TCXDVN 303 2006

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
386
lượt xem
170
download

TCXDVN 303 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 303 2006: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 303 2006

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 18 /2006/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 16 th¸ng 6 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 303 : 2006 "C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vμ nghiÖm thu PhÇn II : C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng PhÇn III : C«ng t¸c èp trong x©y dùng §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 TCXDVN 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - thi c«ng vμ nghiÖm thu Finish works in construction- Execution and acceptance PhÇn II: C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng PhÇn III: C«ng t¸c èp trong x©y dùng hμ néi - 2005   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 lêi nãi ®Çu TCXDVN 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng-Thi c«ng vμ nghiÖm thu PhÇn II: c«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng PhÇn III: C«ng t¸c èp trong x©y dùng ®−îc Bé x©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 18 ngμy 16 th¸ng 6.. n¨m 2006 Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho phÇn 2 vμ phÇn 3 cña tiªu chuÈn TCVN 5674:1992   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 C«ng t¸c hoμn thiÖn trong x©y dùng - thi c«ng vμ nghiÖm thu PhÇn II. C«ng t¸c tr¸t trong x©y dùng Finish works in construction- Execution and acceptance Part 2 . Plastering work 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh vμ h−íng dÉn tr×nh tù ®Ó thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt l−îng cña c«ng t¸c tr¸t trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn 2.1 TCVN 4314: 2003 V÷a x©y dùng- Yªu cÇu kü thuËt. 2.2 TCVN 3121: 2003 V÷a x©y dùng- Ph−¬ng ph¸p thö 2.3 TCVN 4453: 1995 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi- Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. 2.4 TCVN 4452: 1987 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp- Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. 2.5 TCVN 4085:1985 “KÕt cÊu g¹ch ®¸-Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu” 3. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 3.1 VËt liÖu chÕ t¹o v÷a tr¸t: ChÊt kÕt dÝnh (xi m¨ng, v«i ), c¸t, ®¸ h¹t lùu, bét ®¸, bét mμu, c¸c chÊt t¹o mÇu, phô gia (chÊt chèng thÊm, chÊt chèng ¨n mßn...) dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a tr¸t. 3.2 NÒn tr¸t: BÒ mÆt cña kÕt cÊu sÏ ®−îc tr¸t. 3.3 MÆt tr¸t: BÒ mÆt líp tr¸t. 4. C«ng t¸c tr¸t 4.1 Yªu cÇu kü thuËt 4.1.1 C«ng t¸c tr¸t nªn tiÕn hμnh sau khi ®· hoμn thμnh xong viÖc l¾p ®Æt m¹ng d©y ngÇm vμ c¸c chi tiÕt cã chØ ®Þnh ®Æt ngÇm trong líp tr¸t cho hÖ thèng ®iÖn, ®iÖn tho¹i, truyÒn h×nh, c¸p m¸y tÝnh 4.1.2 BÒ mÆt nÒn tr¸t cÇn ®−îc cä röa bôi bÈn, lμm s¹ch rªu mèc, tÈy s¹ch dÇu mì b¸m dÝnh vμ lμm s¹ch. 4.1.3 Tr−íc khi tr¸t, cÇn chÌn kÝn c¸c lç hë lín, sö lý cho ph¼ng bÒ mÆt nÒn tr¸t. 4.1.4 V÷a dïng ®Ó tr¸t ph¶i lùa chän phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña c«ng tr×nh, thÝch hîp víi nÒn tr¸t vμ líp hoμn thiÖn, trang trÝ tiÕp theo. 4.1.5 V÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt phï hîp víi tiªu chuÈn