TCXD 4513 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
99
lượt xem
47
download

TCXD 4513 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 4513 1988: CẤP NƯỚC BÊN TRONG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 - 64 "Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế". Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 4513 1988

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 CÊp n−íc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Internal water supply – Design standard Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCXD 18 - 64 "CÊp n−íc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, cßn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cÊp n−íc trùc tiÕp tíi c¸c n¬i dïng n−íc. HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong (hÖ thèng cÊp n−íc ¨n uèng, sinh ho¹t, hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt, hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y) bao gåm: §−êng èng dÉn n−íc vμo, hè ®ång hå ®o n−íc, m¹ng l−íi ®−êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n−íc dÉn ®Õn c¸c dông cô vÖ sÞnh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y. Tïy theo l−u l−îng cña ¸p lùc hÖ thèng cÊp n−íc bªn ngoμi, chøc n¨ng cña nhμ vμ quy tr×nh c«ng nghÖ mμ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong cßn cã: m¸y b¬m, kÐt n−íc ¸p lùc, kÐt n−íc khÝ nÐn, bÓ chøa n−íc ®−îc bè trÝ ë bªn trong hay ë gÇn c«ng tr×nh. 1.2. HÖ thèng cÊp n−íc ¨n uèng sinh ho¹t (gäi t¾t lμ cÊp n−íc sinh ho¹t) ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o cÊp n−íc cã chÊt l−îng theo ®óng tiªu chuÈn chÊt l−îng cao. Nhμ n−íc quy ®Þnh cho n−íc dïng ®Ó ¨n uèng. Chó thÝch: 1) ë c¸c khu vùc d©n c− vμ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt mμ nguån cÊp cã chÊt n−íc ¨n uèng kh«ng ®ñ c«ng suÊt ®Ó ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸c nhu cÇu dïng n−íc, cho phÐp cÊp n−íc kh«ng cÇn cã chÊt l−îng nh− n−íc ¨n uèng tíi c¸c chËu tiÓu, b×nh x¶, chËu xÝ, m¸ng tiÓu, vßi röa sμn nhμ hay c¸c dông vÖ sinh t−¬ng tù kh¸c. 2) Tr−êng hîp kh«ng ®ñ n−íc cã chÊt l−îng n−íc ¨n uèng vμ trong khu vùc x©y dùng cã nguån suèi n−íc nãng. Sau khi ®−îc c¬ quan vÖ sinh dÞch tÔ cÊp tØnh, thμnh phè cho phÐp cã thÓ sö dông nguåi suèi n−íc nãng cÊp n−íc cho nhu cÇu sinh ho¹t. 1.3. HÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt ph¶i thiÕt kÕ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ, kh«ng lμm ¨n mßn ®−êng èng vμ phô tïng, kh«ng lμm l¾ng cÆn vμ ph¸t triÓn chÊt b¸m... trong ®−êng èng. 1.4. HÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t bªn trong lÊy tõ ®−êng èng cÊp n−íc cña thμnh phè kh«ng ®ù¬c nèi cè ®Þnh víi c¸c ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t lÊy tõ c¸c nguån n−íc côc bé. Chó thÝch:   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 Cho phÐp nèi c¸c hÖ thèng cÊp n−íc côc bé trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt khi ®· tháa thuËn víi c¬ quan qu¶n lÝ hÖ thèng cÊp n−íc cña thμnh phè hay ®Þa ph−¬ng së t¹i. 1.5. Ph¶i thiÕt kÕ ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ trong c¸c tr−êng hîp sau: a) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 cña tiªu chuÈn nμy. b) Trong nhμ ë gia ®×nh tõ 4 tÇng trë lªn vμ nhμ ë tËp thÓ, kh¸ch s¹n, cöa hμng ¨n uèng tõ 5 tÇng trë lªn. c) Trong c¸c c¬ quan hμnh chÝnh cao tõ 6 tÇng trë lªn, tr−êng hîp häc cao tõ 3 tÇng trë lªn. d) Trong nhμ ga, kho tμng, c¸c lo¹i c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c nhμ phô trî cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp khi khèi tÝnh ng«i nhμ tõ 5000m3 trë lªn. e) Trong nhμ ®Êt, r¹p chiÕu bãng héi tr−êng c©u l¹c bé cã tõ 300 chç ngåi trë lªn. Chó thÝch: 1) NÕu ë c¸c ng«i nhμ nªu trong ®iÒu (b), (c) cã sè tÇng kh¸c nhau th× chØ thiÕt kÕ ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y cho phÇn nhμ cã sè tÇng ®· quy ®Þnh ë trªn. 2) Trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II s¶n xuÊt d¹ng D, E th× hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y chØ cÇn ®Æt ë phÇn nhμ cã chøa hay s¶n xuÊt nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y. 3) Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, kh«ng thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu 1.5 th× ph¶i ®−îc sù tháa thuËn cña côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y - Bé néi vô. 1.6. Kh«ng thiÕt kÕ hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong nhμ c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a) Trong nhμ t¾m, nhμ giÆt c«ng céng. b) Trong nhμ s¶n xuÊt cã sö dông hay b¶o qu¶n c¸c chÊt khi tiÕp xóc víi n−íc cã thÓ sinh ra ch¸y, næ, ngän löa lan truyÒn. c) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I, II vμ cã thiÕt kÕ bªn trong lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y mμ trong ®ã gia c«ng, vËn chuyÓn,b¶o qu¶n thμnh phÈm b¸n thμnh phÈm lμ vËt liÖu kh«ng ch¸y. d) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt h¹ng E, D cã bËc chÞu löa III, IV, V mμ cã khèi tÝch kh«ng lín qu¸ 1000m3. e) Trong c¸c nhμ kho lμm viÖc b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng ch¸y, ch÷a c¸c hμng hãa kh«ng ch¸y. f) Trong c¸c tr¹m b¬m, tr¹m lμm s¹ch n−íc th¶i. g) Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, kh«ng cã ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t hay s¶n xuÊt vμ viÖc cÊp n−íc ch¸y bªn ngoμi lÊy ë sèng, ao hå hay bÓ dù tr÷ n−íc. 1.7. §Æt thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng trong nhμ,do yªu cÇu c«ng nghÖ quy ®Þnh. 1.8. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong, ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "Phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. TCVN 2622 : 1978".   