TCXDVN 324 2004

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
176
lượt xem
66
download

TCXDVN 324 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 324 2004: Xi măng xây trát: Tiêu huẩnTCXDVN 324 : 2004 " Ximăng xây trát" quy định thành phần và các chỉ tiêu chất lượng của xi măng dùng để chế tạo vữa xây và hoàn thiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 324 2004

 1. TCXDVN 324 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t Masonry cement Hμ Néi - 2004   Page 3 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈnTCXDVN 324 : 2004 " Xim¨ng x©y tr¸t" quy ®Þnh thμnh phÇn vμ c¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y vμ hoμn thiÖn. TCXDVN 324 : 2004. : 2004 gåm 2 phÇn: - PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt - PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc TCXDVN 324 : 2004 ®−îc Bé X©y dùng xÐt duyÖt vμ ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè: ngμy th¸ng n¨m 2004 cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng.   Page 4 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t - PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt Masonry cement – Part 1: Specifications 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh thμnh phÇn vμ c¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng x©y tr¸t dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a x©y vμ hoμn thiÖn. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn - TCVN 6882 : 2001 Phô gia kho¸ng cho xi m¨ng - TCVN 4787 : 2001 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö - TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn - TCVN 6017 : 1995 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh thêi gian ®«ng kÕt vμ ®é æn ®Þnh thÓ tÝch - TCVN 4030 : 2003 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn - TCVN 141 : 1998 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc - TCXDVN ..... -2 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc 3. Quy ®Þnh chung 3.1 Xi m¨ng x©y tr¸t lμ chÊt kÕt dÝnh thuû d¹ng bét mÞn, thμnh phÇn gåm clanhke xi m¨ng poãcl¨ng vμ phô gia kho¸ng, cã thÓ cã phô gia h÷u c¬. Khi nhμo trén víi c¸t vμ n−íc, kh«ng cÇn cho thªm c¸c vËt liÖu kh¸c, thu ®−îc v÷a t−¬i cã tÝnh c«ng t¸c phï hîp ®Ó x©y vμ hoμn thiÖn. 3.2 Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc lμ l−îng n−íc ®−îc gi÷ l¹i trong v÷a khi tiÕp xóc víi vËt liÖu (chÊt) hót n−íc so víi l−îng n−íc ban ®Çu trong v÷a. 3.3 Phô gia kho¸ng cã chÊt l−îng theo quy ®Þnh trong TCVN 6882 : 2001. 3.4 Ph©n lo¹i Theo c−êng ®é nÐn, xi m¨ng x©y tr¸t ®−îc ph©n lo¹i theo c¸c m¸c MC 5, MC 15 vμ MC 25; trong ®ã: - MC lμ ký hiÖu quy −íc cho xi m¨ng x©y tr¸t. - C¸c trÞ sè 5; 15; 25 lμ gi¸ trÞ c−êng ®é nÐn cña mÉu v÷a chuÈn sau 28 ngμy d−ìng hé, tÝnh b»ng N/mm2 (MPa), ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 6016:1995. 3.5 Thμnh phÇn   Page 5 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 Thμnh phÇn xi m¨ng x©y tr¸t gåm cã clanhke xi m¨ng poãcl¨ng, phô gia kho¸ng, phô gia h÷u c¬ (nÕu cÇn), ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Thμnh phÇn xi m¨ng x©y tr¸t Lo¹i xi m¨ng Thμnh phÇn MC 5 MC 15 MC 25 Clanhke xi m¨ng poãcl¨ng, %, 25 40 kh«ng nhá h¬n Phô gia h÷u c¬, %, kh«ng lín h¬n 1 4. Yªu cÇu kü thuËt C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng x©y tr¸t ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 C¸c chØ tiªu chÊt l−îng cña xi m¨ng x©y