TCVN 4314:2003 vμ tiªu chuÈn TCVN 3121:2003   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 4.1.6 Trong tr−êng hîp líp v÷a tr¸t cã chøc n¨ng lμm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu löa hoÆc c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt, vËt liÖu sö dông vμ quy tr×nh chÕ t¹o v÷a tr¸t cÇn ®−îc tu©n thñ nghiªm ngÆt theo ®óng yªu cÇu cña thiÕt kÕ vμ nhμ cung cÊp. 4.1.7 Khi tiÕn hμnh tr¸t nhiÒu líp trªn bÒ mÆt kÕt cÊu, cÇn lùa chän vËt liÖu tr¸t sao cho gi÷a nÒn tr¸t, líp tr¸t lãt vμ líp tr¸t hoμn thiÖn cã sù g¾n kÕt vμ t−¬ng thÝch vÒ ®é d·n në, co ngãt. 4.1.8 Khi tr¸t t−êng, tr¸t trÇn víi diÖn tÝch lín, nªn ph©n thμnh nh÷ng khu vùc nhá h¬n cã khe co d·n hoÆc ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó tr¸nh cho líp tr¸t kh«ng bÞ nøt do hiÖn t−îng co ngãt. 4.1.9 NÕu bªn trong líp tr¸t cã c¸c hÖ thèng ®−êng èng kim lo¹i, vËt ch«n s½n, vËt liÖu chÕ t¹o v÷a tr¸t ph¶i ®−îc lùa chän thÝch hîp hoÆc ph¶i cã biÖn ph¸p phßng tr¸nh sao cho kh«ng sÈy ra hiÖn t−îng ¨n mßn, ph¸ ho¹i. 4.1.10 NÕu bÒ mÆt nÒn tr¸t kh«ng ®ñ ®é nh¸m cho líp v÷a tr¸t b¸m dÝnh trªn bÒ mÆt, tr−íc khi tr¸t ph¶i sö lý t¹o nh¸m b»ng c¸ch phun c¸t, vÈy hoÆc phun hå xi m¨ng c¸t, ®ôc nh¸m vμ c¸c biÖn ph¸p t¹o kh¶ n¨ng b¸m dÝnh kh¸c. Ph¶i tr¸t thö mét vμi chç ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÝnh kÕt cÇn thiÕt tr−íc khi tiÕn hμnh tr¸t ®¹i trμ. 4.1.11 ë nh÷ng vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a hai kÕt cÊu b»ng vËt liÖu kh¸c nhau, tr−íc khi tr¸t ph¶i ®−îc g¾n mét líp l−íi thÐp phñ kÝn chiÒu dÇy m¹ch ghÐp vμ ph¶i trïm vÒ hai bªn Ýt nhÊt mét ®o¹n tõ 15 cm ®Õn 20 cm. KÝch th−íc cña « l−íi thÐp kh«ng lín h¬n 3 cm. 4.1.12 C¸t dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a tr¸t ph¶i ®−îc sμng qua c¸c lo¹i sμng thÝch hîp ®Ó ®¹t ®−îc kÝch th−íc h¹t cèt liÖu lín nhÊt (Dmax) ≤ 2,5 mm khi tr¸t nh¸m mÆt hoÆc tr¸t c¸c líp lãt vμ (Dmax) ≤ 1,25 mm khi tr¸t c¸c líp hoμn thiÖn bÒ mÆt. 4.2 Thi c«ng tr¸t 4.2.1 NÕu bÒ mÆt nÒn tr¸t kh«, cÇn phun n−íc lμm Èm tr−íc khi tr¸t. 4.2.2 Tr−êng hîp cã yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, c¸c chi tiÕt, ®−êng cong víi ®é chÝnh x¸c vμ chÊt l−îng cao, tr−íc khi tr¸t ph¶i g¾n lªn bÒ mÆt kÕt cÊu c¸c ®iÓm mèc ®Þnh vÞ hay tr¸t lμm mèc chuÈn t¹i mét sè vÞ trÝ. 4.2.3 ChiÒu dÇy líp v÷a tr¸t phô thuéc vμo yªu cÇu thÈm mü, ®é ph¼ng cña nÒn tr¸t, lo¹i kÕt cÊu, lo¹i v÷a sö dông vμ ph−¬ng ph¸p thi c«ng tr¸t. 4.2.4 ChiÒu dÇy líp tr¸t trÇn nªn tr¸t dÇy tõ 10mm ®Õn 12 mm, nÕu tr¸t dÇy h¬n ph¶i cã biÖn ph¸p chèng lë b»ng c¸ch tr¸t trªn l−íi thÐp hoÆc tr¸t thμnh nhiÒu líp máng. 4.2.5 §èi víi tr¸t t−êng, chiÒu dÇy khi tr¸t ph¼ng th«ng th−êng kh«ng nªn v−ît qu¸ 12 mm, khi tr¸t víi yªu cÇu chÊt l−îng cao kh«ng qu¸ 15mm vμ khi tr¸t víi yªu cÇu chÊt l−îng tr¸t ®Æc biÖt cao kh«ng qu¸ 20mm. 4.2.6 ChiÒu dÇy mçi líp tr¸t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 8mm. Khi tr¸t dÇy h¬n 8 mm, ph¶i tr¸t thμnh hai hoÆc nhiÒu líp. Trong tr−êng hîp sö dông v÷a v«i hoÆc v÷a tam hîp, chiÒu dÇy mçi líp tr¸t b¾t buéc ph¶i n»m trong kho¶ng tõ 5mm ®Õn 8mm.