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 1.9. §−êng èng, phô tïng, c¸c chi tiÕt, thiÕt bÞ vμ vËt liÖu ®Ó l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ cña tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn ®iÒu kiÖn kü thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan. 2. HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong 2.1. Trong c¸c nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cã thÓ thiÕt kÕ nh÷ng hÖ thèng cÊp n−íc sau ®©y: a) HÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp. b) hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y ®Æt riªng hoÆc chØ cã mét trong hai hÖ thèng ®ã. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng sau ®©y: - HÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y hoÆc cÊp n−íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y. - hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y hoÆc hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt kÕt hîp víi hÖ thèng cÊp n−íc ch÷ ch¸y. C¸c hÖ thèng cÊp n−íc riªng biÖt. 2.2. ViÖc lùa chän hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong ph¶i c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, c¸c yªu cÇu vÖ sÞnh vμ yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y kÕt hîp víi c¸c thèng sè kü thuËt cña hÖ thèng cÊp n−íc bªn ngoμi vμ c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 2.3. Trong c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c nhμ phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, cã thÓ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÊp n−íc tuÇn hoμn, hÖ thèng sö dông l¹i hÖ thèng cÊp n−íc lμm l¹nh, hÖ thèng ch−ng cÊt n−íc, hÖ thèng lμm mÒm n−íc... ViÖc x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¶i c−an cø vμo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ x©y dùng cña c¸c ngμnh. CÇn thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc tuÇn hoμn vμ hÖ thèng sö dông l¹i n−íc. 2.4. §èi víi nhμ ë cao tÇng, nhμ hμnh chÝnh, kh¸ch s¹n, nhμ an d−ìng, nhμ nghØ, nhμ s¶n xuÊt, nhμ phô trî, cÇn nghiªn cøu ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc ph©n vïng. ChiÒu cao ph©n vïng ¸p lùc cÊp n−íc ®−îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n víi ¸p lùc thñy tÜnh cho phÐp lín nhÊt t¹i c¸c häng ch÷a ch¸y, vßi n−íc sinh ho¹t hoÆc t¹i c¸c vßi n−íc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.9 cña tiªu chuÈn nμy. 2.5. ViÖc cÊp n−íc vμo tõng vïng cã thÓ sö dông m¸y b¬m t¨ng ¸p, kÐt n−íc ¸p lùc hoÆc khÝ nÐn vμ còng cã thÓ lÊy n−íc trùc tiÕp tõ hÖ thèng cÊp n−íc bªn ngoμi. ¸p lùc n−íc cña hÖ thèng cÊp n−íc bªn ngoμi, ph¶i ®−îc sö dông ®Ó cÊp n−íc cho c¸c tÇng d−íi cña c«ng tr×nh. 3. Tiªu chuÈn dïng n−íc, ¸p lùc n−íc tù do 3.1. Tiªu chuÈn tÝnh to¸n trong ngμy dïng n−íc lín nhÊt cho nhu cÇu ¨n uèng sinh ho¹t trong nhμ ë, nhμ c«ng céng nhμ s¶n xuÊt nhμ phô trî lÊy theo tÝnh n¨ng sö dông cña nhμ, møc ®é trang bÞ c¸c dông cô vÖ sinh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ c02¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng kh¸c, theo b¶ng 1. Chó thÝch: Tiªu chuÈn dïng n−íc cho mét lÇn hoÆc mét dông cô vÖ sinh trong nhμ ë, nhμ c«ng céng, nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô trî lÊy theo phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nμy.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 3.2. HÕ sè dïng n−íc kh«ng ®iÒu hßa giê lÊy theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "CÊp n−íc ®« thÞ, Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". B¶ng 1 N¬i dïng n−íc §¬n vÞ dïng Tiªu chuÈn dïng n−íc n−íc trong ngμy dïng nhiÒu nhÊt l/ngμy 1 2 3 Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã 1 vßi n−íc sö Mét ng−êi Tõ 80 ®Õn 100 dông chung cho c¸c nhu cÇu sinh ho¹t Nhμ ë bªn trong cã trang thiÕt bÞ vÖ sinh: vßi Mét ng−êi Tõ 100 ®Õn 150 t¾m, röa, xÝ trong 1 c¨n hé khÐp kÝn Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã trang thiÕt bÞ Mét ng−êi Tõ 150 ®Õn 200 vÖ sinh: H−¬ng sen t¾m, röa, xÝ, t¾m ®Æc biÖt Nhμ ë bªn trong mçi c¨n hé cã bån t¾m vμ cÊp Mét ng−êi Tõ 350 ®Õn 400 n−íc nãng côc bé Nhμ ë tËp thÓ kÝ tóc x¸ cã xÝ, tiÓu vßi t¾m giÆt Mét ng−êi Tõ 75 ®Õn 100 chung ®Æt ë c¸c tÇng Nhμ ë tËp thÓ cã xÝ, tiÓu, vßi t¾m giÆt, bÕp Mét ng−êi Tõ 100 ®Õn 120 riªng cho tõng phßng Kh¸ch s¹n- H¹ng III Mét ng−êi Tõ 100 ®Õn 120 - H¹ng II Mét ng−êi Tõ 150 ®Õn 200 - H¹ng I Mét ng−êi Tõ 200 ®Õn 250 - H¹ng ®Æc biÖt Mét ng−êi Tõ 250 ®Õn 300 BÖnh viÖn, nhμ ®iÒu d−ìng, nhμ nghØ (cã bån 1 gi−êng bÖnh Tõ 250 ®Õn 300 t¾m chung vμ vßi t¾m h−¬ng sen) Nhμ ®iÒu d−ìng, nhμ nghØ cã bån t¾m trong tÊt 1 gi−êng Tõ 300 ®Õn 400 c¶ c¸c phßng Tr¹m y tÕ, phßng kh¸m ®a khoa 1 bÖnh nh©n 15 Nhμ t¾m c«ng céng cã vßi t¾m h−¬ng sen 1 ng−êi t¾m Tõ 125 ®Õn 150 Nhμ giÆt b»ng tay 1 kg ®å giÆt 0 Nhμ giÆt b»ng m¸y 1 kg ®å giÆt Tõ 60 ®Õn 90 C«ng ty ¨n uèng, cöa hμng ¨n uèng a) ChÕ biÕn thøc ¨n t¹i chç 1 mãn ¨n 12 b) ChÕ biÕn thøc ¨n ®em vÒ nhμ 1 mãn ¨n 10 Nhμ ¨n tËp thÓ 1 ng−êi/ 1 b÷a Tõ 18 ®Õn 25 BÓ b¬i trong 1 ngμy ®ªm ¨n a) Bæ sung n−íc trμn 10 b) VËn ®éng viªn (tÝnh c¶ t¾m) % dung tÝch bÓ 50 c) Kh¸n gi¶ 1 vËn ®éng viªn 3 1 chç ngåi B¶ng 1 – ( kÕt thóc )   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 1 2 3 Nhμ trÎ a) Göi ban ngμy 1 trÎ 75 b) Gi÷ c¶ ngμy ®ªm 1 trÎ 100 Trô së, c¬ quan hμnh chÝnh 1 c¸n bé Tõ 10 ®Õn 15 R¹p chiÕu bãng 1 ghÕ Tõ 3 ®Õn 5 C©u l¹c bé 1 chç ngåi hay 1 ng−êi xem 10 Nhμ h¸t a) Kh¸n gi¶ 1 chç 10 b) DiÔn viªn 1 diÔn viªn 40 Tr−êng häc, tr−êng phæ th«ng 1 häc sinh hay 1 gi¸o viªn Tõ 15 ®Õn 20 S©n vËn ®éng, nhμ thi ®Êu thÓ thao