TCXDVN 311 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
122
lượt xem
39
download

TCXDVN 311 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 311 2004: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho silicafume và tro trấu nghiền mịn sử dụng làm phụ gia cho bê tông và vữa dùng xi măng pooc lăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 311 2004

 1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 10 /2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 10 th¸ng 5 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 311 : 2004 " Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh cao dïng cho bª t«ng vμ v÷a : Silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn " Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngμy 04 / 04/ 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n sè 114/BXD-KHCN ngμy 23/9/2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Microsilica dïng cho bª t«ng vμ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö ". - XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng t¹i v¨n b¶n sè 973/ VKH-KHKT ngμy 18 / 3 / 2004 vμ Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ . QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 311: 2004 '' Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh cao dïng cho bª t«ng vμ v÷a : Silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o . §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr−ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ §· kÝ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - BXD®· ký NguyÔn Hång Qu©n   Page 3 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 Phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh cao dïng cho bª t«ng vμ v÷a: Silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn Highly Activity Puzzolanic Admixtures for concrete and mortar: Silicafume and Rice Husk Ash 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh yªu cÇu kü thuËt vμ ph−¬ng ph¸p thö cho silicafume vμ tro trÊu nghiÒn mÞn sö dông lμm phô gia cho bª t«ng vμ v÷a dïng xi m¨ng pooc l¨ng. 2. §Þnh nghÜa - Silicafume (SF) - VËt liÖu rÊt mÞn, chøa oxit silic v« ®Þnh h×nh, thu ®−îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt silic vμ hîp kim silic b»ng hå quang. - Tro trÊu nghiÒn mÞn (RHA) - S¶n phÈm thu ®−îc sau khi nghiÒn mÞn tro, do ®èt trÊu ë chÕ ®é ho¹t ho¸ phï hîp. 3. Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 4787 : 2002. Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö. TCVN 7131 : 2002. §Êt sÐt - Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thμnh phÇn ho¸. TCVN 6016 : 1995. Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn. TCVN 2682 : 1999. Xi m¨ng poãc l¨ng - Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 4506 : 1987. N−íc cho bª t«ng vμ v÷a - Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 141 : 1986. Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. TCVN 341 : 1986. C¸t x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm. TCVN 1770 : 1986. C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt. 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1 C¸c yªu cÇu vÒ ho¸ lý SF vμ RHA ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ ho¸ lý ®−îc nªu ë b¶ng 1.   