TCXD92 1983

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
5
download

TCXD92 1983

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tcxd92 1983', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD92 1983

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxd 92 : 1983  Phô tïng cöa sæ vμ cöa ®i B¶n lÒ cöa Windows and doors accessories Hinges Tiªu chuÈn nμy chØ quy ®Þnh cho c¸c lo¹i b¶n lÒ dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã m«i tr−êng ¨n mßn. Theo quy ®Þnh tiªu chuÈn mÉu cöa ®iÓn h×nh cña ViÖn thiÕt kÕ nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng, b¶n lÒ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: 1 – B¶n lÒ dμi 140mm l¾p vμo cöa gç cã: – ChiÒu réng c¸nh tõ 345 ®Õn 545 mm; – ChiÒu dμi tõ 1280 ®Õn 1680 mm. 2 – B¶n lÒ dμi 160, 180 mm l¾p vμo cöa gç cã: – ChiÒu réng c¸nh tõ 445 ®Õn 900 mm; – ChiÒu dμi tõ 2090 ®Õn 2640 mm. 1 Th«ng sè vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. B¶n lÒ cöa cã 2 lo¹i: B¶n lÒ cèi vμ b¶n lÒ g«ng a) B¶n lÒ cèi ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo h×nh 1 vμ kÝch th−íc ë b¶ng 1. B¶n lÒ cèi cã 2 lo¹i: - B¶n lÒ c¸nh tr¸i h×nh 1a, - B¶n lÒ c¸nh tr¸i h×nh 1b. Chó thÝch: c¸nh cöa më vÒ phÝa mÆt ng−êi ®øng tõ tr¸i sang ph¶i, l¾p b¶n lÒ ph¶i, ng−îc l¹i, l¾p b¶n lÒ tr¸i. b) B¶n lÒ g«ng gåm: c¸nh l¸ vμ c¸nh g«ng - C¸nh l¸ theo h×nh 1 vμ b¶ng 1 - C¸nh g«ng theo h×nh 2 vμ b¶ng 2. 1.2. Khi l¾p ghÐp 2 c¸nh b¶n lÒ ph¶i cã vßng ®Öm - Vßng ®Öm ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo h×nh 3. - Chèt ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo h×nh 4 vμ b¶ng 4. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxd 92 : 1983  B¶ng 1 a 0, c 0, / 0, Ι1 0, Ι2 0, b 0, Khèi L h l l 5 5 5 5 5 o 5 l|îng mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (kg) 140 17,5 39 3 71 35 7 5 7,1 90 11,5 0,08 160 17,5 44 3 81 40 7 5 7,1 90 13,5 0,092 180 17,5 52 3 91 45 7 5 7,1 90 12 0,1035 B¶ng 2 l1 l2 a mm b mm c mm l3 l4 /Þ0,5 1 Khèi l−îng 0,5 (kg) mm mm mm mm mm 190 170 40 36 30 35 30 3 8 0,169 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxd 92 : 1983  B¶ng 4 KÝch th−íc L cña b¶n lÒ 140 160 180 ChiÒu dμi (L) chèt 65 70 75 2 Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. B¶n lÒ ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy. 2.2. B¶n lÒ, chèt ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu CT38 (TCVN 1659: 1975) hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ tÝnh t−¬ng ®−¬ng hoÆc tèt h¬n. 2.3. Vßng ®Öm ph¶i ®−îc chÕ t¹o b»ng hîp kim ®ång. Cho phÐp thay thÕ b»ng CT38 hoÆc thÐp cã tÝnh chÊt c¬ tÝnh t−¬ng ®−¬ng hoÆc tèt h¬n. 2.4. – Khe hë gi÷a chèt vμ lç cña c¸nh b¶n lÒ cho phÐp lín nhÊt 0,5mm. – B¶n lÒ cèi: chèt ph¶i ®ãng chÆt vμo mét c¸nh. – B¶n lÒ g«ng: chèt ph¶i ®ãng chÆt vμo c¸nh g«ng. 2.5. §é kh«ng ph¼ng cña bÒ mÆt b¶n lÒ kh«ng lín h¬n 1mm trªn chiÒu dμi 100mm. 2.6. B¶n lÒ b¾t vμo c¸nh cöa b»ng vÝt gç (TCVN 211: 1966). 2.7. Trªn bÒ mÆt cña b¶n lÒ kh«ng cho phÐp cã vÕt rØ, vÕt nøt, lç thñng. 2.8. §èi víi b¶n lÒ m¹, chiÒu dμy líp m¹, kh«ng nhá h¬n 8 m . BÒ mÆt líp m¹ s¸ng, bãng, kh«ng bÞ bong trãc, phång rép. 3 Quy t¾c nghiÖm thu vμ ph−¬ng ph¸p thö 3.1. Mçi b¶n lÒ ph¶i ®−îc kiÓm tra theo néi dung cña tiªu chuÈn nμy. 3.2. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra. Sè l−îng s¶n phÈm lÊy ra ®Ó kiÓm tra trong 1 lo¹t s¶n phÈm ®−îc ghi trong b¶ng. Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxd 92 : 1983  Lo¹i kiÓm tra Sè l−îng s¶n phÈm Sè l−îng s¶n phÈm lÊy Sè l−îng cho kh«ng ®¹t lÊy ra hμng lo¹t ra kiÓm tra chÊtl−îng KiÓm tra hoμn chØnh 160 ÷ 400 15 2 401 ÷ 1000 30 4 1.001 ÷ 2000 60 9 S¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l−îng lμ s¶n phÈm cã 1 trong nh÷ng chØ tiªu kÜ thuËt kiÓm tra kh«ng ®¹t. 3.3. NÕu kiÓm tra v−ît qu¸ møc cho phÐp ë cét 4 b¶ng 3 – 2 th× ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn 2 víi sè l−îng mÉu gÊp ®«i. KÕt qu¶ kiÓm tra lÇn 2 vÉn kh«ng ®¹t th× l« hμng ®ã kh«ng ®−îc nghiÖm thu, nhμ m¸y ®−îc chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña tiªu chuÈn tõ c¸c l« bÞ lo¹i ®Æt vμo l« kh¸c ®Ó kiÓm tra l¹i. 3.4. ChÊt l−îng vËt liÖu chÕ t¹o ®−îc kiÓm tra b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ho¸ lÝ nh− tiªu chuÈn nhμ n−íc quy ®Þnh. 3.5. C¸c chØ tiªu 2 – 4; 2 – 5 ®−îc kiÓm tra b»ng th−íc cÆp. 3.6. KiÓm tra bÒ mÆt ngoμi b¶n lÒ vμ bÒ mÆt líp m¹ b»ng m¾t th−êng. X¸c ®Þnh chiÒu dμy líp m¹ theo TCVN 4392: 1986. 4 Ghi nhËn, bao gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n 4.1. B¶n lÒ cïng lo¹i ph¶i ®−îc buéc tõng bã 10 chiÕc gåm 5 chiÕc ph¶i 5 chiÕc tr¸i. 4.2. B¶n lÒ ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn. 4.3. B¶n lÒ ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh«ng bÞ m−a n¾ng vμ m«i tr−êng ¨n mßn ho¸ häc. 4.4. Nhμ m¸y b¶o hμnh trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngμy sö dông. Trong thêi gian nμy nh÷ng h− háng do nhμ m¸y g©y nªn ®Òu ®−îc söa ch÷a l¹i hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm cïng lo¹i, nh÷ng h− háng do tù ý söa ch÷a ®Òu kh«ng thuéc diÖn b¶o hμnh. Page 4 
Đồng bộ tài khoản