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 Khi tr¸t nhiÒu líp, nªn kÎ mÆt tr¸t thμnh c¸c « qu¶ tr¸m ®Ó t¨ng ®é b¸m dÝnh cho c¸c líp tr¸t tiÕp theo. ¤ tr¸m cã c¹nh kho¶ng 60 mm, v¹ch s©u tõ 2-3 mm. Khi líp tr¸t tr−íc se mÆt míi tr¸t tiÕp líp sau. NÕu mÆt líp tr¸t tr−íc ®· qu¸ kh« th× ph¶i phun n−íc Èm tr−íc khi tr¸t tiÕp. 4.2.7 ë nh÷ng n¬i th−êng xuyªn Èm −ít nh− khu vÖ sinh, phßng t¾m röa, nhμ bÕp khi tr¸t ph¶i dïng v÷a xi m¨ng c¸t cã m¸c ≥M75 hoÆc v÷a cã kh¶ n¨ng chèng thÊm ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng thÊm vμ t¨ng ®é b¸m dÝnh gi÷a c¸c líp tr¸t. 4.2.8 Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt n¾ng nãng hoÆc kh« hanh, sau khi tr¸t 24h nªn tiÕn hμnh phun Èm ®Ó b¶o d−ìng vμ phßng tr¸nh hiÖn t−îng r¹n nøt trªn mÆt tr¸t. 4.2.9 Khi tr¸t c¸c líp tr¸t ®Æc biÖt trªn bÒ mÆt kÕt cÊu nh− tr¸t sÇn, tr¸t lé sái, tr¸t mμi, tr¸t röa, tr¸t b¨m chiÒu dÇy líp tr¸t lãt t¹o ph¼ng mÆt kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 12 mm, chiÒu dÇy cña líp tr¸t hoμn thiÖn bÒ mÆt kh«ng ®−îc nhá h¬n 5mm. Ngoμi ra cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh sau : 4.2.9.1 Tr¸t sÇn (tr¸t gai): Khi t¹o mÆt tr¸t nh¸m cã thÓ dïng b¬m phun hoÆc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó phun v÷a b¸m vμo bÒ mÆt tr¸t hoÆc dïng chæi vÈy nhiÒu lÇn, khi líp ®Çu se kh« míi vÈy tiÕp líp sau. V÷a vÈy ph¶i b¸m vμ phñ ®Òu trªn mÆt tr¸t . 4.2.9.2 Tr¸t lé sái: MÆt tr¸t lé sái ®−îc tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng c¸t cã lÉn sái hay ®¸ cã cì h¹t kho¶ng tõ 5mm ®Õn 10 mm. ChiÒu dÇy tr¸t kh«ng v−ît qu¸ 20mm, khi tr¸t ph¶i xoa vμ vç nhiÒu lÇn ®Ó mÆt tr¸t ®−îc ch¾c ®Æc. Khi v÷a ®ãng r¾n sau lóc tr¸t kho¶ng tõ 4−5 giê (phô thuéc vμo thêi tiÕt vμ ®é Èm kh«ng khÝ) th× tiÕn hμnh ®¸nh s¹ch líp v÷a ngoμi ®Ó lé sái, ®¸. 4.2.9.3 Tr¸t mμi: Tr−íc hÕt ph¶i lμm líp tr¸t lãt t¹o ph¼ng mÆt tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vμng m¸c ≥M75. ChiÒu dÇy líp lãt tõ 10mm ®Õn 15 mm. V¹ch « tr¸m b»ng mòi bay lªn líp lãt nμy vμ chê cho kh«. TiÕp theo tiÕn hμnh tr¸t líp tr¸t hoμn thiÖn trªn líp tr¸t lãt. Thμnh phÇn vËt liÖu cña líp tr¸t hoμn thiÖn gåm hçn hîp xi m¨ng tr¾ng, bét ®¸ mÞn, bét mÇu vμ ®¸ h¹t cã kÝch cì tõ 5 mm ®Õn 8 mm. Quy tr×nh thao t¸c tr¸t mμi ®−îc tiÕn hμnh nh− sau: B−íc 1 - Thi c«ng tr¸t : Trén bét ®¸ víi xi m¨ng tr¾ng råi trén tiÕp víi bét mÇu. Khi ®· lùa chän xong mμu cña bét hçn hîp nμy cho ®¸ h¹t vμo trén ®Òu theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh cô thÓ cã thÓ trén víi tû lÖ 1:1: 2 (xi m¨ng: bét ®¸: ®¸). Cho n−íc vμo vμ trén ®Õn khi thu ®−îc v÷a dÎo. Tr¸t v÷a lªn bÒ mÆt líp tr¸t lãt sau ®ã dïng bμn xoa x¸t m¹nh lªn mÆt tr¸t vμ lμm cho ph¼ng mÆt. TiÕp tôc vç nhÑ lªn líp v÷a tr¸t cho líp tr¸t ®−îc ch¾c ®Æc. B−íc 2 - Mμi bÒ mÆt tr¸t: sau khi líp tr¸t ®· ®ãng r¾n Ýt nhÊt 24 giê, cã thÓ mμi bÒ mÆt tr¸t b»ng ph−¬ng ph¸p mμi thñ c«ng hoÆc mμi b»ng m¸y sau 72 giê. §Çu tiªn dïng ®¸ mμi th« ®Ó mμi cho lé ®¸ vμ ph¼ng mÆt, sau ®ã dïng c¸c lo¹i ®¸ mμi kh¸c ®Ó mμi mÞn bÒ mÆt . Khi mμi ph¶i ®æ nhÑ n−íc cho tr«i líp bét ®¸ xi m¨ng. Trong qu¸ tr×nh mμi, bÒ mÆt tr¸t cã thÓ bÞ søt, lâm do bong h¹t   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 ®¸. §Ó söa ch÷a, lÊy hçn hîp xi m¨ng, bét ®¸ vμ bét mÇu xoa lªn mÆt võa mμi cho hÕt lâm. Chê 3 ®Õn 4 ngμy sau mμi l¹i b»ng ®¸ mÞn. 4.2.9.4 Tr¸t röa: C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ vμ thi c«ng mÆt tr¸t còng tiÕn hμnh nh− tr¸t mμi bao gåm tr¸t líp lãt, chÕ t¹o v÷a tr¸t vμ thi c«ng tr¸t. Khi v÷a tr¸t ®· ®ãng r¾n sau kho¶ng 2-3h giê th× tiÕn hμnh