TCXDVN 20395 202007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
10
download

TCXDVN 20395 202007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 20395 202007: PHỤ GIA KHOÁNG CHO BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 20395 202007

 1. tcxdvn Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcxdvn 395:2007 phô gia kho¸ng cho bª t«ng ®Çm l¨n Mineral Admixtures for Roller-Compacted Concrete Hμ Néi, 2007 1
 2. Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 395:2007 "Phô gia kho¸ng cho bª t«ng ®Çm l¨n" ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè .23./ 2007/ Q§-BXD ngμy.04.th¸ng..6..n¨m 2007 . 2
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcvn 395: 2007 XuÊt b¶n lÇn 1 Phô gia kho¸ng cho bª t«ng ®Çm l¨n Mineral Admixtures for Roller-Compacted Concrete 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho phô gia kho¸ng ®Ó chÕ t¹o bª t«ng ®Çm l¨n 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 7570:2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt. TCXDVN 302:2004 N−íc trén bª t«ng vμ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt. TCXDVN 311:2004 Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh cao dïng trong bª t«ng. Silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn - Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 4030:2003 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn TCVN 4032:1985 Xi m¨ng ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vμ nÐn. TCVN 6016:1995 Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn. TCVN 6882:2001 Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng. TCVN 7131:2002 §Êt sÐt - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. TCVN 7572-7:2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a - Ph−¬ng ph¸p thö - PhÇn 7 : X¸c ®Þnh ®é Èm. 3 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nμy c¸c thuËt ng÷ ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: 3.1 Phô gia kho¸ng Lμ vËt liÖu v« c¬ thiªn nhiªn hoÆc nh©n t¹o pha vμo bª t«ng ®Çm l¨n ë d¹ng nghiÒn mÞn ®Ó ®¹t ®−îc chØ tiªu chÊt l−îng yªu cÇu vμ kh«ng g©y ¶nh h−ëng xÊu ®Õn tÝnh chÊt cña bª t«ng ®Çm l¨n. Phô gia kho¸ng ®−îc ph©n thμnh 2 lo¹i: Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh vμ phô gia ®Çy. 3.2 Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh Lμ phô gia kho¸ng pha vμo bª t«ng ®Çm l¨n ë d¹ng nghiÒn mÞn cã ho¹t tÝnh Puz¬lanÝc. 3
