TCXD 94 1983

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
19
download

TCXD 94 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXD 94 1983. Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Tay nắm chốt ngang. Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho loại tay nắm chốt ngang MK18 để lắp vào cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ có chiều dày lớn hơn hoặc bằng 35mm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 94 1983

  1. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 94 : 1983 Phô tïng cöa sæ vµ cöa ®i – Tay n¾m chèt ngang Windows and doors accessories – Door knob Tiªu chuÈn nµy chØ quy ®Þnh cho lo¹i tay n¾m chèt ngang MK18 ®Ó l¾p vµo cöa sæ vµ cöa ra vµo b»ng gç cã chiÒu dµy lín h¬n hoÆc b»ng 35mm. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. Tay n¾m chèt ngang MK18 ph¶i ®|îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c b¶n vÏ ®· ®|îc xÐt duyÖt chÝnh thøc. 1.2. Tay n¾m ph¶i ®|îc chÕ t¹o b»ng hîp kim nh«m AlMg.5 (TCVN 1659: 1975) c¸c chi tiÕt cßn l¹i chÕ t¹o b»ng thÐp CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc cã thÓ thÕ b»ng thÐp cã tÝnh chÊt c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng hoÆc tèt h¬n. 1.3. BÒ mÆt tay n¾m ®¸nh bãng ®¹t \8 kh«ng cho phÐp cã vÕt rç. - §|êng kÝnh vÕt rç lín h¬n 1,5mm - ChiÒu s©u vÕt rç lín h¬n 0,5mm. 1.4. TÊm mÆt ph¶i m¹ chèng rØ, chiÒu dµy líp m¹ lín h¬n 0,015mm, bÒ mÆt m¹ kh«ng ®|îc phång rép vµ è vµng. 1.5. C¸c chi tiÕt qua dËp nguéi kh«ng ®|îc cong vªnh, kh«ng cã vÕt nøt dµi 2mm vµ kh«ng qu¸ 2 vÕt trªn bÒ mÆt chi tiÕt. 1.6. §é kh«ng song song gi÷a 2 mÆt ph¼ng cña tÊm mÆt vµ miÕng cµi nhá h¬n hoÆc b»ng 5o. 2. Quy t¾c nghiÖm thu 2.1. Tay n¾m chèt ngang MK18 ph¶i ®|îc kiÓm tra theo néi dung cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c b¶n vÏ ®· ®|îc xÐt duyÖt chÝnh thøc. 2.2. Ph|¬ng ph¸p kiÓm tra, sè l|îng chi tiÕt lÊy ra kiÓm tra trong mét lo¹t s¶n phÈm ®|îc ghi trong b¶ng 1. B¶ng 1 Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng s¶n phÈm Sè l|îng cho kh«ng Lo¹i kiÓm tra lÊy ra hµng lo¹t lÊy ra kiÓm tra ®¹t chÊtl|îng KiÓm tra 160 ®Õn 400 15 2 KÝch th|íc 401 í 1000 30 4 Hoµn chØnh 1.001 í 2000 60 9 S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l|îng lµ s¶n phÈm cã 1 trong nh÷ng chØ tiªu kÜ thuËt kh«ng ®¹t. 2.3. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra v|ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 1 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l|îng mÉu gÊp ®«i. KÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hµng ®ã kh«ng ®|îc nghiÖm thu nhµ m¸y cã quyÒn chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vµo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra. 2.4. ChÊt l|îng vËt liÖu ®|îc kiÓm tra b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ho¸, lÝ nh| tiªu chuÈn Nhµ n|íc quy ®Þnh.
  2. tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 94 : 1983 2.5. ChØ tiªu 1.4 ®|îc kiÓm tra b»ng m¾t vµ b»ng ph|¬ng ph¸p ho¸ lÝ ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµy líp m¹. 2.6. C¸c chØ tiªu 1.3; 1.5; 1.6; ®|îc kiÓm tra b»ng m¾t, b»ng th|íc cÆp vµ th|íc ®o ®é. 3. Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 3.1. Trªn mçi tÊm mÆt ph¶i dËp kÝ hiÖu nhµ m¸y chÕ t¹o. 3.2. Mçi tay n¾m chèt ngang MK18 ®|îc xÕp trong hép b»ng b×a cøng, ngoµi hép d¸n nh·n hiÖu víi néi dung sau: - Tªn nhµ m¸y chÕ t¹o. - Tªn gäi vµ kÝ hiÖu s¶n phÈm. - Sè hiÖu tiªu chuÈn. - DÊu x¸c nhËn chÊt l|îng. 3.3. Cho phÐp dïng mäi ph|¬ng tiÖn ®Ó vËn chuyÓn s¶n phÈm, ph¶i ®¶m b¶o tr¸nh m|a vµ va ®Ëp trong khi vËn chuyÓn. 3.4. Nhµ m¸y b¶o hµnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy sö dông. Trong thêi gian nµy nh÷ng h| háng do nhµ m¸y g©y nªn ®Òu ®|îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i. Nh÷ng h| háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thuéc diÖn b¶o hµnh.
Đồng bộ tài khoản