röa b»ng n−íc s¹ch. §æ nhÑ n−íc lªn bÒ mÆt tr¸t vμ dïng chæi mÞn ®Ó cä ®Õn khi lé ®Òu ®¸ vμ kh«ng cã vÕt bÈn. Sau khi röa, mÆt tr¸t ph¶i ®−îc b¶o qu¶n cÈn thËn, tr¸nh bÞ va ®Ëp vμ lμm bÈn. 4.2.9.5 Tr¸t b¨m: Tr×nh tù c«ng viÖc vμ chÕ t¹o hçn hîp v÷a còng ®−îc tiÕn hμnh nh− tr¸t mμi, tr¸t röa. Sau khi hoμn thμnh mÆt tr¸t kho¶ng tõ 6 ngμy ®Õn 7 ngμy, tiÕn hμnh b¨m. Tr−íc khi b¨m cÇn kÎ c¸c ®−êng viÒn, gê, m¹ch trang trÝ theo thiÕt kÕ vμ b¨m trªn bÒ mÆt giíi h¹n bëi c¸c ®−êng kÎ ®ã. Dông cô ®Ó b¨m lμ bóa ®Çu nhän hoÆc c¸c dông cô chuyªn dông, chiÒu b¨m ph¶i vu«ng gãc víi mÆt tr¸t vμ thËt ®Òu tay ®Ó lé c¸c h¹t ®¸ vμ ®ång nhÊt mÇu s¾c. 4.2.10 §é sai lÖch cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh ghi trong b¶ng 1 5- KiÓm tra vμ nghiÖm thu 5.1 KiÓm tra 5.1.1 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng tr¸t tiÕn hμnh theo tr×nh tù thi c«ng vμ bao gåm c¸c chØ tiªu chÝnh nh− sau: - §é ph¼ng mÆt tr¸t - §é ®Æc ch¾c vμ b¸m dÝnh cña líp tr¸t víi nÒn tr¸t. - C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ 5.1.2 MÆt tr¸t ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - Líp v÷a tr¸t ph¶i dÝnh ch¾c víi kÕt cÊu, kh«ng bÞ bong bép. KiÓm tra ®é b¸m dÝnh thùc hiÖn b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn mÆt tr¸t. TÊt c¶ nh÷ng chç bép ph¶i ph¸ ra tr¸t l¹i. - MÆt tr¸t ph¼ng, kh«ng gå ghÒ côc bé - BÒ mÆt v÷a tr¸t kh«ng ®−îc cã vÕt r¹n ch©n chim, kh«ng cã vÕt v÷a chÈy, vÕt h»n cña dông cô tr¸t, vÕt låi lâm, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt ë gãc c¹nh, gê ch©n t−êng, gê ch©n cöa, chç tiÕp gi¸p víi c¸c vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ, ®iÖn vÖ sinh tho¸t n−íc,... - C¸c ®−êng gê c¹nh cña t−êng ph¶i th¼ng, s¾c nÐt. C¸c ®−êng vu«ng gãc ph¶i kiÓm tra b»ng th−íc vu«ng. C¸c c¹nh cöa sæ, cöa ®i ph¶i song song nhau. MÆt trªn cña bÖ cöa cã ®é dèc theo thiÕt kÕ, Líp v÷a tr¸t ph¶i chÌn s©u vμo d−íi nÑp khu«n cöa Ýt nhÊt lμ 10 mm. - Dung sai cña mÆt tr¸t kh«ng v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 1   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 B¶ng 1- Dung sai cho phÐp cña bÒ mÆt tr¸t Tªn c¸c mÆt tr¸t TrÞ sè sai lÖch mÆt tr¸t (mm) hay c¸c chi tiÕt Tr¸t b×nh th−êng Tr¸t chÊt l−îng cao Tr¸t chÊt l−îng rÊt cao §é kh«ng b»ng Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm Sè chç låi lâm ph¼ng kiÓm tra kh«ng qu¸ 3, ®é kh«ng qu¸ 2, ®é kh«ng qu¸ 2, ®é s©u b»ng th−íc dμi s©u vÕt lâm
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 PhÇn III. C«ng t¸c èp trong x©y dùng Part 3. Wall tilling work 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh vμ h−íng dÉn tr×nh tù ®Ó thi c«ng, kiÓm tra vμ nghiÖm thu chÊt l−îng cña c«ng t¸c èp trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vμ c«ng nghiÖp 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn 2.1 TCVN 4314: 2003 V÷a x©y dùng- Yªu cÇu kü thuËt. 2.2 TCVN 3121: 2003 V÷a x©y dùng- Ph−¬ng ph¸p thö 2.3 TCXDVN 336:2005 V÷a d¸n g¹ch èp l¸t- yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö 2.4 TCVN 4453: 1995 KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp toμn khèi- Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. 2.5 TCVN 4452: 1987 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp- Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu. 2.6 TCVN 4085:1985 “KÕt cÊu g¹ch ®¸-Quy ph¹m thi c«ng vμ nghiÖm thu” 2.7 TCVN 6414: 1998 G¹ch gèm èp l¸t- Yªu cÇu kü thuËt. 