TCXD 40 1987

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
77
download

TCXD 40 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 40 1987: Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán: Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lí thuyết xác suất và thống kê toán học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 40 1987

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 40 : 1987 KÕt cÊu x©y dùng vμ nÒn Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n Building structures and foundations Basic rules for calculations. Quy ®Þnh chung Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n kÕt cÊu lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau vμ nÒn cña tÊt c¶ c¸c d¹ng x©y dùng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n trªn c¬ së ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p cña lÝ thuyÕt x¸c suÊt vμ thèng kª to¸n häc. Tiªu chuÈn nμy bao gåm nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n kÕt cÊu vμ nÒn d−íi t¸c dông cña lùc. Dùa theo tiªu chuÈn nμy cÇn lËp tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu lμm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c nhau vμ nÒn nhμ, c«ng tr×nh cã chøc n¨ng kh¸c nhau. 1. C¬ së tÝnh to¸n 1.1. KÕt cÊu x©y dùng vμ nÒn cÇn tÝnh víi t¶i träng vμ t¸c ®éng theo ph−¬ng ph¸p tr¹ng th¸i giíi h¹n. Cho phÐp tÝnh to¸n kÕt cÊu x©y dùng vμ nÒn cña nhμ vμ c«ng tr×nh trªn c¬ së nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ kinh tÕ theo c¸c tμi liÖu tiªu chuÈn t−¬ng øng. 1.2. Tr¹ng th¸i giíi h¹n lμ tr¹ng th¸i mμ trong ®ã kÕt cÊu, nÒn, nhμ hoÆc c«ng tr×nh tháa m·n c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt khi khai th¸c sö dông hoÆc khi thi c«ng. 1.3. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ®−îc chia thμnh hai nhãm: - Nhãm 1: Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n dÉn ®Õn viÖc mÊt kh¶ n¨ng chÞu t¶i, hay dÉn ®Õn sù bÊt lîi hoμn toμn vÒ mÆt sö dông kÕt cÊu hoÆc nÒn. - Nhãm 2: Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n g©y khã kh¨n cho viÖc sö dông b×nh th−êng kÕt cÊu vμ nÒn. Tr¹ng th¸i giíi h¹n nhãm 1 gåm: - Sù mÊt æn ®Þnh tæng thÓ vÒ h×nh d¸ng. - Sù mÊt æn ®Þnh vÒ vÞ trÝ. - Sù ph¸ huû mét ®iÓm bÊt k× nμo ®ã. - Sù chuyÓn ®æi thμnh mét hÖ míi. - Sù thay ®æi h×nh d¹ng. - Tr¹ng th¸i dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i ngõng khai th¸c sö dông do vËt liÖu biÕn d¹ng lín, do c¸c mèi nèi bÞ c¾t do c¸c vÕt nøt ph¸t triÓn qu¸ lín. - Tr¹ng th¸i giíi h¹n thuéc nhãm hai gåm nh÷ng tr¹ng th¸i v−ît qu¸ møc cho phÐp: - Sù biÕn d¹ng cña kÕt cÊu do bÞ uèn, xo¾n, lón. - Sù dao ®éng cña kÕt cÊu. - Sù thay ®æi vÞ trÝ. - Sù t¹o thμnh hoÆc ph¸t triÓn vÕt nøt. 1.4. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo trang th¸i giíi h¹n nh»m ®¶m b¶o ng¨n chÆn kh¶ n¨ng v−ît qu¸ giíi h¹n trong toμn bé thêi gian sö dông kÕt cÊu, nhμ hoÆc c«ng tr×nh còng nh− qu¸ tr×nh thi c«ng. ViÖc b¶o ®¶m kh«ng v−ît qu¸ tr¹ng th¸i giíi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm ph¶i phï hîp víi kÕt cÊu nhμ hoÆc c«ng tr×nh. Nh÷ng yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn tÝnh to¸n ph¶i lμm sao cho t¶i träng, øng suÊt, biÕn d¹ng, chuyÓn vÞ, vÕt nøt, v.v... kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ giíi h¹n ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu nÒn nhμ vμ c«ng tr×nh.                                                                                         Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 40 : 1987 Trong tiªu chuÈn kÕt cÊu cho phÐp quy ®Þnh nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n kh«ng yªu cÇu qu¸ tr×nh tÝnh to¸n. 1.5. Khi tÝnh to¸n cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®Æc tr−ng bÊt lîi cã thÓ xÈy ra cña vËt liÖu vμ ®Êt, c¸c gi¸ trÞ bÊt lîi vÒ tæ hîp t¶i träng t¸c ®éng vμ trong nhiÒu tr−êng hîp cÇn tÝnh ®Õn ®é sai lÖch bÊt lîi vÒ kÝch th−íc còng nh− ®iÒu kiÖn thi c«ng, sö dông vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn lμm viÖc ®Æc biÖt cña kÕt cÊu nÒn. Khi ®ã cÇn ph¶i tu©n theo tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng kh¸c. Chó ý: C¸c ®Æc tr−ng bÊt lîi cã thÓ xÈy ra lμ c¸c ®Æc tr−ng t−¬ng øng víi ®é ®¶m b¶o nhÊt ®Þnh. C¸c ®Æc tr−ng nμy ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 1.6. S¬ ®å hau m« h×nh tÝnh to¸n vμ c¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n trong tÝnh to¸n kÕt cÊu vμ nÒn cÇn ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn lμm viÖc thùc tÕ cña c«ng tr×nh, phï hîp víi tr¹ng th¸i giíi h¹n ®ang xÐt. Khi ®ã, trong nh÷ng tr−êng hîp ®· ®−îc c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ quy ®Þnh, th× cÇn ph¶i tÝnh ®Õn: Nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh tr¹ng th¸i øng suÊt vμ biÕn d¹ng; nh÷ng ®Æc ®iÓm cña sù t¸c ®éng t−¬ng hç gi÷a c¸c cÊu kiÖn víi nhau vμ víi nÒn; sù lμm viÖc kh«ng gian, phi tuyÕn tÝnh vÒ h×nh häc vμ vËt lý; tÝnh dÎo vμ tÝnh l−u biÕn cña vËt liÖu vμ ®Êt. 1.7. Khi thiÕu nh÷ng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n lý thuyÕt ®¸ng tin cËy hoÆc thiÕu nh÷ng c¸ch gi¶i t−¬ng tù ®· ®−îc kiÓm tra tr−íc còng nh− trong c¸c tr−êng hîp cÇn cã luËn chøng vÒ mÆt kinh tÕ, viÖc tÝnh to¸n c«ng tr×nh cÇn ®−îc tiÕn hμnh trªn nh÷ng c¬ së nghiªn cøu ®Æc biÖt vÒ lý thuyÕt hoÆc thùc nghiÖm trªn nh÷ng m« h×nh hoÆc kÕt cÊu thùc. 1.8. BiÕn d¹ng kh«ng ®μn håi cña vËt liÖu vμ ®Êt (biÕn d¹ng dÎo, tõ biÕn, tõ biÕn rung), còng nh− sù h×nh thμnh vÕt nøt trªn c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu ®¸, kÕt cÊu ®¸ cèt thÐp cÇn ®−îc tÝnh to¸n theo yªu cÇu c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu, nÒn nhμ vμ c«ng tr×nh. NÕu trong c¸c tiªu chuÈn kh«ng quy ®Þnh viÖc tÝnh to¸n biÕn d¹ng kh«ng ®μn håi cho phÐp x¸c ®Þnh néi lùc do träng t¶i vμ t¸c ®éng trong c¸c hÖ siªu tÜnh nh− khi kÕt cÊu lμm viÖc trong giai ®o¹n ®μn håi, khi ®ã c¸c tiÕt diÖn hoÆc c¸c cÊu kiÖn nªn tÝnh theo c¸c tiªu chuÈn cã tÝnh ®Õn c¸c biÕn d¹ng kh«ng ®μn håi trong c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt. 1.9. Khi ch−a x©y dùng ®−îc ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh néi lùc vμ øng suÊt cã tÝnh ®Õn biÕn d¹ng kh«ng ®μn håi, cho phÐp tiÕn hμnh tÝnh to¸n c−êng ®é cña kÕt cÊu dùa trªn ®iÒu kiÖn lμ øng suÊt lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra (x¸c ®Þnh trªn gi¶ thiÕt kÕt cÊu lμm viÖc trong