TCXD 86 1981

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
139
lượt xem
38
download

TCXD 86 1981

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 86 1981. Gạch chịu axit. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu axit dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp hoá học, điện hóa học, y dược, công nghiệp thực phẩm và các ngành khác có liên quan đến sự chống ăn mòn của các hoá chất mang tính axit.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 86 1981

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 86 : 1981 Nhãm H G¹ch chÞu axit Acid resistant bricks Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho g¹ch chÞu axit dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp ho¸ häc, ®iÖn hãa häc, y d|îc, c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ c¸c ngµnh kh¸c cã liªn quan ®Õn sù chèng ¨n mßn cña c¸c ho¸ chÊt mang tÝnh axit. Chó thÝch: §èi víi c¸c c«ng tr×nh tiÕp xóc ho¸ chÊt HF th× kh«ng ®|îc dïng lo¹i g¹ch nµy. 1. KÝch th|íc c¬ b¶n 1.1. G¹ch chÞu axit ®|îc s¶n xuÊt theo hai d¹ng: g¹ch khèi vµ g¹ch tÊm l¸t. 1.2. H×nh d¸ng vµ kÝch th|íc cña g¹ch cho theo b¶ng 1. B¶ng 1 mm D¹ng g¹ch a b c G¹ch khèi 230 113 65 G¹ch tÊm l¸t 100 100 11 150 450 11 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. G¹ch chÞu axit ®|îc chia lµm 3 lo¹i A, B, C. a) Lo¹i A: Dïng cho c¸c c«ng tr×nh l©u dµi, khã söa ch÷a vµ lu«n lu«n tiÕp xóc víi ho¸ chÊt. b) Lo¹i B, C: Dïng cho c¸c c«ng tr×nh dÔ söa ch÷a, lµm viÖc cã tÝnh chÊt liªn tôc. 2.2. Sai sè kÝch th|íc, h×nh d¸ng phï hîp víi yªu cÇu cho trong b¶ng 2. B¶ng 2 Sai sè cho phÐp ChØ tiªu Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C 1 2 3 4 1.Sai sè vÒ kÝch th|íc mm -G¹ch khèi: kh«ng lín h¬n Dµi (b) ±4 ±5 ±6 Réng (a) ±2 ±3 ±4 Dµy (c) ±2 ±3 ±3 -G¹ch tÊm l¸t lo¹i (100100):
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 86 : 1981 Dµi (b) ±2 ±2 ±3 Réng (a) ±2 ±2 ±3 Dµy (c) ±1,5 ±1,5 ±1,5 -G¹ch tÊm l¸t lo¹i (150150): Dµi (b) ±3 ±3 ±4 Réng (a) ±3 ±3 ±4 Dµy (c) ±2 ±2 ±2 2.C¸c c¹nh cña g¹ch ph¶i th¼ng, c¸c mÆt ph¼ng ph¶i ph¼ng, cho phÐp: -§é cong låi (mm) G¹ch tÊm l¸t +2 +2 +4 G¹ch khèi +2,5 +2,5 +4 -§é cong lâm (mm) G¹ch tÊm l¸t -1,5 -1,5 -2 G¹ch khèi -2 -2 -3 3.§é xiªn cña gãc ®èi víi g¹ch khèi cho phÐp (®é) ±3 ±4 ±5 4.VÕt nøt cho phÐp ®èi víi: -G¹ch khèi: VÕt: réng 0,25mm, dµi 6mm 8 vÕt 10 vÕt 10 vÕt VÕt: réng 1mm, dµi 6mm Kh«ng cho 1 vÕt 2 vÕt phÐp -G¹ch l¸t: VÕt: réng 0,25mm, dµi 6mm Kh«ng cho Kh«ng cho Cho phÐp 4 phÐp phÐp vÕt ë mÆt sau 5.VÕt nøt trªn c¸c gãc c¹nh cña viªn g¹ch ®èi víi -G¹ch khèi Søt c¹nh: vÕt dµi 1,5mm 2vÕt 3 vÕt 2 vÕt Søt gãc: vÕt dµi 1,5mm, s©u 2mm Kh«ng cho 2 vÕt 3 vÕt phÐp -G¹ch tÊm l¸t Kh«ng cho Søt c¹nh: vÕt dµi 1mm phÐp 2vÕt 3vÕt Søt gãc: vÕt dµi 10mm Kh«ng cho 2vÕt 4 vÕt S©u 1,5mm phÐp 2.3. ChØ tiªu c¬ lÝ ho¸ ph¶i phï hîp víi yªu cÇu b¶ng 3.