2.8 TCVN 6884: 2001 G¹ch gèm èp l¸t cã ®é hót n−íc thÊp-Yªu cÇu kü thuËt. 2.9 TCVN 4732:1989 §¸ èp l¸t x©y dùng. 2.10 TCVN 6883: 2001 G¹ch granÝt- yªu cÇu kü thuËt. 3. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 3.1 VËt liÖu èp : G¹ch men kÝnh, g¹ch ceramic, g¹ch kÝnh, g¹ch ®Êt nung, g¹ch granit nh©n t¹o, ®¸ èp tù nhiªn, ®¸ nh©n t¹o, gç, c¸c tÊm nhùa, kim lo¹i dïng ®Ó èp. 3.2 Hå èp : C¸c lo¹i keo , v÷a dïng ®Ó g¾n vËt liÖu èp vμo kÕt cÊu c«ng tr×nh. 3.3 NÒn èp: BÒ mÆt kÕt cÊu c«ng tr×nh sÏ tiÕn hμnh èp. 3.4 MÆt èp: BÒ mÆt líp èp. 4. C«ng t¸c èp 4.1 Yªu cÇu kü thuËt 5.1.1 C«ng t¸c èp b¶o vÖ hoÆc èp trang trÝ c«ng tr×nh nªn tiÕn hμnh sau khi ®· hoμn thμnh c¸c c«ng t¸c x©y l¾p kÕt cÊu.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 5.1.2 C«ng t¸c èp trªn kÕt cÊu l¾p ghÐp cã thÓ tiÕn hμnh tr−íc hoÆc sau khi l¾p dùng kÕt cÊu vμ phô thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i vËt liÖu èp, quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o kÕt cÊu vμ tr×nh tù c«ng viÖc ®−îc quy ®Þnh trong thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh. 5.1.3 VËt liÖu èp lμ c¸c lo¹i g¹ch ®¸ èp l¸t ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn TCVN 6414: 1998, TCVN 6884: 2001, TCVN 4732:1989, TCVN 6883: 2001. Tuú theo kÝch th−íc, träng l−îng vμ chñng lo¹i cña vËt liÖu èp, tÝnh chÊt, ®é ph¼ng cña nÒn èp, vÞ trÝ èp vμ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh mμ lùa chän ph−¬ng ph¸p èp cho phï hîp C¸c ph−¬ng ph¸p èp th«ng dông gåm: - èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t - èp b»ng keo g¾n - èp b»ng gi¸ ®ì, mãc treo, bu l«ng, ®inh vÝt... 5.1.4 Tr−íc khi tiÕn hμnh èp, cÇn hoμn thμnh viÖc l¾p ®Æt c¸c m¹ng kü thuËt ngÇm, c¸c chi tiÕt cã chØ ®Þnh ®Æt trong t−êng cho hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc, ®iÖn, ®iÖn tho¹i, truyÒn h×nh, cÊp ga, khÝ, ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, c¸p m¸y tÝnh vμ c¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan ®Ó phßng tr¸nh mäi va ch¹m, chÊn ®éng cã thÓ g©y nªn h− háng hoÆc ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng líp èp. 5.1.5 BÒ mÆt kÕt cÊu ®−îc èp trang trÝ hay èp b¶o vÖ theo ph−¬ng th¼ng ®øng kh«ng ®−îc nghiªng lÖch v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn TCVN 4085:1985, TCVN 4453: 1995, TCVN 4452-87. 5.1.6 Tr−íc khi èp mÆt trong c«ng tr×nh, ph¶i hoμn thμnh c«ng t¸c lîp m¸i vμ chèng thÊm c¸c kÕt cÊu bao che phÝa trªn diÖn tÝch èp, c«ng t¸c l¾p c¸c khu«n cöa sæ, cöa ra vμo còng nh− c¸c c«ng viÖc cã liªn quan kh¸c. 5.1.7 CÇn ph¶i kiÓm tra ®é ph¼ng cña nÒn èp tr−íc khi thi c«ng èp ph¼ng. NÕu nÒn èp cã ®é låi lâm lín h¬n 15 mm cÇn ph¶i tr¸t ph¼ng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t. §é låi lâm cña nÒn èp khi èp b»ng keo ph¶i ≤ 3mm khi kiÓm tra b»ng thuíc dμi 2m. 5.1.8 ChØ tiÕn hμnh èp trªn nÒn èp cã líp v÷a tr¸t lãt t¹o ph¼ng khi c−êng ®é cña líp v÷a tr¸t lãt ®· ®¹t tèi thiÓu b»ng 75% cña m¸c v÷a thiÕt kÕ. Líp v÷a tr¸t lãt ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng b¸m dÝnh tèt víi nÒn tr¸t. Khi èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t, chØ nªn èp cho c¸c lo¹i g¹ch èp cã träng l−îng ≤20kg/m2 5.1.9 Tr−íc khi èp vμo mÆt ngoμi cña c¸c vÞ trÝ cã ®−êng èng kü thuËt ch¹y qua