 4. TCXDvn 395:2007 3.3 Phô gia ®Çy Lμ phô gia kho¸ng pha vμo bª t«ng ®Çm l¨n ë d¹ng nghiÒn mÞn, chñ yÕu ®Ó c¶i thiÖn thμnh phÇn cì h¹t vμ cÊu tróc ®¸ xi m¨ng. 4 Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña phô gia kho¸ng ®−îc qui ®Þnh t¹i b¶ng 1. B¶ng 1 - C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña phô gia kho¸ng Møc Phô gia ho¹t tÝnh Tªn chØ tiªu Phô gia ®Çy Tù nhiªn Nh©n t¹o 1. ChØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é so víi mÉu ®èi chøng, %, kh«ng nhá h¬n - ë tuæi 7 ngμy 75 75 - - ë tuæi 28 ngμy 75 75 - 2. Hμm l−îng SO3, %, kh«ng lín h¬n 4,0 5,0 4,0 3. Hμm l−îng kiÒm cã h¹i cña phô gia, %, 1,5 1,5 1,5 kh«ng lín h¬n 4. Tæng hμm l−îng c¸c « xÝt 70 70 - SiO2+Al2O3+Fe2O3, %, kh«ng nhá h¬n 5. §é Èm, %, kh«ng lín h¬n 3,0 3,0 3,0 6. Hμm l−îng mÊt khi nung, %, kh«ng lín h¬n 10,0 6,0 - 7. L−îng sãt sμng 45μm, %, kh«ng lín h¬n 34 34 - 8. L−îng sãt sμng 80μm, %, kh«ng lín h¬n - - 15,0 9. L−îng n−íc yªu cÇu so víi mÉu ®èi chøng, 115 105 115 %, kh«ng lín h¬n 10. §é në trong thïng ch−ng ¸p (Autoclave), 0,8 0,8 0,8 %, kh«ng lín h¬n 4
 5. TCXDvn 395:2007 Ghi chó: - Víi mÉu phô gia kho¸ng nh©n t¹o cho phÐp sö dông l−îng mÊt khi nung ®Õn 12% nh−ng ph¶i thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh kh«ng g©y ¶nh h−ëng ®Õn c¸c tÝnh chÊt cña bª t«ng ®Çm l¨n. - Ngoμi c¸c chØ tiªu ®−îc qui ®Þnh t¹i b¶ng 1, nÕu cã yªu cÇu th× cÇn ph¶i kiÓm tra thªm: Kh¶ n¨ng ng¨n c¶n ph¶n øng KiÒm - Silic; §é bÒn trong m«i tr−êng sunph¸t, cña phô gia kho¸ng. 5 Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö theo TCVN 6882:2001 5.2 X¸c ®Þnh chØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é theo TCVN 6882:2001 5.3 X¸c ®Þnh hμm l−îng SO3 theo TCVN 7131:2002 5.4 X¸c ®Þnh hμm l−îng kiÒm cã h¹i cña phô gia theo TCVN 6882:2001 5.5 X¸c ®Þnh tæng hμm l−îng c¸c «xit SiO2+Al2O3+Fe2O3 theo TCVN 7131:2002 5.6 X¸c ®Þnh ®é Èm cña phô gia theo TCVN 7572-7:2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vμ v÷a - Ph−¬ng ph¸p thö - PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é Èm. 5.7 X¸c ®Þnh hμm l−îng mÊt khi nung (MKN) theo TCVN 7131:2002, nh−ng ë ®iÒu 7.1 viÖc x¸c ®Þnh l−îng mÊt khi nung ë nhiÖt ®é 10000C±500C ®−îc thay thÕ b»ng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 7500C±500C. 5.8 X¸c ®Þnh l−îng sãt sμng 45μm theo phô lôc A cña tiªu chuÈn TCXDVN 311:2004. 5.9 X¸c ®Þnh l−îng sãt sμng 80μm theo tiªu chuÈn TCVN 4030:2003, nh−ng sμng 90μm ®−îc thay thÕ b»ng sμng 80μm. 5.10 X¸c ®Þnh l−îng n−íc yªu cÇu nh− sau: 5.10.1 VËt liÖu dïng cho thÝ nghiÖm - Xi m¨ng: dïng lo¹i xi m¨ng poãcl¨ng tháa m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 2682:1999. - C¸t sö dông tháa m·n yªu cÇu cña TCVN 7570:2006. - N−íc trén tháa m·n yªu cÇu kü thuËt cña TCXDVN 302:2004. CÊp phèi cña mÉu ®èi chøng vμ mÉu chøa phô gia thö nghiÖm ®−îc lÊy theo b¶ng 2. 5
