TCXDVN 295 2003

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
21
download

TCXDVN 295 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 295 2003: Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa kiềm tính Manhedi Spinel và Manhedi Crom dùng để xây, lót lò quay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 295 2003

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè : 09/ 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 295 : 2003 '' VËt liÖu chÞu löa – G¹ch kiÒm tÝnh Manhedi spinel vμ Manhedi Crom dïng cho lß quay.'' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15 / CP ngμy 04 / 03 / 1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n ngμy 12 / 2 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' VËt liÖu chÞu löa – G¹ch kiÒm tÝnh dïng cho lß quay s¶n xuÊt xi m¨ng.'' - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ – Bé X©y dùng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 295: 2003 '' VËt liÖu chÞu löa – G¹ch kiÒm tÝnh Manhedi spinel vμ Manhedi Crom dïng cho lß quay. ''. §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ký ban hμnh. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty t− vÊn x©y dùng vμ ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng – Tæng c«ng ty thuû tinh vμ gèm x©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : K/T bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 Thø tr−ëng - Tæng Côc TC§LCL - L−u VP&Vô KHCN   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 PGS.TSKH NguyÔn V¨n Liªn Tcxdvn 295 : 2003 VËt liÖu chÞu löa – G¹ch kiÒm tÝnh manhedi spinel vμ manhedi crom dïng cho lß quay. Refractory materials – Magnesia spinel and Magnesia chrome bricks for use in rotary kilns.   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 Hμ néi - 2003 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 295 : 2003 do C«ng ty T− vÊn x©y dùng vμ Ph¸t triÓn vËt liÖu x©y dùng thuéc Tæng c«ng ty Thuû tinh vμ Gèm x©y dùng biªn so¹n, Vô khoa häc c«ng nghÖ Bé x©y dùng ®Ò nghÞ vμ ®−îc Bé x©y dùng ban hμnh.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 VËt liÖu chÞu löa G¹ch kiÒm tÝnh Manhedi Spinel vμ Manhedi Crom dïng cho lß quay. Refractory materials – Magnesia spinel and Magnesia chrome bricks for use in rotary kilns. 1 Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i g¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh Manhedi Spinel vμ Manhedi Crom dïng ®Ó x©y, lãt lß quay. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn. TCVN 6530 5:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co, në phô sau khi nung. TCVN 6530 6:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d−íi t¶i träng. TCVN 6530 3:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é xèp biÓu kiÕn, khèi l−îng thÓ tÝch, ®é hót n−íc, ®é xèp thùc. TCVN 6530 1:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn ë nhiÖt ®é th−êng. TCVN 6530 7:2000 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn sèc nhiÖt. TCVN 6819 2001 VËt liÖu chÞu löa chøa Crom Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. TCVN 7190 2:1999 VËt liÖu chÞu löa Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu PhÇn 2: LÊy mÉu vμ kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm ®Þnh h×nh. 3 KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n. 3.1. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n ¸p dông cho g¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh cã kÝch th−íc mÆt sau (mÆt nguéi) kh«ng ®æi ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1 vμ theo h×nh 1 . Tcxdvn 295 : 2003 a h H×nh 1 B¶ng 1 l KÝch th−íc tiªu chuÈn b (¸p dông cho lo¹i g¹ch cã kÝch th−íc mÆt sau kh«ng ®æi) KÝ hiÖu KÝch th−íc, mm A B H L 1 2 3 4 5 216 86,0 316 92,0 416 103 94,5 160 198 516 96,5 716 98,3 218 84,0 318 90,5   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 418 93,5 518 103 95,5 180 198 618 97,0 718 97,7 220 82,0 320 89,0 420 92,5 520 94,7 620 103 96,2 200 198 720 97,0 820 97,8 322 88,0 422 91,5 522 103 94,0 220 198 Tcxdvn 295 : 2003 1 2 3 4 5 622 95,5 722 103 96,5 220 198 822 97,3 425 90,0 525 92,7 625 103 94,5 250 198 725 95,5 825 96,5 3.2. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n ¸p dông cho g¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh cã bÒ réng trung b×nh kh«ng ®æi (71,5 mm) ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 2 vμ theo h×nh 2 . a h 71,5mm h×nh 2 l B¶ng 2 KÝch th−íc tiªu chuÈn b (¸p dông cho lo¹i g¹ch cã bÒ réng trung b×nh = 71,5 mm) KÝ hiÖu KÝch th−íc, mm A B H L 1 2 3 4 5 B 216 78 65 160 198 B 416 75 68 B 218 78 65   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 B 318 76,5 66,5 B 418 75 68 180 198 B 518 74,5 68,5 B 618 74 69 B 220 78 65 200 198 B 320 76,5 66,5 Tcxdvn 295 : 2003 1 2 3 4 5 B 420 75 68 200 198 B 520 74,5 68,5 B 620 74,0 69 B 222 78 65 B 322 76,5 66,5 B 422 75 68 220 198 B 522 74,5 68,5 B 622 74 69 B 325 78 65 B 425 76,5 66,5 B 525 75 68 250 198 B 625 74,5 68,5 B 725 74 69 3.3. G¹ch Manhedi Spinel vμ Manhedi Crom cã h×nh d¹ng, kÝch th−íc kh¸c víi qui ®Þnh cña b¶ng 1 vμ b¶ng 2 ®−îc coi lμ g¹ch dÞ h×nh. 4. DÊu hiÖu mμu. DÊu hiÖu mμu ph¶i in ë mÆt lμm viÖc (mÆt nãng) cña viªn g¹ch, mÇu s¾c cña dÊu hiÖu mμu trªn viªn g¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh t−¬ng øng víi ®−êng kÝnh lμm viÖc cña lß ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 DÊu hiÖu mμu §−êng kÝnh trong cña lß DÊu hiÖu mμu (mÐt) 2 Tr¾ng 3 TÝm 4 Vμng 5 N©u 6 §á 7 X¸m 8 Xanh l¸ c©y Viªn g¹ch khãa Xanh da trêi   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 Tcxdvn 295 : 2003 5. Yªu cÇu kü thuËt. 5.1. G¹ch kiÒm tÝnh Manhedi Spinel vμ Manhedi Crom ®−îc ký hiÖu: - G¹ch Manhedi Spinel: KÝ hiÖu MS - G¹ch Manhedi Crom: KÝ hiÖu MC 5.2. ChØ tiªu chÊt l−îng cña g¹ch MS vμ MC ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 ChØ tiªu chÊt l−îng cña g¹ch MS vμ MC Tªn chØ tiªu Lo¹I g¹ch MS MC 1. Hμm l−îng MgO, %, kh«ng nhá h¬n 75 65 2. Hμm l−îng Cr2O3, %, kh«ng nhá h¬n - 3 3. Hμm l−îng Al2O3, %, kh«ng nhá h¬n 4 - 4. Khèi l−îng thÓ tÝch, g/cm3, kh«ng nhá h¬n 2,8 2,9 5. §é xèp biÓu kiÕn, %, kh«ng lín h¬n 21 22 2 6. C−êng ®é nÐn nguéi, N/mm , kh«ng nhá 40 40 h¬n 7. §é bÒn sèc nhiÖt t¹i 12000 C, kh«ng nhá 30 30 h¬n 8. NhiÖt ®é biÕn d¹ng d−íi t¶i träng 2 kg/cm2, 1700 1700 T4, 0C, kh«ng nhá h¬n 9. §é co hoÆc në phô trong 2 giê, %, kh«ng 0,5 0,5 lín h¬n 5.3. Sai lÖch cho phÐp vÒ kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt bÒ ngoμi cña g¹ch MS vμ MC theo yªu cÇu b¶ng 5.   Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 Tcxdvn 295 : 2003 B¶ng 5 Sai lÖch vÒ kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt Sai lÖch vÒ kÝch th−íc vμ khuyÕt tËt C¸c lo¹i g¹ch MS MC 1. KÝch thuíc, mm - ChiÒu cao H 1% - ChiÒu réng L 1% - ChiÒu dμy A, B ± 1,6 2. KhuyÕt tËt - §é cong vªnh Kh«ng lín h¬n 3mm - Sè vÕt søt gãc /viªn MÆt nãng kh«ng qu¸ mét vÕt søt MÆt nguéi kh«ng qu¸ hai vÕt søt - KÝch th−íc cña vÕt søt gãc MÆt nãng: Tæng chiÒu dμI (a + b + c) cña vÕt søt gãc kh«ng qu¸ 40mm MÆt l¹nh: Tæng chiÒu dμI (a + b + c) cña vÕt søt gãc kh«ng qu¸ 60mm - Sè vÕt søt c¹nh /viªn MÆt nãng kh«ng qu¸ mét vÕt søt C¸c mÆt kh¸c kh«ng qu¸ hai vÕt søt - KÝch th−íc cña vÕt søt c¹nh ChiÒu dμi c¹nh søt kh«ng qu¸ 40mm vμ chiÒu réng kh«ng qu¸ 10mm - VÕt ch¶y: KÝch th−íc vÕt ch¶y Kh«ng lín h¬n 5mm §é s©u vÕt ch¶y Kh«ng lín h¬n 3mm - Nøt: ChiÒu réng vÕt nøt Kh«ng lín h¬n 0,5mm ChiÒu dμi vÕt nøt Kh«ng lín h¬n 40mm VÕt nøt nèi víi c¹nh Kh«ng cho phÐp Sè l−îng vÕt nøt/viªn MÆt nãng kh«ng qu¸ mét vÕt nøt C¸c mÆt kh¸c kh«ng qu¸ hai vÕt nøt Tcxdvn 295 : 2003   Page 8 
  9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 295 : 2004 Ghi chó: C¸c khuyÕt tËt ®−îc ®o t¹i vÞ trÝ cã kÝch th−íc lín nhÊt. b a c 6. Ph−¬ng ph¸p thö. 6.1. Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu thö theo TCVN 7190 2:1999. 6.2. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co hoÆc në phô sau khi nung theo TCVN 6530 5:1999. 6.3. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d−íi t¶i träng theo TCVN 6530 6:1999. 6.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é xèp biÓu kiÕn, khèi l−îng thÓ tÝch theo TCVN 6530 3:1999. 6.5. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn ë nhiÖt ®é th−êng theo TCVN 6530 1:1999. 6.6. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn sèc nhiÖt theo TCVN 6530 7:2000. 6.7. X¸c ®Þnh hμm l−îng Al2O3, MgO, Cr2O3 theo TCVN 6819 2001. 6.8. KÝch th−íc c¹nh viªn g¹ch ®−îc ®o b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi 0,1mm. 6.9. §o ®é cong vªnh cña viªn g¹ch b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi 0,1mm. §o t¹i khe hë lín nhÊt gi÷a mÆt ®¸y hay mÆt bªn cña viªn g¹ch víi c¹nh th¼ng cña mét th−íc kim lo¹I kh¸c. 6.10. §−êng kÝnh vÕt ch¶y ®−îc ®o ë chç cã chiÒu réng lín nhÊt b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi 0,1mm. 6.11. §é s©u cña vÕt ch¶y ®−îc ®o t¹i vÞ trÝ s©u nhÊt b»ng th−íc kim lo¹i, chÝnh x¸c tíi Tcxdvn 295 : 2003 0,1mm. 6.12. §o vÕt nøt cña viªn g¹ch b»ng dông cô quang häc cã ®é chia chÝnh x¸c tíi 0,01mm. 7. Ghi nh·n b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn. 7.1. Khi xuÊt g¹ch chÞu löa, c¬ së s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ nh·n m¸c s¶n phÈm theo qui ®Þnh. 7.2. G¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong m«i tr−êng kh« r¸o, thêi gian b¶o qu¶n kh«ng qu¸ 1 n¨m. Kh«ng ®Ó g¹ch tiÕp xóc víi n−íc trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. 7.3. G¹ch chÞu löa kiÒm tÝnh ph¶i ®−îc vËn chuyÓn b»ng nh÷ng ph−¬ng tiÖn chuyªn chë tr¸nh va ®Ëp lμm søt mÎ gãc, c¹nh.   Page 9 
Đồng bộ tài khoản