nh− èng th«ng h¬i, th«ng giã, th«ng khãi, kªnh m¸ng cho thiÕt bÞ lμm l¹nh vμ nh÷ng n¬i nhiÖt ®é thay ®æi th−êng xuyªn, cÇn ph¶i bäc quanh kÕt cÊu èp mét líp l−íi thÐp cã ®−êng kÝnh 1 mm tr−íc khi tr¸t lãt . §o¹n l−íi bäc ph¶i phñ qu¸ ra ngoμi ph¹m vi c¸c ®−êng èng kü thuËt Ýt nhÊt 20 cm. 5.1.10 NÕu kh«ng cã chØ dÉn cô thÓ cña thiÕt kÕ, tr−íc khi èp cÇn tÝnh to¸n vμ x¸c ®Þnh hîp lý vÞ trÝ cña c¸c viªn èp sao cho sè l−îng bÞ c¾t lμ nhá nhÊt vμ ®−îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ dÔ che khuÊt. NÕu vËt liÖu èp cã hoa v¨n cÇn lùa chän vÞ trÝ cña viªn èp sao cho phï hîp víi hoa v¨n vμ mÇu s¾c trang trÝ.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 5.1.11 Khi tiÕn hμnh èp mÆt ngoμi c«ng tr×nh nªn cã biÖn ph¸p phßng tr¸nh sù x©m nhËp cña n−íc hoÆc c¸c t¸c ®éng x©m thùc cña m«i tr−êng lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é ®ång ®Òu vμ mÇu s¾c cña vËt liÖu èp. 5.1.12 Khi èp nh÷ng tÊm ®¸ thiªn nhiªn hay nh©n t¹o cã kÝch th−íc lín vμ cã träng l−îng trªn 5 kg, nªn dïng c¸c mãc kim lo¹i hay hÖ thèng gi¸ treo cã ®inh vÝt, bu l«ng ®iÒu chØnh ®Ó g¾n chÆt vμo mÆt èp. Trong tr−êng hîp èp mÆt ngoμi c«ng tr×nh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nμy ph¶i cã biÖn ph¸p chèng thÊm cho mÆt ngoμi cña t−êng tr−íc khi tiÕn hμnh èp. 5.1.13 V÷a dïng trong c«ng t¸c èp: V÷a dïng ®Ó èp ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt phï hîp víi tiªu chuÈn TCVN 4314:2003 vμ tiªu chuÈn TCVN 3121:2003. C¸t dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a ph¶i ®−îc sμng qua sμng. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chÊt l−îng líp èp ch¾c ®Æc vμ thêi gian thao t¸c, nªn dïng v÷a dÎo vμ cã ®é b¸m dÝnh cao. 5.2 Thi c«ng èp 5.2.1 C«ng t¸c èp t−êng mÆt trong c«ng tr×nh b»ng g¹ch men kÝnh, g¹ch gèm sø, g¹ch thuû tinh, tÊm nhùa, tÊm ®¸ c¸c lo¹i v.v... chØ ®−îc phÐp tiÕn hμnh sau khi t¶i träng cña c«ng tr×nh truyÒn lªn t−êng ®· ®¹t tèi thiÓu b»ng 65% t¶i träng thiÕt kÕ. 5.2.2 èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t 5.2.2.1 Khi tiÕn hμnh c«ng t¸c èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t, cÇn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng vμ duy tr× ®é l−u ®éng cña v÷a trong suèt thêi gian èp. V÷a xi m¨ng ®· nhμo trén xong cÇn sö dông ngay trong vßng 1 giê. 5.2.2.2 Khi èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vμ vËt liÖu èp lμ g¹ch men ®Êt sÐt nung, nÕu g¹ch kh«, tr−íc khi èp cÇn nhóng hoÆc ng©m trong n−íc (theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc nhμ s¶n xuÊt). 5.2.2.3 Tr×nh tù èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t nh− sau: - Tr¸t mét líp v÷a víi chiÒu dÇy ≤ 10mm, xoa ph¼ng lªn nÒn èp vμ chê cho líp v÷a se; - PhÕt ®Òu mét líp v÷a xi m¨ng c¸t tû lÖ 1:1 lo·ng víi chiÒu dÇy kh«ng qu¸ 3mm lªn mÆt sau cña g¹ch èp; - G¾n g¹ch èp lªn líp v÷a ®· tr¸t, c¨n chØnh vμo vÞ trÝ cho ph¼ng, th¼ng m¹ch, Ên hoÆc gâ nhÑ vμo g¹ch ®Ó t¹o sù b¸m dÝnh gi÷a hai líp v÷a; - Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ tr¸t líp v÷a ®Çu tiªn hoÆc khi èp diÖn tÝch rÊt nhá, cã thÓ èp trùc tiÕp lªn nÒn èp b»ng c¸ch phÕt v÷a xi m¨ng c¸t lªn mÆt sau cña g¹ch èp vμ g¾n vμo vÞ trÝ ®· x¸c ®Þnh, c¨n chØnh vμ gâ nhÑ cho ph¼ng mÆt èp. ChiÒu dÇy cña líp v÷a èp kho¶ng 6mm vμ kh«ng lín h¬n 12mm. Ph−¬ng ph¸p nμy kh«ng ®−îc ¸p dông víi c¸c lo¹i g¹ch èp ceramic cã chiÒu dμy ≤ 5.5mm v× dÔ g©y ra hiÖn t−îng nøt g¹ch. 5.2.3 èp b»ng keo 5.2.3.1 Keo sö dông ®Ó èp ph¶i phï hîp vμ t−¬ng thÝch víi nÒn èp vμ vËt liÖu èp theo chØ dÉn cña nhμ s¶n xuÊt   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 5.2.3.2 MÆt cña nÒn èp ph¶i ph¼ng, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë môc 5.1.7. 