TCXD 90 1982

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
163
lượt xem
40
download

TCXD 90 1982

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 90 1982. Gạch lát đất sét nung. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch lát sản xuất theo phương pháp dẻo bằng đất sét không có phụ gia và được nung chín. Gạch lát dùng để lát cho các công trình dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 90 1982

  1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 90 : 1982 Nhãm H G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung Clay floor tiles Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho g¹ch l¸t s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p dÎo b»ng ®Êt sÐt kh«ng cã phô gia vµ ®|îc nung chÝn. G¹ch l¸t dïng ®Ó l¸t cho c¸c c«ng tr×nh d©n dông. 1 H×nh d¹ng vµ kÝch th|íc 1.1. G¹ch l¸t s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p dÎo cã kÝch th|íc: Dµi 200 H 5 (mm), réng 200 H 5 (mm), dµy 15 H 2 (mm). 2 Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. G¹ch l¸t s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p dÎo, ph¶i cã bÒ mÆt nh½n, ph¼ng, ®óng h×nh vu«ng. 2.2. ¢m thanh, mµu s¾c g¹ch cïng l« ph¶i cã ©m thanh, mµu s¾c ®ång ®Òu, kh«ng cã nh÷ng vÕt hoen è, ¸m than, chÊm ®en do «xýt s¾t trªn bÒ mÆt. 2.3. C¸c chØ tiªu (®é hót n|íc, ®é mµi mßn, c|êng ®é nÐn cña g¹ch l¸t chia thµnh hai lo¹i ph¶i phï hîp theo yªu cÇu b¶ng 1). B¶ng 1 ChØ tiªu l¸t g¹ch Lo¹i 1 Lo¹i 2 §é hót n|íc (%) Kh«ng lín h¬n 3 Kh«ng lín h¬n 12 §é mµi mßn (g/cm2) Kh«ng lín h¬n 0,2 Kh«ng lín h¬n 0,4 C|êng ®é nÐn (N/m2) Kh«ng nhá h¬n 200.105 Kh«ng nhá h¬n 150.105 2.4. Sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th|íc vµ h×nh d¹ng bÒ ngoµi cña viªn g¹ch l¸t kh«ng ®|îc qu¸, ®èi víi tõng lo¹i (theo b¶ng 2). B¶ng 2 TT C¸c chØ tiªu Lo¹i 1 Lo¹i 2 1 2 3 4 1 Trªn mÆt ph¶i cña viªn Kh«ng cho phÐp ChØ ®|îc lÉn 1 ®Õn 2 viªn sái g¹ch lÉn ®¸ v«i, sái v.v… cã ®|êng kÝnh ^ 3mm 2 LÖch gãc Kh«ng qu¸ 1mm cho phÐp 2 Kh«ng qu¸ 2mm cho phÐp 2 gãc gãc VÕt søt Cho phÐp 1 vÕt nøt Cho phÐp 2 vÕt nøt 3 dµi ^ 5mm dµi ^ 10mm réng ^ 1mm réng ^ 1mm 4 VÕt s|íc r¨ng cña c¹nh Cho phÐp 1 vÕt Cho phÐp 3 vÕt viªn g¹ch dµi ^ 2mm dµi ^ 5mm s©u ^ 1mm s©u ^ 2mm réng ^ 1mm réng ^ 2mm Låi lâm ®é s©u tèi ®a Cho phÐp 2 chç låi hoÆc lâm 5 Cho phÐp 1 chç låi hoÆc lâm ®|êng kÝnh ^ 10mm ®|êng kÝnh ^ 15mm