 6. TCXDvn 395:2007 B¶ng 2. Thμnh phÇn cÊp phèi ®Ó x¸c ®Þnh l−îng n−íc yªu cÇu Tªn vËt liÖu MÉu ®èi chøng MÉu thö cã phô gia kho¸ng Xi m¨ng poãcl¨ng, g 500 400 Phô gia kho¸ng, g 0 100 C¸t, g 1375 1375 §¹t ®é xoÌ sai lÖch so víi mÉu N−íc, ml 242 ®èi chøng ±5% 5.10.2. TiÕn hμnh thö - Qu¸ tr×nh trén mÉu theo TCVN 6016:1995 - X¸c ®Þnh ®é ch¶y trªn bμn d»n theo TCVN 4032:1985 5.10.3. TÝnh to¸n kÕt qu¶ L−îng n−íc yªu cÇu (Nyc) ®−îc tÝnh to¸n nh− sau: N PG N yc = × 100 N DC Trong ®ã: NPG lμ l−îng n−íc trén cña mÉu thö cã phô gia kho¸ng ®Ó ®¹t ®é xße sai lÖch so víi ®èi chøng ±5%, tÝnh b»ng ml. NDC lμ l−îng n−íc trén cña mÉu ®èi chøng b»ng 242ml. 5.11. X¸c ®Þnh ®é në trong thïng ch−ng ¸p (autoclave) (xem phô lôc A cña tiªu chuÈn nμy). 6 Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 6.1. Khèi l−îng mçi l« hμng ®−îc tho¶ thuËn gi÷a bªn mua vμ bªn b¸n 6.2. Phô gia kho¸ng khi xuÊt x−ëng ph¶i cã phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng kÌm theo, 6
 7. TCXDvn 395:2007 trong ®ã ghi râ: - Tªn, ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; - Lo¹i phô gia, khèi l−îng; - Sè hiÖu l« vμ giÊy chøng nhËn chÊt l−îng; - C¸c chØ tiªu chÊt l−îng theo tiªu chuÈn nμy; 6.3. Khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n, cÇn ®Ó riªng phô gia kho¸ng theo tõng lo¹i vμ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa tr¸nh ®Ó nhiÔm c¸c t¹p chÊt cã h¹i . 7
 8. TCXDvn 395:2007 Phô lôc A ASTM C151-00 Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é d·n në cña xi m¨ng trong thïng ch−ng ¸p (autoclave) 1 Ph¹m vi ¸p dông Ph−¬ng ph¸p thö nμy ®Ó x¸c ®Þnh ®é në cña xi m¨ng poocl¨ng trong autoclave b»ng c¸ch thö mÉu hå xi m¨ng. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn ASTM C187 Test method for normal consistency of hydraulic cement. ASTM C305 Practice for mechanical mixing of hydraulic cement pastes and mortars of plastic consistency. ASTM C490 Practice for use of apparatus for determination of length change of hardened cement paste, mortar and concrete. ASTM C511 Specification for moist cabinets, moist rooms, and water storage tanks used in the testing of hydraulic cements and concretes. ASTM C1005 Specification for weights and weighing devices for use in the physical testing of hydraulic cements. 3 ThiÕt bÞ - C©n ®Ó x¸c ®Þnh khèi l−îng vËt liÖu theo yªu cÇu cña ASTM C1005. - èng thñy tinh 200 hoÆc 250ml - Khu«n cã kÝch th−íc 25x25x285mm phï hîp yªu cÇu cña ASTM C490. - Bay ph¼ng cã mÐp th¼ng vμ chiÒu dμi 100-150mm. - Thïng ch−ng ¸p ®−îc l¾p mét bé ®iÒu khiÓn ¸p lùc tù ®éng vμ mét c¸i ®Üa ng¾t khi ¸p suÊt b»ng 2,4MPa±5%. ë n¬i kh«ng cho phÐp dïng ®Üa nμy th× cã thÓ dïng van an toμn. Ngoμi ra cßn cã mét van th«ng khÝ ®Ó kh«ng khÝ tho¸t ra trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh gia nhiÖt vμ ®Ó h¬i n−íc cßn l¹i lóc kÕt thóc qu¸ tr×nh nguéi. §ång 8