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 86 : 1981 B¶ng 3 Møc ChØ tiªu A B C 1.§é chÞa axit kh«ng nhá h¬n (%) - G¹ch khèi 96 94 92 - G¹ch tÊm l¸t 96 94 92 2.§é hót n|íc kh«ng lín h¬n (%) - G¹ch khèi 7 9 12 - G¹ch tÊm l¸t 6 8 12 3.Giíi h¹n bÒn nÐn (daN/cm2) kh«ng nhá h¬n - G¹ch khèi 400 300 300 - G¹ch tÊm l¸t 400 300 300 2.4. G¹ch ph¶i vu«ng thµnh, s¾c c¹nh, mµu s¾c ®ång ®Òu, kh«ng sèng vµ kh«ng cã h¹t trªn mÆt. §èi víi g¹ch axit d¹ng tÊm l¸t ®é lÖch vÒ chiÒu dµy viªn g¹ch (l|ìi bóa) kh«ng lín h¬n + 1,5mm. 3. Quy t¾c nghiÖm thu 3.1. G¹ch ra lß sau khi ph©n lo¹i ph¶i ®|îc bé phËn kiÓm tra chÊt l|îng s¶n phÈm (KCS) kiÓm tra theo tiªu chuÈn kÜ thuËt ®· nªu trªn. 3.2. KiÓm tra chÊt l|îng g¹ch axit ®|îc tiÕn hµnh theo tõng l« s¶n xuÊt. Mçi l« lµ 10.000 viªn ®èi víi g¹ch khèi vµ 2.500 viªn ®èi víi g¹ch tÊm l¸t. NÕu Ýt h¬n vÉn ®|îc coi lµ mét l« ®ñ. 3.3. G¹ch ph¶i ®|îc xÕp ngay ng¾n, gän gµng riªng theo tõng lo¹i g¹ch vµ d¹ng g¹ch cã biÓu ghi lo¹i A, B, C. 3.4. Mçi l« g¹ch nghiÖm thu gåm g¹ch cña nhiÒu l« riªng biÖt. §Ó tiÕn hµnh thö, lÊy mÉu ®èi víi g¹ch khèi cø 1000 viªn lÊy 5 viªn, ®èi víi g¹ch tÊm l¸t cø 2000 viªn lÊy 5 viªn, råi kiÓm tra kÝch th|íc vµ h×nh d¸ng bªn ngoµi theo tiªu chuÈn nµy. 3.5. Tõ l|îng mÉu lÊy theo ®iÒu 3.4 chän 15 viªn ®Ó kiÓm tra theo c¸c chØ tiªu: §é hót n|íc: 5 viªn §é chÞu axit: 5 viªn Giíi h¹n ®é bÒn nÐn: 5 viªn 3.6. NÕu kÕt qña kiÓm tra theo ®iÒu 3.5 cã mét chØ tiªu kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy th× cÇn tiÕn hµnh thö l¹i víi sè mÉu lÊy gÊp ®«i, lÊy ngay t¹i l« g¹ch ®ã. Khi kÕt qu¶ lÇn thø hai vÉn ch|a ®¹t th× l« ®ã kh«ng ®|îc nghiÖm thu. MÉu lÊy ph¶i lµ mÉu ngÉu nhiªn vµ ®¹i diÖn cho toµn bé l« g¹ch. 3.7. Khi giao l« g¹ch cho bªn tiªu thô dïng, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña l« s¶n phÈm ®ã, theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy trong ®ã cã ghi râ: Tªn bé hoÆc ngµnh qu¶n lÝ xÝ nghiÖp Tªn ®Þa chØ cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt Lo¹i s¶n phÈm D¹ng g¹ch (g¹ch khèi, tÊm l¸t) Sè l|îng g¹ch cña l«
  4. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 86 : 1981 Ngµy xuÊt x|ëng KÝch th|íc vµ khèi l|îng §é hót n|íc §é chÞu axit Giíi h¹n bÒn nÐn Sè liÖu tiªu chuÈn. 4. Ph|¬ng ph¸p thö 4.1. KÝch th|íc cña viªn g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh b»ng th|íc ®o kim lo¹i hay dông cô kiÓm tra chuyªn m«n cã ®é chÝnh x¸c ®ªn 1mm. 4.2. §é cong låi hoÆc cong lâm cña mÆt viªn g¹ch x¸c ®Þnh b»ng th|íc th¼ng kim lo¹i vµ th|íc gãc c¨n cø theo khe hë gi÷a mÆt ph¼ng viªn g¹ch víi chiÒu låi hoÆc chiÒu lâm lín nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh. 4.3. X¸c ®Þnh ®é xiªn cña g¹ch viªn g¹ch b»ng th|íc th¼ng kim lo¹i vµ th|íc ®o ®é. §é xiªn cña viªn g¹ch tÝnh theo chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng toµn bé viªn g¹ch. 4.4. ChiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu s©u cña vÕt nøt trªn mÆt viªn g¹ch x¸c ®Þnh b»ng th|íc kim lo¹i víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 4.5. §é hót n|íc cña g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 248: 1967. 