TCXDVN 302:2004

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
202
lượt xem
108
download

TCXDVN 302:2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 302: 2004 “Nước trộn bê tông và vữa-Yêu cầu kỹ thuật” quy định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng bê tông và vữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 302:2004

  1. TCXDVN Tiªu chuÈn X¢Y DùNG viÖt nam TCXDVN 302 : 2004 n−íc trén bª t«ng vµ v÷a - yªu cÇu kü thuËt Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification hµ néi – 2004
  2. Bé X©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 22/2004/Q§-BXD ---------- Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 302 : 2004 "N−íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø Biªn b¶n sè 187 / BXD-KHCN ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " N−íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu chung " - XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 504 / VKH - KHKT ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2004 vµ Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 302 : 2004 " N−íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt ". §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ x©y dùng vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n 2
  3. Lêi nãi ®Çu TCXDVN 302: 2004 “N−íc trén bª t«ng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc dïng trén bª tr«ng vµ v÷a. Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 4506 : 1987 vµ ®−îc Bé X©y dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè .ngµy th¸ng n¨m 2004. 3
  4. Tiªu chuÈn X¢Y DùNG viÖt nam TCXDVN 302 : 2004 So¸t xÐt lÇn 1 N−íc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt Water for mixing Concrete and Mortar - Technical Specification 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc dïng trén bª t«ng vµ v÷a. 1.2 N−íc ®¹t chÊt l−îng theo tiªu chuÈn nµy còng cã thÓ dïng ®Ó b¶o d−ìng bª t«ng vµ röa cèt liÖu dïng trong x©y dùng. Chó thÝch: N−íc uèng ®¹t chÊt l−îng dïng ®Ó trén bª t«ng vµ v÷a. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn - TCVN 2671 : 1978 N−íc uèng. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l−îng t¹p chÊt h÷u c¬. - TCVN 4560 : 1988 N−íc th¶i. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l−îng cÆn. - TCVN 5501 : 1991 N−íc uèng. Yªu cÇu kü thuËt. - TCVN 5992 : 1995 ChÊt l−îng n−íc. LÊy mÉu. H−íng dÉn kü thuËt lÊy mÉu. - TCVN 5993 : 1995 ChÊt l−îng n−íc. LÊy mÉu. H−íng dÉn b¶o qu¶n vµ xö lý mÉu. - TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn. - TCVN 6017 : 1995 Xi m¨ng. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh. - TCVN 6194: 1996 ChÊt l−îng n−íc. X¸c ®Þnh clorua. ChuÈn ®é b¹c nitrat víi chØ thÞ cromat (ph−¬ng ph¸p Mo). - TCVN 6196-3: 2000 ChÊt l−îng n−íc. X¸c ®Þnh natri vµ kali. PhÇn 3: X¸c ®Þnh natri vµ kali b»ng ®o phæ ph¸t x¹ ngän löa. - TCVN 6200 : 1996 ChÊt l−îng n−íc. X¸c ®Þnh sunfat. Ph−¬ng ph¸p träng l−îng sö dông bari clorua. - TCVN 6492 : 1999 ChÊt l−îng n−íc. X¸c ®Þnh pH. 3. §Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷ Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông nh÷ng thuËt ng÷ sau : 3.1 N−íc trén bª t«ng/v÷a: N−íc dïng ®Ó trén hçn hîp bª t«ng/v÷a mµ kh«ng cã hµm l−îng t¹p chÊt v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµm ¶nh h−ëng tíi qu¸ tr×nh ®«ng kÕt cña bª t«ng/v÷a còng nh− lµm gi¶m ®é bÒn l©u cña kÕt cÊu bª t«ng/v÷a trong qu¸ tr×nh sö dông. 3.2 N−íc uèng: N−íc cã chÊt l−îng phï hîp TCVN 5501:1991. 4 3