Page 4 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B¶ng 1 - C¸c yªu cÇu vÒ ho¸ lý cña SF vμ RHA Tªn chØ tiªu Møc yªu cÇu SF RHA SiO2, %, kh«ng nhá h¬n 85,0 85,0 §é Èm, %, kh«ng lín h¬n 3,0 3,0 L−îng mÊt khi nung, %, kh«ng lín h¬n 6,0 3,0 4.2 C¸c yªu cÇu c¬ lý SF vμ RHA ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu c¬ lý ®−îc nªu ë b¶ng 2. B¶ng 2 - C¸c yªu cÇu vÒ c¬ lý cña SF vμ RHA Tªn chØ tiªu Møc yªu cÇu SF RHA L−îng sãt trªn sμng 45 μm(1), %, kh«ng lín h¬n Max: 10,0 Kh«ng Trung b×nh: 5,0 x¸c ®Þnh ChØ sè ho¹t tÝnh ®èi víi xi m¨ng so víi mÉu ®èi chøng, ë 7 ngμy tuæi, %, kh«ng nhá h¬n 85,0 85,0 BÒ mÆt riªng(2), m2/g, kh«ng nhá h¬n 12 30 Chó thÝch: (1) : X¸c ®Þnh theo phô lôc A (theo mÉu nguyªn d¹ng) (2) : X¸c ®Þnh theo phô lôc B (theo mÉu nguyªn d¹ng) 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö Thùc hiÖn t−¬ng tù lÊy mÉu thö xi m¨ng theo tiªu chuÈn TCVN 4787:2002 víi nh÷ng bæ sung sau ®©y: - §èi víi mét l« hμng nhá (SF ≤ 20T; RHA ≤ 5T), lÊy 3 mÉu ®¬n. - §èi víi l« hμng lín (SF > 20T; RHA > 5T), lÊy mÉu hçn hîp tõ Ýt nhÊt 10 mÉu ®¬n. - MÉu cã thÓ ®−îc lÊy ë n¬i s¶n xuÊt, ë n¬i cung cÊp hoÆc ë n¬i sö dông.   Page 5 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 - Mçi mÉu ®¬n lÊy Ýt nhÊt 2 kg. - MÉu hçn hîp ®−îc lÊy Ýt nhÊt 10kg tõ 10 mÉu ®¬n gép l¹i. 5.2 X¸c ®Þnh tÝnh chÊt ho¸ lý 5.2.1 X¸c ®Þnh ®é Èm: Thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCVN 341 : 1986 5.2.2 X¸c ®Þnh l−îng mÊt khi nung: Thùc hiÖn theo tiªu chuÈn TCVN 141 : 1986 5.2.3 X¸c ®Þnh hμm l−îng SiO2: Hμm l−îng SiO2 ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 7131 : 2002. 5.3 X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lý 5.3.1 X¸c ®Þnh l−îng sãt trªn sμng 45μm: Thùc hiÖn theo phô lôc A. 5.3.2 §é mÞn x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p hÊp phô ni t¬ (BET): Thùc hiÖn theo phô lôc B. 5.3.3 X¸c ®Þnh chØ sè ho¹t tÝnh ®èi víi xi m¨ng: VËt liÖu dïng cho thÝ nghiÖm: - Xi m¨ng: Dïng lo¹i xi m¨ng poãc l¨ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 2682:1999. - C¸t: Lμ c¸t tiªu chuÈn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 1770 : 1986. - N−íc trén: N−íc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 4506 : 1987. ChØ sè ho¹t tÝnh ®−îc thùc hiÖn theo TCVN 6016 : 1995 víi nh÷ng bæ sung sau: - X¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn nÐn sau 7 ngμy ®ªm. - CÊp phèi mÉu ®èi chøng vμ mÉu chøa phô gia thö nghiÖm ®−îc lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 3 - Thμnh phÇn cÊp phèi ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é Tªn vËt liÖu MÉu ®èi chøng MÉu thö Xi m¨ng, g 500 450 Phô gia, g 0 50 C¸t, g 1375 1375   Page 6 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 N−íc §¹t ®é xoÌ 110 ± 5% §¹t ®é xoÌ 110 ± 5% - ChØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é ®èi víi xi m¨ng cña phô gia thö nghiÖm ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: R1 I(%) = x100 (1) R0 Trong ®ã I : Lμ chØ sè ho¹t tÝnh c−êng ®é ®èi víi xi m¨ng, %; R0 : Lμ giíi h¹n bÒn nÐn cña mÉu ®èi chøng, daN/cm2; R1 : Lμ giíi h¹n bÒn nÐn cña mÉu chøa phô gia thö nghiÖm, daN/cm2. 6 Bao gãi, b¶o qu¶n 6.1 SF vμ RHA ®−îc bao gãi tr¸nh lÉn dÞ vËt vμ cã nh·n râ rμng. Trªn nh·n ghi râ tªn nhμ s¶n xuÊt, tªn th−¬ng m¹i, lo¹i phô gia, khèi l−îng, ngμy th¸ng s¶n xuÊt vμ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n, thêi h¹n sö dông. 6.2 Nhμ s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp ph¶i cÊp kÌm theo c¸c tê th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt, c¸c th«ng tin chung vÒ phô gia vμ tªn tiªu chuÈn nμy ®−îc ¸p dông. 6.3 SF vμ RHA ph¶i ®−îc b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o, tr¸nh m−a n¾ng vμ cã thÓ dÔ dμng kiÓm tra vμ nhËn d¹ng ®óng mçi l« hμng.   