  2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 90 : 1982 s©u ^ 2mm s©u ^ 2mm 6 Søc mÎ c¹nh Cho phÐp 1 chç Cho phÐp 2 dµi ^ 5mm dµi ^ 10mm s©u ^ 2mm s©u ^ 5mm 7 Chªnh lÖch chiÒu dµy cña Cho phÐp ± 2mm Cho phÐp ± 3mm viªn g¹ch 3 Quy t¾c nghiÖm thu, xuÊt x|ëng 3.1. G¹ch tr|íc lóc nghiÖm thu ®|îc bé phËn KCS kiÓm tra c¸c chØ tiªu kÜ thuËt vµ theo b¶ng trªn. 3.2. KiÓm tra chÊt l|îng cña g¹ch l¸t ®|îc tiÕn hµnh theo tõng l« s¶n phÈm, mçi l« lµ 40.000 viªn (1 lß). 3.3. G¹ch ph¶i xÕp dùng nghiªng, ngay ng¾n, gän gµng theo tõng lo¹i 1,2 ®Ó tr¸nh ®æ vì, nhÇm lÉn. 3.4. Khi kiÓm tra ë mçi l« g¹ch lÊy ra 0,5% sè l|îng mÉu, lÊy trªn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, sao cho mÉu lÊy ra ph¶i ®¹i diÖn cho toµn bé l« g¹ch. MÉu lÊy ra ph¶i ®o tõng viªn vµ kiÓm tra h×nh d¹ng bÒ ngoµi theo tiªu chuÈn nµy. 3.5. Tõ l|îng mÉu lÊy ra chän 15 viªn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu: - §é hót n|íc: 5 viªn; - §é mµi mßn: 5 viªn; - C|êng ®é nÐn: 5 viªn; 3.6. KÕt qu¶ kiÓm tra theo ®iÒu 3.5, chØ tiªu lo¹i nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kÜ thuËt cÇn tiÕn hµnh thö l¹i lÇn thø 2, nÕu kh«ng ®¹t l« g¹ch ®ã kh«ng ®|îc nghiÖm thu. 3.7. Khi giao l« g¹ch cho bªn tiªu dïng, xÝ nghiÖp ph¶i cÊy giÊy x¸c nhËn l« g¹ch theo tiªu chuÈn kÜ thuËt trong ®ã ghi: - Tªn c¬ quan chñ qu¶n vµ tªn xÝ nghiÖp; - Lo¹i s¶n phÈm 1, 2; - D¹ng g¹ch; - Sè l|îng g¹ch giao cho bªn tiªu dïng; - Ngµy, th¸ng, n¨m xuÊt x|ëng. 3.8. Ng|êi tiªu dïng cã quyÒn kiÓm tra l¹i c¸c chØ tiªu kÜ thuËt, theo chØ dÉn cña ®iÒu 3.2, 3.4, 3.5 vµ ®iÒu 4 cña tiªu chuÈn nµy. 4 Ph|¬ng ph¸p thö 4.1. KÝch th|íc viªn g¹ch ®|îc x¸c ®Þnh b»ng th|íc kim lo¹i ®é chÝnh x¸c 1mm. 4.2. §é cong låi lâm cña mÆt viªn g¹ch x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dïng ª – ke rµ trªn mÆt cña viªn g¹ch, chç nµo låi hay lâm lÊy th|íc dùng vu«ng gãc víi ª – ke kim lo¹i. §o kÝch th|íc chç låi hay lâm. 4.3. X¸c ®Þnh chªnh lÖch chiÒu dµy viªn g¹ch b»ng th|íc kÑp chÝnh x¸c 1mm. 4.4. ChiÒu réng, chiÒu dµy cña viªn g¹ch, vÕt nøt trªn mÆt viªn g¹ch x¸c ®Þnh b»ng th|íc kim lo¹i cã ®é chÝnh x¸c 0,1mm. 4.5. §é hót n|íc cña viªn g¹ch x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 248: 1986.
  3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 90 : 1982 4.6. C|êng ®é nÐn x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 246: 1986. 4.7. §é mµi mßn x¸c ®Þnh theo ®iÓm 4.5 ph|¬ng ph¸p thö 20 TCXD 85: 1984. 5 B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 5.1. G¹ch xÕp ë kho thµnh hµng dùng nghiªng, ngay ng¾n, gän gµng, cao kh«ng qu¸ 5 líp, xÕp n¬i kh« r¸o tho¸t n|íc. 5.2. Bèc dì g¹ch kh«ng ®|îc tung nÐm, tr¸nh va ch¹m, x« ®æ vì g¹ch. 5.3. Khi vËn chuyÓn g¹ch lªn « t« ph¶i nhÑ nhµng.
Đồng bộ tài khoản