TCXD 66 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
173
lượt xem
71
download

TCXD 66 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 66 1991: Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước – Yêu cầu an toàn: Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn này thay thế cho "Quy phạm kĩ thuật an toàn lao động trong vận hành khai thác các hệ thống cấp thoát nước TCXD 66: 1977. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác các thiết bị, công trình (bơm cấp, bơm thải, ống dẫn, cống v,v…) của hệ thống cấp thoát nước. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 66 1991

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn VËn hμnh khai th¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc Yªu cÇu an toμn Operation of water supply and drainage systems - Safety requirements Tiªu chuÈn nμy lμ b¾t buéc ¸p dông Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho "Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn lao ®éng trong vËn hμnh khai th¸c c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc TCXD 66: 1977 Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu nh»m ®¶m b¶o an toμn trong vËn hμnh khai th¸c c¸c thiÕt bÞ, c«ng tr×nh (b¬m cÊp, b¬m th¶i, èng dÉn, cèng v,v ) cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc. Ngoμi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n thñ tμi liÖu tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 1. Yªu cÇu chung 1.1. ChØ ®−îc phÐp ®−a c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc vμo ho¹t ®éng khi cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vμ c¸c biÖp ph¸p tæ chøc ®¶m b¶o cho hÖ thèng ho¹t ®éng an toμn trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng còng nh− khi cã sù cè. 1.2. ChØ nh÷ng ng−êi tõ 18 tuæi trë lªn, cã ®ñ søc khoÎ, ®−îc ®μo t¹o chuyªn m«n vμ ®· ®−îc kiÓm tra kiÕn thøc vÒ c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt an toμn vÖ sinh lao ®éng vμ phßng chèng ch¸y míi ®ù¬c phÐp lμm viÖc trong c¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc. 1.3. C«ng nh©n vËn hμnh khai th¸c, hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n theo quy ®Þnh hiÖn hμnh phï hîp víi chøc danh nghÒ nghiÖp. 1.4. C¸c gian lμm viÖc ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ c¶ ngμy lÉn ®ªm; ®Ó chiÕu s¸ng côc bé khi lμm viÖc t¹i nh÷ng khu vùc Èm −ít cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc chØ ®−îc dïng ®Ìn ®iÖn di ®éng cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 12V. 1.5. ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o sù ®i l¹i, lμm viÖc thuËn tiÖn vμ an toμn. 1.6. Trong c¸c gian lμm viÖc cña hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc ph¶i cã tñ thuèc cÊp cøu chñng lo¹i sè l−îng c¸c lo¹i thuèc phï hîp víi l−îng ng−êi lμm viÖc th−êng xuyªn vμ tÝnh chÊt cña c¸c chÊn th−¬ng cã thÓ x¶y ra. 2. Yªu chung ®èi víi c«ng tr×nh thu n−íc 2.1. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh m«i tr−êng xung quanh c¸c c«ng tr×nh thu n−íc trong cÊp n−íc "M¹ng l−íi bªn ngoμi vμ c«ng tr×nh" – tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 33: 1985) vμ tho¸t n−íc "M¹ng l−íi bªn ngoμi vμ c«ng tr×nh tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 51: 1984. 2.2. Ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lμm viÖc an toμn vμ thuËn tiÖn cho c«ng nh©n vËn hμnh vμ söa ch÷a giÕng thu, thiÕt bÞ. Tr−êng hîp miÖng hót ®Æt xa bê ph¶i cã tÝn hiÖu vμ dÊu hiÖu an toμn (cê hiÖu, ®Ìn hiÖu), cßn khi c¸c c«ng tr×nh gÇn bê, khu vùc xung quanh ph¶i ®−îc rμo ch¾n. 2.3. Khi tiÕn hμnh kiÓm tra vμ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh thu n−íc ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu kÜ thuËt an toμn trong c«ng t¸c thuû v¨n. Tr−íc khi xuèng giÕng ph¶i kiÓm tra sù cã mÆt cña c¸c h¬i khÝ ®éc, c¸c khÝ ngay hiÓm ch¸y næ d−íi giÕng. Tr−êng hîp cã khÝ th× ph¶i cã biÖn ph¸p khö khÝ.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 2.4. ChØ nh÷ng ng−êi biÕt b¬i míi ®−îc phÐp tiÕn hμnh c¸c c«ng t¸c kiÓm tra vμ söa ch÷a miÖng hót cña c¸c c«ng tr×nh thu n−íc mÆt. Khi lμm viÖc ph¶i bè trÝ thuyÒn cÊp cøu víi ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn cÊp cøu cÇn thiÕt (phao b¬i, v.v...), ë trªn th−êng ph¶i cã Ýt nhÊt lμ hai ng−êi ®Ó theo dâi vμ gióp ng−êi lμm viÖc d−íi n−íc. Khi lßng s«ng s©u, n−íc ch¶y xiÕt vμ miÖng hÕt ë ®é s©u 0,6m trë lªn th× ph¶i sö dông thî lÆn. 2.5. ViÖc thau röa l−íi ch¾n r¸c ë miÖng hÕt ®−îc quy ®Þnh cho tõng tr−êng hîp cô thÓ nh− sau: - Khi tèc ®é dïng n−íc nhá, l−íi ë ®é s©u kh«ng qu¸ 2m vμ Ýt bÈn th× cã thÓ ®øng trªn thuyÒn ®Ó tiÕn hμnh c«ng viÖc. - Khi dßng n−íc s©u vμ ch¶y xiÕt ph¶i dïng thî lÆn. §èi víi l−íi kiÓu th¸o ®−îc th× th¸o lªn bê ®Ó cä röa. 2.6. Khi kiÓm tra vμ cä röa c¸c bé phËn lμm s¹ch c¬ häc cã l−íi quay ph¶i ng¾t m¹ch ®iÖn nhê khÝ cô ®iÖn chuyªn dïng (cÇu dao, apt«m¸t v.v...) ®ång thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng hiÖn t−îng ®ãng m¹ch ®iÖn t×nh cê hay cè ý (kho¸ h·m khÝ c¬ ®iÖn, treo biÓn "CÊm ®ãng ®iÖn, cã ng−êi ®ang lμm viÖc"). ChØ ®−îc tiÕn hμnh c«ng viÖc khi l−íi quay ®óng hoμn toμn. 2.7. ViÖc lμm vÖ sinh giÕng thu ph¶i tiÕn hμnh Ýt nhÊt mçi n¨m mét lÇn. Khi ®ã cã thÓ dïng b¬m tia ®Ó lÊy cån. 2.8. Ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng míi ®−îc tiÕn hμnh kiÓm tra vμ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh thu n−íc mÆt vμo ban ®ªm hoÆc lóc thêi tiÕt xÊu. 2.9. Khi kiÓm tra vμ söa ch÷a ®−êng hÇm thu n−íc trong nói, c«ng nh©n ph¶i ®eo mÆt n¹ phßng ®éc, ®eo d©y an toμn, mét ®Çu d©y do ng−êi ë bªn ngoμi gi÷ ®Ó theo dâi vμ xö lÝ khi cÇn thiÕt. §Ìn ®iÖn di ®éng ph¶i theo ®iÒu l.4 cña tiªu chuÈn nμy. 2.10. Cöa th«ng xuèng buång chøa trong giÕng thu m¹ch ngang ph¶i ®−îc ®ãng kÝn b»ng n¾p kim lo¹i cã b¶n lÒ. CÊm th¶ hoÆc n©ng b¬m èng n−íc vμ c¸c phô kiÖn kh¸c khi cã ng−êi ë d−íi giÕng. 2.11. Tr−êng hîp giÕng thu n−íc m¹ch ngang cã s©n hoÆc hμnh lang trung gian th× s©n vμ hμnh lang ph¶i cã lan can cao 0,8m bao quanh. §Çu cÇu thang xuèng buång chøa n−íc ph¶i cã cöa kiÓu song s¾t réng 0,8m. 2.12. Khi kiÓm tra vμ söa ch÷a giÕng thu m¹ch ngang kh«ng cã sμn trung gian ph¶i: KiÓm tra x¸c ®Þnh sù cã mÆt cña c¸c khÝ ch¸y næ vμ ®éc hai ë d−íi giÕng. Tr−êng hîp tèi qu¸ kh«ng nh×n râ th× ph¶i dïng ®Ìn thî má, ®Ìn pin hoÆc ®Ìn ®iÖn di ®éng theo quy ®Þnh trong ®iÒu l.4 cña tiªu chuÈn nμy. ViÖc tiÕn hμnh kiÓm tra, söa ch÷a d−íi giÕng ph¶i do hai ng−êi thùc hiÖn, mét trong hai ng−êi ®ã ph¶i ngåi ë miÖng giÕng. Ng−êi xuèng giÕng ph¶i mang phao b¶o hiÓm d©y an toμn, mét ®Çu d©y do ng−êi trùc ë miÖng giÕng gi÷. 2.13. Khi th¸o l¾p b¬m vμ èng n−íc ë giÕng khoan ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ kÜ thuËt an toμn trong kh¶o s¸t ®Þa chÊt. 3. Yªu cÇu ®èi víi tr¹m b¬m 3.1. Gian m¸y ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng tèt c¶ ngμy lÉn ®ªm. Ngoμi hÖ thèng chiÕu s¸ng lμm viÖc cßn ph¶i cã nguån chiÕu s¸ng dù phßng (nªn dïng ®Ìn pin, ®Ìn dÇu v.v...); riªng ®èi víi tr¹m b¬m n−íc th¶i chØ ®−îc dïng ®Ìn thî má. 3.2. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong buång m¸y kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 35oC (3080K). NÕu yªu cÇu nμy kh«ng ®−îc ®¶m b¶o cÇn ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p lμm m¸t. 3.3. Tr¹m b¬m n−íc cÊp cã Clo ho¸ s¬ bé ph¶i ®−îc th«ng tho¸ng b»ng c¸c biÖn ph¸p th«ng giã tù nhiªn hoÆc th«ng giã nh©n t¹o vμ ®¶m b¶o ®ñ kh«ng khÝ s¹ch t¹i vïng lμm viÖc cña c«ng nh©n.   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 §èi víi c¸c lo¹i n−íc th¶i cã nhiÒu h¬i, khÝ ®éc h¹i vμ khÝ dÔ ch¸y næ th× ngoμi hÖ thèng th«ng giã lμm viÖc cßn ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã cÊp cøu. C¸c hÖ thèng th«ng giã ph¶i cã néi quy sö dông, cã ng−êi chuyªn tr¸ch vμ cã sæ theo dâi ho¹t ®éng. 3.4. C«ng nh©n vËn hμnh ë c¸c tr¹m b¬m ®iÖn ph¶i ®−îc huÊn luyÖn kÜ thuËt an toμn khi vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 3.5. C«ng nh©n vËn hμnh m¸y b¬m ph¶i chó ý §ãng më m¸y b¬m ®óng quy tr×nh ho¹t ®éng cña tr¹m b¬m, viÖc ®ãng ng¾t cÇu dao ph¶i døt kho¸t. Khi thao t¸c b»ng tay ph¶i ®eo bao tay c¸ch ®iÖn vμ ®øng trªn tÊm lãt b»ng cao su c¸ch ®iÖn. Kh«ng ®−îc tù ý söa ch÷a vμ ®ông ch¹m ®Õn c¸c bé phËn cña m¹ng ®iÖn. ChØ nh÷ng thî ®iÖn chuyªn tr¸ch míi ®−îc vμo buång ph©n phèi ®iÖn. Kh«ng ®−îc th¸o l¾p c¸c bé phËn bao che khi tæ m¸y ®ang ho¹t ®éng. Khi cã sù cè vÒ ®iÖn th× ph¶i nhanh chãng t¾t m¸y (mét tæ m¸y hoÆc toμn bé) vμ ph¶i b¸o ngay cho ng−êi phô tr¸ch biÕt ®ång thêi ph¶i ghi vμo sæ trùc ban 3.6. §èi víi tr¹m b¬m giÕng khi l¾p r¸p vμ söa ch÷a cÇn chó ý: §Ó th¸o, l¾p b¬m vμ thiÕt bÞ ph¶i sö dông pal¨ng t¶i träng cho phÐp cña dÇm vμ pal¨ng ph¶i lín h¬n t¶i träng vËt n©ng l,5 lÇn trë lªn. Khi n©ng h¹ thiÕt bÞ kh«ng ®−îc dïng tay ®Ó gi÷ vμ ®iÒu khiÓn h−íng mμ ph¶i dïng d©y mÒm. Kh«ng ®Ó c¸p xo¾n qu¸ l0% cho mçi b−íc ®èi víi c¸p cã ®−êng kÝnh tõ 20mm trë lªn vμ 5% ®èi víi c¸p cã ®−êng kÝnh d−íi 20mm. 3.7. Nh÷ng bé phËn quay vμ chuyÓn ®éng hë cña m¸y ph¶i ®−îc bao che ch¾c ch¾n. 3.8. C¸c ®Çu ®Êu ®iÖn cña ®éng c¬, c¸c mèi næi trung gian ph¶i ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn. 3.9. Sμn gian ®Æt m¸y b¬m ph¶i s¹ch sÏ, kh«ng d©y dÇu mì, kh«ng ®äng n−íc. 3.10. Kh«ng ®øng d−íi pal¨ng, cÇu trôc hoÆc ®øng c¹nh d©y c¸p khi ®ang cÇu l¾p thiÕt bÞ. 3.11. §èi víi tr¹m b¬m n−íc th¶i cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: Hμng ngμy nÒn nhμ vμ lèi ®i ph¶i ®−îc röa s¹ch b»ng n−íc. Cån r¸c lÊy ra khái l−íi ch¾n r¸c nÕu ch−a ®−îc nghiÒn th× ph¶i ®−a ra khái buång Ýt nhÊt mçi ngμy mét lÇn vμ ph¶i r¾c v«i bét hoÆc Clorua v«i lªn trªn. 4. Yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh xö lÝ n−íc 4.1. §èi víi tr¹m xö lÝ n−íc cÊp 4.1.1. C¸c c«ng tr×nh xö lÝ n−íc (bÓ trén, bÓ l¾ng, bÓ läc) ph¶i cã lan can cao 0,8m bao quanh. 4.1.2. ViÖc b¶o qu¶n vμ sö dông ho¸ chÊt ph¶i thùc hiÖn theo h−íng dÉn cô thÓ do c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn xÐt duyÖt. 4.1.3. M¸y dïng ®Ó bèc xÕp hoÆc trén ho¸ chÊt ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ kÜ thuËt, c¸c c¬ cÇu ®¶m b¶o an toμn khi vËn hμnh. 4.1.4. C«ng nh©n bèc xÕp, vËn chuyÓn, nghiÒn vμ pha chÕ ho¸ chÊt ph¶i ®−îc t¾m röa sau khi lμm viÖc. 4.1.5. Kho chøa, n¬i nghiÒn vμ sÊy than ho¹t tÝnh, buång pha dung dÞch ho¸ chÊt ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã. Kh«ng khÝ th¶i ra ngoμi ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÖ sinh, kh«ng g©y ch¸y næ. 4.1.6. Trong c¸c gian chøa vμ sö dông ho¸ chÊt dÔ ch¸y næ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i chÕ t¹o theo kiÓu phßng ch¸y næ. CÊm tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc cã thÓ ph¸t sinh tia löa. Ph¶i cã biÓn “cÊm löa” treo ë chç dÔ nh×n. 4.1.7. ViÖc chän vËt liÖu, vÞ trÝ c«ng tr×nh, kÕt cÊu x©y dùng c¸c kho b¶o qu¶n ho¸ chÊt ph¶i ®−îc xem