Page 7 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 Phô lôc A ASTM C430-96 Tiªu chuÈn thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é mÞn cña xi m¨ng b»ng sμng 45μm (No. 325) A.1 Ph¹m vi ¸p dông A.1.1 Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nμy bao gåm viÖc x¸c ®Þnh ®é mÞn cña xi m¨ng b»ng sμng 45μm (No. 325) A.1.2 C¸c gi¸ trÞ ®o theo ®¬n vÞ SI ®−îc coi lμ tiªu chuÈn. A.1.3 Tiªu chuÈn nμy kh«ng ®Ò cËp ®Õn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toμn khi sö dông. Ng−êi sö dông tiªu chuÈn nμy cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp c¸c quy t¾c y tÕ vμ an toμn thÝch hîp, ®ång thêi x¸c ®Þnh viÖc ¸p dông nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n chÕ tr−íc khi sö dông. A.2 Tμi liÖu tham kh¶o ASTM E11 Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing Purposes ASTM E161 Specification for Precision Electroformed Sieves (Square Opening Series) ASTM E177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods A.3 ThiÕt bÞ A.3.1 Sμng A.3.1.1 Khung sμng Khung sμng ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ vμ cã d¹ng h×nh trô trßn, ®−êng kÝnh 51 ± 6mm khi dïng mÆt sμng d¹ng l−íi dÖt b»ng kim lo¹i hoÆc 76 ± 6mm víi mÆt sμng b»ng tÊm kim lo¹i m¹. ChiÒu s©u tõ ®Ønh khu«n ®Õn mÆt sμng b»ng 76 ± 6mm. Khung sμng cã tæng chiÒu cao 89 ± 6mm hay chiÒu cao ch©n khung b»ng 12mm, ®ñ ®Ó kh«ng khÝ l−u th«ng bªn d−íi mÆt sμng. A.3.1.2 MÆt sμng   Page 8 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 Khung sμng ®−îc l¾p l−íi thÐp dÖt AISI lo¹i 304, theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn E11, hoÆc ®−îc l¾p b»ng tÊm thÐp m¹ nikel ®ôc lç 45μm, theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn E 161, víi mËt ®é lç 71 ± 2 hμng lç/cm. A.3.1.3 L¾p ®Æt mÆt sμng. A.3.1.3.1 L¾p mÆt sμng d¹ng l−íi thÐp dÖt. MÆt sμng b»ng l−íi thÐp dÖt ph¶i ®−îc l¾p vμo khu«n sμng ch¾c ch¾n, kh«ng cong vªnh hoÆc gÊp nÕp. Víi sμng chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p hμn mÆt sμng vμo khung sμng, mèi hμn ph¶i ®−îc lμm nh½n nh»m tr¸nh sù dÝnh b¸m cña xi m¨ng. Víi sμng l¾p ghÐp cÇn ph¶i kÑp chÆt, khÝt mÆt sμng víi khung sμng nh»m tr¸nh sù dÝnh b¸m cña xi m¨ng t¹i vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a mÆt sμng víi khung. A.3.1.3.2 L¾p mÆt sμng d¹ng tÊm thÐp m¹ ®ôc lç. MÆt sμng d¹ng tÊm thÐp m¹ nikel ®ôc lç ph¶i ®−îc l¾p vμo khu«n sμng ch¾c ch¾n, kh«ng cong vªnh hoÆc gÊp nÕp. Liªn kÕt gi÷a mÆt sμng vμ khung ®−îc lμm tr¬n nh½n b»ng vËt liÖu kh«ng thÊm n−íc. A.3.2 Vßi phun. Vßi phun (h×nh A.1) ph¶i lμm b»ng thÐp kh«ng gØ vμ cã ®−êng kÝnh trong 17,5mm víi mét lç khoan ë t©m theo chiÒu däc trôc, mét hμng t¸m lç trung gian bè trÝ theo ®−êng trßn ®−êng kÝnh 6mm víi gãc nghiªng 50 tõ t©m tíi t©m so víi chiÒu däc trôc. Mét hμng t¸m lç phÝa ngoμi bè trÝ theo ®−êng trßn ®−êng kÝnh 11mm víi gãc nghiªng 100 tõ t©m tíi t©m so víi chiÒu däc trôc. §−êng kÝnh cña c¸c lç khoan 0,5mm. Vßi phun ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Þnh k× 6 th¸ng/lÇn b»ng c¸ch thö trªn mÉu xi m¨ng, ph¶i ®¶m b¶o tèc ®é ch¶y 1.500 ÷ 3.000g/phót d−íi ¸p lùc 69 ± 3kPa.   