 9. TCXDvn 395:2007 hå ¸p lùc cã c«ng suÊt 4,1Mpa, mÆt sè cã ®−êng kÝnh 114mm ®−îc chia ®é tõ 0- 4,1Mpa víi v¹ch chia kh«ng qu¸ 0,03Mpa, sai sè cña ®ång hå kh«ng v−ît qu¸ 0,02Mpa ë ¸p lùc lμm viÖc 2Mpa. C«ng suÊt cña bé phËn gia nhiÖt ph¶i ®¶m b¶o sao cho víi träng l−îng cña n−íc vμ mÉu ¸p suÊt cña h¬i n−íc b·o hßa trong thïng cã thÓ t¨ng lªn ®Õn ¸p suÊt cña ®ång hå b»ng 295Psi (2MPa) trong vßng 45 ®Õn 75 phót tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu gia nhiÖt. Bé khèng chÕ ¸p lùc tù ®éng ph¶i cã kh¶ n¨ng duy tr× ®−îc ¸p lùc ®ång hå ë 2±0,07Mpa trong Ýt nhÊt 3 giê, ¸p lùc cña ®ång hå 295±10Psi (2±0,07MPa) t−¬ng øng víi nhiÖt ®é 420±30F (216±20C). Thïng autoclave ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cho ¸p lùc ®ång hå gi¶m tõ 295Psi (2MPa) ®Õn nhá h¬n 10Psi (0,07MPa) trong vßng 1,5giê sau khi ng¾t nguån cung cÊp nhiÖt. §Üa ng¾t: ph¶i ®−îc lμm b»ng vËt liÖu cã c−êng ®é kÐo t−¬ng ®èi kh«ng nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é trong d¶i tõ 20-2160C vμ nã phï hîp vÒ ®iÖn hãa víi èng dÉn ®Õn nã vμ èng dÉn ®Õn gi¸ ®ì. M¸y ®o chiÒu dμi dïng ®Ó ®o sù thay ®æi chiÒu dμi cña mÉu ph¶i phï hîp víi ASTM C490. 4 Chó ý vÒ an toμn §ång hå ¸p lùc ph¶i cã giíi h¹n ®o tèi ®a lμ 600Psi (4,1Mpa), nÕu lín h¬n hoÆc nhá h¬n ®Òu g©y ra rñi ro, v× víi ¸p lùc lμm viÖc cùc ®¹i qui ®Þnh th× khi dïng ®ång hå ¸p lùc nhá, ¸p lùc cã thÓ chÖch ra ngoμi thang chia; cßn khi dïng ®ång hå c«ng suÊt lín h¬n, th× cung dÞch chuyÓn cã thÓ qu¸ nhá ®Ó g©y sù chó ý. Ng−êi vËn hμnh ph¶i chó ý kh«ng ®Ó kim ®ång hå kh«ng v−ît qu¸ v¹ch lín nhÊt cña thang chia ®é. Lu«n lu«n dïng mét nhiÖt kÕ cïng víi ®ång hå ®o ®Ó ph¸t hiÖn ®−îc h− háng nμo ®ã cña ®ång hå ®Ó thao t¸c ®óng vμ ®Ó chØ b¸o mét ®iÒu kiÖn bÊt th−êng nμo ®ã. Duy tr× bé khèng chÕ tù ®éng ë trËt tù lμm viÖc ®óng trong suèt thêi gian lμm viÖc. §Æt van an toμn ®Ó x¶ ¸p lùc ë kho¶ng 6-10% trªn ¸p lùc tèi ®a (2,1Mpa) ®−îc qui ®Þnh trong thÝ nghiÖm nμy, tøc lμ kho¶ng 2,3Mpa. Thö l¹i van an toμn mçi 9
 10. TCXDvn 395:2007 n¨m 2 lÇn, thö víi mét thiÕt bÞ thö ®ång hå hoÆc b»ng c¸ch hiÖu chØnh bé tù ®éng ®Ó cho autoclave ®¹t ¸p lùc kho¶ng 330Psi (2,27MPa), ë møc ®ã ¸p lùc cña van an toμn hoÆc më hoÆc ®−îc hiÖu chØnh ®Ó më, th−êng van an toμn x¶ ra xa ng−êi vËn hμnh. Ng−êi thÝ nghiÖm cÇn ®eo g¨ng tay da ®Ó tr¸nh bÞ báng khi më n¾p autoclave lóc kÕt thóc thÝ nghiÖm, ph¶i h−íng van tho¸t khÝ ra xa ng−êi lμm thÝ nghiÖm; khi më n¾p autoclave xoay nã sao cho h¬i tho¸t ra tõ bªn d−íi n¾p ®Ó ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi vËn hμnh. Chó ý tr¸nh bÞ báng do chÊt láng bªn trong autoclave g©y nªn. Chó ý lμ ®èi víi c¸c ®ång hå ¸p lùc cña autoclave sau khi ngõng ch¹y m¸y th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i chØ sè 0 cña ¸p lùc trong thïng autoclave, cã thÓ sau ®ã vÉn tån t¹i mét ¸p suÊt nguy hiÓm ®¸ng kÓ. 5 Sè l−îng mÉu thö Lμm tèi thiÓu mét mÉu thö nghiÖm. 6 ChuÈn bÞ khu«n mÉu ChuÈn bÞ khu«n theo ASTM C490 vμ cÇn ph¶i kÝn khÝt. 7 ChuÈn bÞ mÉu thö 7.1. Trén hå xi m¨ng ChuÈn bÞ mÎ trén tiªu chuÈn gåm 650g xi m¨ng víi l−îng n−íc ®ñ ®Ó hå ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn phï hîp víi tiªu chuÈn ASTM C187, qu¸ tr×nh trén theo ASTM C305. 