a) VËn ®éng viªn( kÓ c¶ 1 vËn ®éng viªn 50 t¾m ) b) Kh¸n gi¶ 1 chç 3 N−íc t−íi a)T−íi s©n thÓ thao, s©n ch¬i, 1 m2 1,5 kh¸n ®μi vμ c¸c c«ng tr×nh thÓ thao ngoμi trêi, c©y xanh ®−êng s¸ bªn trong khu vùc s©n vËn ®éng b) T−íi mÆt cá s©n bãng ®¸ 1 m2 3 Ng−êi phôc vô nhμ c«ng céng 1 ng−êi trong 1 ca 25 Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c nhμ ë sinh ho¹t dïng hμng ngμy lÊy ë vßi c«ng céng cña ®−êng phè, tiÓu khu, th× tiªu chuÈn dïng n−íc trung b×nh mçi ng−êi lÊy tõ 40 ®Õn 60 l/ ngμy. 2) Tiªu chuÈn dïng n−íc cho mét gi−êng bÖnh trong bÖnh viÖn, nhμ an d−ìng, nhμ nghØ vμ cho mét chç trong tr−êng néi tró ®· tÝnh ®Õn l−îng n−íc dïng trong nhμ ¨n, nhμ giÆt. 3) Tiªu chuÈn dïng n−íc cña mét c¸n bé lμm viÖc ë trô së, c¬ quan hμnh chÝnh gåm c¶ l−îng n−íc cho kh¸ch. N−íc dïng cho nhμ ¨n cÇn tÝnh bæ sung. 4) Tiªu chuÈn dïng n−íc cña thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æt bªn trong c¸c m¸y giÆt b»ng m¸y, c¸c c«ng ty ¨n uèng, cöa hμng ¨n uèng vμ c¸ nhμ kh¸c th× quy ®Þnh theo ®å ¸n thiÕt kÕ kü thuËt cña tõng lo¹i thiÕt bÞ ®ã. 5) N−íc lμm nguéi m¸y cña c¸c thiÕt bÞ l¹nh vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ bªn trong tiªu chuÈn dïng n−íc trªn vμ cÇn tÝnh riªng.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 6) Khi lÊy n−íc nãng trùc tiÕp tõ m¹ng l−íi cÊp nhiÖt còng nh− tõ tr¹m nåi h¬i khu vùc, th× khi tÝnh to¸n ®−êng èng, l−u l−îng n−íc ph¶i tÝnh to¸n víi hÖ sã 0,7. 7) Tiªu chuÈn n−íc t−íi ®−êng nªu trong b¶ng 1 ®−îc tÝnh cho lÇn 1 t−íi trong ngμy phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. 8) L−u l−îng n−íc cho thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c¬ së ®iÒu trÞ kh«ng ®−îc nªu trong b¶ng 1 th× lÊy theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ c«ng nghÖ. 3.3. Tiªu chuÈn dïng n−íc vμ hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa giê dïng cho nhu cÇu ¨n uèng vμ sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt lÊy theo b¶ng 1 vμ theo TCXD "CÊp n−íc ®« thÞ. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" 3.4. Tiªu chuÈn n−íc dïng ®Ó röa xe trong nhμ ®Ó xe ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) Cho 1 xe con Tõ 200 ®Õn 300 lÝt. b) Cho 1 xe lín Tõ 300 ®Õn 500 lÝt Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c lo¹i xe ch¹y trªn ®−ßng nhùa, ¸p dông tiªu chuÈn n−íc cho c¸c xe con. 2) Thêi gian röa liªn tôc cho mçi xe lμ 10 phót. 3) Tiªu chuÈn n−íc trªn øng víi tr−êng hîp röa thñ c«ng èng mÒm. 3.5. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cña c¸c dông cô vÖ sinh, ®−êng kÝnh èng nèi víi c¸c dông cô vÖ sinh vμ sè l−îng lÊy theo b¶ng 2. B¶ng 2 Dông cô vÖ sinh thiÕt bÞ Sè ®−¬ng l−îng L−u l−îng n−íc §−êng kÝnh (l/s) èng (mm) 1 2 3 4 - Vßi n−íc cña chËu trót n−íc 1 0,2 Tõ 10 ®Õn 15 th¶i 0,33 0,07 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi n−íc ë chËu röa mÆt 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi n−íc ë trËu tiÓu treo 0,3 0,06 Tõ 10 ®Õn 15 - Mét mÐt èng röa m¸ng tiÓu Tõ 6 ®Õn 7 Tõ 1,2 ®Õn 1,4 Tõ 25 ®Õn 32 - Vßi x¶ ë chËu xÝ 0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15 - Vßi x¶ ë chËu xÝ 1,5 0,3 15 - Vßi trén n−íc nãng l¹nh cña bån t¾m dïng n−íc nãn tËp 1 0,2 15 trung - Vßi trén n−íc nãng l¹nhcña 1 0,2 15 bån t¾m cã thiÕt bÞ ®un nãng 0,35 0,07 Tõ 10 ®Õn 15 b»ng ®iÖn - Mét vßi cña chËu giÆt chËu röa 1 0,2 15 - ChËu vÖ sinh phô n÷ ( bi®ª vμ vßi phun cña chËu ) 0,67 0,14 15 - Mét vßi t¾m h−¬ng sen trong nhãm thiÕt bÞ vÖ sinh 1 0,2 15 - Mét vßi t¾m h−¬ng sen ®Æt 0,17 0,035 Tõ 10 ®Õn 15   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 trong c¨n hé. 0,5 0,1 Tõ 10 ®Õn 15 - Mét vßi t¾m h−¬ng sen ë bÓ b¬i 1 0,2 15 - Mét vßi n−íc nãng Tõ 1,5 ®Õn 2,5 Tõ 0,3 ®Õn 0,5 Tõ 20 ®Õn 25 - Vßi n−íc ë trËu trót n−íc th¶i trong phßng thÝ nghiÖm - Vßi ë chËu röa trong phßng - Vßi t−íi Chó thÝch: Tr−êng hîp kh«ng cã vßi n−íc, phô tïng vμ èng thÐp cã ®−êng kÝnh D=10mm th× cho phÐp sö dông èng cã ®−êng kÝnh D=15mm. 3.6. Tiªu chuÈn n−íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt (d©y chuyÒn c«ng nghÖ, lμm l¹nh, röa thiÕt bÞ, t−íi röa sμn....) vμ hÖ thèng sè kh«ng ®iÒu hßa ph¶i lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ x©y dùng riªng cho c¸c ngμnh c«ng nghiÖp. 3.7. Tiªu chuÈn n−íc ch÷a ch¸y vμ sè cét n−íc ch¸y bªn trong nhμ lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 3 Lo¹i nhμ Sè cét n−íc ch÷a L−îng n−íc tÝnh cho ch¸y mçi cét (l/s) 1 2 3 Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 tÇng cã 1 2,5 khèi tÝch ®Õn 25.000m3 Nhμ ë gia ®×nh cao tõ 4 tÇng trë lªn, kh¸ch s¹n vμ nhμ ë tËp thÓ, 1 2,5 nhμ c«ng céng cao tõ 5 tÇng trë lªn cã khèi tÝch ®Õn 25.000m3 BÖnh viÖn, c¸c c¬ quan phßng 2,5 bÖnh, nhμ trÎ, mÉu gi¸o, cöa hμng th−¬ng nghiÖp, nhμ ga, nhμ phô trî 1 cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch tõ 5000m3 ®Õn 25.000m3 C¸c phßng bè trÝ d−íi kh¸n ®μi cña s©n vËn ®éng cã khèi tÝch tõ 1 2,5 5000m3 ®Õn 25.000m3 vμ c¸c gian thÓ th¸«c khèi tÝch ®Õn 25.000m3 Nhμ an d−ìng, nhμ nghØ m¸t, nhμ b¶o tμng, th− viÖn, c¬ quan thiÕt kÕ cã khèi tÝch tõ 7.500m3 ®Õn 1 2,5 25.000m3, nhμ triÓn l·m cã diÖn tÝch tr−ng bμy d−íi 500m2   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 Héi tr−êng, c¸c gian kh¸n gi¶ cã trang bÞ m¸y chiÕu phim cè ®Þnh cã 1 2,5 søc chøa tõ 300 ®Õn 800 chç Nhμ ë c¸c lo¹i cao tõ 12 ®Õn 16 tÇng 2 2,5 Nhμ hμnh chÝnh cao tõ 6 ®Õn 12 2 2,5 tÇng víi khèi tÝch trªn 25.000m3 Kh¸ch s¹n, nhμ ë tËp thÓ, nhμ an d−ìng, nhμ nghØ, bÖnh viÖn, nhμ trÎ, mÉu gi¸o, nhμ b¶o tμng, th− 2 2,5 viÖn, nhμ triÓn l·m, c¸c lo¹i cöa hμng, nhμ ga, tr−êng häc, cã khèi tÝch lín h¬n 25.000m3 Nhμ phô trî cña