  5. 3.3 MÉu ®¬n: MÉu riªng lÎ ®−îc lÊy mét c¸ch ngÉu nhiªn (vÒ thêi gian/hoÆc vÞ trÝ) tõ mét vïng n−íc. 4. Yªu cÇu kü thuËt N−íc trén bª t«ng vµ v÷a cÇn cã chÊt l−îng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 4.1 Kh«ng chøa v¸ng dÇu hoÆc v¸ng mì. 4.2 L−îng t¹p chÊt h÷u c¬ kh«ng lín h¬n 15 mg/l. 4.3 §é pH kh«ng nhá h¬n 4 vµ kh«ng lín h¬n 12,5. 4.4 Kh«ng cã mµu khi dïng cho bª t«ng vµ v÷a trang trÝ. 4.5 Theo môc ®Ých sö dông, hµm l−îng muèi hoµ tan, l−îng ion sunfat, l−îng ion clo vµ cÆn kh«ng tan kh«ng ®−îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 - Hµm l−îng tèi ®a cho phÐp cña muèi hoµ tan, ion sunfat, ion clo vµ cÆn kh«ng tan trong n−íc trén bª t«ng vµ v÷a §¬n vÞ tÝnh b»ng mg/l Møc cho phÐp Môc ®Ých sö dông Muèi Ion Ion Clo CÆn sunfat kh«ng hoµ tan (SO4-2) (Cl-) tan 1. N−íc trén bª t«ng vµ n−íc trén v÷a b¬m b¶o vÖ cèt thÐp cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt 2000 600 350 200 thÐp øng lùc tr−íc. 2. N−íc trén bª t«ng vµ n−íc trén v÷a chÌn 5000 2000 1000 200 mèi nèi cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. 3. N−íc trén bª t«ng cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng 10000 2700 3500 300 kh«ng cèt thÐp. N−íc trén v÷a x©y vµ tr¸t. Chó thÝch: 1) Khi sö dông xi m¨ng nh«m lµm chÊt kÕt dÝnh cho bª t«ng vµ v÷a, n−íc dïng cho tÊt c¶ c¸c ph¹m vi sö dông ph¶i theo ®óng qui ®Þnh cña môc1 b¶ng 1. 2) Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, cho phÐp sö dông n−íc cã hµm l−îng ion clo v−ît qu¸ qui ®Þnh cña môc 2 b¶ng 1 ®Ó trén bª t«ng cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, nÕu tæng hµm l−îng ion clo trong bª t«ng kh«ng v−ît qu¸ 0,6kg/m3. 3) Trong tr−êng hîp n−íc dïng ®Ó trén v÷a x©y, tr¸t c¸c kÕt cÊu cã yªu cÇu trang trÝ bÒ mÆt hoÆc ë phÇn kÕt cÊu th−êng xuyªn tiÕp xóc Èm th× hµm l−îng ion clo khèng chÕ kh«ng qu¸ 1200 mg/l. 5
  6. 4.6 Khi n−íc ®−îc sö dông cïng víi cèt liÖu cã kh¶ n¨ng g©y ph¶n øng kiÒm - silÝc, tæng hµm l−îng ion natri vµ kali kh«ng ®−îc lín h¬n 1000 mg/l. 4.7 N−íc kh«ng ®−îc chøa c¸c t¹p chÊt víi liÒu l−îng lµm thay ®æi thêi gian ®«ng kÕt cña hå xi m¨ng hoÆc lµm gi¶m c−êng ®é nÐn cña bª t«ng vµ tháa m·n c¸c yªu cÇu ë b¶ng 2 khi so s¸nh víi mÉu ®èi chøng. B¶ng 2 - Giíi h¹n cho phÐp vÒ thêi gian ninh kÕt vµ c−êng ®é chÞu nÐn cña hå xi m¨ng vµ bª t«ng ChØ tiªu kü thuËt Giíi h¹n cho phÐp Thêi gian ®«ng kÕt cña xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o: - B¾t ®Çu, giê kh«ng nhá h¬n 1 - KÕt thóc, giê kh«ng lín h¬n 12 C−êng ®é chÞu nÐn cña v÷a t¹i tuæi 28 ngµy, % so víi mÉu ®èi kh«ng nhá h¬n 90 chøng Chó thÝch: 1. MÉu ®èi chøng sö dông n−íc uèng ®−îc tiÕn hµnh song song vµ dïng cïng lo¹i xi m¨ng víi mÉu thö. 2. Thêi gian ®«ng kÕt cña xi m¨ng ®−îc x¸c ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn theo TCVN 6017:1995. 3. ViÖc x¸c ®Þnh c−êng ®é chÞu nÐn cña v÷a (Thö b»ng v÷a xi m¨ng dïng ®Ó s¶n xuÊt bª t«ng) ®−îc thùc hiÖn theo TCVN 6016:1995. 5 Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu MÉu n−íc thö lµ mÉu ®¬n ®−îc lÊy kiÓm tra theo TCVN 5992:1995. Khèi l−îng mÉu thö ®−îc lÊy kh«ng Ýt h¬n 5 lÝt. MÉu thö kh«ng ®−îc cã bÊt kú xö lý ®Æc biÖt nµo tr−íc khi kiÓm tra . ViÖc b¶o qu¶n mÉu thö ®−îc thùc hiÖn theo TCVN 5993:1995. 5.2 TÇn suÊt kiÓm tra ViÖc kiÓm tra ®−îc tiÕn hµnh Ýt nhÊt 2 lÇn 1 n¨m ®èi víi c¸c nguån cung cÊp n−íc trén th−êng xuyªn cho bª t«ng hoÆc ®−îc kiÓm tra ®ét xuÊt khi cã nghi ngê. 6
  7. 5.3 Ph−¬ng ph¸p thö 5.3.1 X¸c ®Þnh v¸ng dÇu mì vµ mµu n−íc b»ng quan s¸t m¾t th−êng. 5.3.2 X¸c ®Þnh l−îng t¹p chÊt h÷u c¬ theo TCVN 2671: 1978. 5.3.3 X¸c ®Þnh ®é pH theo TCVN 6492:1999. 5.3.4 X¸c ®Þnh tæng hµm l−îng muèi hoµ tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.5 X¸c ®Þnh l−îng cÆn kh«ng tan theo TCVN 4560: 1988. 5.3.6 X¸c ®Þnh hµm l−îng ion sunfat theo TCVN 6200:1996. 5.3.7 X¸c ®Þnh hµm l−îng ion clo theo TCVN 6194:1996. 5.3.8 X¸c ®Þnh hµm l−îng natri vµ kali theo TCVN 6196-3: 2000. 7
Đồng bộ tài khoản