tr¸t Møc Tªn chØ tiªu MC 5 MC 15 MC 25 1. C−êng ®é nÐn, N/mm2 (MPa), kh«ng nhá h¬n - 9 15 7 ngμy ± 4 giê 5 15 25 28 ngμy ± 8 giê 2. Thêi gian ®«ng kÕt, B¾t ®Çu, phót, kh«ng nhá h¬n 60 KÕt thóc, giê, kh«ng lín h¬n 10 3. §é nghiÒn mÞn, phÇn cßn l¹i trªn sμng 90μm, 12 %, kh«ng lín h¬n 4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch, x¸c ®Þnh theo ph−¬ng 10 ph¸p Le Chatelier, mm, kh«ng lín h¬n 5. Hμm l−îng anhydric sunphuric (SO3), %, 2 3 3 kh«ng lín h¬n 6. Hμm l−îng clorua (Cl-), %, kh«ng lín h¬n 0,1 7. Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc, %, Tõ 80 ®Õn 95 5. Ph−¬ng ph¸p thö 5.1 LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö theo TCVN 4787 : 2001   Page 6 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 5.2 C−êng ®é nÐn x¸c ®Þnh theo TCVN 6016 : 1995 nh−ng víi tèc ®é t¨ng t¶i khi nÐn mÉu lμ (400 ± 40) N/s. 5.3 Thêi gian ®«ng kÕt vμ ®é æn ®Þnh thÓ tÝch x¸c ®Þnh theo TCVN 6017 : 1995 5.4 §é nghiÒn mÞn x¸c ®Þnh theo TCVN 4030 : 2003 5.5 Hμm l−îng anhydric sunphuric (SO3) vμ clorua (Cl-) x¸c ®Þnh theo TCVN 141:1998 5.6 Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc x¸c ®Þnh theo TCXDVN .. -2 : 2004 6. Bao gãi, ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 6.1 Xi m¨ng x©y tr¸t khi xuÊt x−ëng ph¶i cã phiÕu kiÓm tra chÊt l−îng kÌm theo víi néi dung: − Tªn c¬ së s¶n xuÊt; − Tªn gäi, m¸c theo tiªu chuÈn nμy; − Gi¸ trÞ thùc cña c¸c chØ tiªu theo ®iÒu 4; − Khèi l−îng xi m¨ng xuÊt x−ëng vμ sè hiÖu l«; − Ngμy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. 6.2 Bao gãi xi m¨ng 6.2.1 Bao ®ùng xi m¨ng lμ lo¹i bao ®¶m b¶o kh«ng lμm gi¶m chÊt l−îng xi m¨ng, kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n. 6.2.2 Khèi l−îng tÞnh quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lμ (25 ± 0,5) kg. Chó thÝch Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i bao cã khèi l−îng kh¸c víi ®iÒu 6.2.2 hoÆc xi m¨ng rêi. 6.3 Ghi nh·n Trªn vá bao xi m¨ng, ngoμi nh·n hiÖu ®· ®¨ng ký, ph¶i ghi râ: − Tªn s¶n phÈm s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn nμy; − M¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy; − Khèi l−îng tÞnh cña bao xi m¨ng; − Tªn c¬ së s¶n xuÊt; − Sè hiÖu l«; − Ngμy s¶n xuÊt. 6.4 VËn chuyÓn   Page 7 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 6.4.1 Kh«ng ®−îc vËn chuyÓn xi m¨ng chung víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng xi m¨ng. 6.4.2 Xi m¨ng ®ãng bao ®−îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i cã che ch¾n chèng m−a vμ Èm −ít. 6.4.3 Xi m¨ng rêi ®−îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dïng hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c cã che ch¾n cÈn thËn. 6.5 B¶o qu¶n 6.5.1 Kho chøa xi m¨ng bao ph¶i ®¶m b¶o kh«, s¹ch, nÒn cao, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi ®i cho xe ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. C¸c bao xi m¨ng xÕp c¸ch t−êng, nÒn Ýt nhÊt 20cm vμ riªng theo tõng l«. 6.5.2 Kho xi m¨ng rêi (sil«) ®¶m b¶o chøa xi m¨ng riªng theo tõng lo¹i. 6.5.3 Xi m¨ng x©y tr¸t ®−îc b¶o hμnh trong thêi gian 60 ngμy kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt.   Page 8 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 Xi m¨ng x©y tr¸t - PhÇn 2: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc Masonry cement – Part 2: Test method for water retention 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña xi m¨ng x©y tr¸t. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn - TCVN 6016 : 1995 Xi m¨ng Ph−¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh ®é bÒn 3. Nguyªn t¾c 3.1 Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sù mÊt n−íc cña v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn khi ®Æt trªn nÒn giÊy läc. 3.2 V÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn lμ v÷a cã ®é dÎo cÇn thiÕt ®Ó c¶n l¹i sù lón s©u cña kim tiªu chuÈn vμo trong v÷a ë mét ®é s©u x¸c ®Þnh. 4. ThiÕt bÞ vμ dông cô thö - C©n kü thuËt, ®é chÝnh x¸c 0,1g. - èng ®ong cã v¹ch chia hoÆc buret, cã kh¶ n¨ng ®o thÓ tÝch chÝnh x¸c ®Õn 1%. - Th−íc th¼ng lμm b»ng kim lo¹i, chiÒu dμi 300 mm, réng 30 mm, dμy 2 mm. - M¸y trén, phï hîp víi yªu cÇu cña TCVN 6016:1995. - Dông cô xuyªn cã cÊu t¹o vμ kÝch th−íc nh− h×nh 1. H×nh d¸ng ch©n ®Õ (1) cho phÐp ®Æt khu«n chøa mÉu (8) ë vÞ trÝ trung t©m bªn d−íi kim tiªu chuÈn (7). Khu«n chøa mÉu lμm b»ng kim lo¹i, h×nh trô cã ®¸y, ®−êng kÝnh trong (80 ± 1) mm, s©u (70 ± 1) mm. Kim tiªu chuÈn lμm b»ng thÐp kh«ng gØ, ®−êng kÝnh (25 ± 0,5) mm, dμi (77 ± 1) mm, cã ®Çu d−íi h×nh b¸n cÇu. Tæng khèi l−îng cña thanh ®o (6) vμ kim tiªu chuÈn (7) lμ (90 ± 2) g. C¬ cÊu th¶ (5) gi÷ thanh ®o (6) ë vÞ trÝ ban ®Çu sao cho ®Çu d−íi cña kim tiªu chuÈn (7) ë ngay s¸t phÝa trªn bÒ mÆt v÷a tr−íc khi thÝ nghiÖm.   Page 9 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 - Thanh ®Çm lμm b»ng kim lo¹i, cã khèi l−îng (250 ± 5) g, cÊu t¹o vμ kÝch th−íc nh− h×nh 2. - Khu«n kim lo¹i h×nh trô cã ®¸y, ®−êng kÝnh trong (100±1) mm, s©u (25 ± 1)mm. - VËt nÆng cã khèi l−îng 2 kg. - TÊm cøng ph¼ng kh«ng thÊm n−íc, ®−êng kÝnh (110 ± 5) mm, dμy 5 mm. - C¸c miÕng v¶i cotton lo¹i (100 ÷120) g/m2, h×nh trßn ®−êng kÝnh (100 ± 1) mm. - C¸c miÕng giÊy läc lo¹i (180÷200) g/m2, h×nh trßn ®−êng kÝnh (100 ± 1) mm. Kh«ng dïng c¸c lo¹i giÊy läc ®· sö dông. 1. Ch©n ®Õ 2. Khung ®ì 3. Thanh kÑp 4. èng dÉn h−íng 5. C¬ cÊu th¶ 6. Thanh ®o cã v¹ch chia 7. Kim tiªu chuÈn 8. Khu«n chøa mÉu H×nh 1 Dông cô xuyªn   Page 10 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 H×nh 2 Thanh ®Çm mÉu 5. C¸ch tiÕn hμnh 5.1 ChuÈn bÞ mÉu v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn 5.1.1 ChÕ t¹o v÷a V÷a ®−îc chÕ t¹o theo quy tr×nh m« t¶ trong TCVN 6016:1995 nh−ng cÇn x¸c ®Þnh l−îng n−íc ®Ó v÷a ®¹t ®−îc ®é dÎo yªu cÇu (l−îng n−íc trén ®Þnh h−íng thö lÇn ®Çu kho¶ng 225 ml). Tr−íc khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm cÇn lau s¹ch kim tiªu chuÈn vμ khu«n chøa mÉu b»ng kh¨n Èm. 5.1.2 §æ v÷a vμo khu«n Sau khi trén xong, ®æ v÷a ®Çy khu«n chøa mÉu thμnh hai líp. §Çm nhÑ nhμng mçi líp 10 c¸i b»ng thanh ®Çm. Dïng th−íc th¼ng g¹t bá phÇn v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm th−íc nghiªng 450 vμ di chuyÓn theo kiÓu chuyÓn ®éng c−a sao cho v÷a ®Çy trong khu«n, sau ®ã nhÑ nhμng lμm ph¼ng bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch g¹t 1 lÇn theo chiÒu ng−îc l¹i, sao cho v÷a ®Çy ngang mÆt khu«n. 5.1.3 Thö ®é c¾m s©u cña kim Ngay sau khi g¹t ph¼ng mÆt v÷a, ®Æt khu«n chøa mÉu lªn trªn ®Õ cña dông cô xuyªn t¹i vÞ trÝ ®óng t©m bªn d−íi kim tiªu chuÈn. Dïng c¬ cÊu th¶ ®iÒu chØnh thanh ®o sao cho ®Çu d−íi cña kim tiÕp xóc víi mÆt v÷a. Th¶ kim tiªu chuÈn r¬i tù do tõ vÞ trÝ ban ®Çu ngay trªn bÒ mÆt v÷a vμo ®óng trung t©m khèi v÷a.   