TCXD 85 1981

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
127
lượt xem
21
download

TCXD 85 1981

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 85 1981. Gạch lát lá dừa. Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch lát lá dừa sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia, tạo hình bằng phương pháp dẻo và được nung chín.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 85 1981

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 85 : 1981 Nhãm H G¹ch l¸t l¸ dõa Streaked floor tiles 1 §¹i c|¬ng 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho lo¹i g¹ch l¸t l¸ dõa s¶n xuÊt tõ ®Êt sÐt cã phô gia hay kh«ng cã phô gia, t¹o h×nh b»ng ph|¬ng ph¸p dÎo vµ ®|îc nung chÝn. 1.2. G¹ch l¸t l¸ dõa ®|îc sö dông ®Ó l¸t vØa hÌ, lèi ®i c¸c v|ên hoa, lèi ra vµo, s©n b·i trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông. 2 H×nh d¹ng vµ kÝch th|íc c¬ b¶n 2.1. H×nh d¹ng, bÒ mÆt cña viªn g¹ch ph¶i phï hîp víi chØ dÉn trªn h×nh vÏ. KÝch th|íc cña viªn g¹ch l¸t l¸ dõa (mm) cho theo b¶ng 1. B¶ng 1 mm ChiÒu s©u Lo¹i s¶n phÈm Dµi Réng Dµy cña r·nh G¹ch l¸t l¸ dõa 200 100 35 Kh«ng nhá h¬n 5 2.2. Sai lÖch cho phÐp cña kÝch th|íc viªn g¹ch l¸t l¸ dõa kh«ng v|ît qu¸: - Theo chiÒu dµi: H 4mm - Theo chiÒu réng: H 3mm - Theo chiÒu dµy: H 2mm 3 Yªu cÇu kÜ thuËt 3.1. G¹ch ph¶i ®|îc nung chÝn ®Òu, kh«ng ph©n líp, kh«ng phång dép, mµu s¾c viªn g¹ch trong cïng mét l« ph¶i ®ång ®Òu, kh«ng ®|îc cã vÕt hoen è ë mÆt cã r·nh. 3.2. Viªn g¹ch ph¶i vu«ng thµnh, s¾c c¹nh. Sai lÖch cho phÐp theo h×nh d¹ng bªn ngoµi cña viªn g¹ch nh| sau:
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 85 : 1981 a) §é cong vªnh trªn mÆt cã r·nh kh«ng lín h¬n 1mm, trªn mÆt c¹nh kh«ng lín h¬n 2mm. b) Trªn c¸c gãc vµ mÆt cña c¹nh cã r·nh kh«ng ®|îc cã hai chç søt hay cïn, mçi chç kh«ng dµi qu¸ 5mm, kh«ng s©u qu¸ 3mm. c) Trªn c¸c mÆt cña viªn g¹ch kh«ng ®|îc cã qu¸ 2 vÕt nøt. ChiÒu réng cña mçi vÕt kh«ng qu¸ 0,5mm chiÒu dµi mçi vÕt kh«ng ®|îc qu¸ nöa kÝch th|íc cña c¹nh ch¹y song song víi vÕt nøt. 3.3. Khi dïng bóa s¾t gâ nhe, g¹ch ph¶i cã tiÕng kªu trong vµ ch¾c. 3.4. Tuú theo c¸c chØ tiªu vÒ ®é hót n|íc vµ ®é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t, g¹ch l¸t l¸ dõa ®|îc chia ra lµm ba lo¹i theo b¶ng 2. B¶ng 2 G¹ch l¸t l¸ dõa ChØ tiªu Lo¹i I Lo¹i II Lo¹i III §é hót n|íc % Kh«ng lín h¬n 1 Kh«ng lín h¬n 7 Kh«n lín h¬n 10 §é hao mßn khèi l|îng do Kh«ng lín h¬n 0,1 Kh«ng lín h¬n 0,2 Kh«ng lín h¬n 0,4 ma s¸t (g/cm2) 3.5. Kh«ng cho phÐp cã lÉn h¹t v«i trong viªn g¹ch. 4 Quy t¾c nghiÖm thu 4.1. G¹ch ra lß ph¶i ®|îc bé phËn kiÓm tra chÊt l|îng s¶n phÈm (KCS) cña xÝ nghiÖp nghiÖm thu theo nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt cña tiªu chuÈn nµy. 4.2. Sè l|îng mçi l« g¹ch cÇn ph¶i kiÓm tra chÊt l|îng lµ 25.000 viªn. Sè g¹ch nhá h¬n 25.000 viªn ®|îc tÝnh nh| l« ®ñ. 4.3. Tõ mçi l« g¹ch lÊy ra 0,1% sè l|îng, nh|ng kh«ng Ýt h¬n 15 viªn dïng lµm mÉu thö. §o kÝch th|íc vµ kiÓm tra h×nh d¹ng bªn ngoµi cña tõng viªn, sau ®ã lÊy ra 10 viªn ®Ó thö c¸c chØ tiªu: - §é hót n|íc 5 viªn - §é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t 5 viªn 4.4. Mçi l« g¹ch sau khi nghiÖm thu ph¶i cã giÊy chøng nhËn sù phï hîp cña l« g¹ch ®ã ®èi víi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn. 5 Ph|¬ng ph¸p thö 5.1. KÝch th|íc cña viªn g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Õn 1mm b»ng th|íc kim lo¹i. 5.2. §é cong vªnh cña viªn g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Õn 1mm theo khe hë lín nhÊt gi÷a c¸c mÆt cña viªn g¹ch víi c¹nh cña th|íc kim lo¹i. Chç søt hay chç cïn cña gãc vµ c¹nh viªn g¹ch ®|îc ®o víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm theo chiÒu dµi lín nhÊt ë nh÷ng chç ®ã hoÆc theo chiÒu s©u tÝnh tõ ®Ønh gãc hoÆc tõ c¹nh ®Õn chç søt s©u nhÊt. 5.3. G¹ch nung non ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh mµu cña viªn g¹ch chän trong l« víi mÉu chuÈn ®Ó ë bé phËn kiÓm tra kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. 5.4. §é hót n|íc cña viªn g¹ch l¸t l¸ dõa ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 248: 1967.