giai ®o¹n ®μn håi) kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c−êng ®é tÝnh to¸n t−¬ng øng. 2. C¸c ®Æc tr−ng tiªu chuÈn vμ ®Æc tr−ng tÝnh to¸n cña vËt liÖu vμ ®Êt nÒn 2.1. C¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ c−êng ®é vËt liÖu ®èi víi c¸c t¸c ®éng lùc lμ c−êng ®é tiªu chuÈn, do tiªu chuÈn thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh cã tÝnh ®Õn sù ph©n t¸n ngÉu nhiªn c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña vËt liÖu. HÖ sè b¶o ®¶m c¸c gi¸ trÞ vÒ c−êng ®é tiªu chuÈn cña vËt liÖu kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,95 (theo ST.SEV 384-76, trÞ cô thÓ sÏ ®−îc bæ sung sau). 2.2. Gi¸ trÞ c−êng ®é tiªu chuÈn cña vËt liÖu cho phÐp lÊy b»ng gi¸ trÞ ®Æc tr−ng vËt liÖu c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi vËt liÖu. Khi tiªu chuÈn kh«ng quy ®Þnh nh÷ng ®Æc tr−ng t−¬ng øng, cho phÐp x¸c ®Þnh c−êng ®é vËt liÖu theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu theo c¸c ®Æc tr−ng ®−îc quy ®Þnh. 2.3. Ngoμi c−êng ®é tiªu chuÈn còng cã thÓ quy ®Þnh c¸c ®Æc tr−ng tiªu chuÈn kh¸c cña vËt liÖu (khèi l−îng thÓ tÝch, m«®un ®μn håi, hÖ sè ma s¸t, hÖ sè dÝnh kÕt, ®é tõ biÕn, ®é co gãt v.v... b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c sè liÖu thèng kª.                                                                                         Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 40 : 1987 2.4. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu lμm viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (nhiÖt ®é cao hoÆc thËp, ®é Èm lín v.v...) cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sù thay ®æi c¸c ®Æc trung c¬ lý vμ c¸c ®Æc tr−ng kh¸c cña vËt liÖu (c−êng ®é, ®é ®μn håi, ®é nhít, ®é tõ biÕn vμ ®é co ngãt v.v...) theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng. 2.5. C¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nÒn mãng vμ sù biÕn d¹ng cña chóng lμ c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña c¸c ®Æc tr−ng vÒ c−êng ®é vμ biÕn d¹ng cña ®Êt (gãc ma s¸t trong, lùc dÝnh kÕt ®¬n vÞ, modun biÕn d¹ng, c−êng ®é chÞu nÐn mét trôc, c−êng ®é kh¸ng c¾t cña ®¸ v.v...). 2.6. B»ng c¸ch sö dông c¸c ®Æc tr−ng vÒ c−êng ®é, cho phÐp x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña nÒn mãng b»ng c¸ch sö dông c¸c khi ch−a x©y dùng ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n t−¬ng tù th«ng sè tiªu chuÈn kh¸c, ®Æc tr−ng cho sù t¸c ®éng t−¬ng hç cña mãng víi ®Êt nÒn vμ ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. 2.7. TrÞ tiªu chuÈn cña c¸c ®Æc tr−ng cña ®Êt nÒn hay c¸c th«ng sè ®−îc quyÕt ®Þnh sù t¸c ®éng t−¬ng hç gi÷a mãng vμ ®Êt nÒn ®−îc lÊy b»ng trÞ trung b×nh cña chóng. 