ®Æt ë gian cÇu thang, hµnh lang mçi tÇng. Tr|êng hîp B§T chØ cã c¸c ®ång hå ®Õm ®iÖn vµ c¸c khÝ côc b¶o vÖ ®Æt ë ®|êng d©y ra cña c¸c ®ång hå nµy th× B§T cßn gäi lµ b¶ng (hép, tñ) ®ång hå ®Õm ®iÖn (B§H). 7. Phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn mµ phßng lµ cöa cã khãa, trong ®Æt §V, PP§V, PPP… vµ chØ cã ng|êi qu¶n lý tíi ®|îc. 8. L|íi ®iÖn cung cÊp lµ c¸c ®|êng d©y tõ hÖ thèng ph©n phèi cña TBA hoÆc c¸c nh¸nh rÏ tõ ®|êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn ®Õn PP§V còng nh| tõ PP§V tíi PPC, PPP vµ tíi ®iÓm ph©n phèi hoÆc c¸c b¶ng (hép, tñ) ®iÖn nhãm. 9. L|íi ®iÖn nhãm lµ c¸c ®|êng d©y cung cÊp cho c¸c ®Ìn, c¸c æ c¾m. 10. L|íi ®iÖn ph©n phèi lµ c¸c ®|êng d©y cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lùc. 11. §o¹n ®øng lµ lµ ®o¹n l|íi ®iÖn ®Æt th¼ng ®øng cung cÊp cho c¸c tÇng nhµ vµ ®Æt trong nhµ ®ã. 12. §|êng d©y ®Æt hë lµ ®|êng d©y ®Æt trªn mÆt t|êng, trÇn nhµ, theo dÇm, v× kÌo hoÆc c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ vµ c«ng tr×nh, hoÆc treo trªn cét… 13. §|êng d©y ®Æt kÝn lµ ®|êng d©y ®Æt bªn trong c¸c phÇn x©y dùng cña nhµ (trong t|êng, trÇn, sµn, d|íi líp v÷a tr¸t t|êng, tr¸t trÇn, d|íi líp l¸ng sµn, g¹ch l¸t sµn, hoÆc c¸c líp l¸t sµn b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c) còng nh| trong c¸c cÊu kiÖn x©y dùng cña sµn, trÇn nhµ hoÆc t|êng nhµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c) còng nh| trong cÊu kiÖn x©y dùng cña sµn, trÇn nhµ hoÆc t|êng nhµ. 14. HÖ sè yªu cÇu vÒ phô t¶i Kc lµ tû sè gi÷a c«ng suÊt tÝnh to¸n PM víi c«ng suÊt ®Æt cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn PH. PM Kc PH
 15. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 15. HÖ sè ®ång thêi vÒ phô t¶i K cùc ®¹i. K cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn lµ tû sè gi÷a tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n PM cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn víi tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n cùc ®¹i pmi cña c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn. PM K PM i Phô lôc 2 Ph©n lo¹i c¸c bé vµ thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn theo ®é tin c©y cung cÊp ®iÖn §é tin cËy cung Tªn hé vµ thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn cÊp ®iÖn Ghi chó I II III 1 2 3 4 5 I. Nhµ ë vµ ký tóc x¸ 1. Nhµ ë ®Õn 7 tÇng + 2. Nhµ ë trªn 7 tÇng + 3. C¸c ®éng c¬ ®iÖn b¬m ch÷a ch¸y vµ thang m¸y chiÕu s¸ng + sù cè vµ ph©n t¸n ng|êi trong nhµ ë vµ ký tóc x¸ trªn 7 tÇng C¸c thiÕt bÞ kh¸c + 4. Ký tóc x¸ víi sè ng|êi ®Õn 200 + Khi sè tÇng trªn 7 tÇng xem môc XIII 5. Ký tóc x¸ víi sè ng|êi trªn 200 + II. Kh¸ch s¹n vµ nhµ nghØ 1. Kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, m« ten, víi sè ng|êi ®Õn 200 + nt
