TCXDVN 321 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
50
download

TCXDVN 321 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 321 2004: Tiêu chuẩn này qui định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công trình xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 321 2004

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 23 /2004/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 29 th¸ng 9 n¨m 2004 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 321 : 2004 "S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø Biªn b¶n ngμy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngμnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i ". - XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr−ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 298 / VLXD-KHKT ngμy 23 th¸ng 8 n¨m 2004 vμ Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 321: 2004 " S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i ". §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr−ëng ViÖn VËt liÖu X©y dùng vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o ®· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 TCXDvn 321 : 2004 S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i Paint for construction - Classification   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 S¬n x©y dùng - Ph©n lo¹i Paint for construction - Classification 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh c¸ch ph©n lo¹i s¬n dïng ®Ó trang trÝ, b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu vμ bÒ mÆt c«ng tr×nh x©y dùng. 2. ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 2.1. S¬n x©y dùng Lμ vËt liÖu ë d¹ng láng, hå hay bét. Khi phñ lªn bÒ mÆt nÒn cÇn s¬n (G¹ch, v÷a, bª t«ng, gç hoÆc kim lo¹i) t¹o ra mμng r¾n b¸m ch¾c trªn bÒ mÆt ®ã, cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ, trang trÝ vμ cã c¸c tÝnh chÊt riªng theo yªu cÇu. 2.1. ChÊt t¹o mμng Lμ chÊt kÕt dÝnh (nguyªn liÖu chÝnh cña s¬n) cã c¸c tÝnh chÊt vËt lý vμ ho¸ häc mang l¹i cho s¬n nh÷ng tÝnh chÊt c¬ lý ho¸ ®Æc tr−ng. 3. Ph©n lo¹i Tuú theo môc ®Ých sö dông, b¶n chÊt ho¸ häc vμ m«i tr−êng ph©n t¸n cña chÊt t¹o mμng, s¬n x©y dùng ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: 3.1. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông Theo môc ®Ých sö dông, s¬n ®−îc ph©n thμnh c¸c lo¹i sau: a) S¬n trang trÝ: Gåm cã : Néi thÊt vμ ngo¹i thÊt. b) S¬n b¶o vÖ: Gåm cã: Chèng thÊm, chèng rØ, chèng ¨n mßn, chèng hμ, chÞu va ®Ëp vμ mμi mßn . 3.2. Ph©n lo¹i theo chÊt t¹o mμng Theo chÊt t¹o mμng, s¬n ®−îc ph©n thμnh c¸c hÖ qui ®Þnh ë b¶ng1:   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 B¶ng 1- C¸c lo¹i hÖ s¬n Gèc chÊt t¹o mμng C¸c hÖ s¬n 1.1. HÖ s¬n v«i 1. V« c¬ 1.2. HÖ s¬n silicat 1.3. HÖ s¬n xi m¨ng 2.1. HÖ s¬n dÇu 2.2. HÖ s¬n hæ ph¸ch, c¸nh kiÕn vμ tïng h−¬ng 2.3. HÖ s¬n bi tum 2.5. HÖ s¬n nitr«xenlul« 2.5. HÖ s¬n cao su 2.6. HÖ s¬n fenolfocmal®ehýt 2.7. HÖ s¬n alkýt 2. H÷u c¬ 2.8. HÖ s¬n amin 2.9. HÖ s¬n epoxy 2.10. HÖ s¬n polyeste 2.11. HÖ s¬n polyuretan 2.12. HÖ s¬n vinyl 2.13. HÖ s¬n acrylic 2.14. HÖ s¬n clovinyl 2.15. HÖ s¬n silicon Chó thÝch - Cã thÓ tham kh¶o quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vμ tÝnh n¨ng sö dông t¹i phô lôc A 3.3. Ph©n lo¹i theo m«i tr−êng ph©n t¸n Theo m«i tr−êng ph©n t¸n cña chÊt t¹o mμng, s¬n ®−îc ph©n thμnh c¸c hÖ sau: a) HÖ s¬n dung m«i: - Ph©n t¸n hoÆc hoμ tan trong n−íc.