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 85 : 1981 5.5. §é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t cña viªn g¹ch l¸t l¸ dõa ®|îc x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p sau: a) Dông cô vµ thiÕt bÞ thö: - Tñ sÊy; - C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,1 gam - Th|íc kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c 1mm - B×nh hót Èm - M¸y mµi mßn b) ChuÈn bÞ mÉu - Sè l|îng g¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t lµ 5 viªn. - Mçi viªn g¹ch c|a lÊy 1 viªn mÉu kÝch th|íc 50 K 50mm. - C¸t mµi lµ lo¹i c¸t tiªu chuÈn dïng ®Ó thö xi m¨ng theo TCVN 139: 1964. c) TiÕn hµnh thö SÊy kh« mÉu ë nhiÖt ®é 105 – 110oC ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi råi ®Ó nguéi trong b×nh hót Èm. C©n tõng viªn g¹ch mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,1 gam, ghi l¹i kÕt qu¶. §o c¸c c¹nh cña viªn mÉu theo mÆt trªn víi ®é chÝnh x¸c 1mm ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch mµi mßn (kh«ng trõ c¸c r·nh). - §æ 20 gam c¸t mµi vµo phÔu mµi vµ ®iÒu chØnh sao cho sau mét chu k× vßng quay 22 vßng (t|¬ng øng víi qu·ng ®|êng mµi mßn 30m) m¸y dõng l¹i vµ c¸t trong phÔu còng r¬i hÕt xuèng ®Üa mµi. - T¶i träng ®Æt trªn viªn mÉu lµ 6.104 N/m2. Tèc ®é quay cña ®Üa mµi lµ 35 m/phót t¹i ®iÓm ®Æt mÉu. §iÒu chØnh xong, quÐt s¹ch c¸t trªn ®Üa mµi vµ cho 20g c¸t kh¸c vµo vµ l¹i cho m¸y ch¹y. HÕt mét chu k× vßng quay l¹i cho 20g c¸t kh¸c vµo vµ l¹i cho m¸y ch¹y. Lµm ®ñ 5 lÇn (t|¬ng øng víi qu·ng ®|êng mµi mßn 150m) th× th¸o mÉu ra lau s¹ch c¸t vµ c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,1g. Ghi l¹i kÕt qu¶. d) TÝnh kÕt qu¶: - §é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t cña viªn g¹ch ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: m m, H F Trong ®ã: +H: ®é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t (g/cm2); +m: khèi l|îng cña viªn mÉu kh« tr|íc khi mµi (g); +m’: khèi l|îng cña viªn mÉu kh« sau khi mµi (g); +F: diÖn tÝch mÆt mµi cña viªn mÉu (cm2); - KÕt qu¶ thu ®|îc ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc). - §é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t cña g¹ch lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña 5 mÉu thö. 6 Ghi nh·n, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn 6.1. Trªn mÆt ®¸y cña viªn g¹ch ph¶i ghi nh·n hiÖu cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt.
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 85 : 1981 6.2. G¹ch ph¶i ®|îc xÕp riªng theo tõng lo¹i, thµnh tõng kiÓu ngay ng¾n. 6.3. Kh«ng ®|îc nÐm, tung vµ chÊt ®èng g¹ch khi bèc dì. 6.4. Khi vËn chuyÓn g¹ch l¸t l¸ dõa, gi÷a c¸c líp g¹ch víi nhau vµ víi nÒn xe, thµnh xe ph¶i lãt c¸c vËt ®Öm mÒm nh| r¬m, vá bµo… ®Ó tr¸nh søt, vì g¹ch. Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é hao mßn khèi l|îng do ma s¸t cña g¹ch l¸t l¸ dõa Khèi l|îng mÉu thö (g) §é hao KÝch th|íc mßn khèi DiÖn tÝch Sè TT mÉu thö Tr|íc khi Sau khi l|îng do Ghi chó mÆt (cm2) (cm) mµi mµi ma s¸t (g/cm2) Ngµy… th¸ng …n¨m Ng|êi lµm thÝ nghiÖm
Đồng bộ tài khoản