c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã khèi tÝch lín h¬n 2 2,5 25.000m3 C¸c gian phßng bè trÝ d−íi kh¸n ®μi s©n vËn ®éng vμ c¸c gian thÎ dôc thÓ thao cã khèi tÝch lín h¬n 2 2,5 25.000m3 . Héi tr−êng cã søc chøa tõ 800 chç trë lªn Nhμ h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé, nhμ v¨n ho¸, r¹p xiÕc, phßng 2 2,5 hoμ nh¹c cã trªn 800 chç, viÖn nghiªn cøu khoa häc Nhμ s¶n xuÊt trõ nh÷ng ®iÒu ®· 2 2,5 quy ®Þnh trong ®iÒu 1.6 C¸c nhμ kho cã khèi tÝch tõ 5000m3 trë lªn chøa vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc 2 2,5 vËt liÖu phßng ch¸y b¶o qu¶n trong c¸c bao b× dÔ ch¸y Chó thÝch: Khi tÝnh to¸n sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cÇn ¸p dông : 1) NÕu èng vßi rång b»ng v¶i b¹t ®−êng kÝnh tõ 66mm dμi 125m vμ ®−êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng lμ 19 th× l−u l−îng n−íc lμ 5l/s 2) ë nh÷ng khu d©n dông hay ë c¸c ga xe löa phô, trong tr−êng hîp ®Æc biÖt th× ë vÞ trÝ bÊt lîi nhÊt ¸p lùc n−íc tù do cã thÓ h¹ thÊp xuèng 7m. 3.8. ¸p lùc n−íc tù do cÇn thiÕt kÕ cña c¸c vßi n−íc vμ dông cô vÖ sÞnh tèi thiÓu 1m; vßi x¶ chËu xÝ tiÓu kh«ng cã b×nh th−êng trong c«ng nghÖ uèng n−íc vμ m¹ng l−íi h−¬ng sen t¾m tèi thiÓu lμ 4m. 3.9. ¸p lùc n−íc lμm viÖc c¶ c¸c dông cô vÖ sinh trong hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t kh«ng ®−îc lín qu¸ 60m. tr−êng hîp ¸p lùc trong ®−êng èng qu¸ lín th× ph¶i thiÕt kÕ ph©n vïng m¹ng l−íi.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 3.10. ¸p lùc tù do th−êng xuyªn cña c¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ, ph¶i b¶o ®¶m cã cét n−íc phun dÇy ®Æc víi chiÒu cao cÇn thiÕt quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 TÝnh chÊt cña ng«i nhμ vμ c«ng tr×nh ChiÒu cao cÇn thiÕt cña cét n−íc phun dμy ®Æc (m) Nhμ ë c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ phô cã 6 bËc chÞu löa I,II Nhμ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, nhμ phô vμ ChiÒu cao cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ phun ®Õn mét nhμ s¶n xuÊt cã sö dông vËt liÖu dÔ ch¸y ®iÓm cao nhÊt vμ xa nhÊt cña ng«i nhμ vμ dÔ g©y ra ch¸y nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n 6 m Chó thÝch : 1. Khi tÝnh to¸n ¸p lùc n−íc ë ®Çu l¨ng phun n−íc, ph¶i tÝnh ®Õn tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t dμi 10 hay 20m, ®−êng kÝn miÖng l¨ng phun n−íc lμ 13; 16; 19 ; 22mm. 2. §èi víi l−u l−îng 2,5l/s, èng vßi rång dÉn n−íc ph¶i cã ®−êng kÝnh 50mm vμ ®−êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 13mm. §èi víi l−u l−îng 5l/s ph¶i dïng èng vßi rång cã ®−êng kÝnh 65mm vμ ®−êng kÝnh ®Çu phun cña l¨ng Ýt nhÊt 016mm. 3. §èi víi c¸c ng«i nhμ mμ ¸p lùc n−íc bªn ngoμi th−êng xuyªn khong ®ñ ®Ó cung cÊp n−íc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhμ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p vμ cã bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y tõ xa, bè trÝ ë ngay c¹nh häng ch÷a ch¸y. 3.11. ¸p lùc tù do cÇn thiÕt ë c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt lÊy theo ®Æc tr−ng c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ ®ã. 4. M¹ng l−íi vμ phô tïng ®−êng èng cÊp n−íc bªn trong. 4.1. M¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t bªn trong, m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y, m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt sinh ho¹t vμ kÕt hîp víi ®−êng èng ch÷a ch¸y vμ m¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt cã chÊt l−îng nh− n−íc ¨n uèng; nªn dïng èng thÐp tr¸ng kÏm khi ®−êng kÝnh èng ®Õn 70mm, èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm èng gang khi ®−êng kÝnh èng lín h¬n 70mm. Chó thÝch: 1) §−êng èng cÊp n−íc sinh ho¹t riªng biÖt cã thÓ dïng èng chÊt dÎo. 2) §−êng èng thuéc hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y riªng biÖt cho phÐp dïng èng thÐp kh«ng tr¸ng kÏm nh−ng kh«ng cho phÐp dïng èng chÊt dÎo cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong. 4.2. M¹ng l−íi ®−êng èng cÊp n−íc s¶n xuÊt kh«ng cã chÊt l−îng ¨n uèng mμ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ n−íc nh− lμm mÒm n−íc, ch−ng cÊt n−íc... cã thÓ dïng èng chÊt dÎo èng thÐp tr¸ng kÏm, èng thÐp, èng thuû tinh, èng thÐp lãt chÊt dÎo. ViÖc chän läc èng tïy thuéc vμo yªu cÇu vÒ chÊt l−îng n−íc, nhiÖt ®é, ¸p lùc vμ yªu cÇu vÒ tiÕt kiÖm kim lo¹i.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 4.3. èng dÉn n−íc vμo nhμ cÇn dïng c¸c lo¹i èng dÉn sau ®©y: a) èng ngang, khi ®−êng kÝnh èng lín h¬n 50mm. b) èng thÐp tr¸ng kÏm, khi ®−êng kÝnh tõ 50mm trë xuèng. Chó thÝch: 1) Cho phÐp èng chÊt dÎo trong nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng cã hÖ thèng thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y bªn trong vμ khi cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 50mm. 2) MÆt ngoμi èng kim lo¹i cÇn cã mét líp b¶o vÖ chèng gØ, chèng ¨n mßn. 4.4. èng thÐp cã thÓ nèi hμn, nèi ren hoÆc nèi mÆt bÝch. 4.5. HÖ thèng cÊp n−íc bªn trong ®−îc thiÕt kÕ theo: - M¹ng côt, nÕu cho phÐp cÊp n−íc kh«ng liªn tôc - M¹ng vßng hoÆc nèi vßng èng d·n n−íc khi cÇ b¶o ®¶m cÊp n−íc liªn tôc khi ®ã m¹ng l−íi vßng ph¶i nèi víi m¹ng l−íi vßng ngoμi nhμ Ýt nhÊt b»ng hai èng dÉn n−íc vμo nhμ. 4.6. Ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt hai èng dÉn n−íc vμo nhμ trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: - Trong nhμ cã ®Æt trªn 12 häng ch÷ng ch¸y - Nhμ cã thiÕt bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng; - Nhμ ë cao trªn 16 tÇng. 4.7. Tr−êng hîp cÇn bè trÝ tõ hai ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ trë lªn, nªn nèi víi nhiÒu ®o¹n èng kh¸c nhau cña m¹ng l−íi cÊp n−íc bªn ngoμi nhμ. Kho¶ng gi÷a ®o¹n èng dÉn m¹ng l−íi ngoμi nhμ víi m¹ng l−íi trong nhμ cÇn bè trÝ van khãa ®Ó ®¶m b¶o cÊp n−íc liªn tôc khi cã mét trong nh·ng ®o¹n èng cña m¹ng l−íi bÞ h− háng. 4.8. Khi ®Æt hai ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Æt bÓ chøa, m¸y b¬m ®Ó t¨ng ¸p lùc trong ®−êng èng th× c¸c èng dÉn n−íc vμo nhμ ph¶i ®−îc nèi víi nhau tr−íc m¸y b¬m hoÆc ®Æt van mét chiÒu. Tr−êng hîp trªn mçi ®−êng çng dÉn n−íc vμo cã thÓ cã bÓ chøa, m¸y b¬m riªng, th× kh«ng cÇn ph¶i nèi c¸c èng dÉn n−íc vμo víi nhau. 4.9. Khi m¹ng l−íi cÊp n−íc bªn trong lÊy n−íc tõ kÐt n−íc ¸p lùc ®Æt trong nhμ, vμ khi ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ nèi víi m¹ng l−íi ph©n phèi tõ kÐp n−íc ¸p lùc còng nh− khi cã tõ hai ®−êng èng dÉn n−íc vμo nèi víi nhau b»ng ®−êng èng bªn trong nhμ th× trªn ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ ph¶i ®Æt van mét chiÒu. 4.10. C¸c phô tïng vμ c¸c thiÕt bÞ ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. 4.11. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo mÆt b»ng n»m ngang cña ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ tíi c¸c ®−êng èng kh¸c ch«n ngÇm d−íi ®Êt quy ®Þnh ë b¶ng 5. 4.12. §−êng èng cÊp n−íc trong nhμ ch«n ngÇm d−íi nÒn nhμ mμ giao nhau víi ®−êng èng tho¸t n−íc th× ®−êng èng cÊp n−íc ph¶i cao h¬n ®−êng èng tho¸t n−íc. Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ngoμi cña hai èng phÝa gi¸p nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,10m.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 B¶ng 5 §−êng kÝnh èng Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ (m) (mm) tíi §−êng èng tho¸t §−êng èng dÉn §−êng èng dÉn h¬i n−íc nhiÖt ¸p lùc trung b×nh Nhá h¬n 200 1,5 1,5 1,5 Lín h¬n 200 3 1,5 1,5 4.13. ë nh÷ng chç ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ nèi víi ®−êng èng cÊp n−íc cña thμnh phè, khu d©n c− hay khu xÝ nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ giÕng ®Æt van khãa n−íc. Khi ®−êng kÝnh èng dÉn n−íc vμo nhμ tõ 40mm trë xuèng ®Æt van chÆn vμ cho phÐp kh«ng ph¶i x©y giÕng van. 4.14. Khi ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ b»ng gang vμ ¸p lùc cña ®−êng èng bÕn ngoμi lín h¬n 50m th× ë chç ngoÆt cña ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ x©y gèi ®ì èng. 4.15. Chç ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ xuyªn qua t−êng hÇm hay t−êng mãng nhμ ®Òu ph¶i ®Æt trong lç chõa s½n. - ë nh÷ng n¬i ®Êt kh« r¸o kho¶ng c¸ch tõ ®Ønh èng tíi ®Ønh lç lμ 0,15m vμ bªn trong lç ph¶i ®−îc nhÐt ®Çy vËt liÖu kh«ng thÊm n−íc (d©y ®ay tÈm dÇu). - ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm −ít hay cã nhiÒu n−íc ngÇm, phÇn èng xuyªn qua t−êng ph¶i hμn lμ ch¾n ng¨n n−íc hoÆc ®Æt trong èng lång b»ng thÐp hay gang vμ còng cã nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n n−íc kh¸c. KÝch th−íc chøa lç phô thuéc vμo ®−êng kÝnh èng xuyªn qua t−êng. 4.16. Trong nhμ ë vμ nhμ c«ng céng, m¹ng l−íi ph©n phèi cña ®−êng èng cÊp n−íc bªn trong ®−îc ®Æt trong tÇng hÇm, tÇng kü thuËt, r·nh ngÇm d−íi ®Êt hoÆc chung víi c¸c ®−êng èng n−íc nãng, èng dÉn h¬i cã n¾p ®Ëy. Tr−êng hîp nhμ kh«ng cã tÇng hÇm m¹ng l−íi ph©n phèi cña ®−êng èng cÊp n−íc bªn trong cho phÐp ®−îc ®Æt trùc tiÕp d−íi nÒn ®Êt (nh−ng ph¶i s¬n chèng gØ èng). Chó thÝch: 1. NÕu c¸c ®−êng èng cÊp n−íc ®Æt chung víi ®−êng èng kh¸c trong r·nh ngÇm th× c¸c ®−êng èng dÉn h¬i, dÉn n−íc nãng ph¶i ®Æt cao h¬n ®−êng èng dÉn n−íc l¹nh. 2. §−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y chÝnh kh«ng ®−îc ®Æt däc theo v× kÌo cét b»ng kim lo¹i. 3. Kh«ng ®−îc ®Æc cÊp n−íc trong c¸c ®−êng èng th«ng giã, th«ng h¬i, th«ng khãi. 4.17. C¸c ®−êng èng chÝnh, èng nh¸nh, èng ph©n phèi n−íc dÉn c¸c dông cô vÖ sinh ®Òu ®Æt dèc tõ 0,002 ®Õn 0,005 vÒ phÝa ®−êng èng ®øng hay ®iÓm lÊy n−íc. T¹i c¸c ®iÓm thÊp nhÊt cña ®−êng èng ph¶i ®Æt thiÕt bÞ x¶ n−íc.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 4.18. èng ®−êng vμ èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong cÇn ®Æt chung víi c¸c ®−êng èng kh¸c trong hép panen, blèc, cabin kü thuËt vÖ sinh s¶n xuÊt ë nhμ m¸y. CÊu t¹o theo lo¹i nμy ph¶i ®¶m b¶o cã thÕ vμ söa ch÷a ®−îc ®−êng èng. Cho phÐp èng ®øng, èng nh¸nh cña hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong ®−îc ®Æt hë trªn t−êng v¸ch ng¨n ë phßng vÖ sinh xÝ t¾m, röa vμ phßng bÕp mμ kh«ng cã yªu cÇu bè trÝ ®Æc biÖt. 4.19. Trong c¸c gian phßng yªu cÇu bè trÝ néi thÊt ®Æc biÖt th× ®−êng èng cÊp n−íc ph¶i ®Æt trong r·nh ngÇm trong t−êng, trong hép. MÆt ngoμi cña r·nh, hép èng cÇn tr¸t v÷a hoÆc l¸t g¹ch che kÝn. C¸c van ®Æt trong r·nh ng¨n, hép èng ph¶i chøa nh÷ng cöa kiÓm tra ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ vμ söa ch÷a. N¾p lç cöa cã thÓ lμm b»ng t«n, s¬n cïng mμu víi t−êng. 4.20. C¸c ®−êng èng chÝnh, èng nh¸nh trong nhμ s¶n xuÊt ph¶i ®Æt hë... ®Æt theo khung nhμ, v× kÌo, cét, t−êng vμ d−íi trÇn nhμ. Tr−êng hîp kh«ng thÓ ®Æt hë cho phÐp ®Æt ®−êng èng cÊp n−íc trong r·nh chung víi c¸c ®−êng èng kh¸c; trõ c¸c ®−êng èng dÉn c¸c chÊt khÝ, chÊt láng dÔ b¾t löa hoÆc cã chÊt ®éc. ChØ ®−îc phÐp ®Æt chung ®−êng èng dÉn n−íc sinh ho¹t víi ®−êng èng tho¸t n−íc trong r·nh kh«. Cho phÐp ®Æt èng cÊp n−íc trong r·nh riªng trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt vμ cã lÝ do chÝnh ®¸ng. §−êng èng dÉn n−íc tíi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ë c¸ch xa t−êng cét cã thÓ ®Æt trªn sμn hoÆc d−íi sμn. 4.21. §−êng èng cÊp n−íc ®Æt trong r·nh blèc bªt«ng , panen, buång vÖ sinh khi ®Æt chung víi ®−êng èng cÊp nhiÖt còng nh− ®Æt trong c¸c phßng cã ®é Èm cao, cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li