5.2.3.3 Khi èp b»ng keo, bÒ mÆt sau cña vËt liÖu èp vμ nÒn èp ph¶i kh« ®Ó kh«ng lμm gi¶m kh¶ n¨ng b¸m dÝnh cña keo. 5.2.3.4 C¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ, hoμ trén keo vμ quy tr×nh thao t¸c èp b»ng keo ph¶i tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ vμ nhμ s¶n xuÊt. 5.2.4 èp b»ng ph−¬ng ph¸p mãc, treo ®ì 5.2.4.1 Khi tiÕn hμnh èp c¸c vËt liÖu cã träng l−îng vμ kÝch th−íc lín nh− c¸c tÊm ®¸ tù nhiªn, nh©n t¹o, c¸c m¶ng gç, gèm, sø, tÊm nhùa, kim lo¹i ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p èp treo, ®ì cã sö dông c¸c mãc, ®inh vÝt, bu l«ng hoÆc hÖ thèng gi¸ ®ì b»ng kim lo¹i. 5.2.4.2 HÖ thèng gi¸ ®ì, mãc, treo ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vμ thi c«ng ch¾c ch¾n ®Ó g¾n vËt liÖu èp vμo bé phËn kÕt cÊu chÞu lùc cña c«ng tr×nh. 5.2.4.3 Khi èp mÆt ngoμi c«ng tr×nh, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña gi¸ ®ì, mãc treo ph¶i ®−îc thiÕt kÕ hoÆc cã c¸c biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp ®Ó chÞu ®−îc t¸c ®éng x©m thùc cña thêi tiÕt, m«i tr−êng. 5.2.4.4 Khi èp nh÷ng tÊm vËt liÖu cã kÝch th−íc vμ träng l−îng lín cÇn ph¶i dïng c¸c ph−¬ng tiÖn n©ng b»ng c¬ giíi hoÆc b¸n c¬ giíi. HÖ thèng giμn gi¸o ®Ó thi c«ng ph¶i ch¾c ch¾n vμ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ khi èp. 5.2.4.5 Quy tr×nh thi c«ng l¾p dùng hÖ thèng gi¸ ®ì, mãc treo vμ g¾n cè ®Þnh vËt liÖu èp lªn kÕt cÊu ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh, chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc cña nhμ s¶n xuÊt. 5.2.5 Khi èp bªn ngoμi c«ng tr×nh, phÝa mÆt èp trªn vμ c¸c khe co d·n cÇn cã biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp ®Ó phßng tr¸nh n−íc m−a th©m nhËp vμo phÝa sau cña mÆt èp. §Ó tr¸nh hiÖn t−îng ®äng n−íc m−a lμm è mÆt èp, c¸c bÒ mÆt èp cña m¸i, cña c¸c chi tiÕt trang trÝ gê, c¹nh khi èp nªn cã ®é dèc ®Ó tho¸t n−íc. 5.2.6 Hμng èp cuèi cïng d−íi ch©n t−êng kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi nÒn, hoÆc líp g¹ch l¸t ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng thÈm thÊu n−íc tõ d−íi lªn hoÆc bÞ t¸c ®éng do hiÖn t−îng phång rép cña nÒn ®Êt hoÆc líp l¸t. 5.2.7 M¹ch èp 5.2.7.1 Khi èp cao, c¸c m¹ch èp cÇn chÝt no v÷a ngay trong qu¸ tr×nh èp trong ph¹m vi chiÒu cao kh«ng qu¸ 5m. 5.2.7.2 Khi èp b»ng v÷a xi m¨ng c¸t hoÆc èp b»ng keo qua c¸c khe co d·n, c¸c m¹ch èp nªn bè trÝ trïng víi khe co d·n ®Ó phßng tr¸nh hiÖn t−îng nøt, vì vËt liÖu èp. 5.2.7.3 C¸c m¹ch èp ph¶i th¼ng, ®Òu vμ s¾c nÐt. §é ph¼ng cña c¸c m¹ch èp trong tr−êng hîp èp ph¼ng kh«ng ®−îc sai lÖch v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh sau: - 1mm khi èp víi chiÒu réng m¹ch èp < 6mm - 2mm khi èp víi chiÒu réng m¹ch èp ≥ 6mm 5.2.7.4 VËt liÖu dïng ®Ó chÝt m¹ch ph¶i ®−îc lùa chän phï hîp víi chiÒu réng vμ c«ng n¨ng cña m¹ch èp.