2.8. TrÞ tiªu chuÈn cña c¸c ®Æc tr−ng cña ®Êt nÒn hay c¸c th«ng sè ®−îc quy ®Þnh ë ®iÒu 2.7, ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c sè liÖu x¸c ®Þnh trùc tiÕp khi kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt ®Ó thiÕt kÕ c«ng tr×nh hoÆc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c gi¸ trÞ cña c¸c ®Æc tr−ng hoÆc cña c¸c th«ng sè trªn c¬ së xö lý th«ng sè c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®¹i trμ. 2.9. §é sai lÖch cã thÓ x¶y ra cña c−êng ®é vμ c¸c ®Æc tr−ng kh¸c cña vËt liÖu vμ ®Êt vÒ phÝa bÊt lîi nhÊt so víi c¸c trÞ tiªu chuÈn ®−îc tÝnh b»ng c¸c hÖ sè tin cËy vÒ vËt liÖu vμ ®Êt. C¸c hÖ sè nμy ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vμ nÒn phô thuéc vμo c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu vμ ®Êt vμ phô thuéc vμo ®é ph©n t¸n thèng kª cña chóng (víi ®é ®¶m b¶o phô thuéc vμo d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n), ®ång thêi còng gi¶i thÝch ®Õn c¸c yÕu tè kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc b»ng ph−¬ng ph¸p thèng kª (®Æc tr−ng ph¸ ho¹i cña vËt liÖu, khuyÕt tËt trªn chiÒu dμy vËt c¸n, kinh nghiÖm thùc tÕ v.v...). 2.10. C−êng ®é tÝnh to¸n cña vËt liÖu hoÆc ®Æc tr−ng tÝnh to¸n cña ®Êt nÒn lμ c−êng ®é hoÆc ®Æc tr−ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia c−êng ®é hoÆc ®Æc tr−ng tiªu chuÈn cho hÖ sè ®é tin cËy vÒ vËt liÖu hoÆc ®Êt. C¸c ®Æc tr−ng tÝnh to¸n kh¸c cña vËt liÖu cho phÐp x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia c¸c trÞ sè cña chóng cho hÖ sè tin cËy vÒ vËt liÖu. 3. C¸c ®Æc tr−ng tiªu chuÈn vμ ®Æc tr−ng tÝnh to¸n cña träng t¶i vμ t¸c ®éng. 3.1. C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña träng t¶i vμ t¸c ®éng cña c¸c hÖ sè tiªu chuÈn cña chóng ®−îc lÊy b»ng: - §èi víi t¶i träng tÜnh lμ c¸c trÞ sè thiÕt kÕ cña c¸c th«ng sè h×nh häc vμ kÕt cÊu, vμ trÞ trung b×nh cña khèi l−îng thÓ tÝch cã kÓ ®Õn sè liÖu hiÖn cã cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vÒ khèi l−îng thùc tÕ cña cÊu kiÖn. - §èi víi t¶i träng c«ng nghÖ (thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt liÖu, nh©n lùc v.v...) vμ t¶i träng l¾p r¸p lμ c¸c trÞ lín nhÊt cã thÓ cã ®èi víi ®iÒu kiÖn sö dông vμ thi c«ng ®−îc ®Þnh tr−íc cã tÝnh ®Õn thêi h¹n sö dông cña kÕt cÊu vμ c¸c trÞ sè, tμi liÖu ghi trong lý lÞch cña m¸y mãc. - §èi víi t¶i träng tù nhiªn (giã, m−a ®¸, sãng, ®éng ®Êt v.v...) vμ t¸c ®éng tù nhiªn (nhiÖt ®é, ®é Èm v.v...) lμ c¸c trÞ trung b×nh cña c¸c trÞ lín nhÊt hμng n¨m hay lμ c¸c trÞ sè t−¬ng øng víi c¸c trÞ v−ît qu¸ gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c giai ®o¹n trung b×nh nhÊt ®Þnh. - §èi víi t¶i träng do m¸y mãc t¹o ra lμ c¸c trÞ t¶i träng ®éng hay c¸c trÞ thiÕt kÕ vÒ khèi l−îng vμ kÝch th−íc h×nh häc cña c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña m¸y phï hîp víi s¬ ®å ®éng häc vμ chÕ ®é chuyÓn ®éng ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ.                                                                                         Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 40 : 1987 - §èi víi t¶i träng ®Æc biÖt lμ c¸c trÞ t−¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngμnh ®−îc x©y dùng trªn c¬ së vËn dông c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª s¸c suÊt kinh tÕ. - X¸c suÊt t¨ng c¸c gi¸ trÞ tiªu chuÈn ®èi víi tõng lo¹i t¶i träng riªng ®−îc lùa trän trªn c¬ së c¸c luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. - TrÞ tiªu chuÈn cña t¶i träng vμ t¸c ®éng, còng nh− sù ph©n lo¹i chóng ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn vÒ t¶i träng. 