Page 11 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim vμo trong khèi v÷a b»ng c¸ch ®äc v¹ch chia trªn thanh ®o t¹i thêi ®iÓm 30 gi©y sau khi th¶ kim, lÊy trßn sè theo milimÐt. Thêi gian tõ khi trén xong v÷a ®Õn khi th¶ kim kh«ng ®−îc qu¸ (150 ± 15) gi©y. V÷a ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn khi gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim tiªu chuÈn lμ (35 ± 3)mm. NÕu v÷a ch−a ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn, ph¶i tiÕn hμnh trén mÎ v÷a míi víi l−îng n−íc sö dông kh¸c. LÆp l¹i thÝ nghiÖm trªn víi mÎ v÷a trén míi cho ®Õn khi gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim ®¹t (35 ± 3) mm trong hai lÇn thÝ nghiÖm liÒn nhau. Ghi l¹i l−îng n−íc yªu cÇu (m5), tÝnh b»ng gam, ®Ó v÷a ®¹t ®−îc ®é dÎo tiªu chuÈn vμ gi¸ trÞ ®é lón s©u cña kim, tÝnh b»ng milimet. 5.2 X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc Ngay sau khi chÕ t¹o xong v÷a cã ®é dÎo tiªu chuÈn, trén l¹i l−îng v÷a cßn l¹i trong m¸y trén ë tèc ®é thÊp trong 15 gi©y, sau ®ã thùc hiÖn thÝ nghiÖm. Thêi gian tõ khi b¾t ®Çu trén v÷a ®Õn khi thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ n−íc kh«ng qu¸ 10 phót. Lau s¹ch khu«n h×nh trô, c©n khu«n, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®−îc khèi l−îng (m1). C©n 8 miÕng giÊy läc, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g, ®−îc khèi l−îng (m2). §æ ®Çy v÷a vμo trong khu«n h×nh trô, ®æ ®Çy h¬n chiÒu cao cña khu«n, kh«ng nÐn hay rung qu¸ m¹nh. Dïng th−íc th¼ng g¹t bá phÇn v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch cÇm th−íc nghiªng 450 vμ di chuyÓn theo kiÓu chuyÓn ®éng c−a sao cho v÷a ®Çy trong khu«n, sau ®ã nhÑ nhμng lμm ph¼ng bÒ mÆt khu«n b»ng c¸ch g¹t 1 lÇn theo chiÒu ng−îc l¹i. Dïng kh¨n lau s¹ch xung quanh bªn ngoμi thμnh khu«n. C©n khu«n vμ v÷a, chÝnh x¸c ®Õn 1 g, ®−îc khèi l−îng (m3). Phñ bÒ mÆt v÷a b»ng 2 tÊm v¶i cotton vμ ®Æt 8 miÕng giÊy läc lªn trªn líp v¶i cotton. §Æt tÊm cøng lªn trªn c¸c miÕng giÊy läc, lËt ng−îc khu«n lªn bÒ mÆt ph¼ng vμ ®Æt vËt nÆng 2 kg lªn trªn ®¸y khu«n. Sau 5 phót ± 5 gi©y, bá vËt nÆng 2 kg ra, lËt ng−îc l¹i khu«n, bá tÊm cøng, giÊy läc vμ v¶i cotton. C©n c¸c miÕng giÊy läc ®· hót n−íc, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g, ®−îc khèi l−îng (m4). 6. TÝnh kÕt qu¶ Khèi l−îng v÷a sö dông trong thÝ nghiÖm lμ (m3 m1), tÝnh b»ng gam. Khèi l−îng n−íc trong v÷a (M), tÝnh b»ng gam, theo c«ng thøc:   Page 12 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 324 : 2004 m5(m3 m1) M= 1350 + 450 + m5 Trong ®ã: m1 lμ khèi l−îng khu«n h×nh trô, tÝnh b»ng gam m3 lμ khèi l−îng khu«n vμ v÷a, tÝnh b»ng gam m5 lμ khèi l−îng n−íc sö dông trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn cña v÷a, tÝnh b»ng gam 1350 lμ khèi l−îng c¸t khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam 450 lμ khèi l−îng xi m¨ng khi trén v÷a, tÝnh b»ng gam Khèi l−îng n−íc thÊm bëi c¸c miÕng giÊy läc lμ (m4 m2), tÝnh b»ng gam. Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña v÷a (X), tÝnh b»ng %, theo c«ng thøc: [M (m4 X= m2)]x100 M Trong ®ã: m2 lμ khèi l−îng 8 miÕng giÊy läc tr−íc khi hót n−íc, tÝnh b»ng gam m4 lμ khèi l−îng 8 miÕng giÊy läc sau khi hót n−íc, tÝnh b»ng gam M lμ khèi l−îng n−íc trong v÷a tr−íc khi bÞ hót n−íc, tÝnh b»ng gam KÕt qu¶ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña v÷a lμ gi¸ trÞ trung b×nh cña 2 lÇn thö, chÝnh x¸c ®Õn 1%. NÕu hai gi¸ trÞ thö riªng biÖt sai lÖch qu¸ 2% so víi gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng th× ph¶i tiÕn hμnh thÝ nghiÖm l¹i.   Page 13 
Đồng bộ tài khoản