xÐt ngay khi thiÕt kÕ x©y dùng hoÆc söa ch÷a xÝ nghiÖp,   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 4.1.8. BÓ hoÆc giÕng hë chøa ho¸ chÊt ph¶i cã lμn can cao 0,8m bao quanh chØ ®−îc vμo bÓ hoÆc giÕng khi ®· thau röa s¹ch. 4.1.9. Khi kiÓm tra, cä röa hoÆc söa ch÷a bÓ l¾ng, läc ph¶i ®eo d©y an toμn. Khi kÕt thóc c«ng viÖc ph¶i khö trïng bÓ b»ng Clorua v«i. 4.1.10. C¸c ph−¬ng ph¸p s¬ cøu khi bÞ n¹n do ho¸ chÊt vμ c«ng t¸c phßng ch¸y næ ®−îc giíi thiÖu ë phô lôc l cña tiªu chuÈn nμy. 4.2. §èi víi tr¹m n−íc th¶i. 4.2.1. Khi lÊy mÉu n−íc th¶i ®Ó ph©n tÝch ph¶i ®eo g¨ng cao su. 4.2.2. Khi sö dông Clo vμ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ë ch−¬ng 8 vμ phÇn 4.l cña tiªu chuÈn nμy. 4.2.3. §Ó cä röa l−íi ch¾n r¸c ph¶i sö dông c¸c dông cô chuyªn dïng. Khi l−íi ch¾n r¸c ë ®é s©u tõ 12m trë lªn ph¶i cã sμn phô ®Ó cä röa. Sμn phô ph¶i cã lan can cao 0,8m bao quanh. 4.2.4. CÊm söa ch÷a nh÷ng bé phËn quay cña l−íi ch¾n r¸c khi l−íi ®ang chuyÓn ®éng. 4.2.5. R¸c lÊy ra ph¶i ®−a ngay vμo m¸y nghiÒn hoÆc vËn chuyÓn ®Õn chç quy ®Þnh. 4.2.6. Cån lÊy tõ bÓ l¾ng c¸t ra ph¶i chuyÓn ®Õn s©n ph¬i c¸t hoÆc ph¶i r¾c lªn trªn mét líp v«i bét hoÆc Clorua v«i. C¸m dïng lo¹i c¸t nμy cho x©y dùng, san nÒn. 4.2.7. §Ó g¹t c¸c vËt næi, dÇu mì v.v... ph¶i sö dông c¸c dông cô chuyªn dïng, kh«ng sö dông dông cô mét c¸ch tuú tiÖn. 4.2.8. Trong vμ xung quanh khu vùc bÓ mªtan chØ ®−îc sö dông thiÕt bÞ vμ khÝ cô ®iÖn kiÓu phßng ch¸y næ. Ph¶i cã biÓn "cÊm löa" vμ b¶ng néi quy phßng chèng ch¸y treo ë chç dÔ nh×n. 4.2.9. BÓ chøa khÝ mªtan ph¶i l¾p ¸p kÕ, ph¶i cã c¬ cÇu an toμn ®Ó tù ®éng x¶ khÝ ra ngoμi khi ¸p suÊt v−ît qu¸ trÞ sè cho phÐp. MiÖng èng x¶ khÝ ph¶i bè trÝ ë chç kh«ng g©y ngay hiÓm cho khu vùc xung quanh. 4.2.10. CÊm dïng nh÷ng dông cô cã kh¶ n¨ng ph¸t sinh tia löa ®Ó söa ch÷a ®−êng èng dÉn khÝ vμ bÓ chøa mªtan. Tr−êng hîp kh«ng cã dông cô an toμn th× ph¶i khö khÝ metan trong èng vμ bÓ tr−íc khi tiÕn hμnh söa ch÷a. 4.2.11. C«ng nh©n lμm viÖc ë tr¹m khÝ ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña m¹ng èng dÉn vμ thiÕt bÞ. Tr¹m khÝ ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y t¹i chç. 4.2.12. Khi kiÓm tra ®−êng èng dÉn khÝ vμ bÓ chøa khÝ mªtan cÊm dïng ®Ìn cã ngän löa trÇn chØ ®−îc dïng ®Ìn ®iÖn cÇm tay theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.4 cña tiªu chuÈn nμy. 4.2.13. Khi thiÕt bÞ ®Æt trong bÓ bÞ h− háng chØ ®−îc phÐp söa ch÷a thiÕt bÞ ®ã sau khi ®· lÊy ra khái bÓ. 4.2.14. Tr¹m lμm s¹ch n−íc th¶i ph¶i cã nhμ t¾m. C«ng nh©n lμm viÖc ë tr¹m ph¶i cã ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n theo quy ®Þnh. 4.3. Tr¹m khö trïng n−íc 4.3.1. C«ng t¸c khö trïng n−íc cÊp vμ n−íc th¶i ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu quy ®Þnh trong "CÊp n−íc bªn trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4513: 1988. Tho¸t n−íc bªn trong - tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4474: 1987. CÊp n−íc - M¹ng l−íi bªn ngoμi vμ c«ng tr×nh - tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 33: 1985. Tho¸t n−íc, m¹ng l−íi bªn ngoμi vμ c«ng tr×nh - tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXD 51: 1994". 4.3.2. Khi dïng Clo ®Ó khö trïng n−íc ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng 8 cña tiªu chuÈn nμy. 4.3.3. Qu¸ tr×nh am«ni ho¸ n−íc ph¶i tiÕn hμnh trong gian riªng biÖt vμ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: §−îc th«ng giã tèt; Kh«ng khÝ nhiÔm bÈn ph¶i hót tõ trªn xuèng;   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 CÊm dïng qu¹t th«ng giã chung cho c¶ hai buång Clo ho¸ vμ Am«ni ho¸. ThiÕt bÞ ®iÖn vμ thiÕt bÞ th«ng giã ph¶i chÕ t¹o theo kiÓu phßng ch¸y næ. 4.3.4. Khi vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vμ sö dông am«ni¨c ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong " Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc QPVN 2: 1975". 5. Yªu cÇu ®èi víi ®−êng èng cÊp n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh trªn ®−êng èng cÊp n−íc 5.1. M¹ng ®−êng èng cÊp n−íc 5.1.1. ChØ ®−îc ®μo ®−êng ®Ó söa ch÷a ®−êng èng dÉn n−íc sau khi ®−îc phÐp cña c¬ quan qu¶n lÝ ®−êng vμ ®· th«ng b¸o cho c¬ quan c¶nh s¸t giao th«ng khu vùc ®ã. Khi ®ã ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p an toμn sau ®©y: §Æt rμo ch¾n xung quanh khu vùc söa ch÷a, trªn rμo ch¾n ph¶i treo biÓn ghi râ tªn ®¬n vÞ söa ch÷a ë n¬i dÔ nhËn biÕt. Treo biÓn cÊm "Kh«ng cã nhiÖm vô miÔn vμo". Khi tèi trêi c¶ ban ®ªm ph¶i treo ®Ìn hiÖu mÇu ®á c¸ch hè ®μo Ýt nhÊt 5m. Khi söa ch÷a xong ph¶i lμm l¹i ®−êng, hÌ nh− cò. 5.1.2. Khi söa ch÷a ë phÇn ®−êng tÇu (tÇu ®iÖn, tÇu ho¶) ngoμi rμo ch¾n cßn ph¶i ®Æt biÓn b¸o tèc ®é cho phÐp cña tÇu. 5.1.3. Khi ®Ó èng n−íc ngoμi hiÖn tr−êng ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: Kh«ng ®−îc xÕp èng bõa b·i lμm c¶n trë giao th«ng, èng xÕp c¸ch r·nh ®μo Ýt nhÊt 0,8m. Ph¶i ch»ng gi÷ èng ch¾c ch¾n ®Ó chèng l¨n tr−ît. 5.1.4. èng n−íc vμ c¸c phô tïng cã träng l−îng tõ l00kg trë xuèng ®−îc phÐp l¾p ®Æt b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng. C¸c chi tiÕt cã träng l−îng tõ l00 ®Õn 300kg ph¶i l¾p ®Æt b»ng c¬ giíi hoÆc ®Æt b»ng ph−¬ng tiÖn thñ c«ng víi ®iÒu kiÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ch»ng gi÷ ch¾c ch¾n. Khi l¾p ®Æt ph¶i cã Ýt nhÊt 4 ng−êi. 5.1.5. C¸c chi tiÕt cã träng l−îng trªn 300kg ph¶i l¾p ®Æt b»ng c¬ giíi. Khi ®ã ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong " Quy ph¹m vËn hμnh an toμn m¸y n©ng chuyÓn". 