 16. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 2. Kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, m« ten víi sè ng|êi trªn 200 + nt III. C¸c xÝ nghiÖp phôc vô sinh ho¹t ®êi sèng 1. Nhµ ¨n, nhµ hµng ¨n uèng gi¶i kh¸t, bar víi sè ngåi ®Õn 75 + chç. 2. Nhµ ¨n, nhµ hµng ¨n uèng gi¶i kh¸t, bar …víi sè ngåi ®Õn tõ + 75 chç ®Õn 800 chç 3. C¸c ®éng c¬ ®iÖn b¬m ch÷a ch¸y, chiÕu s¸ng sù cè vµ ph©n + t¸n ng|êi; hÖ thèng thiÕt bÞ phßng chøa ch¸y vµ tÝn hiÖu b¶o vÖ trong c¸c nhµ hµng, nhµ ¨n, bar… víi sè chç ngåi trªn 800 chç. C¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn kh¸c + IV. C¸c cöa hµng 1. C¸c ®éng c¬ ®iÖn b¬m ch÷a ch¸y chiÕu s¸ng sù cè vµ ph©n + t¸n ng|êi, hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ phßng ch÷a ch¸y vµ tÝn hiÖu b¶o vÖ trong c¸c cöa hµng víi c¸c gian b¸n b¸ch hãa diÖn tÝch tõ 1800m2 trë lªn C¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn kh¸c + 2. C¸c cöa hµng cã gian b¸n b¸ch hãa víi diÖn tÝch chung tõ + 220 ®Õn 1800m2 3. C¸c cöa hµng cã c¸c gian b¸n b¸ch hãa víi diÖn tÝch chung + nhá h¬n 220m2 4. C¸c trung t©m th|¬ng nghiÖp cã c¸c cöa hµng vµ c¸c hé bao + thuª kh¸c V. C¸c xÝ nghiÖp phô vô ®êi sèng 1. C¸c xÝ nghiÖp giÆt lµ nhuém + 2. Nhµ t¾m c¸c lo¹i + 3. Cöa hµng c¾t tãc, uèn tãc + 4.Nhµ vÖ sinh c«ng céng + 5. Cöa hµng söa ch÷a c¸c ®å dïng b»ng da, v¶i b¹t…. + 6. Cöa hµng söa ch÷a ®å ®iÖn, xe m¸y, xe ®¹p…. + 7. Cöa hµng söa ch÷a may v¸ quÇn ¸o + VI. BÖnh viÖn, phßng kh¸m bÖnh 1. C¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn trong phßng mæ, cÊp cøu, g©y mª, + håi søc, phßng ®ì ®Î, chiÕu s¸ng sù cè, ®éng c¬ ®iÖn m¸y ch÷a ch¸y, hÖ thèng cña thiÕt bÞ phßng ch÷a ch¸y. 1 2 3 4 5 2. Phßng bÖnh nh©n trõ phßng cÊp cøu + 3. Phßng cÊp cøu nhµ bÖnh nh©n + 4. C¸c thiÕt bÞ lµm l¹nh, kho l¹nh, tñ l¹nh trong c¸c khoa xÐt + nghiÖm d|îc häc, huyÕt häc, gi¶i phÉu bÖnh lý, nhµ ®Ó x¸c VII. Nhµ trÎ 1. Nhµ trÎ, v|ên trÎ, tr¹i thiÕu nhi + VIII. XÝ nghiÖp phôc vô giao th«ng
 17. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 1. Khu ®Ëu xe «t«, xe ®iÖn, xe ®iÖn b¸nh h¬i + 2. Nhµ ®Ó xe « t« víi sè xe ®Õn 50 + 3. Nhµ ®Ó xe víi sè xe trªn 50 + 4. Tr¹m tiÕp x¨ng, dÇu + IX. Tr|êng häc 1. Häc viÖn, tr|êng ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp, tr|êng + d¹y nghÒ 2. C¸c phßng l¹nh, kho l¹nh, tñ l¹nh + X. Trô së c¬ quan, nhµ c«ng céng, hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, kho tµng 1. ViÖn thiÕt kÕ, c¸c lo¹i b¶o tµng, triÓn l·m, trô së c¬ quan + hµnh chÝnh sù nghiÖp c¸c cÊp… 2. Trô së c¬ quan, v¨n phßng vµ yªu cÇu ®Æc biÖt + 3. Trô së vµ tr¹m phßng ch÷a ch¸y cña thµnh phè + XI. C¸c c«ng tr×nh v¨n hãa nghÖ thuËt 1. R¹p h¸t thiÕu nhi, cung v¨n hãa vµ nhµ v¨n hãa thiÕu nhi cã: - Gian kh¸n gi¶ ®Õn 800 chç ngåi + - ChiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi + - §éng c¬ ®iÖn m¸y b¬m ch÷a ch¸y, b¬m n|íc vµ hÖ thèng tù + ®éng b¸o ch¸y 2. R¹p thiÕu nhi, cung v¨n hãa vµ nhµ v¨n hãa thiÕu nhi cã gian kh¸c gi¶ trªn 800 chç ngåi - ChiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi + - §éng c¬ ®iÖn m¸y b¬m ch÷a ch¸y, b¬m n|íc vµ hÖ thèng tù + ®éng b¸o ch¸y 3. C«ng tr×nh v¨n hãa nghÖ thuËt cã gian kh¸n gi¶ d|íi 800 chç + ngåi - ChiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ph©n ng|êi + - §éng c¬ b¬m ch÷a ch¸y, b¬m n|íc vµ hÖ thèng tù ®éng b¸o + ch¸y 4. C«ng tr×nh v¨n hãa nghÖ thuËt cã gian kh¸n gi¶ trªn 800 chç ngåi - ChiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi + - §éng c¬ ®iÖn b¬m ch÷a ch¸y, b¬m n|íc vµ hÖ thèng b¸o ch¸y + 5. ThiÕt bÞ v« tuyÕn truyÒn h×nh, thu ph¸t thanh vµ th«ng tin liªn + l¹c víi gian kh¸n gi¶ bÊt kú 6. C¸c r¹p chiÕu phim víi chç ngåi ë gian kh¸ gi¶ bÊt kú + 7. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña c¸c trung t©m vÒ truyÒn h×nh ®µi ph¸t + thanh, ®µi b¸ ©m… 8. C¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn kh¸c + 9. C¸c thiÕt trÝ ®iÖn cña c¸c cung v¨n hãa nhµ v¨n hãa… ë ngo¹i + thµnh cã ®Õn 500 chç ngåi XII. C«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao
 18. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991 1. C«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao cã m¸i che cã ®Õn 800 chç ngåi. + §éng c¬ ®iÖn b¬m ch÷a ch¸y, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ph©n t¸n ng|êi, c¸c thiÕt bÞ phßng ch÷a ch¸y vµ c¸c thiÕt bÞ tiªu thô ®iÖn kh¸c 2. BÓ b¬i cã hoÆc kh«ng cã m¸i che + 3. C«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao cã ®Õn 800 chç ngåi + 4. ChiÕu s¸ng sù cè vµ ph©n t¸n ng|êi cho c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc + thÓ thao cã trªn 800 chç ngåi XIII. Nhµ nhiÒu tÇng 1. Nhµ trªn 7 tÇng + 2. C¸c ®éng c¬ b¬m ch÷a ch¸y, thang m¸y, chiÕu s¸ng sù cè vµ + ph©n t¸n ng|êi Phô lôc3 Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn tõng ®o¹n cña l|íi ®iÖn trong nhµ ë Tæn thÊt ®iÖn ¸p (%) khi sè C¸c ®o¹n cña l|íi ®iÖn Sè tÇng nhµ ®¬n nguyªn 1 2 ®Õn 8 1 2 3 4 - §|êng d©y c¸p ®iÖn bªn ngoµi dµi ®Õn 100 m 4 ®Õn 9 1,4 ®Õn 1,5 1,8 ®Õn 1,6 10 – 12 1,8 – 1,6 2,0 – 1,7 13 – 16 2,2 – 1,7 2,2 – 1,8 - Nh| trªn nh|ng dµi tõ 100 ®Õn 200m 4 ®Õn 9 5,1 ®Õn 4,9 4,3 ®Õn 3,6 10 – 12 5,0 – 4,8 3,9 – 3,3 13 – 16 4,9 – 4,6 3,5 – 3,0 - §|êng d©y c¸p ®iÖn n»m ngang trong nhµ 4 ®Õn 9 0,3 ®Õn 0,2 1,4 ®Õn 0,9 10 – 12 0,4 – 0,3 1,6 – 1,2 13 – 16 0,4 – 0,3 1,8 – 1,5 - §o¹n ®øng 4 ®Õn 9 0,3 ®Õn 0,1 0,5 ®Õn 0,3 10 – 12 0,4 – 0,2 0,6 – 0,4 13 – 16 0,5 – 0,3 0,7 – 0,5 - L|íi ®iÖn nhãm c¨n hé 4 ®Õn 9 0,9 ®Õn 0,7 0,9 ®Õn 0,7 10 – 12 1,0 – 0,8 1,0 – 0,8 13 – 16 1,0 – 0,8 1,0 – 0,8
 19. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 27 : 1991
Đồng bộ tài khoản