Page 9 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 H×nh A.1 - CÊu t¹o cña vßi phun A.3.3 §ång hå ¸p lùc. §ång hå ¸p lùc ph¶i cã ®−êng kÝnh tèi thiÓu 76mm ®−îc chia ®é 7kPa/v¹ch vμ ®o ®−îc tèi ®a 207kPa. A.4 KiÓm tra sμng. A.4.1 C©n chÝnh x¸c 1g mÉu No.114 b»ng c©n ph©n tÝch (lμ mÉu chuÈn quèc gia hiÖn hμnh) vμ ®Æt lªn sμng ®· ®−îc lμm s¹ch, kh«. Thùc hiÖn qui tr×nh thö theo môc 5. Sai sè cña sμng chÝnh lμ sù kh¸c biÖt gi÷a phÇn sãt l¹i trªn sμng víi l−îng sãt qui ®Þnh cña mÉu chuÈn tÝnh theo phÇn tr¨m. VÝ dô: - L−îng sãt theo qui ®Þnh trªn sμng 45μm cña mÉu No 114 : 12,2% - L−îng sãt tÝnh cho 1g mÉu No.114 : 0,122g - L−îng sãt trªn sμng theo thùc tÕ : 0,093g Sù chªnh lÖch = 0,029g Sai sè cña sμng = 0,029/0,093x100=31,18 = 31,2% A.5 Qui tr×nh thö. C©n chÝnh x¸c 1g mÉu thö b»ng c©n ph©n tÝch vμ ®Æt vμo trong sμng (sμng ph¶i s¹ch vμ kh«). Lμm Èm kü mÉu thö b»ng phun n−íc nhÑ. ChuyÓn sμng vμ mÉu thö ra khái thiÕt bÞ phun, ®iÒu chØnh ¸p lùc trªn vßi phun ë møc 69±4kPa. L¾p sμng   Page 10 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 vμo vÞ trÝ bªn d−íi vßi phun vμ tiÕn hμnh phun trong 1phót, trong qu¸ tr×nh phun sμng ®−îc xoay vßng theo ph−¬ng ngang víi tèc ®é 1vßng/gi©y. §¸y cña vßi phun ®Æt s©u trong sμng 12mm. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh phun, th¸o sμng ra khái thiÕt bÞ phun, röa l¹i 1 lÇn b»ng 50ml n−íc cÊt (tr¸nh lμm hao hôt l−îng sãt trªn sμng), lau s¹ch mÆt d−íi sμng b»ng v¶i Èm. SÊy kh« sμng vμ phÇn sãt l¹i trªn sμng, ®Æt sμng trong tñ sÊy sao cho kh«ng khÝ cã thÓ di chuyÓn tù do ë phÝa d−íi. Lμm nguéi sμng sau ®ã c©n l−îng sãt trªn sμng b»ng c©n ph©n tÝch víi ®é chÝnh x¸c 0,0005g. A.6 Lμm s¹ch sμng. A.6.1 Chu kú lμm s¹ch vμ kiÓm tra sμng. Víi sμng cã mÆt sμng b»ng l−íi thÐp dÖt cÇn ph¶i lμm s¹ch sau kh«ng qu¸ n¨m lÇn sö dông. Víi sμng cã mÆt sμng b»ng tÊm thÐp m¹ ®ôc lç cÇn ph¶i lμm s¹ch sau kh«ng qu¸ ba lÇn sö dông. C¶ hai lo¹i sμng trªn ®Òu ph¶i kiÓm tra l¹i sau kh«ng qu¸ m−êi lÇn sö dông. A.6.2 Qui tr×nh lμm s¹ch sμng. - Ph−¬ng ph¸p 1: §−a sμng vμo trong bån siªu ©m c«ng suÊt nhá (c«ng suÊt ®Çu vμo tèi ®a 150W), trong bån chøa dung dÞch tÈy thÝch hîp. Qu¸ tr×nh röa ph¶i ®ñ l©u (10-15 phót ë nhiÖt ®é phßng) nh»m tÈy s¹ch c¸c h¹t b¸m trong lç sμng). Ph−¬ng ph¸p nμy rÊt thÝch hîp víi c¸c lo¹i sμng cã trªn 71 hμng lç/cm. - Ph−¬ng ph¸p 2: Nhóng ch×m sμng vμo trong bån chøa dung dÞch tÈy thÝch hîp vμ ®un nãng tíi gÇn ®iÓm s«i. §Ëy n¾p bån b»ng tÊm thuû tinh nh»m gi¶m sù bay h¬i. TiÕp tôc qu¸ tr×nh nμy cho tíi khi cã thÓ lμm láng c¸c h¹t dÝnh b¸m b»ng c¸ch sóc sμng. Ng©m qua ®ªm trong ®iÒu kiÖn t−¬ng tù, chØ kh¸c lμ kh«ng ®un nãng dung dÞch tÈy, sau ®ã sóc sμng trong bån ng©m sÏ cho phÐp röa s¹ch c¸c h¹t b¸m dÝnh trªn sμng. Kh«ng ®−îc röa hoÆc sóc sμng b»ng dung dÞch clohidric, dÊm chua. A.7 TÝnh to¸n. §é mÞn cña vËt liÖu ®−îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c 0,1% theo c«ng thøc sau: F = Rc (A.1) Trong ®ã:   Page 11 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 - F : §é mÞn cña xi m¨ng x¸c ®Þnh theo l−îng sãt trªn sμng 45μm, % - Rc : L−îng sãt ®· hiÖu chØnh, %, tÝnh theo c«ng thøc Rc=Rs x (100+C) - Rs : L−îng sãt thùc tÕ trªn sμng 45μm, g - C : Th«ng sè hiÖu chØnh x¸c ®Þnh theo môc 4, cã thÓ ©m hoÆc d−¬ng. VÝ dô: -C = 31,2% - Rs = 0,088g - Rc = 0,088x(100+31,2)=11,5% -F = Rc = 11,5% A.8 §é chÝnh x¸c vμ sai sè. A.8.1 Víi s¶n phÈm cã ®é mÞn th«ng th−êng: §é chÝnh x¸c cña nhiÒu lÇn thÝ nghiÖm ph¶i n»m trong kho¶ng ±0,75% nh− qui ®Þnh trong E177, ®ång thêi, c¸c kÕt qu¶ cña c¸c thÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn ®óng theo tiªu chuÈn cña c¸c phßng thÝ nghiÖm kh¸c nhau trªn cïng mÉu, ë cïng thêi ®iÓm lμm thÝ nghiÖm ph¶i n»m trong kho¶ng ±2,1%. A.8.2 S¶n phÈm cã ®é mÞn cao: §é chÝnh x¸c cña nhiÒu lÇn thÝ nghiÖm ph¶i n»m trong kho¶ng ±0,50% nh− qui ®Þnh trong E177, ®ång thêi, c¸c kÕt qu¶ cña c¸c thÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn ®óng theo tiªu chuÈn cña c¸c phßng thÝ nghiÖm kh¸c nhau trªn cïng mÉu, ë cïng thêi ®iÓm lμm thÝ nghiÖm ph¶i n»m trong kho¶ng ±1,4%. A.8.3 Khi kh«ng cã vËt liÖu tiªu chuÈn lo¹i No.114, kÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p nμy bao gåm c¶ sai sè do sμng.   