5.1.6. CÊm l¨n, qu¼ng èng vμ c¸c phô tïng xuèng hμo. Kh«ng ®−îc ®øng d−íi hμo khi h¹ èng vμ phô tïng. 5.1.7. Khi h¹ èng b»ng cÇn cÇu di ®éng hoÆc c¸c thiÕt bÞ n©ng chuyÓn kh¸c ngoμi viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong " Quy ph¹m vËn hμnh an toμn m¸y n©ng chuyÓn" cßn ph¶i: §¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ mÐp ®−êng hμo t−íi m¸y n©ng Ýt nhÊt lμ 1m. ChiÒu cao n©ng cña èng t−íi mÆt ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n 0,8m. Khi n©ng, h¹ èng-c¸p ph¶i ë vÞ trÝ th¼ng ®øng. CÊm dõng vμ l¨n èng b»ng cÈu. Khi lμm viÖc ë n¬i cã ®−êng d©y t¶i ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng chèng bÞ ®iÖn giËt. 5.1.8. Khi n©ng, h¹ èng cÊm ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô ®i l¹i trªn bê hμo, d−íi hμo vμ trong tÇm ho¹t ®éng cña cÇn cÈu. 5.1.9. Khi dïng d©y ch·o ®Ó h¹ èng xuèng hμo ph¶i chó ý: HÖ sè an toμn cña d©y kh«ng nhá h¬n 8. Mét ®Çu d©y ph¶i buéc ch¾c ch¾n. §èi víi lo¹i èng cã ®−êng kÝnh trong kh«ng qu¸ 200mm, mçi d©y do mét ng−êi gi÷. §èi víi èng cã ®−êng kÝnh trong lín h¬n 200mm mçi d©y ph¶i do hai ng−êi gi÷. 5.1.10. Khi nèi èng ph¶i chó ý: Tr−êng hîp nèi èng b»ng ph−¬ng ph¸p hμn (hμn ®iÖn, hμn h¬i) th× ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh ®èi víi c«ng t¸c hμn trong " Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc, QPVN 2: 1975". Tr−êng hîp nèi èng b»ng ghÐp bu l«ng th× vÞ trÝ ®Æt c¸c mèi ghÐp bu l«ng ph¶i   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 ®¶m b¶o thuËn tiÖn vμ an toμn khi l¾p ghÐp. CÊm dïng tay ®Ó: - Thö ®iÒu chØnh ®é ®ång t©m, ®ång trôc cña c¸c lç bu l«ng khi nèi bÝch. - B«i keo d¸n lªn c¸c ®Çu næi ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng. - §−a vËt liÖu x¶m vμo khe hë gi÷a èng vμ miÖng b¸t chØ ®−îc dïng bóa vμ ®ôc x¶m khi tiÕn hμnh nèi kiÓu miÖng b¸t. 5.1.11. Ph¶i s¬n phñ bÒ mÆt c¸c phô kiÖn tr−íc khi ®−a xuèng hμo ®Ó l¾p r¸p. 5.1.12. Khi khö trïng m¹ng èng n−íc cÊp ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: Dung dÞch Clorua v«i ®Ëm ®Æc sö dông ph¶i pha chÕ t¹i chç. C«ng nh©n ph¶i cã ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 5.1.13. C¸c c«ng viÖc tiÕn hμnh trong ®−êng èng ph¶i do hai ng−êi trë lªn thùc hiÖn trong ®ã mét ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm c¶nh giíi ë phÝa ngoμi. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh nªu trong c¸c ®iÒu 1.3 vμ 1.4 cña tiªu chuÈn nμy. 5.1.14. Tr−íc khi tiÕn hμnh khö trïng hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc, c¸n bé kÜ thuËt ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng kÜ thuËt cña c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 5.2. Yªu cÇu an toμn khi thö ®−êng èng n−íc cÊp. 5.2.1. C¸c ®−êng èng n−íc cÊp tr−íc khi ®−a vμo sö dông ph¶i ®−îc thö nghiÖm b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p sau: Thö ®é bÒn b»ng ¸p lùc n−íc. Thö ®é kÝn b»ng ¸p lùc khÝ. 5.2.2. ¸p suÊt thö vμ quy tr×nh thö thùc hiÖn theo quy ®Þnh " Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc QPVN 2: 1975". 5.2.3. Khi thö ®é bÒn b»ng ¸p lùc n−íc chØ ®−îc dïng b¬m tay. CÊm kh«ng dïng b¬m li t©m. 5.2.4. Khi ph¸t hiÖn cã hiÖn t−îng rß rØ th× ph¶i ngõng thö, x¶ hÕt ¸p suÊt trong hÖ thèng sau ®ã míi tiÕn hμnh söa ch÷a. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc xiÕt chÆt c¸c mèi nèi khi hÖ thèng ®ang chÞu ¸p lùc. 5.2.5. C¸c ®−êng èng dÉn khÝ nÐn phôc vô c«ng t¸c thö ®é kÝn ph¶i ®−îc kiÓm tra, thö bÒn tr−íc khi ®−a vμo sö dông. 5.2.6. Kh«ng ®−îc sö dông c¸c ¸p kÕ h− háng, qu¸ h¹n kiÓm ®Þnh hoÆc kh«ng cã kÐp ch× lμm ¸p kÕ kiÓm tra. 5.2.7. §Ó ®Ò phßng tai n¹n, cÊm ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô ra vμo hoÆc ®Õn gÇn khu vùc ®ang thö nghiÖm. 5.2.8. C¸n bé kÜ thuËt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy c«ng t¸c thö nghiÖm. C«ng nh©n thö nghiÖm ph¶i n¾m ®−îc quy tr×nh quy ph¹m vμ c¸c biÖn ph¸p xö lÝ sù cè. 5.3. Yªu cÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh trªn ®−êng èng cÊp 5.3.1. C¸c hè van ph¶i cã n¾p ®Ëy b»ng kim lo¹i hoÆc bª t«ng cèt thÐp, cã bËc lªn xuèng. NÕu bËc thang b»ng thÐp th× ph¶i kiÓm tra chèng rØ th−êng xuyªn. 5.3.2. CÊm më n¾p hè van b»ng tay, ph¶i më b»ng dông cô chuyªn dïng. 5.3.3. ChØ ®−îc vμo bÓ chøa khi ®· th¸o hÕt n−íc. CÊm söa ch÷a; th¸o l¾p èng n−íc, van kho¸ vμ c¸c phô kiÖn kh¸c trong bÓ chøa khi ®ang dïng n−íc. 5.3.4. Sau khi cã ng−êi vμo bÓ chøa, bÓ ph¶i ®−îc khö trïng tr−íc khi ®−a vμo sö dông b»ng Clorua v«i. 5.3.5. ChØ ®−îc tiÕn hμnh c«ng t¸c söa ch÷a, kiÓm tra c¸c ®−êng èng ®Æt d−íi ®−êng s¾t khi ®−îc sù ®ång ý vμ chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lÝ ®−êng s¾t. 5.3.6. C¸c ®−êng èng dÉn n−íc vμ c«ng tr×nh trªn ®−êng èng dÉn n−íc ph¶i ®−îc kiÓm tra Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn. 5.4. Yªu cÇu ®èi víi ®μi n−íc 5.4.1. §μi n−íc ph¶i cã hÖ thèng chèng sÐt. HÖ thèng chèng sÐt ph¶i ®−îc kiÓm tra mçi n¨m mét lÇn tr−íc mïa m−a b·o.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 5.4.2. Ban ®ªm, trªn ®Ønh ®μi n−íc ph¶i bËt ®Ìn hiÖu mÇu ®á. 5.4.3. Khi lμm viÖc trªn ®μi n−íc, c«ng nh©n ph¶i ®−îc huÊn luyÖn c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt an toμn khi lμm viÖc trªn cao. ChØ ®−îc trÌo lªn ®μi n−íc b»ng thang s¾t cè ®Þnh cã lan can hoÆc lång b¶o vÖ. 5.5. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c s¬n èng 5.5.1. Khi trén bi tum nãng víi x¨ng ®Ó s¬n lãt èng ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: Trén c¸ch n¬i ®un nãng ch¶y bitum vμ c¸c ngän löa trÇn kh¸c tèi thiÓu 50m. NhiÖt ®é bi tum ®em trén kh«ng lín h¬n 70oC (843oK). Ph¶i ®æ bi tum tõ tõ vμo x¨ng cÊm ®æ x¨ng vμo bi tum. Ph¶i cã s½n c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y t¹i chç (b×nh bät, c¸t, xÎng, bao t¶i −ít vv) vμ c¸c ph−¬ng ¸n phßng chèng ch¸y. 6. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc 6.1. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c tho¸t n−íc 6.1.1. Tïy theo møc ®é x©m thùc cña tõng lo¹i n−íc th¶i, xÝ nghiÖp qu¶n lÝ ph¶i x©y dùng b¶n h−íng dÉn chÕ ®é b¶o d−ìng m¹ng cèng tho¸t n−íc vμ c¸c c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng tho¸t n−íc. B¶n h−íng dÉn nμy ph¶i ®−îc c¬ quan qu¶n lÝ cÊp trªn trùc tiÕp xÐt duyÖt. 6.1.2. Khi söa ch÷a, th«ng röa hoÆc kiÓm tra kÜ thuËt ®Þnh k× c¸c m¹ng l−íi ®−êng cèng vμ c¸c c«ng tr×nh tho¸t n−íc ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: CÊm më n¾p giÕng khi ch−a ®Æt biÓn b¸o ë khu vùc söa ch÷a. ChØ më n¾p giÕng b»ng c¸c dông cô chuyªn dïng. Tr−íc khi tiÕn hμnh c«ng viÖc ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n kh«ng cho n−íc ch¶y qua chç lμm viÖc. Khi ®μo qua ®−êng giao th«ng th× ph¶i khoanh vïng vμ ®Æt biÓn b¸o ë hai ®Çu; Ban ®ªm ph¶i treo ®Ìn hiÖu ®á. Tr−íc khi xuèng lμm viÖc ph¶i cã biÖn ph¸p x¸c ®Þnh sù hiÖn diÖn cña c¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc, h¬i khÝ nguy hiÓm ch¸y næ. §Ó lμm c«ng viÖc nμy tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng löa trÇn. Tr−êng hîp cã c¸c lo¹i h¬i khÝ ®éc hoÆc h¬i khÝ ngay hiÓm ch¸y næ th× ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p khö khÝ (th«ng tho¸ng tù nhiªn b»ng c¸ch më tÊt c¶ c¸c n¾p giÕng th¨m; th«ng tho¸ng c−ìng bøc). Ph¶i cã tõ hai ng−êi trë lªn míi ®−îc tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc ë d−íi giÕng s©u hoÆc trong ®−êng cèng, mét trong sè nh÷ng ng−êi ®ã ph¶i ngåi ë miÖng giÕng c¶nh giíi vμ gióp ®ì khi cÇn thiÕt. Ng−êi xuèng giÕng ph¶i ®eo d©y an toμn, mét ®Çu d©y do ng−êi c¶nh giíi gi÷. ChØ ®−îc lªn xuèng giÕng th¨m b»ng thang g¾n cè ®Þnh ë thμnh giÕng. §Ìn chiÕu s¸ng cÇm tay ph¶i tho¶ m·n quy ®Þnh ë ®iÒu 1.4 cña tiªu chuÈn cÊm dïng c¸c dông cô cã kh¶ n¨ng ph¸t sinh tia löa hoÆc cã dông cô ®Êt nãng trong c¸c giÕng cã h¬i khÝ ngay hiÓm ch¸y næ. CÊm ®øng d−íi giÕng th¨m khi n©ng vμ h¹ vËt liÖu xuèng giÕng. Khi kÕt thóc c«ng viÖc trong ®−êng cèng ph¶i ®Ëy n¾p miÖng giÕng. Sau khi lμm viÖc c«ng nh©n ph¶i t¾m giÆt vμ khö trïng quÇn ¸o vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 6.1.3. Khi ®μo ®−êng ®Ó söa ch÷a cèng tho¸t vμ c¸c c«ng tr×nh trong hÖ thèng ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1.1, 5.1.2, 5.l.3 cña tiªu chuÈn nμy. 6.2. Yªu cÇu ®èi víi kªnh m−¬ng tho¸t n−íc vμ ao hå ®iÒu hoμ lμm s¹ch n−íc th¶i. 6.2.1. Khi n¹o vÐt bïn trong c¸c kªnh m−¬ng, ao hå ph¶i cã biÖn ph¸p kiÓm tra hiÖn t−îng lÊy thôt tr−íc khi cho c«ng nh©n xuèng lμm viÖc. §èi víi kªnh m−¬ng, ao hå ®Ó l¾ng cån n−íc th¶i c«ng nghiÖp cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i ph¶i dïng c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®Ó n¹o vÐt bïn.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 6.2.2. Khi vít r¸c, vít bÌo trªn c¸c kªnh m−¬ng, ao hå cã ®é s©u tõ 1,5m trë lªn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toμn quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 2.5 vμ 2.4 cña tiªu chuÈn nμy. 7. Yªu cÇu an toμn khi l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc trong nhμ d©n dông vμ c«ng nghiÖp 7.1. Khi ®ôc lç ®Ó l¾p èng trong nhμ ph¶i ®éi mò cøng, ®eo kÝnh vμ khÈu trang. 7.2. CÊm ®ôc lç qua nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp chÞu lùc (dÇm cét v. v...) ®Ó ®Æt èng. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã thiÕt kÕ bæ sung. 7.3. Khi l¾p ®Æt èng ë ®é cao 1,5m trë lªn so víi sμn nhμ ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn khi lμm viÖc trªn cao. 7.4. Khi kiÓm tra c¸c bÓ xÝ tù ho¹i trong nhμ ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 6.1.2 cña tiªu chuÈn nμy. 7.5. CÊm sö dông bÖ xÝ bÖt, chËu röa, chËu tiÓu lμm ®iÓm tùa ®Ó b¾c giμn gi¸o khi thi c«ng. 8. Yªu cÇu an toμn khi vËn chuyÓn b¶o qu¶n vμ sö dông Clo 8.1. Quy ®Þnh chung 8.1.1. Khi vËn chuyÓn b¶o qu¶n vμ sö dông c¸c b×nh chøa Clo ph¶i: Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong "Quy ph¹m kÜ thuËt an toμn c¸c b×nh chÞu ¸p lùc QPVN 2: 1975". Tr¸nh ®èt nãng chai, b×nh Clo b»ng mäi nguån nhiÖt. Tr¸nh va ch¹m r¬i ®æ. 8.1.2. CÊm ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô vμo kho Clo vμ buång Clo ho¸ n−íc. 8.2. Yªu cÇu ®èi víi kho b¶o qu¶n b×nh Clo 8.2.1. Kho b¶o qu¶n b×nh Clo ph¶i lμ c«ng tr×nh biÖt lËp mét tÇng, kh«ng cã trÇn. Kho ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã hót. MiÖng hót ph¶i ®Æt s¸t sμn, miÖng x¶ nhËn ch×m trong bÓ trung hoμ. C«ng t¾c ®iÖn ®Æt ë phÝa ngoμi. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 350C (3080K). 8.2.2. §Ó ®¶m b¶o an toμn, søc chøa cña kho Clo quy ®Þnh nh− sau: Trong ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn thuËn tiÖn, l−îng Clo dù tr÷ ë kho gÊp l0 lÇn Clo cÇn sö dông,chØ cho phÐp ®Ó 1 b×nh Clo dù tr÷ ë n¬i sö dông Clo. Khi vËn chuyÓn khã kh¨n th× cho phÐp dù tr÷ mét l−îng kh«ng qu¸ l−îng Clo cÇn thiÕt ®Ó sö dông trong 8 th¸ng. 8.2.3. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt cho phÐp tõ kho hoÆc n¬i sö dông Clo ®Õn nhμ x−ëng hoÆc nhμ ë quy ®Þnh trong B¶ng l. B¶ng 1 Søc chøa cña kho, T 1 1-2 2-5 2-25 25-50 50-75 Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu cho phÐp, m 12 25 50 150 250 300 8.2.4. Trong kho Clo vμ buång Clo ho¸ chØ ®−îc dïng lo¹i ®Ìn phßng næ. Khu vùc quanh kho trong ph¹m vi l0m kh«ng ®−îc ®Ó nhiªn liÖu dÔ ch¸y vμ ph¶i treo biÓn "cÊm löa". 8.2.5. Sμn kho ph¶i ph¼ng nh½n, ®¶m b¶o tho¸t n−íc tèt. 8.2.6. Kho ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y t¹i chç. T−êng ph¶i ®−îc s¬n c¶ phÝa trong vμ ngoμi tíi ®é cao tèi thiÓu 1m kÓ tõ sμn. 8.2.7. Ph¶i cã thiÕt bÞ ®Ó nhanh chãng ®−a b×nh Clo bÞ rß vμo bÓ chøa dung dÞch kiÒm. 8.2.8. B×nh Clo ®Çy chØ ®−îc xÕp n»m cã thÓ xÕp thμnh nhiÒu líp, gi÷a c¸c líp ph¶i cã ®Öm chÌn. 8.2.9. Khi xÕp b×nh Clo ph¶i chó ý xÕp ®Çu cã van vÒ cïng mét phÝa vμ c¸ch t−êng tèi thiÓu 0,6m.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 8.2.10. CÊm xÕp b×nh ®Çy vμ b×nh hÕt cïng mét chç. 8.2.11. Khi söa ch÷a kho ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li khu vùc söa ch÷a víi c¸c khu vùc cßn l¹i Chai Clo ph¶i ®−a ra khái khu vùc söa ch÷a. 8.2.12. PhÝa ngoμi kho ph¶i treo biÓn "cÊm löa" vμ b¶n néi quy kho ë chç dÔ nh×n. Khi vμo kho ®Ó kiÓm tra, söa ch÷a ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng bÞ ngé ®éc vμ phßng chèng ch¸y næ. 8.2.13. Kho ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Quanh kho ph¶i cã t−êng rμo b¶o vÖ. 8.3. Yªu cÇu an toμn vËn chuyÓn Clo láng. 8.3.1. ChØ ®−îc vËn chuyÓn c¸c b×nh chøa Clo trªn c¸c ph−¬ng tiÖn cã gi¶m xãc cã biÖn ph¸p chèng va ch¹m hoÆc lo¹i xe chuyªn dïng. CÊm dïng c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng cã mui che, bÞ d©y bÈn dÇu mì, c¸c chÊt dÔ ch¸y. 8.3.2. Khi vËn chuyÓn trªn qu·ng ®−êng ng¾n cho phÐp dïng c¸c lo¹i xe th« s¬, khi ®ã ph¶i chó ý tr¸nh va ch¹m vμo van an toμn cña b×nh. 8.3.3. Nh©n viªn ¸p t¶i (vËn chuyÓn) b×nh Clo ph¶i am hiÓu vÒ tÝnh chÊt nguy hiÓm næ cña Clo vμ c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng vμ xö lÝ khi cã sù cè. 8.3.4. Kh«ng ®−îc hót thuèc, ¨n uèng khi bèc xÕp, vËn chuyÓn b×nh Clo. 8.3.5. Khi thi c«ng b×nh Clo chØ ®ì ë th©n b×nh, cÊm n¾m vμo van b×nh. 8.3.6. Ph¶i ghi dßng ch÷ "B×nh ®· hÕt khÝ" lªn c¸c b×nh ®· sö dông hÕt khÝ. 8.3.7. èng dÉn vμ phô tïng ®−êng èng ®Ó vËn chuyÓn Clo ph¶i lμm b»ng ®ång hoÆc polivinyl Clorua. 8.3.8. èng dÉn Clo ph¶i ®Æt c¸ch c¸c lo¹i èng kh¸c Ýt nhÊt 50mm vμ ph¶i ®Æt ë chç dÔ kiÓm tra. MÆt ngoμi èng ph¶i s¬n mμu xanh sÉm. 8.3.9. §−êng èng dÉn Clo ph¶i l¾p ¸p kÕ, trªn mÆt ¸p kÕ ph¶i cã v¹ch ®á chØ ¸p suÊt lμm viÖc cña mçi chÊt. 8.4. Yªu cÇu an toμn khi vËn hμnh b×nh chøa Clo. 8.4.1. Ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng lμm viÖc cña van gi¶m ¸p tr−íc khi l¾p vμo b×nh Clo ®Ó sö dông. 8.4.2. CÊm sö dông b×nh Clo ®· qu¸ h¹n. B×nh h− háng ph¶i tr¶ l¹i nhμ m¸y n¹p. 8.4.3. Ph¶i kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña van kho¸ b×nh Clo b»ng c¸ch dïng v¶i tÈm amoni¸c phñ lªn chç ®Þnh kiÓm tra. 8.4.4. Tr−íc khi më van ®−a Clo vμo èng dÉn ph¶i ®iÒu chØnh ¸p suÊt cña khÝ sau van gi¶m ¸p. Khi më van ph¶i më tõ tõ. 8.4.5. CÊm lμm nãng b×nh Clo hoÆc gâ lªn van b×nh. Kh«ng ®−îc b«i x¨ng, dÇu mì hoÆc c¸c chÊt h÷u c¬ lªn thμnh b×nh. 8.4.6. Kh«ng ®−îc sö dông hÕt Clo ë trong chai. ¸p suÊt khÝ cßn l¹i trong chai ph¶i lín h¬n ¸p suÊt cña m¸y ®Þnh l−îng Clo. 8.4.7. Khi ngõng Clo ho¸ n−íc trong mét thêi gian, nÕu b×nh ®ang dïng dë th× ph¶i ®ãng chÆt van, ®Ëy n¾p b¶o hiÓm vμ ®−a cÊt b×nh vμo kho. 8.5. Yªu cÇu ®èi víi viÖc khö khÝ Clo. 8.5.1. Khi lç rß nhá, cho phÐp dïng tÊm nhùa polyvinyl Clorua hoÆc cao su Clorua ®Ëy lªn vμ bªn ngoμi tr¸t h¾c Ýn hoÆc xi m¨ng ®«ng kÕt nhanh. 8.5.2. §èi víi b×nh nhá, khi bÞ rß th× nhóng ch×m b×nh vμo dung dÞch trung hoμ, ®Çu cã lç dß quay lªn trªn, ®èi víi b×nh lín th× dïng èng dÉn ®−a khÝ vμo dung dÞch trung hoμ. 8.5.3. Thμnh phÇn c¸c dung dÞch trung hoμ quy ®Þnh trong b¶ng 2   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 B¶ng 2 - Thμnh phÇn c¸c dung dÞch trung hßa (®¬n vÞ tÝnh: kg) Clo láng NaOH N−íc KOH N−íc V«i N−íc 100 125 300 300 750 125 1000 1000 2500 6000 6000 6000 2500 18750 8.5.4. Khi b×nh Clo bÞ rß, ph¶i nhanh chãng x¸c ®Þnh hμm l−îng Clo bèc ra, x¸c ®Þnh chç rß vμ bÞt chç rß l¹i. Tr−êng hîp l−îng Clo rß lín hoÆc h×nh Clo bÞ vì, bÞ ch¸y th× ph¶i b¸o ®éng khÈn cÊp ®ång thêi s¬ t¸n ng−êi, gia sóc ë khu vùc xung quanh. 8.5.5. Khi cã sù cè, ph¶i b×nh tÜnh xö lÝ vμ nhanh chãng rêi khái khu vùc nguy hiÓm. 8.5.6. Dïng b¬m phun dung dÞch v«i hoÆc suynfit vμ s«®a vμo khu vùc nhiÔm khÝ clo. 8.5.7. Tr−íc khi vμo khu vùc sù cè ®· ®−îc xö lÝ ph¶i x¸c ®Þnh hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ. §Ó x¸c ®Þnh Clo ph¶i dïng m¸y ph©n tÝch khÝ hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nªu trong phô lôc hai cña tiªu chuÈn nμy. 8.5.8. Khi x¸c ®Þnh hμm l−îng Clo kh«ng ®−îc phÐp vμo trong khu vùc nhiÔm bÈn Clo mμ ph¶i lÊy mÉu nhê c¸c cöa sæ chuyªn dïng bè trÝ s¸t sμn nhμ ë hai bªn cöa ®i cã kÝch th−íc 300 x 300 mm vμ cã c¸nh më ra ngoμi. 