n−íc chèng Èm. 4.22. C¸c häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ c¹nh lèi ra vμo, trªn chiÕu nghØ cÇu thang, ë s¶nh, hμng lang vμ nh÷ng n¬i dÔ thÊy, dÔ sö dông. 4.23. T©m cña häng ch÷a ch¸y bªn trong nhμ ph¶i bè trÝ ®é cao 1,25 so v¬Ý mÆt sμn. Mèi häng ch÷a ch¸y trong nhμ ph¶i cã mét èng vßi rång chiÒu dμi 10m hoÆc 30m cã ®ñ ®Çu nèi vμ mét l¨ng phun n−íc ®−îc ®Æt trong tñ riªng biÖt. Chó thÝch: 1) Tñ ch÷a ch¸y cã thÓ ®Æt ngÇm trong t−êng, treo trªn t−êng hay cét nhμ nh−ng kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn lèi ®i l¹i vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhμ. 2) Trong cïng mét nhμ, cÊm kh«ng ®−îc dïng nhiÒu kiÓu ®Çu nèi èng vßi rång vμ l·ng phÝ n−íc cã nhiÒu kiÓu hoÆc cã ®−êng kÝnh kh¸c nhau. 4.24. Trªn ®−êng èng cÊp n−íc vμo nhμ, nªn ®Æt vßi lÊy n−íc c«ng céng ë bªn ngoμi cho tõng ®¬n nguyªn nhμ cao tÇng. §−êng kÝnh vßi n−íc 20mm hoÆc 25mm. Chó thÝch: Vßi lÊy n−íc c«ng céng cÇn ®Æt ë sau ®ång hå ®o n−íc cña nhμ. 4.25. C¸c van khãa n−íc cña hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc bªn trong nhμ ph¶i ®Æt ë nh÷ng n¬i sau:   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 a) Trªn ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ; b) Trªn m¹ng l−íi ph©n nhμnh khÐp vßng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ ®èng tõng ®o¹n èng ®em söa ch÷a (kh«ng qu¸ nöa vßng) vμ trªn m¹ng vßng cña hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt, theo tÝnh to¸n ®¶m b¶o cÊp n−íc tíi thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc tõ hai phÝa; c) ë ch©n èng ®øng cÊp n−íc ch÷a ch¸y mμ cã tõ 5 häng ch÷a ch¸y trë lªn, vμ ë mçi ®o¹n ch÷a ch¸y. d) ë ch©n èng ®øng cÊp n−íc sinh ho¹t hoÆc cÊp n−íc s¶n xuÊt trong nhμ cao tõ 3 tÇng trë lªn. e) ë c¸c èng nh¸nh cã tõ 5 vßi n−íc trë lªn. f) ë c¸c èng nh¸nh vμo tõng c¨n hé, ë c¸c èng nh¸nh dÉn n−íc t−íi b×nh x¶ vßi x¶ trªn c¸c èng nh¸nh dÉn n−íc tíi c¸c vßi t¾m vμ chËu röa mÆt. g) Tr−íc vßi n−íc c«ng céng, vßi t−íi bªn ngoμi; h) Tr−íc c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Æc biÖt (s¶n xuÊt thö nghiÖm, ch÷a bÖnh...) trong tr−êng hîp cÇn thiÕt. i) Trªn m¹ng l−íi èng cÊp n−íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y vßng kÝnh th× cø 5 häng ch÷a ch¸y cã mét van khãa cho mét tÇng. Chó thÝch: 1) Khi èng ®øng khÐp vßng theo chiÒu ®øng, van kh¸c ph¶i ®Æt ë ch©n hoÆc ®Ønh èng ®øng. 2) Trªn ®−êng èng ch¹y vßng kÝn ë bªn trong nhμ chØ ®−îc phÐp ®Æt c¸c thiÕt bÞ dÉn n−íc ph¶n øng theo hai chiÒu. 3) C¸c van khãa trªn ®−êng èng cÊp n−íc ®Æt qua cöa hμng, nhμ ¨n c«ng céng vμ c¸c gian phßng kh¸c x©y kÕt hîp víi nhμ ë kh«ng thÓ kiÓm tra ®−îc vμo ban ®ªm, cÇn bè trÝ ë bªn ngoμi c«ng tr×nh. 4.26. Phô tïng ®−êng èng, vßi n−íc, vßi trén cña hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t vμ hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh víi ¸p lùc lμm viÖc 60m. Phô tïng l¾p ghÐp ë hÖ thèng cÊp n−íc s¶n xuÊt cã ¸p lùc c«ng t¸c ®−îc quy ®inh theo yªu cÇu c«ng nghÖ. 4.27. ë nh÷ng vïng trong m¹ng l−íi cÊp n−íc thμn phè cã ¸p lùc d−, ë c¸c nhμ nhiÒu tÇng, ®Ó gi¶m ¸p lùc n−íc vμ tr¸nh l·ng phÝ trªn ®−êng dÉn n−íc vμo hoÆc trªn èng nh¸nh dÉn n−íc tíi c¸c ®iÓm lÊy n−íc ë mçi tÇng nhμ cÇn ®Æt thªm thiÕt bÞ d−íi ®©y: a) Khi l−u l−îng kh«ng ®æi ®Æt r«ng ®en (tÊm ch¾n cã lç); b) Khi l−u l−îng thay ®æi, ®Æt thiÐt bÞ ®iÒu chØnh ¸p lùc. 4.28. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc bªn trong cÇn cã biÖn ph¸p chèng ån chèng rung cho thiÕt bÞ vμ ®−êng èng, phô tïng. 5. §ång hå ®o n−íc. 5.1. §Ó ®o l−u l−îng n−íc, trªn c¸c ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ, tõng c¨n hé, trªn c¸c ®−êng èng nh¸nh cña m¹ng l−íi èng cÊp n−íc chung hay trªn c¸c ®o¹n èng cÊp n−íc ®Õn c¸c n¬i tiªu thô kh¸c, cÇn ®Æt ®ång hå ®o n−íc.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 5.2. ViÖc chän lùa ®ång hå ®o n−íc (kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin) ®Ó l¾p ®Æt trªn ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ cÇn c¨n cø l−u l−îng ngμy lín nhÊt chän theo b¶ng 6. §ång hå n−íc ®Æt trªn ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ s¶n xuÊt cÇn ®−îc kiÓm tra víi l−u l−îng giê lín nhÊt. Chó thÝch: Tr−êng hîp cÊp n−íc cho c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng nh− hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y riªng biÖt ph¶i lÊy n−íc trùc tiÕp tõ èng dÉn n−íc vμo (kh«ng qua ®ång hå ®o n−íc). B¶ng 6 L−u l−îng cho phÐp KiÓu ®ång L−u l−îng L−u l−îng lín hå ®o Cì ®ång hå danh nghÜa Giíi h¹n d−íi nhÊt ngμy ( n−íc (m3 /ngμy) (m3) m3ngμy) C¸ch qu¹t 15 1 6 0,04 20 1,6 10 0,06 25 2,5 14 0,08 32 4 20 0,105 40 6,3 40 0,170 50 10 60 0,220 Tuèc bin 50 15 140 3 80 45 500 6 100 75 880 8 150 160 2000 12 200 165 3400 18 250 410 5200 50 Chó thÝch: §èi víi n−íc cã nhiÖt ®é lín h¬n 300 C th× dïng lo¹i ®ång hå ®Æc biÖt. 5.3. Tæn thÊt ¸p lùc trong ®ång hå ®o n−íc kiÓu c¸nh qu¹t vμ kiÓu tuèc bin, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d−íi ®©y: h = S.q2 Trong ®ã: h- Tæn thÊt ¸p lùc (m) q- L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n S- Søc c¶n cña ®ång hå, lÊy theo b¶ng 7. B¶ng 7   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 §−êng kÝnh 15 20 32 40 50 80 100 150 200 ®ång hå (mm) Søc c¶n cña 14,4 5,1 1,3 0,32 0,265 0,00207 0,00675 0,00013 0,0000453 ®ång hå (m) Chó thÝch : Tæn thÊt ¸p lùc khi l−u l−îng n−íc sinh ho¹t, s¶n xuÊt qua ®ång hå kiÓu c¸nh qu¹t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2,5m qua ®ånghå kiÓu tuèc bin kh«ng lín qu¸ 1m vμ khi cã ch¸y t−¬ng øng lμ 5m vμ 2,5m. 5.4. §ång hå ®o n−íc ph¶i ®Æt ë mÆt ngoμi t−êng bao cña nhμ, chç ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ, ë nh÷ng chç dÔ kiÓm tra vμ dÔ söa ch÷a nhÊt. Chó thÝch: 1) Kh«ng ®−îc ®Æt ®ång hå ®o n−íc trong c¸c phßng ngñ. 2) §ång hå ®o n−íc ph¶i ®Æt trªn ®−êng èng cÊp n−íc vμo nhμ, cã ®−êng kÝnh b»ng hay nhá h¬n ®−êng kÝnh èng cÊp n−íc. 5.5. Khi chØ cã mét ®−êng èng dÉn n−íc vμo nhμ nèi víi hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y bªn trong th× ph¶i ®Æt mét ®−êng èng vßng qua phÝa tr−íc ®ång hå. L−u l−îng n−íc ch¶y qua ®ång hå vμ ®−êng èng vßng ph¶i b»ng tæng sè l−u l−îng n−íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y lín nhÊt trong nhμ. Chó thÝch: Trªn ®−êng èng vßng, ph¶i bè trÝ van khãa kÑp ch× niªm phong do c¬ quan cÊp n−íc ®Þa ph−¬ng qu¶n lÝ. ChØ ®−îc phÐp c¶n trë më van khãa chØ khi cã ch¸y. VÞ trÝ ®Æt ®ång hå ph¶i dÔ thao t¸c vμ cã kÝ hiÖu hoÆc biÓn chØ dÉn. 5.6. §ång hå kiÓu c¸nh qu¹t ph¶i ®Æt n»m ngang; kiÓu tuèc bin cã thÓ ®Æt xiªn, n»m ngang hay ®Æt ®øng khi chiÒu dßng n−íc ch¶y tõ d−íi lªn trªn. Mçi phÝa cña ®ång hå ®o n−íc ph¶i ®Æt van khãa. Gi÷a ®ång hå ®o n−íc vμ van khãa thø hai (theo chiÒu dßng n−íc ch¶y) ®Æt vßi x¶. Tr−êng hîp ®ång hå ®o kiÓu tuèc bin, ®Æt sau chiÒu van khãa cÇn ph¶i nèi 1 ®o¹n èng th¼ng dμi b»ng 5 lÇn ®−êng kÝnh èng cÊp n−íc. 6. TÝnh to¸n m¹ng l−íi cÊp n−íc 6.1. TÝnh to¸n thñy lùc m¹ng l−íi cÊp n−íc bªn trong theo l−u l−îng lín nhÊt trong mét gi©y. 6.2. M¹ng l−íi cÊp n−íc sinh ho¹t vμ m¹ng l−íi cÊp n−íc s¶n xuÊt sö dông ®Ó ch÷a ch¸y ph¶i ®¶m b¶o l−u l−îng n−íc ch÷a ch¸y khi l−u l−îng n−¬c dïng sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt lín nhÊt trong mét gi©y. Chó thÝch: Khi x¸c ®Þnh l−u l−îng gi©y cho l−u l−îng ch÷a ch¸y trong nhμ s¶n xuÊt vμ nhμ phô, kh«ng tÝnh l−u l−îng n−íc ®Ó t¾m, röa sμn vμ t−íi.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 6.3. M¹ng l−íi cÊp n−íc sinh ho¹t, m¹ng l−íi cÊp s¶n xuÊt vμ m¹ng l−íi cÊp n−íc ch÷a ch¸y ph¶i tÝnh ®Ó ®¶m b¶o ¸p lùc cÇn thiÕt cña dông cô vÖ sinh, thiÕt bÞ, vßi ch÷a ch¸y ®Æt cao nhÊt, xa nhÊt so víi èng dÉn n−íc vμo nhμ. 6.4. §−êng kÝnh èng cÊp n−íc bªn trong ®−îc tÝnh to¸n víi kh¶ n¨ng sö dông tèi ®a ¸p lùc cã s½n trªn èng cÊp n−íc bªn ngoμi. 6.5. Tèc ®é n−íc ch¶y trong ®−êng èng thÐp cÊp n−íc sinh ho¹t bªn trong nhμ kh«ng v−ît qu¸ trÞ sè sau: - Trong ®−êng èng chÝnh vμ èng ®øng: Tõ 1,5 ®Õn 2m/s. - èng nh¸nh nèi víi c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh 2,5m/s. Tr−êng hîp n−íc dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt, tèc ®é n−íc trong èng chÝnh vμ èng ®øng kh«ng v−ît qu¸ 1,2 m/s. Tr−êng hîp c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng kh«ng qu¸ 10m/s 6.6. Khi tæng sè ®−¬ng l−îng cña c¸c dông cô vÖ sinh tõ 20 trë xuèng, ®−êng kÝnh èng cÊp n−íc cho phÐp lÊy theo b¶ng 8. B¶ng 8 Tæng sè ®−¬ng l−îng cña 1 3 6 12 20 c¸c dông cô vÖ sinh §−êng kÝnh èng cÊp n−íc 10 15 20 25 32 (mm) 6.7. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhμ ë ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: q = 0,2 a N + KN Trong ®ã: q- L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y (l/s) a- TrÞ sè phô thuéc vμo tiªu chuÈn dïng n−íc tÝnh cho 1 ng−êi trong mét ngμy lÊy theo b¶ng 9. K- HÖ sè phô thuéc vμo sè ®−¬ng l−îng lÊy theo b¶ng 10 N- Tæng sè ®−¬ng l−îng cña dông cô vÖ sinh trong nhμ hay khu vùc tÝnh to¸n ( ®o¹n èng tÝnh to¸n) Chó thÝch: 1) L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) víi sè l−îng cña dông cô vÖ sÞnh ®Õn 5.000. 2) L−u l−îng n−íc trong nhμ ë x¸c ®Þnh theo phô lôc II cña tiªu chuÈn nμy. 3) L−u l−îng n−íc trong m¹ng cÊp n−íc bªn ngoμi ®Æt ë tiÓu khi hoÆc ë ®−êng phè lÊy theo tiªu chuÈn cÊp n−íc hiÖn hμnh. 4) Sè ®−¬ng l−îng dông cô vÖ sinh xem b¶ng 2. B¶ng 9 Tiªu chuÈn 100 125 150 200 250 300 350 400   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 dïng n−íc cña mét ng−êi l/ngμy TrÞ sè a 2,2 2,16 2,15 2,14 2,05 2,00 1,90 1,85 B¶ng 10 Sè ®−¬ng §Õn 300 Tõ 301 ®Õn 500 Tõ 501 ®Õn 800 Tõ 801 ®Õn 1200 1201 vμ lín h¬n l−îng TrÞ sè K 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 Chó thÝch: Trong nhμ ë cã cÊp n−íc nãng tËp trung l−u l−îng tÝnh to¸n (l/s) cña n−íc trong m¹ng l−íi cÊp n−íc nãng vμ l¹nh x¸c ®Þnh theo c«ng thøc( 2) nh©n víi hÖ sè 0,7. 6.8. Tr−êng hîp nhμ c«ng céng x©y dùng trong nhãm nhμ ë th× l−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cÇn ph¶i x¸c ®Þnh theo ®iÒu 6.9 vμ 6.10 cña tiªu chuÈn nμy. 6.9. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho c¸c c¬ quan hμnh chÝnh trô së, nhμ trä, kh¸ch s¹n, nhμ tËp thÓ, kÝ tóc x¸, nhμ trÎ, tr−êng häc, c¬ quan gi¸o dôc, bÖnh viÖn ®a khoa, nhμ t¾m c«ng céng, tr¹i thiÕu nhi, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d−íi ®©y: q= α 0,2 N Trong ®ã: q - l−u l−îng n−íc tÝnh to¸n (l/s) N - Tæng sè ®−¬ng l−îng cña c¸c dông cô vÖ sÞnh trong nhμ hay ®o¹n èng tÝnh to¸n. α - hÖ sè phô tïng chøc n¨ng cña mçi lo¹i nhμ lÊy theo b¶ng 11. B¶ng 11 HÖ sè Lo¹i nhμ Nhμ t¾m BÖnh viÖn, Trô së c¬ Tr−êng BÖnh viÖn, Nhμ ë tËp c«ng phßng quan hμnh häc vμ c¬ nhμ ®iÒu thÓ, nhμ céng, nhμ kh¸m ®a chÝnh, cöa quan gi¸o d−ìng, nhμ trä kh¸ch trÎ khoa hμng, viÖn dôc nghØ, tr¹i s¹n, kÝ tóc thiÕt kÕ thiÕu nhi x¸ α 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 Chó thÝch: 1) L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y dïng cho nhu cÇu sinh ho¹t trong c¸c nhμ nªu ë ®iÒu 6.9 x¸c ®Þnh theo phô lôc 3. 2) L−u l−îng n−íc trong nhμ t¾m c«ng céng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 q = Σ q0 . n.a’ (4) Trong ®ã : q- L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i a’- HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh: Cho bån t¾m: 50% Vßi t¾m h−¬gn sen: 100% Vßi t¾m thÊp: 100% ChËu röa: 30% Q0- L−u l−îng n−íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s) 6.10. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong mét gi©y cho nhu cÇu sinh ho¹t trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp, phßng, gian kh¸n gi¶, c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q= Σ q0 . n.p (5) Trong ®ã: q- L−u l−îng −íc tÝnh to¸n (l/s) q0- L−u l−îng n−íc cña mét dông cô vÖ sinh cïng lo¹i (l/s) n- Sè dông cô vÖ sinh cïng lo¹i p- HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12 vμ b¶ng 13. 6.11. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sÞnh trong nhμ s¶n xuÊt vμ c¸c phßng sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp tïy thuéc vμo sè l−îng dông cô vÖ sinh lÊy theo b¶ng 12. 6.12. HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh trong c¸c phßng, gian kh¸n gi¶, c¸c c«ng tr×nh thÓ thao, xÝ nghiÖp ¨n uèng c«ng céng lÊy theo b¶ng 13. 6.13. L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y cho nhu cÇu s¶n xuÊt ph¶i x¸c ®Þnh theo phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ cã kÓ tíi chÕ ®é tiªu thô n−íc. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã s¶n l−îng cao nÕu cã lÝ do kinh tÕ - kü thuËt thÝch ®¸ng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ, l−u l−îng cho phÐp nh©n víi hÖ sè tõ 1,1 ®Õn 1,2. B¶ng 12 Lo¹i dông cô vÖ sinh Sè l−îng dông cô vÖ sinh 1 3 6 10 20 40 60 100 120 - ChËu röa mÆt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ChËu röa mÆt trßn cã 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vßi phun n−íc - H−¬ng sen t¾m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ChËu tiÓu cã b×nh x¶ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tù ®éng - ChËu tiÓu treo 1 0,7 0,5 0,4 0,34 0,3 0,3 0,25 0,25 - ChËu xÝ cã vßi x¶ 1 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1 0,005 - ChËu xÝ cã b×nh x¶ 1 0,75 0,65 0,6 0,5 0,45 0,4 0,4 0,4   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 Chó thÝch: 1) Khi x¸c ®Þnh l−u l−îng n−íc tÝnh to¸n trong 1 gi©y kh«ng tÝnh l−u l−îng n−íc ë vßi t−íi vßi phun n−íc uèng vμ bi®ª. 2) HÖ sè ho¹t déng ®ång thêi cña c¸c chËu röa vμ c¸c dông cô kh¸c kh«ng cã trong b¶ng lÊy theo c¸c sè liÖu ë phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ. 3) Mét b×nh x¶ dïng ®Ó röa tù ®éng cho 3 ®Õn 4 chËu tiÓu. 6.14. Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®−êng èng cÊp n−íc b»ng thÐp hay gang, x¸c ®Þnh theo b¶ng tÝnh thñy lùc vμ c«ng thøc d−íi ®©y: i = A . q2 (6) Trong ®ã : i- Tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t bªn trong ®−êng èng trªn 1m chiÌu dμi èng. A- Søc c¶n ®¬n vÞ phô thuéc vμo ®−êng kÝnh èng cÊp n−íc. q- L−u l−îng n−íc tÝnh to¸n (l/s) B¶ng 13 HÖ sè ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c dông cô vÖ sinh Dông cô vÖ sinh R¹p chiÕu bãng, héi tr−êng, Nhμ h¸t, r¹p Cöa hμng ¨n c©u l¹c bé c«ng tr×nh thÓ thao xiÕc uèng c«ng céng - ChËu röa mÆt 0,8 0,6 0,8 - B×nh x¶ chËu xÝ 0,7 0,5 0,6 - ChËu tiÓu treo 1,0 0,8 0,5 - Vßi t¾m h−¬ng sen 1,0 1,0 1,0 - ChËu röa trong 1,0 1,0 quÇy c¨ng tin - M¸y röa b¸t - - 1,0 6.15. Søc c¶n ®¬n vÞ A dïng cho èng thÐp lÊy theo b¶ng 14 víi tr−êng hîp khi tèc ®é n−íc trong èng lμ 1,2m/s, vμ lín h¬n. Cßn khi tèc ®é nhá h¬n 1,2m/s trÞ sè A ph¶i nh©n víi hÖ sè K. HÖ sè lÊy theo b¶ng 15. B¶ng 14 §−êng kÝnh èng mm A §−êng kÝnh èng - A mm 1 2 3 4 a) L−u l−îng tÝnh b»ng l/s 10 32,95 50 0,001108 15 8,809 70 0,002993   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 4513 : 1988 20 1,643 80 0,001168 25 0,4367 100 0,000267 32 0,09386 150 0,00008623 40 0,04453 0,00003395 b)L−u l−îng tÝnh b»ng m3/s 175 18,96 300 0,9392 200 9,273 325 0,6088 225 4,822 350 0,4078 250 2,583 400 0,2062 B¶ng 15 Tèc ®é 0, 2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 m/s K 1,41 1,28 1,2 1,15 1,115 1,085 1,06 1,04 1,035 1,015 1,0 6.16. Khi tÝnh to¸n m¹ng l−íi cÊp n−íc bªn trong cÇn tÝnh thªm tæn thÊt ¸p lùc côc bé lÊy b»ng phÇn tr¨m tæn thÊt ¸p lùc do ma s¸t theo chiÒu dμi èng: a) Trong m¹ng l−íi cÊp n−íc sinh ho¹t cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng 30%. b) Trong l−íi cÊp n−íc sinh ho¹t vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp cho nhμ ë vμ nhμ c«ng céng, trong m¹ng l−íi cÊp n−íc s¶n xuÊt 20%. c) Trong m¹ng l−íi cÊp n−íc s¶n xuÊt vμ ch÷a ch¸y kÕt hîp 15%. d) Trong m¹ng l−íi cÊp n−íc ch÷a ch¸y 10%. 6.17. Tr−êng hîp m¹ng l−íi cÊp n−íc nèi víi nhiÒu èng dÉn n−íc vμo, khi tÝnh to¸n cÇn tÝnh víi ®iÒu kiÖn ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n−íc vμo. Tr−êng hîp cã hai èng dÉn n−íc vμo, mçi èng ph¶i tÝnh víi 100% l−u l−îng n−íc ch÷a ch¸y, khi cã trªn 2 èng, mçi èng tÝnh 50% l−u l−îng n−íc ch¶y qua. Chó thÝch: TØ sè phÇn tr¨m vÒ l−îng n−íc tÝnh cho yªu cÇu s¶n xuÊt trong tr−êng hîp ®ãng mét trong c¸c èng dÉn n−íc c¨n cø vμo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. 6.18. ¸p lùc cña cét n−íc ch÷a ch¸y phô thuéc vμo ®−êng kÝnh miÖng l¨ng phun n−íc vμ b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n−íc dμy ®Æc lÊy theo b¼ng 16. Chó thÝch: 1) B¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cét n−íc phun dμy ®Æc ph¶i lÊy b»ng chiÒu cao cña gian phßng tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn nhμ. 2) Tr−êng hîp nhμ cãnhiÌu h×nh khèi phøc t¹p th× chiÒu cao cña gian phßng, tÝnh tõ nÒn ®Õn m¸i hay trÇn nhμ cña phÇn cao nhÊt. 3) ¸p lùc ë c¸c häng ch÷a ch¸y ®−îc tÝnh to¸n cho èng vßi rång dÉn n−íc b»ng v¶i b¹t. 6.19. Tæn thÊt ¸p lùc trong èng vßi rång b»ng v¶i b¹t x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = Kp . q2 . l Trong ®ã: h- Tæn thÊt ¸p lùc trong èg vßi rång (m)   Page 20 
Đồng bộ tài khoản