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 5.2.8 Khi èp xong tõng phÇn hay toμn bé bÒ m¨t kÕt cÊu ph¶i lμm s¹ch v÷a, bét chÝt m¹ch vμ c¸c vÕt bÈn è trªn bÒ mÆt èp. ViÖc lμm s¹ch bÒ mÆt èp chØ nªn tiÕn hμnh sau khi v÷a g¾n m¹ch èp ®· b¾t ®Çu ®ãng r¾n, tr¸nh lμm long m¹ch èp trong qu¸ tr×nh vÖ sinh. 5.2.9 CÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, che ch¾n ®Ó tr¸nh va ®Ëp, trÇy x−íc hoÆc lμm háng mÆt èp sau khi ®· hoμn thμnh c«ng t¸c èp. 5.2.10 Dung sai cho phÐp cña mÆt ph¼ng èp kh«ng v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1- Dung sai cho phÐp cña mÆt èp MÆt èp ngoμi c«ng tr×nh MÆt èp mÆt trong c«ng tr×nh (mm) (mm) Tªn bÒ mÆt èp vμ VËt liÖu ®¸ tù nhiªn VËt TÊm VËt liÖu ®¸ tù VËt TÊm liÖu èp nhiªn liÖu èp ph¹m vi tÝnh sai Ph¼ng L−în M¶ng gèm, nhùa, Ph¼ng L−în gèm, nhùa sè sø kim sø kim nh½n cong h×nh nh½n cong côc bé khèi lo¹i côc bé lo¹i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sai lÖch mÆt èp 2 3 2 1 2 3 1,5 1 theo ph−¬ng th¼ng ®øng trªn 1m Sai lÖch mÆt èp trªn 5 10 5 1 4 8 4 1 1 tÇng nhμ Sai lÖch vÞ trÝ mÆt 1,5 3 3 3 2 1,5 3 1,5 2 èp theo ph−¬ng ngang vμ ph−¬ng th¼ng ®øng trªn 1m Sai lÖch vÞ trÝ mÆt 3 5 10 4 3 5 3 èp theo ph−¬ng ngang vμ ph−¬ng th¼ng ®øng trªn suèt chiÒu dμi cña m¹ch èp trong giíi h¹n ph©n ®o¹n cña kiÕn tróc §é kh«ng trïng khÝt 0,5 1 2 1 0,5 0,5 0,5 cña m¹ch n«i ghÐp   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 kiÕn tróc vμ chi tiÕt trang trÝ §é kh«ng b»ng 2 4 3 2 4 2 ph¼ng theo hai ph−¬ng trªn 1m 6. KiÓm tra vμ nghiÖm thu 6.1 KiÓm tra 6.1.1 C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng èp tiÕn hμnh theo tr×nh tù thi c«ng vμ bao gåm c¸c chØ tiªu chÝnh nh− sau: - §é ph¼ng cña mÆt èp - §é ®Æc ch¾c vμ b¸m dÝnh cña nÒn èp víi vËt liÖu èp. - §é ®ång ®Òu cña cña mÆt èp vÒ mμu s¾c, hoa v¨n, c¸c m¹ch èp, chi tiÕt trang trÝ - C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ 6.1.2 MÆt èp ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - Tæng thÓ mÆt èp ph¶i ®¶m b¶o ®óng h×nh d¸ng, kÝch th−íc h×nh häc theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. - VËt liÖu èp ph¶i ®óng quy c¸ch vÒ chñng lo¹i, kÝch th−íc vμ mÇu s¾c, kh«ng cong vªnh, søt mÎ, c¸c khuyÕt tËt trªn mÆt èp kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c trÞ sè quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cã liªn quan hay quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. - Nh÷ng chi tiÕt h×nh èp, hoa v¨n trªn bÒ mÆt èp ph¶i ®óng theo thiÕt kÕ. MÇu s¾c cña mÆt èp b»ng vËt liÖu nh©n t¹o ph¶i ®ång nhÊt. - C¸c m¹ch èp ngang däc ph¶i s¾c nÐt, ®Òu th¼ng vμ ®Çy v÷a. - V÷a tr¸t trªn kÕt cÊu ph¶i ch¾c ®Æc. Khi kiÓm tra vç lªn mÆt èp kh«ng cã tiÕng bép. Nh÷ng viªn bÞ bép vμ long ch©n ph¶i th¸o ra èp l¹i. - Trªn mÆt èp kh«ng ®−îc cã vÕt nøt, vÕt è do v÷a, s¬n, v«i hoÆc do c¸c lo¹i ho¸ chÊt g©y ra. - Khi kiÓm tra b»ng th−íc dμi 2 m ®Æt ¸p s¸t vμo mÆt èp, khe hë gi÷a th−íc vμ mÆt èp kh«ng qu¸ 2 mm. - Sai sè cho phÐp ®èi víi bÒ mÆt èp kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 1 6.2 NghiÖm thu 6.2.1 NghiÖm thu c«ng t¸c èp ®−îc tiÕn hμnh t¹i hiÖn tr−êng. Hå s¬ nghiÖm thu gåm cã : - Chøng chØ xuÊt sø vμ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu èp - Hå s¬ thiÕt kÕ vÒ kÝch th−íc, h×nh d¸ng vμ vÞ trÝ èp - B¶n vÏ hoμn c«ng cña c«ng t¸c èp.   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 303 : 2006 - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc hoμn thμnh. - NhËt ký c«ng tr×nh.   Page 15 
Đồng bộ tài khoản