8.5.9. ChØ ®−îc phÐp vμo khu vùc cã sù cè khi hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ ®¹t gi¸ trÞ Clo cho phÐp trong tiªu chuÈn vÖ sinh nh− ®· nªu ë ®iÒu 1, phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nμy. 8.5.10. Khi lμm viÖc trong kho Clo c«ng nh©n ph¶i ®eo mÆt n¹ phßng ®éc. NÕu hμm l−îng Clo qu¸ cao ph¶i ®eo m¸y thë dïng oxi. 8.6. Yªu cÇu vÒ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n lμm viÖc tiÕp xóc víi Clo. 8.6.1. C«ng nh©n lμm viÖc tiÕp xóc víi Clo ph¶i ®−îc trang bÞ b×nh «xi, mÆt n¹ phßng ®éc, g¨ng tay cao su, kÝnh, ñng cao su, m¶nh nhùa polivinyl Clorua hoÆc cao su Clo ho¸ vμ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ kh¸c theo chÕ ®é hiÖn hμnh. C¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong tñ, ®Æt ë n¬i lμm viÖc hoÆc trong c¸c gian riªng biÖt. 8.7. Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c ®μo t¹o c«ng nh©n lμm viÖc tiÕp xóc víi Clo. 8.7.1. C«ng nh©n lμm viÖc tiÕp xóc víi Clo ph¶i n¾m ®−îc tÝnh chÊt vμ t¸c dông cña Clo c¸c kh¶ n¨ng nhiÔm ®éc cã thÓ vμ c¸c biÖn ph¸p s¬ cøu khi bÞ nhiÔm ®éc ®ång thêi ph¶i n¾m ®−îc c¸c biÖn ph¸p lμm viÖc an toμn. 8.7.2. C«ng nh©n míi tuyÓn dông hoÆc míi chuyÓn tõ c«ng t¸c kh¸c sang lμm nh−ng c«ng viÖc tiÕp xóc víi Clo ph¶i ®−îc ®μo t¹o vμ "h−íng dÉn ®Ó n¾m ®−îc nh÷ng néi dung quy ®Þnh trong ®iÒu 8.7.l còng nh− nh÷ng quy ®Þnh vÒ vÖ sinh lao ®éng vμ phßng chèng ch¸y. 8.7.3. ViÖc kiÓm tra kiÕn thøc cña c«ng nh©n ph¶i ®−îc tiÕn hμnh Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn. Phô lôc 1 S¬ cøu khi bÞ tai n¹n do ho¸ chÊt, phßng chèng ch¸y trong phßng thÝ nghiÖm hãa 1 S¬ cøu khi bÞ tai n¹n do ho¸ chÊt 1.1 Khi xÈy ra tai n¹n ph¶i tiÕn hμnh s¬ cøu n¹n nh©n tr−íc khi b¸c sÜ ®Õn. ViÖc ®iÒu trÞ tiÕp theo do c¸c b¸c sÜ quyÕt ®Þnh.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 1.2 Khi bÞ ng¹t ph¶i ®Æt n¹n nh©n ë n¬i tho¸ng m¸t. Th¸o bá nh÷ng vËt bã s¸t ng−êi. Dïng kh¨n mÆt kh« hoÆc lßng bμn tay xoa ®Òu trªn da, xoa bãp ®Çu vμ cho n¹n nh©n ngöi amoni¨c. NÕu cÇn thiÕt th× ph¶i lμm h« hÊp nh©n t¹o. 1.3. Khi bÞ ch¶y m¸u ph¶i röa vÕt th−¬ng b»ng dung dÞch «xi giμ 3% sau ®ã b«i thuèc s¸t trïng vμ b¨ng bã l¹i. Khi ch¶y m¸u cam ph¶i chêm mòi b»ng n−íc l¹nh vμ rá mòi b»ng dung dÞch pecmanganat. 1.4. Khi bÞ báng, ph¶i röa vÕt th−¬ng b»ng cån sau ®ã röa b»ng dung dÞch natri bicabonat. NÕu bÞ báng nÆng, ph¶i röa dung dÞch tanin 5% vμi lÇn sau ®ã b¨ng l¹i b»ng g¹c binót. 1.5. Khi bÞ báng phèt pho, röa vÕt báng b»ng cån nguyªn chÊt sau ®ã röa b»ng dung dÞch sunf¸t vμ dung dÞch kali pecmanganat. TÊt c¶ c¸c tr−êng hîp báng phèt pho ®Òu ph¶i ®−a n¹n nh©n ®Õn y tÕ. 1.6. Khi bÞ báng Clo ph¶i röa ngay vÕt th−¬ng b»ng n−íc sau ®ã röa b»ng dung dÞch natri bicabonat råi thÊm kh« vÕt th−¬ng. Khi m¾t bÞ nhiÔm Clo ph¶i röa m¾t b»ng dßng n−íc s¹ch trong 45 phót sau ®ã ph¶i ®−a n¹n nh©n tíi y tÕ. 1.7. Khi bÞ báng axÝt ph¶i röa ngay b»ng n−íc l¹nh nhiÒu lÇn sau ®ã röa b»ng c¸c dung dÞch kiÒm yÕu (natri cacbonat, natlibicacbonat v.v...). NÕu bÞ báng axit sunfuaric ®Æc th× dïng giÊy läc hoÆc vμi s¹ch thÊm kh« sau ®ã röa nh− trªn. 1.8 Khi bÞ baz¬ ®Æc rãt vμo ph¶i röa ngay b»ng n−íc l· nhiÒu lÇn sau ®ã nhá dung dÞch axit axetic 5%. Trong c¶ 2 tr−êng hîp báng axit vμ báng baz¬ sau khi röa vμ trung hoμ ®Òu ph¶i b«i vaz¬lin lªn vÕt th−¬ng vμ b¨ng l¹i. 1.9 Khi bÞ axit xéc vμo miÖng ph¶i sóc miÖng b»ng n−íc hoμ tan axit magiª. Khi bÞ xéc baz¬ th× sóc miÖng b»ng dung dÞch axit axªtic 5% (còng cã thÓ dïng axit axetic hoÆc axit vaxomic). l.l0 Khi bÞ axit hoÆc baz¬ b¾n vμo m¾t ph¶i röa ngay b»ng n−íc s¹ch thËt kÜ. Sau ®ã röa b»ng Dung dÞch natri bicacbonat lo·ng nÕu lμ axit. Dung dÞch axit axetic lo·ng nÕu lμ baz¬. 1.11 Khi bÞ ngé ®éc ho¸ chÊt ph¶i t×m c¸ch cho n¹n nh©n n«n (mãc cæ häng, uèng n−íc pha 5% ®ång sunfat) ®Æt n¹n nh©n ë n¬i tho¸ng khÝ vμ ýªn tÜnh. Khi biÕt râ chÊt g©y ngé ®éc th× ¸p dông c¸c biÖn ph¸p giíi thiÖu trong B¶ng 2 cña phô lôc nμy. l.12. hi bÞ nhiÔm ®éc khÝ ph¶i cho n¹n nh©n thë b»ng «xi lμm h« hÊp nh©n t¹o. Ph¶i cëi hÕt ¸o, níi nh÷ng vËt bã s¸t ng−êi. B¶ng 1 – ¶nh h−ëng cña h¬i khÝ ®éc ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi Hμm l−îng trong kh«ng Hμm l−îng trong kh«ng Hμm l−îng trong kh«ng khÝ g©y chÕt ng−êi khi khÝ g©y ngé khÝ khi nhËn biÕt ®−îc Hãa chÊt tiÕp xóc 10 ®éc khi tiÕp xóc tõ 30 khi tiÕp xóc cm3/m3 hó mg/l cm3/m3®Õ 1 mg/l hó iê cm3/m3 ®Õ 1mg/l 30 hó iê   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 Phèt gen 50 0,2 25 0,1 1 0,004 Clo 250 0,7 25 0,07 2,5 0,007 Acsenhy®rua 300 1,0 60 0,2 20 0,06 Hydroxianua 200 0,2 100 0,1 50 0,06 0xit 500 1,0 100 0,2 50 0,1 nit¬ 800 1,1 400 0,6 200 0,3 Hydro sunfua 1000 1,4 400 0,6 200 0,14 phèt pho hydrua 2000 6,3 1000 3,0 500 1,5 Cacbonsunfua 3000 8,0 4000 1,1 100 0,3 Dioxit sunfua 3000 4,5 1000 1,5 100 0,15 Hydro,cllorua 5000 3,5 2500 1,7 250 0,17 Amoni¨c 5000 6,0 2000 2,4 100 1,2 Oxit cacbon 20000 65 7500 25 3000 10 Benzen Clorua 25000 125 15000 75 5000 25 fooc Axetylen 50000 550 250000 275 100000 110 Cacbonic 90000 162 50000 90 80000 54 Tetracclometan 50000 315 25000 158 10000 63 B¶ng 2 – BiÖn ph¸p gi¶i ®éc ChÊt g©y ®éc BiÖn ph¸p gi¶i ®éc   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 Clo - N»m n¬i tho¸ng khÝ, Ýt nãi. X«ng ®−êng h« hÊp b»ng dung dÞch natri bicacbonat nãng 2 – 3% mçi ngμy 2 - 3 lÇn, mçi lÇn 8 - 10 phót. Uèng s÷a nãng pha thªm 1 th×a con natri bicacbonat. Hyrosunfua - N»m n¬i tho¸ng khÝ,thë b»ng «xi,nÕu bÞ ngé ®éc nÆng cho uèng mét th×a con dung dÞch n−íc «xi giμ 2% vμ lμm h« hÊp nh©n t¹o - HÝt h¬i cån, hÝt bét natri bicachonat. Uèng dung dÞch natri bicacbonat vμ s÷a. Oxit l−u huúnh - N»m n¬i tho¸ng khÝ, ®Çu kª cao. Chêm n−íc l¹nh lªn trªn tr¸n, uèng cμ phª ®Æc: KhÝ lß cao NÕu nÆng th× lμm h« hÊp nh©n t¹o. - HÝt h¬i am«ni¨c - HÝt h¬i n−íc nãng pha axit axetic. Chêm n−íc l¹nh lªn ®Çu, uèng dung dÞch axit HydroClorua axetic hoÆc axit nitric 5%. Amoni¨c H¬i br«m - HÝt h¬i amoni¨c. Uèng n−íc pha hå tinh bét. Da bÞ báng b«i dung dÞch fenol l%. Ièt - Uèng n−íc pha hå tinh bét, natri bicacbonat. Hîp chÊt acsen - G©y n«n,cø 5 phót cho uèng mét th×a dung dÞch oxit magiª 5%. Hîp chÊt xianua - Röa d¹ dÇy b»ng n−íc «xi giμ 2% hoÆc dung dÞch kali pemanganat 0,5% Hîp chÊt thuû ng©n - G©y n«n,uèng bét than ®éng vËt hoμ tan trong n−íc l¹nh cïng víi s÷a vμ lßng tr¾ng trøng sóc miÖng b»ng dung dÞch sacarat (muèi cña axit/lsacaric) - Uèng bét than ®éng vËt hoμ trong n−íc cïng víi s÷a lßng tr¾ng trøng, röa d¹ Hîp chÊt ch× Phèt dμy. pho - G©y n«n b»ng dung dÞch ®ång sunfat (0,5g tan trong 50ml n−íc) kh«ng ®−îc uèng s÷a. - Uèng s÷a, dung dÞch natri hoÆc kali cacbonat Hîp chÊt kÏm - X«ng h¬i n−íc, cho thë «xi Oxit nit¬ 2 Yªu cÇu vÒ phßng chèng ch¸y trong phßng thÝ nghiÖm ho¸ 2.1. Trong phßng thÝ nghiÖm ho¸ ph¶i treo b¶n néi quy phßng chèng ch¸y ë n¬i dÔ nhËn biÕt. 2.2. Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c dông cô, ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y t¹i chç nh− b×nh ch÷a ch¸y, bao t¶i c¸t kh«, xÎng v.v... 2.3 §èi víi c¸c phßng thÝ nghiÖm cã sö dông c¸c chÊt nguy hiÓm ch¸y næ ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn chÕ t¹o theo kiÓu phßng næ vμ ph¶i cã cÇu dao tæng ®Ó ng¾t ®iÖn khi cã sù cè. 2.4. Trong phßng thÝ nghiÖm sö dông h¬i ®èt hoÆc c¸c chÊt dÔ ch¸y chØ ®−îc phÐp bËt c¸c thiÕt bÞ nhiÖt (bÕp dÇu, bÕp ®iÖn v.v...) sau khi ®· tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p th«ng tho¸ng. 2.5 Kh«ng ®−îc bËt ®Ìn, bÕp ®iÖn, bÕp dÇu trªn bμn hoÆc gi¸ ®ì b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y. Tr−êng hîp bμn, gi¸ ®ì lμm b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y th× ph¶i cã tÊm lãt b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y (g¹ch, xi m¨ng, l−íi ami¨ng v.v...) 2.6 Khi ®ang lμm thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc rêi khái vÞ trÝ c«ng t¸c. 2.7 Khi sö dông c¸c chÊt dÔ ch¸y kh«ng ®−îc: §Ó bõa bén, c¸c chÊt ®ã trªn bμn. §Ó c¸c chÊt ®ã gÇn ngän löa. Lμm r¬i v·i ra nÒn nhμ. §æ chÊt dÔ ch¸y cßn thõa xuèng cèng r·nh chung. 2.8 CÊm ®un s«i, ®èt nãng c¸c chÊt dÔ ch¸y b»ng nguån löa trùc tiÕp (cã thÓ ®un c¸ch thuû, lãt d−íi ami¨ng trªn bÕp ®iÖn...) 2.9 CÊm sÊy nh÷ng chÊt thÊm −ít dung m«i h÷u c¬ b»ng tñ sÊy ®iÖn.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 2.10 Trong phßng thÝ nghiÖm kh«ng ®−îc: Lau tÈy nÒn nhμ, quÇn ¸o v.v... b»ng chÊt dÔ ch¸y. §un nÊu thøc ¨n. 2.11 Khi hÕt giê lμm viÖc ph¶i: §ãng van h¬i ®èt. T¾t ®Ìn, bÕp ®iÖn vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Thu dän, ®Ëy kÝn bao b× chøa c¸c chÊt nguy hiÓm ch¸y næ. R¸c bÈn, giÎ lau dÇu mì vμ ho¸ chÊt ph¶i ®−a ra khái phßng. 2.12 Khi ho¸ chÊt dÔ ch¸y ch¶y ra ngoμi víi l−îng tõ l ®Õn 2 lÝt trë lªn th× ph¶i dïng c¸t r¾c lªn ®Ó hÕt kh« sau ®ã dïng xÎng gç ®Ó xóc, cÊm dïng xÎng s¾t ®Ó xóc. 2.13 Khi gç bÞ ch¸y cã thÓ dïng n−íc cÊt hoÆc b×nh ch÷a ch¸y ®Ó dËp. 2.14 Kh«ng ®−îc dïng n−íc ®Ó dËp c¸c ®¸m ch¸y cña c¸c chÊt nhÑ vμ kh«ng tan trong n−íc. ChØ ®−îc dïng b×nh bät, b×nh bét, bao t¶i hay c¸t kh«. 2.15 Cho phÐp dïng n−íc ®Ó dËp ®¸m ch¸y cña nh÷ng chÊt nhÑ vμ tan trong n−íc. 2.16 Khi bμn thÝ nghiÖm bÞ ch¸y ph¶i ®ång thêi võa dËp ch¸y võa nhanh chãng chuyÓn c¸c chai lä ®ùng ho¸ chÊt ra xa vïng ch¸y. 2.17 B×nh ch÷a ch¸y lo¹i dung dÞch thÊm −ít chØ dïng ®Ó ch÷a c¸c ®¸m ch¸y cña c¸c chÊt khã thÊm −ít nh− b«ng, giÊy, gç v.v... CÊm dïng lo¹i b×nh nμy ®Ó ch÷a ch¸y d©y ®iÖn. 2.18 §Ó ch÷a ch¸y x¨ng, este, ®Çu vμ s¬n ph¶i dïng b×nh bät natribicachonat phun b»ng cacbonic. Kh«ng dïng lo¹i nμy ®Ó ch÷a ch¸y d©y ®iÖn. 2.19 B×nh CO2 tetraclomªtan cã thÓ dïng ®Ó dËp ®¸m ch¸y cña mäi chÊt. Tetraclomªtan cã thÓ dËp c¶ nh÷ng ®¸m ch¸y bét s¾t, axªtylen nhiÖt ®é cao v.v... Phô lôc 2 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ. 1. Hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,01 mg/m3. NÕu v−ît qu¸ th× ph¶i cã biÖn ph¸p xö lÝ vμ c«ng nh©n ph¶i ®eo mÆt n¹ phßng ®éc. 2 Khi hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ ë n¬i lμm viÖc ®¹t l- 6 mg/m3 sÏ cã t¸c ®éng nhÑ lªn c¬ quan h« hÊp. Hμm l−îng ®¹t 12 mg/m3 sÏ g©y khã thë, ®Õn 45mg/m3 sÏ g©y r¸t vμ ngøa häng, nÕu hμm l−îng ®¹t 90mg/m3 sÏ g©y ho vμ khi hμm l−îng Clo tõ l00mg/m3 trë lªn cã thÓ g©y chÕt ng−êi. 3 §Ó x¸c ®Þnh hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ cã thÓ dïng c¸c ph−¬ng ph¸p sau: M¸y ph©n tÝch khÝ*; GiÊy ph¶n øng tÈm hçn hîp** hå tinh bét lg; KÏm Clorua 1g, kaliClorua lg, n−íc cÊt cho ®ñ l00ml; GiÊy tÈm dung dÞch cã thμnh phÈm*** Kalibrorua 30g, Kalicacbonat 2g, Fluoretxein 0,2g, 2ml dung dÞch 10% kalihydroxit, glixerin lg, n−íc cÊt cho ®ñ l00ml; GiÊy anilin tÈm dung dÞch**** 100ml dung dÞch anilin trong n−íc, 20ml dung dÞch cototeludin trong n−íc, 80ml axitaxetic nguyªn chÊt;   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 66 : 1991 * M¸y PTK – 1, PTK – 2 hiÖn cã ë viÖn BHL§ TL§L§VN ** GiÊy ph¶n øng biÕn thμnh mμu xanh sau 10 sec khi ®Ó trong kh«ng khÝ chøa hμm l−îng *** Clo 3mg/m3. GiÊy tÈm sÏ biÕn tõ vμng sang xanh, hång nÕu hμm l−îng Clo trong kh«ng khÝ ®¹t 30 mg/m3 *** GiÊy anilin tÈm dung dÞch sÏ biÕn thμnh mÇu xanh trong kh«ng khÝ cã chøa Clo *   Page 15 
Đồng bộ tài khoản