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 - Ph©n t¸n hoÆc hoμ tan trong dung m«i h÷u c¬. b) HÖ s¬n kh«ng dung m«i: - Ph©n t¸n trong bét. - Tù ph©n t¸n(ChÊt kÕt dÝnh kh«ng hoμ tan hoÆc ph©n t¸n trong n−íc vμ trong dung m«i h÷u c¬. (vÝ dô: nhùa láng). Phô lôc A (Tham kh¶o) Quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vμ tÝnh n¨ng sö dông Gèc chÊt C¸c hÖ s¬n TÝnh n¨ng sö dông BÒ mÆt sö dông T¹o mμng G¹ch, v÷a vμ bª t«ng 1.1.. HÖ s¬n v«i Trang trÝ vμ chèng rªu mèc Trong vμ ngoμi nhμ V÷a vμ bª t«ng 1,.2. HÖ s¬n silicat Trang trÝ vμ chèng rªu mèc 1.V« c¬ Trong vμ ngoμi nhμ 1.3. HÖ s¬n xi V÷a vμ bª t«ng Chèng thÊm m¨ng Ngoμi nhμ vμ m¸i ChÞu khÝ hËu, chÞu n−íc vμ Gç, kim lo¹i 2.1. HÖ s¬n dÇu kiÒm tèt Chñ yÕu dïng trong nhμ 2.2. HÖ s¬n hæ Mμng s¬n cøng, bãng, chÞu Gç, kim lo¹i ph¸ch, c¸nh kiÕn khÝ hËu tèt Chñ yÕu dïng trong nhμ vμ tïng h−¬ng V÷a, bª t«ng, gang thÐp vμ kim ChÞu n−íc, bÒn ho¸ häc tèt, lo¹i. ®Æc biÖt chèng thÊm cho 2.3. HÖ s¬n bi tum chÞu a xÝt, kiÒm, c¸ch ®iÖn t−êng ngoμi, m¸i, c«ng tr×nh ngÇm tèt. vμ khu vÖ sinh   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 Mμng s¬n kh« nhanh, cøng, bãng, chÞu mμi mßn Kim lo¹i, gç, gç d¸n, v¸n Ðp 2.4. HÖ s¬n tèt, bÒn, chèng Èm −ít tèt Cã thÓ dïng c¶ trong nhμ vμ nitr«xenlul« vμ chÞu ¨n mßn ho¸ häc. ngoμi trêi Dïng cho c¶ b¶o vÖ vμ trang trÝ 2. H÷u c¬ Kim lo¹i, v÷a, bª t«ng Cã thÓ dïng c¶ trong nhμ vμ ChÞu n−íc,chÞu ¨n mßn ho¸ ngoμi trêi 2.5. HÖ s¬n cao su häc, c¸ch ®iÖn tèt, chèng gØ, ( C¸c cÊu kiÖn nhμ x−ëng, c¸c vμ chÞu mμi mßn tèt. thiÕt bÞ m¸y mãc x©y dùng, s©n thÓ thao, ®−êng bé vμ ®−êng b¨ng ) BÒn cøng, chèng Èm −ít tèt, chÞu n−íc biÓn, chÞu khÝ Kim lo¹i vμ gç 2.6. HÖ s¬n hËu, chÞu axÝt, kiÒm vμ c¸ch Dïng ®−îc c¶ trong nhμ vμ ngoμi fenolfocmal®ehýt ®iÖn tèt. §Æc biÖt dïng lμm trêi líp s¬n lãt chèng gØ tèt cho kim lo¹i. Quan hÖ gi÷a hÖ s¬n vμ tÝnh n¨ng sö dông (tiÕp theo) Gèc chÊt C¸c hÖ s¬n TÝnh n¨ng sö dông BÒ mÆt sö dông T¹o mμng Mμng s¬n bãng, bÒn khÝ Kim lo¹i vμ gç 2.7. HÖ s¬n alkýt hËu, chÞu nhiÖt . Dïng cho Dïng ®−îc c¶ trong nhμ vμ ngoμi c¶ trang trÝ vμ b¶o vÖ trêi Bãng, chÞu nhiÖt, chÞu khÝ Chñ yÕu cho kim lo¹i hËu,ChÞu ¨n mßn ho¸ häc, 2.8. HÖ s¬n amin Dïng ®−îc c¶ trong nhμ vμ ngoμi chÞu n−íc vμ chÞu dÇu , trêi( dung m«i vμ c¸ch ®iÖn tèt §é cøng cao, bÒn ho¸ häc, chÞu mμi mßn, chÞu uèn va Gang thÐp, kim lo¹i, v÷a vμ bª ®Ëp tèt , chÞu n−íc , a xÝt , 2.9. HÖ s¬n epoxy t«ng kiÒm. §¨c biÖt dïng ®Ó Dïng chñ yÕu trong nhμ chèng gØ tèt.Môc ®Ých chÝnh lμ b¶o vÖ BÒn nhiÖt, chÞu mμi mßn, va 2.10. HÖ s¬n ®Ëp vμ c¸ch ®iÖn tèt . Môc Chñ yÕu lμ kim lo¹i, polyeste ®Ých chÝnh lμ b¶o vÖ   Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 321 : 2004 Bãng ®Ñp, cøng, ®μn håi, chÞu ma s¸t, va ®Ëp.BÒn n−íc, bÒn thêi tiÕt, bÒn tia Kim lo¹i vμ gç 2.11. HÖ s¬n tö ngo¹i. BÒn ho¸ chÊt, ®Æc Dïng cho c¶ trong nhμ vμ ngoμi polyuretan biÖt trong m«i tr−êng ho¸ trêi chÊt vμ m«i tr−êng n−íc bÓn. Môc ®Ých chÝnh lμ b¶o vÖ 2.12. HÖ s¬n vinyl Chèng ¨n mßn ho¸ häc Chñ yÕu lμ kim lo¹i BÒn khÝ hËu, bÒn nhiÖt, chÞu G¹ch, v÷a vμ bª t«ng 2.13. HÖ s¬n ¨n mßn hãa häc. Dïng cho Dïng cho c¶ trong nhμ vμ ngoμi acrylic c¶ trang trÝ vμ b¶o vÖ trêi BÒn khÝ hËu, chÞu ¨n mßn 2.14. HÖ s¬n ho¸ häc, chÞu n−íc vμ chÞu Chñ yÕu lμ kim lo¹i clovinyl dÇu. Chñ yÕu dïng cho b¶o vÖ Chèng n−íc , chèng Èm, 2.15. HÖ s¬n chÞu ¨n mßn ho¸ häc, bÒn silicon khÝ hËu vμ chÞu nhiÖt tèt - V÷a, bª t«ng, kim lo¹i Chñ yÕu dïng cho b¶o vÖ. Phô lôc A (kÕt thóc)   Page 7 
Đồng bộ tài khoản