4.6. §é chÞu axit cña g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p cì h¹t nh| sau: LÊy 50 gam mÉu theo ®iÒu 3.5 ®em nghiÒn thµnh h¹t qua sµng 1mm, sµng cho hÕt. Bét d|íi sµng l¹i sµng tiÕp qua sµng 0,63. PhÇn cßn l¹i trªn sµng 0,63 lµ mÉu thÝ nghiÖm. Cho nam ch©m hót hÕt s¾t vµ röa cho s¹ch bôi b»ng n|íc nhiÒu lÇn. Xong cho vµo b¸t sø sÊy kh« ë nhiÖt ®é 110oC. Bét sÊy kh« cho vµo b×nh hót Èm. Khi thÝ nghiÖm, c©n 1 gam bét ®· sÊy kh« cho vµo b×nh råi cho 25ml H2SO4 tinh khiÕt cã träng l|îng riªng 1,84 – 1,82 g/cm2. §un sau 30 phót th× b×nh s«i (khãi tr¾ng cña H2SO4 to¶ m¹nh) gi÷ nh| vËy 1 giê n÷a. Khi th«i ®un, b×nh ®Ó nguéi mµ kh«ng t¸ch khái èng sinh hµn cho ®Õn lóc nµo hÕt h¬i axit. Sau ®ã cho tõ 2 – 3ml n|íc cÊt qua ®Çu trªn èng sinh hµn ®Ó röa s¹ch c¸c h¹t vËt liÖu cã thÓ b¸m vµo èng sinh hµn lóc s«i. Röa xong sinh hµn, th¸o dông cô ra, cho thªm 75ml n|íc läc vµo b×nh. Thªm tõ tõ, nÕu thÊy ®ôc cã nghÜa cã tinh thÓ sunf¸t th× ®Æt lªn chËu ®un c¸ch thuû cho ®Õn khi hoµ tan. Läc n|íc trong, qua giÊy läc kh«ng tµn. H¹t cßn l¹i trong b×nh röa b»ng n|íc cÊt ®un s«i cho ®Õn ph¶n øng trung hoµ (thö b»ng mªtyl da cam). Sau ®ã còng läc n|íc qua giÊy läc ë trªn. TiÕp tôc cho 50ml dung dÞch Na2CO3 50% vµo b×nh vµ ®un c¸ch thuû trong 15 phót. Trong khi ®un; cø 5 phót rung 1 lÇn. Sau ®ã, läc dung dÞch kiÒm qua giÊy läc ë trªn, röa s¹ch kiÒm dÝnh vµo h¹t n»m trong b×nh b»ng mét Ýt n|íc cÊt ®un s«i, chuyÓn h¼n phÇn h¹t trong b×nh lªn giÊy läc vµ tiÕp tôc röa b»ng n|íc cÊt ®un s«i cho ®Õn ph¶n øng trung hoµ (thö b»ng phªnontalªin). GiÊy läc cïng víi h¹t cho vµo chÐn sø sÊy ®Õn träng l|îng kh«ng ®æi b»ng c¸ch c©n mét vµi lÇn. §é chÞu axit x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: K 100  go  g1
  5. 100 g1 .100 go go Trong ®ã: K – §é chÞu axit; go – Khèi l|îng mÉu ban ®Çu, g;
  6. Tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 86 : 1981 g1 – Khèi l|îng mÉu sau thÝ nghiÖm, g. 4.7. Giíi h¹n bÒn nÐn thö theo tiªu chuÈn TCVN 176: 1965. 5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 5.1. G¹ch ®|îc xÕp thµnh ®èng trªn sµn, b·i kh« r¸o s¹ch sÏ, tho¸t n|íc tèt. Gi÷ cho mÆt viªn g¹ch khái rªu mèc v× bÞ m|a Èm th|êng xuyªn vµ l©u ngµy. 5.2. Khi bèc dì g¹ch kh«ng ®|îc tung, nÐm, tr¸nh va ch¹m x« ®Èy g©y søt vì g¹ch. 5.3. Khi xÕp g¹ch trong kho ph¶i ngay ng¾n, gän gµng. Mçi lo¹i lµ mét hµng riªng biÖt. Khi vËn chuyÓn ph¶i xÕp ®øng tõng líp g¹ch chÆt tay. Gi÷a c¸c líp g¹ch ph¶i lãt vËt liÖu mÒm nh| r¬m r¹, giÊy vôn, mïn c|a, phoi bµo v.v… Trªn mét mÆt cña viªn g¹ch cã ghi nh·n hiÖu cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt.
Đồng bộ tài khoản