7.2. §óc mÉu Sau khi trén mÉu xong, ®óc mÉu theo 2 líp b»ng nhau. Mçi líp ®−îc lμm chÆt b»ng Ên ngãn tay c¸i vμo hå ë c¸c gãc, xung quanh ®Çu ®o vμ däc theo mÆt khu«n cho ®Õn khi mÉu ®¹t ®−îc sù ®ång nhÊt, ®Çm chÆt líp trªn cïng, råi c¾t bá phÇn thõa b»ng bay máng vμ lμm ph¼ng mÆt. Trong khi trén vμ ®óc khu«n ph¶i ®eo g¨ng tay cao su. 10
 11. TCXDvn 395:2007 7.3. B¶o d−ìng mÉu §Æt khu«n vμo phßng Èm Ýt nhÊt 20giê. NÕu th¸o khu«n tr−íc 24giê, mÉu ph¶i ®−îc gi÷ trong phßng Èm cho tíi khi thö. 8 TiÕn hμnh thö 8.1. Sau khi ®óc khu«n 24giê±30phót lÊy mÉu ra khái phßng Èm, ®o chiÒu dμi cña tõng mÉu vμ ®Æt vμo autoclave ë nhiÖt ®é phßng trong mét c¸i gi¸ sao cho tÊt c¶ c¸c mÆt cña mÉu ®−îc tiÕp xóc víi h¬i n−íc b·o hßa. Autoclave ph¶i chøa ®ñ n−íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu 20-280C ®Ó duy tr× m«i tr−êng h¬i n−íc b·o hßa trong toμn bé qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm th«ng th−êng kho¶ng 7-10% thÓ tÝch autoclave. 8.2. §Ó kh«ng khÝ tho¸t ra khái autoclave, trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh gia nhiÖt ®Ó hë van tho¸t khÝ cho ®Õn khÝ h¬i n−íc b¾t ®Çu tho¸t ra. §ãng van vμ n©ng nhiÖt ®é trong autoclave víi tèc ®é sao cho ®¹t ®−îc 2Mpa trong vßng 45-75phót tÝnh tõ khi b¾t ®Çu gia nhiÖt. Duy tr× ¸p lùc 2Mpa±0,07Mpa trong 3giê. Sau thêi gian nμy c¾t nguån gia nhiÖt vμ ®Ó nguéi autoclave víi tèc ®é sao cho ¸p lùc gi¶m xuèng d−íi 10Psi (0,07Mpa) sau 1giê 30phót, sau ®ã h¹ dÇn ¸p lùc b»ng c¸ch më dÇn van tho¸t khÝ cho ®Õn khi ®¹t ®−îc ¸p suÊt khÝ quyÓn. Sau ®ã më autoclave vμ ®Æt mÉu thö trong n−íc ë nhiÖt ®é trªn 900C, lμm nguéi n−íc xung quanh c¸c thanh mÉu víi tèc ®é ®Òu b»ng c¸ch ®æ n−íc l¹nh vμo sao cho nhiÖt ®é cña n−íc h¹ xuèng tíi 230C trong vßng 15phót, duy tr× n−íc xung quanh mÉu ë 740F trong 15phót, sau ®ã lμm kh« bÒ mÆt cña mÉu vμ ®o chiÒu dμi tõng mÉu. 9 TÝnh to¸n TÝnh to¸n sù thay ®æi chiÒu dμi cña thanh v÷a b»ng c¸ch trõ sè ®äc cña ®ång hå ®o tr−íc vμ sau khi d−ìng hé trong autoclave. KÕt qu¶ tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,01%. Ghi l¹i kÕt qu¶ t¨ng chiÒu dμi thanh v÷a do në trong autoclave vμ thªm dÊu (-) tr−íc kÕt qu¶ gi¶m chiÒu dμi thanh v÷a. 11
 12. TCXDvn 395:2007 10 §é chÝnh x¸c vμ sai sè Trong phßng thÝ nghiÖm, víi cïng mét ng−êi thÝ nghiÖm ®é lÖch chuÈn lμ 0,024% trong ph¹m vi ®é në tõ 0,11 ®Õn 0,94%. V× vËy hai kÕt qu¶ thÝ nghiÖm gi÷a hai lÇn ®o kh«ng ®−îc kh¸c nhau qóa 0,07% trªn cïng mét mÎ trén víi cïng mét ng−êi thÝ nghiÖm. §é lÖch chuÈn gi÷a c¸c phßng thÝ nghiÖm lμ 0,03% trong ph¹m vi ®é në tõ 0,11 ®Õn 0,94%. V× vËy hai kÕt qu¶ thÝ nghiÖm gi÷a hai phßng thÝ nghiÖm kh¸c nhau kh«ng ®−îc kh¸c nhau qu¸ 0,09% trªn cïng mét mÎ trén. 12
Đồng bộ tài khoản