Page 12 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 Phô lôc B ASTM D5604 96. X¸c ®Þnh bÒ mÆt riªng oxit silic b»ng ph−¬ng ph¸p hÊp phô nit¬ líp ®¬n ph©n tö (B.E.T) B.1 Ph¹m vi ¸p dông B.1.1 Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nμy dïng ®Ó ®o diÖn tÝch bÒ mÆt cña « xÝt silic d¹ng r¾n b»ng ph−¬ng ph¸p hÊp phô nit¬ líp ®¬n ph©n tö, tu©n theo lý thuyÕt hÊp phô khÝ nhiÒu líp cña Brunauer, Emmett vμ Teller (B.E.T). Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nμy chØ ra viÖc chuÈn bÞ vμ xö lý mÉu, dông cô, tÝnh chÝnh x¸c vμ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ d÷ liÖu thÝ nghiÖm, tÝnh to¸n kÕt qu¶ diÖn tÝch bÒ mÆt tõ d÷ liÖu thu ®−îc. B.1.2 Ph−¬ng ph¸p nμy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vËt liÖu cã bÒ mÆt riªng 10 ®Õn 500 m2/g. B.1.3 Tiªu chuÈn nμy kh«ng ®Ò cËp ®Õn tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toμn khi sö dông. Ng−êi sö dông tiªu chuÈn nμy cã tr¸ch nhiÖm thiÕt lËp c¸c quy t¾c y tÕ vμ an toμn thÝch hîp, ®ång thêi x¸c ®Þnh viÖc ¸p dông nh÷ng ®iÒu kiÖn h¹n chÕ tr−íc khi sö dông. Dông cô an toμn tèi thiÓu nªn bao gåm g¨ng tay b¶o hé, c¸c dông cô b¶o vÖ mÆt vμ m¾t. B.1 Tμi liÖu tham kh¶o - ASTM D 1799 Practice for Carbon Black - Sampling Packaged Shipments - ASTM D 1900 Practice for Carbon Black - Sampling Bulk Shipments - ASTM D 1993 Test Method for Precipitated Silica - Surface Area by Multipoint BET Nitrogen Adsorption. B.1 Tãm t¾t ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm B.3.1 Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt, chÊt r¾n hÊp phô nit¬ vμ c¸c ph©n tö bÞ hÊp phô cã xu h−íng trë thμnh mét líp ®¬n ph©n tö. Ng−êi ta tÝnh sè l−îng khÝ trong líp ®¬n ph©n tö nμy b»ng ph−¬ng ph¸p B.E.T. øng víi diÖn tÝch do ph©n tö nit¬ bÞ hÊp phô sÏ cã thÓ tÝnh ®−îc diÖn tÝch bÒ mÆt cña chÊt r¾n. B.3.2 Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nμy x¸c ®Þnh l−îng nit¬ bÞ hÊp phô trong líp ®¬n ph©n tö ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é nit¬ láng vμ ¸p suÊt b·o hßa rÊt nhá.   Page 13 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B.3.3 Tr−íc khi x¸c ®Þnh diÖn tÝch bÒ mÆt cña «xÝt silic cÇn ph¶i lo¹i bá tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n cã thÓ bÞ hÊp phô lªn bÒ mÆt chÊt r¾n, b»ng c¸ch ®èt nãng ch©n kh«ng hoÆc dïng khÝ kh«ng hÊp phô thæi qua. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm I §o diÖn tÝch bÒ mÆt b»ng thiÕt bÞ hÊp phô khÝ thÓ tÝch tÜnh. B.4. ThiÕt bÞ B.4.1 ThiÕt bÞ hÊp phô khÝ thÓ tÝch tÜnh, cïng víi c¸c b×nh kÝn cã n¾p ®Ëy vμ tÊt c¶ dông cô kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc tiÕn hμnh thÝ nghiÖm. B.4.2 Lß, d¹ng ch©n kh«ng, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh 110 ± 5oC. ¸p suÊt nhá h¬n 13,5 Pa (0,1 mmHg). B.4.3 C¸c èng ®ùng mÉu, khi ®−îc g¾n víi thiÕt bÞ hÊp phô, sÏ duy tr× sù c« lËp mÉu khái ¸p suÊt m«i tr−êng øng víi møc ®é lät khÝ heli ≤10-5cm3/phót. B.4.4 §ång hå ®o McCleod hay c¸c dông cô t−¬ng ®−¬ng ®Ó ®o ¸p suÊt. B.4..5 §ång hå ®o ¸p suÊt cã thÓ ®o chÝnh x¸c ®Õn ±0,25% hay ±0,067 kPa(±0,5mmHg). B.4.6 C©n ph©n tÝch, víi ®é chÝnh x¸c 0,0001g. B.4.7 Lä thñy tinh, c¸c lä thñy tinh nhá (30cm3) cã n¾p ®Ëy ®ùng mÉu sÊy trong lß. B.4.8 ThiÕt bÞ ®iÒu nhiÖt, cã kh¶ n¨ng duy tr× nhiÖt ®é 160 ± 50C. B.4.9 Dông cô ®o thÓ tÝch, víi van vμ thiÕt bÞ nèi ®−êng kÝnh 6,4mm ®Ó th«ng víi thiÕt bÞ hÊp phô khÝ. B.5. Ho¸ chÊt thÝ nghiÖm B.5.1 N−íc, sö dông n−íc cÊt. B.5.2 Nit¬ láng, ®é tinh khiÕt 98% hay cao h¬n. B.5.3 KhÝ Nit¬ cã ®é tinh khiÕt cùc cao, lμ c¸c nguån khÝ Nit¬ ®−îc tinh chÕ s½n theo tiªu chuÈn. B.5.4. KhÝ Heli cã ®é tinh khiÕt cùc cao lμ c¸c nguån khÝ Heli ®−îc tinh chÕ s½n theo tiªu chuÈn.   Page 14 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B.6. Qu¸ tr×nh lÊy mÉu Kh«ng cã qui ®Þnh riªng cho viÖc lÊy mÉu c¸c oxit silic. ViÖc lÊy mÉu cã thÓ thùc hiÖn theo ASTM D1799 hoÆc ASTM D1900. B.7. ChuÈn bÞ vμ kiÓm tra thiÕt bÞ hÊp phô khÝ thÓ tÝch tÜnh B.7.1 Nèi c¸c ®ång hå ®o ¸p suÊt khÝ (xem môc 4.4 vμ 4.5) vμo thiÕt bÞ. TiÕn hμnh hót khÝ khái thiÕt bÞ, èng nèi vμ tÊt c¶ c¸c ®Çu ®o cña thiÕt bÞ xuèng ≤ 2,7 Pa (20μ mHg). B.7.2 KiÓm tra møc ®é ho¹t ®éng chÝnh x¸c cña c¸c ®Çu ®o ¸p suÊt. §iÒu chØnh nÕu cÇn thiÕt. B.7.3 §ãng ®−êng hót ch©n kh«ng vμ n¹p khÝ nit¬ ®Ó t¹o ¸p suÊt 101,3 kPa ±1% (760 mmHg ±7,6 mmHg). KiÓm tra c¸c ®Çu ®o víi ®é chÝnh x¸c ±0,25%. §iÒu chØnh nÕu cÇn thiÕt. B.7.4 Lau kü vμ sÊy kh« mét èng ®ùng mÉu. Nèi èng ®ùng mÉu víi m¸y hót ch©n kh«ng vμ hót tíi khi ®¹t 2,7 Pa (20 μmHg). N©ng nhiÖt ®é lªn 160oC vμ tiÕp tôc hót ch©n kh«ng trong vßng Ýt nhÊt mét giê cho ®Õn khi ®¹t møc ®é gi¶m ¸p suÊt nhá h¬n 0,4 Pa (3 μmHg)/phót. B.7.5 KiÓm tra møc ®é hÊp phô khÝ cña èng kh«ng chøa mÉu ë 0,30±0,01 P/P0 víi Po lμ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë 101,3 kPa (760 mmHg), sau ®ã kiÓm tra møc ®é hÊp phô khÝ cña èng chøa 1g mÉu chuÈn. B.7.6 ThÓ tÝch khÝ bÞ hÊp phô ®èi víi èng kh«ng chøa mÉu, tèt nhÊt lμ b»ng kh«ng. Gi¸ trÞ sai sè cho phÐp ≤0,125 cm3 khÝ tiªu chuÈn. B.7.7 Dông cô ®o thÓ tÝch cã d¹ng h×nh cÇu hoÆc h×nh trô lμm b»ng thñy tinh hoÆc kim lo¹i chèng ¨n mßn vμ cã dung tÝch tõ 75 cm3 ®Õn 500 cm3. Dông cô nμy ph¶i cã mét èng nèi vμ mét van phï hîp. B.7.8 X¸c ®Þnh thÓ tÝch bªn trong cña dông cô ®o thÓ tÝch, kÓ tõ vÞ trÝ van, b»ng c¸ch c©n dông cô ë tr¹ng th¸i kh«ng chøa mÉu, sau ®ã c©n ë tr¹ng th¸i ®æ ®Çy hoμn toμn n−íc cÊt. §o nhiÖt ®é n−íc ®Ó biÕt tû träng nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c   Page 15 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 thÓ tÝch n−íc chøa trong b×nh. CÇn ph¶i nhóng dông cô trong n−íc s«i ®Ó khö khÝ hoμn toμn. LËp l¹i qu¸ tr×nh nμy cho tíi khi thÓ tÝch ®o ®−îc víi sai sè ≤ ± 0.1%. §æ bá n−íc vμ sÊy kh« hoμn toμn dông cô nμy qua ®ªm trong lß ch©n kh«ng ë 70o ± 5oC. b.7.9 Nèi dông cô ®o thÓ tÝch vμo m¸y hót ch©n kh«ng, më van vμ hót ch©n kh«ng ®Õn khi ¸p suÊt ®¹t d−íi 2,7 Pa (20 μmHg). TiÕp tôc hót ch©n kh«ng trong vßng h¬n mét giê. Kho¸ ®−êng èng hót ch©n kh«ng vμ kiÓm tra xem cã sù t¨ng ¸p do dß rØ kh«ng khÝ hay kh«ng. ¸p suÊt ph¶i ®−îc duy tr× d−íi 2,7 Pa (20 μmHg) víi møc t¨ng ¸p do dß rØ kh«ng khÝ nhá h¬n 0,4 Pa (3 μmHg)/phót. Khi ®¹t ®−îc ¸p suÊt nμy, ®ãng van (khãa) ®Ó gi÷ ®é ch©n kh«ng trong dông cô ®o thÓ tÝch. B.7.10 §−a b×nh ®o thÓ tÝch vμo vÞ trÝ, nèi víi thiÕt bÞ hÊp phô khÝ thÓ tÝch tÜnh. B×nh ®o thÓ tÝch ®−îc ®Æt trong hép kÝn vμ ®−îc lÌn chÆt b»ng n−íc ®¸. TiÕn hμnh thö mÉu ë ¸p suÊt 0,30±0,01 P/P0. Sö dông 1g mÉu chuÈn, Po lμ 101,3 kPa (760 mmHg). Thùc hiÖn qu¸ tr×nh thö b»ng c¸ch më van cña dông cô ®o thÓ tÝch vμ ®äc chØ sè ¸p suÊt ®o ®−îc. B.7.11 ThÓ tÝch khÝ hÊp phô ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: V = (P/760)Vv = (P/Po)(Po/760)Vv , cm≤ (B.1) Trong ®ã: - P/Po lμ quan hÖ ¸p suÊt t−¬ng ®èi t¹i ®iÓm c©n b»ng. - Vv lμ thÓ tÝch bªn trong ®−îc x¸c ®inh b»ng ®o nh− trong môc 7.8. B.8. Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ mÉu thÝ nghiÖm B.8.1 NÕu mÉu cã ®é Èm ≥ 6%, cÇn sÊy kh« ë 110oC ®Ó h¹ ®é Èm xuèng cßn tõ 2 ®Õn 6% ®é Èm. B.8.2 C©n èng ®ùng mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g vμ ghi l¹i khèi l−îng, bao gåm c¶ nót. B.8.3 C©n mét l−îng mÉu «xit silic cÇn thÝ nghiÖm (mÉu ®−îc sÊy kh« nh− 8.1) sao cho mÉu cã diÖn tÝch bÒ mÆt øng víi kho¶ng 50m2. Ghi l¹i khèi l−îng bao gåm c¶ èng, mÉu vμ nót. B.8.4 Nèi èng ®ùng mÉu cã chøa «xit silic víi m¸y hót ch©n kh«ng.   Page 16 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B.8.5 B¾t ®Çu qu¸ tr×nh hót ch©n kh«ng. B.8.6 §Æt m¸y ®iÒu nhiÖt xung quanh èng mÉu vμ hót ch©n kh«ng ë 160 ± 5oC trong vßng 30 phót hay l©u h¬n ®Ó gi÷ vμ duy tr× ¸p suÊt thÊp h¬n 1,3 Pa (10 μmHg). B.8.7 T¾t nguån nhiÖt vμ lμm nguéi èng ®ùng mÉu ®Õn nhiÖt ®é phßng. B.8.8 ChuyÓn sang môc 13 vμ tiÕp tôc c¸c qu¸ tr×nh cßn l¹i. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm II §o diÖn tÝch bÒ mÆt b»ng thiÕt bÞ hÊp phô khÝ thæi B.9 ThiÕt bÞ B.9.1 ThiÕt bÞ hÊp phô khÝ thæi, víi b×nh kÝn cã n¾p ®Ëy vμ c¸c phô tïng kh¸c cÇn cho qu¸ tr×nh tiÕn hμnh thÝ nghiÖm. B.9.2 Lß, d¹ng ch©n kh«ng, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é 110±5oC, ¸p suÊt nhá h¬n 13 Pa (0,1 mmHg). B.9.3 C¸c èng ®ùng mÉu, khi ®−îc g¾n víi thiÕt bÞ hÊp phô, sÏ duy tr× sù c« lËp mÉu khái ¸p suÊt m«i tr−êng øng víi møc ®é lät khÝ heli ≤10-5cm3/phót. B.9.4 C©n ph©n tÝch, víi ®é chÝnh x¸c 0,0001g. B.9.5 C¸c lä thñy tinh, c¸c lä thñy tinh nhá (30cm3) cã n¾p ®Ó ®Ëy c¸c mÉu sÊy trong lß. B.9.6 ThiÕt bÞ ®iÒu nhiÖt, cã kh¶ n¨ng duy tr× nhiÖt ®é 160±50C. B.9.7 C¸c èng b¬m, cã thÓ tÝch chÝnh x¸c lμ 1cm3 vμ 5 cm3. B.10. Ho¸ chÊt thÝ nghiÖm B.10.1 N−íc, sö dông n−íc cÊt. B.10.2 Nit¬ láng, ®é tinh khiÕt 98% hay cao h¬n. B.10.3 KhÝ Nit¬ cã ®é tinh khiÕt cùc cao, lμ c¸c nguån khÝ Nit¬ ®−îc tinh chÕ s½n theo tiªu chuÈn. B.10.4 C¸c hÖ thèng khÝ thæi sö dông hçn hîp heli vμ nit¬ chøa ± 0.25% nit¬ hoÆc lín h¬n.   Page 17 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B.11. ChuÈn bÞ vμ kiÓm tra dông cô khÝ ch¶y B.11.1 §èi víi hçn hîp heli-nit¬ ®¸p øng ¸p suÊt yªu cÇu P/Po theo quy ®Þnh lμ 0,30 ± 0,01, thùc hiÖn c¸c b−íc sau: B.11.1.1 T¹o mét dßng hçn hîp khÝ æn ®Þnh trong hÖ thèng xuyªn qua mét èng kh«ng chøa mÉu. B.11.1.2 Thùc hiÖn mét chu kú hÊp phô-ph©n ly trªn èng kh«ng chøa mÉu vμ ghi l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn mçi pick. B.11.1.3 TÝch hîp pick hÊp phô vμ pick ph©n ly ph¶i ≤0,03 cm3 nit¬ tiªu chuÈn vμ ®−êng hÊp phô c¬ së ph¶i gièng nh− ban ®Çu. B.11.1.4 N¹p ®Çy èng b¬m 1cm3 b»ng nit¬ tinh khiÕt, c©n b»ng ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é víi m«i tr−êng xung quanh, ghi l¹i ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é. B¬m khÝ nit¬ vμo ®−êng thæi ë kho¶nh gi÷a c¸c ®Çu ®o thuËn vμ ng−îc chiÒu dßng khÝ trong kho¶ng 3 gi©y. ThiÕt bÞ ph¶i chØ ra sù thay ®æi ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é do thÓ tÝch khÝ hÊp phô khi b¬m 1cm3 khÝ ni t¬, ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: [(1 cm3)(Pa/101,3)(273,15/Ta)], cm≤ (B.2) Trong ®ã: Pa, Ta – T−¬ng øng lμ ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é ®o ®−îc §iÒu chØnh chØ sè m¸y ph©n tÝch vμ lËp l¹i qu¸ tr×nh nμy cho ®Õn khi sai sè nhá h¬n ± 0,03 cm3 khÝ tiªu chuÈn. B.11.1.5 N¹p ®Çy èng b¬m lo¹i 5cm3 b»ng nit¬ tinh khiÕt vμ lËp l¹i qu¸ tr×nh nh− môc 11.1.4. ThiÕt bÞ ph¶i chØ ra sù thay ®æi ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é do thÓ tÝch khÝ hÊp phô khi b¬m 5cm3 khÝ nit¬, lín gÊp 5 lÇn gi¸ trÞ theo 11.1.4 víi sai sè ± 1%. [(5 cm3)(Pa/101.3)(273.15/Ta)], cm≤ (B.3) NÕu sai sè tõ 1% ®Õn 5%, ®iÒu chØnh chØ sè m¸y ph©n tÝch vμ lËp l¹i qu¸ tr×nh ®o cho tíi khi sai sè d−íi 1%. B.11.2 ThiÕt bÞ hÊp phô khÝ thæi cã thÓ cã chiÒu dμi ®−êng dÉn thay ®æi, khi ®ã c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn tÊt c¶ ®−êng thæi sö dông ®Ó ®o diÖn tÝch bÒ mÆt «xit silic. B.12. Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ mÉu B.12.1 NÕu mÉu cã ®é Èm ≥ 6%, cÇn sÊy kh« ë 110oC xuèng cßn tõ 2 ®Õn 6%   Page 18 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 B.12.2 C©n èng ®ùng mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,0001g vμ ghi l¹i khèi l−îng, bao gåm c¶ nót. B.12.3 C©n mét l−îng mÉu «xit silic cÇn thÝ nghiÖm sao cho mÉu chøa kho¶ng 10m2 diÖn tÝch bÒ mÆt. Ghi l¹i khèi l−îng bao gåm c¶ èng ®ùng, mÉu vμ nót. B.12.4 Nèi èng ®ùng mÉu cã chøa «xit silic vμo m¸y hót ch©n kh«ng. B.12.5 B¾t ®Çu qu¸ tr×nh hót ch©n kh«ng. B.12.6 §Æt m¸y ®iÒu nhiÖt xung quanh èng mÉu vμ hót ch©n kh«ng ë 160 ± 5oC trong vßng 30 phót hoÆc l©u h¬n. B.12.7 T¾t nguån nhiÖt vμ ®Ó mÉu nguéi b»ng nhiÖt ®é phßng. B.12.8 ChuyÕnang môc 13 vμ tiÕn hμnh nh÷ng b−íc tiÕp theo. B.13. Qu¸ tr×nh ®o 13.1 §äc h−íng dÉn sö dông thiÕt bÞ hÊp phô khÝ vμ n¾m v÷ng c¸c qui tr×nh thao t¸c. 13.2 X¸c ®Þnh ¸p suÊt b·o hßa cña nit¬ láng. 13.3 X¸c ®Þnh thÓ tÝch nit¬ bÞ hÊp phô ë t−¬ng quan ¸p suÊt (0,30 ± 0,01)P/PO. 13.4 X¸c ®Þnh khèi l−îng cña èng ®ùng mÉu vμ mÉu kh« víi ®é chÝnh x¸c 0,0001g. Ph¶i sö dông heli tõ cïng mét b×nh chøa duy nhÊt. 15. T×nh to¸n kÕt qu¶ HÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ sÏ tù ®éng thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n sau khi hoμn thμnh c¸c phÐp ®o. Tuy nhiªn, ng−êi sö dông cÇn biÕt c¸c tÝnh to¸n ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 15.1 Khèi l−îng mÉu: Khèi l−îng cña mÉu kh« = (KL cña èng ®ùng mÉu+mÉu)-(KL èng ®ùng mÉu). Khèi l−îng ®−îc ®o chÝnh x¸c ®Õn ± 0,0001g. 15.2 BÒ mÆt riªng cña mÉu: 15.2.1 ThÓ tÝch nit¬ hÊp phô VADS/g trªn mçi gam mÉu, ®é chÝnh x¸c 0,0001cm3/g, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: VADS/g = VADS mçi lÇn thÝ nghiÖm/khèi l−îng mÉu (B.4) VADS: ThÓ tÝch nit¬ hÊp phô øng víi khèi l−îng mÉu cña mçi lÇn thö, cm3.   Page 19 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 311 : 2004 15.2.2 BÒ mÆt riªng cña mÉu thö ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: S = VADS/g (1- P/PO ) × 4,35 ,m2/g (B.5) Trong ®ã: -P : lμ ¸p suÊt c©n b»ng trªn mÉu, kPa - PO : lμ ¸p suÊt h¬i b·o hßa cña nit¬, kPa - 4,35: diÖn tÝch bao phñ cña 1cm3 nit¬ tiªu chuÈn víi vai trß nh− mét líp ®¬n, mçi ph©n tö chiÕm 0,162nm2 , m2/g. 16. B¸o c¸o B¸o c¸o ph¶i cã c¸c th«ng tin sau: - C¸c th«ng sè cña mÉu - C¸c sè liÖu ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n kÕt qu¶ - DiÖn tÝch bÒ mÆt cña mÉu víi ®é chÝnh x¸c 0,1m2/g.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản