TCXDVN 316 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
55
download

TCXDVN 316 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 316 2004: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Blôc bê tông nhẹ được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu mịn, chất tạo bọt hoặc chất tạo khí dùng cho các kết cấu chịu lực, chịu lực cách nhiệt, cách nhiệt trong các công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 316 2004

  1. Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 15 /2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi , ngμy 10 th¸ng 6 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hμnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 316: 2004 '' Blèc bª t«ng nhÑ - Yªu cÇu kü thuËt '' Bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngμy 04 / 4 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø biªn b¶n ngμy 21 / 5 / 2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh ®Ó nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Blèc bª t«ng nhÑ - Yªu cÇu kü thuËt '' - XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr−ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 448 / VLXD - KHKT ngμy 31 / 5 / 2004 vμ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 316: 2004 '' Bl«c bª t«ng nhÑ - Yªu cÇu kü thuËt '' §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr−ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. N¬i nhËn : bé tr−ëng bé x©y dùng - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p ®· ký - Vô Ph¸p chÕ - BXD - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n   Page 5 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 316 : 2004 Bl«c bª t«ng nhÑ - Yªu cÇu kü thuËt Blocks of lightweight concrete Specifications 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho Bl«c bª t«ng nhÑ ®−îc chÕ t¹o tõ hçn hîp xi m¨ng, cèt liÖu mÞn, chÊt t¹o bät hoÆc chÊt t¹o khÝ dïng cho c¸c kÕt cÊu chÞu lùc, chÞu lùc c¸ch nhiÖt, c¸ch nhiÖt trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCXDVN..........:2004 Bl«c bª t«ng nhÑ Ph−¬ng ph¸p thö 3 Quy ®Þnh chung - Bl«c bª t«ng nhÑ theo tiªu chuÈn nμy lμ s¶n phÈm d¹ng khèi cã khèi l−îng thÓ tÝch kh« tõ 400 ®Õn 1200kg/m3. - ChÊt t¹o bät lμ chÊt ho¹t tÝnh bÒ mÆt, khi ph©n t¸n m¹nh trong n−íc t¹o thμnh bät æn ®Þnh. - ChÊt sinh khÝ lμ bét kim lo¹i (Al, Zn, ) cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi Ca(OH)2 ®Ó t¹o thμnh khÝ hydro (H2), hoÆc c¸c chÊt sinh khÝ kh¸c. 4 Ph©n lo¹i, kÝch th−íc c¬ b¶n vμ ký hiÖu qui −íc 4.1 Theo khèi l−îng thÓ tÝch kh«, Bl«c bª t«ng nhÑ ®−îc ph©n thμnh c¸c m¸c sau: D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200   Page 6 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 316 : 2007 4.2 Theo c−êng ®é nÐn ë tuæi 28 ngμy qui ®æi vÒ mÉu cã ®é Èm tiªu chuÈn 10%, Bl«c bª t«ng nhÑ ®−îc ph©n thμnh c¸c m¸c sau: M10, M15, M20, M25, M30, M35, M50, M75, M100 4.3 Theo kÝch th−íc, Bl«c bª t«ng nhÑ cã kÝch th−íc c¬ b¶n theo qui ®Þnh t¹i b¶ng 1 B¶ng 1 - KÝch th−íc c¬ b¶n §¬n vÞ tÝnh: milimÐt Dμi (l) Réng (b) Cao (h) 300 100 150 300 150 200 400 105 200 400 220 200 Chó thÝch: Cã thÓ s¶n xuÊt Bl«c cã kÝch th−íc kh¸c kÝch th−íc nªu trong b¶ng 1 4.4 Ký hiÖu qui −íc cho Bl«c bª t«ng nhÑ ®−îc ghi theo thø tù sau: BLB-700/25 TCXDVN.........:2004 Trong ®ã: BLB: lμ Bl«c bª t«ng bät (nÕu lμ Bl«c bª t«ng khÝ - BLK) 700: lμ khèi l−îng thÓ tÝch kh« 25: lμ m¸c c−êng ®é nÐn cña s¶n phÈm TCXDVN .....2004: lμ sè hiÖu vμ n¨m ban hμnh tiªu chuÈn nμy. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 Sai lÖch kÝch th−íc cña Bl«c kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh sau: - ChiÒu dμi (l): ± 4mm   Page 7 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 316 : 2004 - ChiÒu réng (b): ± 3mm - ChiÒu cao (h): ± 3mm 5.2 KhuyÕt tËt h×nh d¹ng Bl«c kh«ng v−ît qóa qui ®Þnh t¹i b¶ng 2 B¶ng 2 - KhuyÕt tËt vÒ h×nh d¹ng Lo¹i khuyÕt tËt Møc 1. Sai lÖch ®é vu«ng gãc, mm, kh«ng lín h¬n 4 2. Cong vªnh trªn mÆt ®¸y, trªn mÆt c¹nh, mm, 3 kh«ng lín h¬n 3. Sè vÕt søt c¹nh, søt gãc s©u tõ 10mm ®Õn 4 15mm, dμi 10mm ®Õn 20mm, kh«ng lín h¬n 5.3 M¸c theo khèi l−îng thÓ tÝch kh« ®−îc qui ®Þnh t¹i b¶ng 3 B¶ng 3 - M¸c theo khèi l−îng thÓ tÝch kh« M¸c Khèi l−îng thÓ tÝch kh«, kg/m3, kh«ng lín h¬n D400 400 D500 500 D600 600 D700 700 D800 800   Page 8 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 316 : 2007 D900 900 D1000 1000 D1100 1100 D1200 1200 5.4 M¸c theo c−êng ®é nÐn ®−îc qui ®Þnh t¹i b¶ng 4 B¶ng 4 - M¸c theo c−êng ®é nÐn M¸c C−êng ®é nÐn tuæi 28 ngμy, N/mm2 (daN/cm2), kh«ng nhá h¬n M10 1,0 (10) M15 1,5 (15) M20 2,0 (20) M25 2,5 (25) M30 3,0 (30) M35 3,5 (35) M50 5,0 (50) M75 7,5 (75) M100 10,0 (100) 5.5 M¸c theo khèi l−îng thÓ tÝch kh« ph¶i phï hîp t−¬ng øng víi m¸c theo c−êng ®é nÐn nh− qui ®Þnh t¹i b¶ng 5. B¶ng 5 - Sù t−¬ng øng gi÷a m¸c theo khèi l−îng thÓ tÝch kh« vμ m¸c theo c−êng ®é nÐn M¸c theo khèi l−îng thÓ M¸c theo c−êng ®é tÝch kh« nÐn, kh«ng nhá h¬n D400 M10   Page 9 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 316 : 2004 D500 M15 D600 M20 D700 M25 D800 M30 D900 M35 D1000 M50 D1100 M75 D1200 M100 6 Ph−¬ng ph¸p thö Theo TCXDVN:.......:2004 7 Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 7.1 Bl«c bª t«ng nhÑ ®−îc giao nhËn theo l«, l« lμ sè l−îng s¶n phÈm cïng kÝch th−íc, cïng m¸c. Cì l« th«ng th−êng kh«ng lín h¬n 5.000 s¶n phÈm. 7.2 Khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn thö nghiÖm phï hîp cña l« s¶n phÈm ®ã ®èi víi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nμy, gåm c¸c th«ng tin sau: - Tªn, ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt - Ngμy th¸ng s¶n xuÊt - Sè hiÖu l« - C¸c chØ tiªu chÊt l−îng theo tiªu chuÈn nμy - Ký hiÖu qui −íc cña s¶n phÈm 7.3 S¶n phÈm ®−îc xÕp thμnh chång ngay ng¾n trªn c¸c gi¸ (palet) chuyªn dïng. ChiÒu cao mçi chång kh«ng qu¸ 1,5m. C¸c palet s¶n phÈm cÇn ®−îc che phñ chèng n−íc. 7.4 S¶n phÈm ®−îc vËn chuyÓn b»ng mäi ph−¬ng tiÖn vμ ®−îc che ch¾n, chÌn cÈn thËn ®Ó tr¸nh kh«ng bÞ søt vì gãc c¹nh.   Page 10 
Đồng bộ tài khoản