3.2. §é sai lÖch cã thÓ x¶y ra cña t¶i träng vÒ phÝa bÊt lîi (lín hay nhá) so víi trÞ tiªu chuÈn do sù biÕn ®éng cña t¶i träng hay thay ®æi ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th−êng t¹o ra, ®−îc tÝnh ®Õn b»ng c¸c hÖ sè tin cËy vÒ t¶i träng. C¸c hÖ sè nμy ®−îc quy ®Þnh cã kÓ ®Õn sù ph©n t¸n thèng kª cña t¶i träng, c«ng dông cña nhμ vμ c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn vμ kinh nghiÖm sö dông chóng vμ c¸c luËn chøng kinh tÕ. C¸c hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng dïng ®Ó tÝnh to¸n cho tõng d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ. §é sai lÖch cã thÓ x¶y ra cña c¸c ®Æc tr−ng cña t¶i träng ®éng (biªn ®é, tÇn sè, xung) so víi gi¸ trÞ tiªu chuÈn ®−îc tÝnh ®Õn trong tÝnh to¸n ®éng lùc theo c¸c yªu cÇu cña nh÷ng tiªu chuÈn t−¬ng øng. 3.3. T¶i träng vμ t¸c ®éng tÝnh ®−îc b»ng c¸ch nh©n trÞ tiªu chuÈn víi hÖ sè ®é tin cËy t−¬ng øng gäi lμ t¶i träng tÝnh to¸n. T¶i träng tÝnh to¸n ®−îc ph©n ra t¶i träng dïng riªng cho tÝnh to¸n nhãm mét vμ nhãm hai cña tr¹ng th¸i giíi h¹n. Chó thÝch: T¶i träng tÝnh to¸n dïng trong tÝnh to¸n theo nhãm mét cña tr¹ng th¸i giíi h¹n cã thÓ gäi lμ t¶i träng giíi h¹n hay cùc h¹n, cßn t¶i träng tÝnh to¸n dïng trong tÝnh to¸n theo nhãm hai gäi lμ t¶i träng sö dông. 3.4. Nªn tÝnh to¸n kÕt cÊu vμ nÒn theo c¸c tæ hîp t¶i träng vμ t¸c ®éng bÊt lîi cã thÓ xÈy ra (®èi víi c¸c tiÕt diÖn cña c¸c cÊu kiÖn, kÕt cÊu vμ c¸c mèi nèi cña chóng hoÆc lμ ®èi víi toμn bé nhμ vμ c«ng tr×nh. ViÖc gi¶m x¸c suÊt t¨ng ®ång thêi c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n b»ng mét sè t¶i träng nμo ®ã so víi x¸c suÊt t¨ng trÞ tÝnh to¸n cña mét t¶i träng ®−îc tÝnh ®Õn b»ng c¸c hÖ sè tæ hîp. 4. TÝnh to¸n ®iÒu kiÖn lμm viÖc vμ môc ®Ých sö dông cña kÕt cÊu 4.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm lμm viÖc cña vËt liÖu, cña cÊu kiÖn, cña kÕt cÊu vμ cña mèi nèi cña chóng, cña nÒn, còng nh− toμn bé nhμ vμ c«ng tr×nh mang tÝnh hÖ thèng nh−ng kh«ng ph¶n ¸nh trùc tiÕp trong tÝnh to¸n, ®−îc tÝnh ®Õn b»ng c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc. HÖ sè nμy ph¶i tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é, ®é Èm vμ ®é ¨n mßn cña m«i tr−êng, cña nh÷ng t¸c ®éng lÆp l¹i nhiÒu lÇn, cña nh÷ng ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh chÕ t¹o kÕt cÊu vμ cña nh÷ng yÕu tè kh¸c. HÖ sè ®iÒu kiÖn lμm viÖc vμ c¸ch sö dông chóng trong tÝnh to¸n ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu vμ nÒn trªn c¬ së nh÷ng sè liÖu lý thuyÕt vμ thùc nghiÖm vÒ sù lμm viÖc thùc sù cña vËt liÖu, cña kÕt cÊu vμ cña nÒn trong ®iÒu kiÖn sö dông vμ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. 4.2. Trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt møc ®é quan träng cña nhμ vμ c«ng tr×nh, còng nh− ý nghÜa cña hËu qu¶ cña viÖc ®¹t tíi tr¹ng th¸i giíi h¹n nμo ®ã ®−îc tÝnh ®Õn b»ng c¸c hÖ sè ®é tin cËy vÒ ý nghÜa cña kÕt cÊu. C¸c trÞ b»ng sè cña c¸c hÖ sè ®é tin cËy vÒ ý nghÜa cña kÕt cÊu vμ c¸ch sö dông c¸c trÞ sè ®ã trong tÝnh to¸n ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ t−¬ng øng cã xÐt ®Õn c¸c luËn chøng kinh tÕ.                                                                                         Page 4 
Đồng bộ tài khoản