TCXDVN 333 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
236
lượt xem
119
download

TCXDVN 333 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 333 2005: CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO BÊN NGOÀI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 333 2005

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt -------- Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 08 /2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 04 th¸ng 4 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé X©y dùng VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 333 : 2005 "ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 333 : 2005 "ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. Bé tr−ëng bé x©y dùng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn Hång Qu©n   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 TCxdVN 333 : 2005 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« tHÞ - tiªu chuÈn thiÕt kÕ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure - Design standard Hμ néi 3 - 2005   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 333 : 2005 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−îc Bé tr−ëng Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè / 2005 / Q§ - BXD ngμy th¸ng n¨m 2005. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho tiªu chuÈn TCXD 95 : 1983 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông .   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ - tiªu chuÈn thiÕt kÕ Artificial outdoor lighting for public buildings and urban infrastructure - Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ, gi¸m s¸t vμ nghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ thay thÕ cho tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 95 : 1983 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. C¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ ®−îc hiÓu bao gåm c¸c thμnh phÇn sau : − C¸c c«ng tr×nh ®« thÞ : §iÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoμi trêi; ®−êng, cÇu vμ ®−êng hÇm dμnh cho ng−êi ®i bé; bªn ngoμi c¸c khu tr−êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th−¬ng m¹i, héi ch−¬ trIÓn l·m vμ c¸c trô së. − C«ng viªn, v−ên hoa. − C¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc - T−îng ®μi - §μi phun n−íc. − C¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoμi trêi. Ghi chó : • Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng , ngoμi viÖc tu©n theo tiªu chuÈn nμy côn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hμnh cã liªn quan . • Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ (Nhμ ga , bÕn xe ....) vμ c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao trong nhμ hoÆc cã m¸i che kÝn . • C¸c thuËt ng÷ kü thuËt chiÕu s¸ng sö dông trong tiªu chuÈn nμy ®−îc gi¶i thÝch trong phô lôc 1, ngoμi ra cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn TCVN 4400 : 1987 - Kü thuËt chiÕu s¸ng - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa . 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn 2.1. TCVN 4400 : 1987 - KÜ thuËt chiÕu s¸ng - ThuËt ng÷ vμ ®Þnh nghܹ 2.2. TCXDVN 259 : 2001 - Tiªu chuÈn TK chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®−êng, ®−êng phè, qu¶ng tr−êng ®« thÞ. 2.3. 11 TCN 18 : 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 1 : Quy ®Þnh chung. 2.4. 11 TCN 19 : 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 2 : HÖ thèng ®−êng d©y dÉn ®iÖn. 2.5. TCVN 5828 : 1994 - §Ìn chiÕu s¸ng ®−êng phè - yªu cÇu kü thuËt. 2.6. TCVN 4086 : 1985 - Quy ph¹m an toμn l−¬íi ®iÖn trong x©y dùng. 2.7. TCVN 4756 : 1989 - Quy ph¹m nèi ®Êt vμ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 2.8. C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam cã liªn quan trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i vμ c¶nh quan. 3. Quy ®Þnh chung   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 3.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o sö dông c¸c lo¹i bãng ®Ìn phãng ®iÖn (huúnh quang; Thñy ng©n cao ¸p; Metalhalide; Natri cao ¸p; Natri thÊp ¸p ) vμ bãng ®Ìn sîi ®èt (KÓ c¶ bãng sîi ®èt Halogen ). §èi víi nh÷ng tr−êng hîp sö dông c¸c lo¹i nguån s¸ng ®Æc thï kh¸c (®Ìn LED c«ng suÊt cao, ®Ìn c¶m øng ®iÖn tõ) cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p tra cøu t−¬ng ®−¬ng c¨n cø vμo c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt cña bãng ®Ìn. 3.2. HÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn ngoμi c¸c c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vμ kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ (trõ c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoμi trêi) cã thÓ lμ mét thμnh phÇn cÊu thμnh cña hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng, ®−îc cÊp nguån vμ ®iÒu khIÓn theo m¹ng ®iÒu khIÓn chung cña hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng cña ®« thÞ, hoÆc còng cã thÓ lμ mét hÖ thèng c«ng tr×nh ®−îc qu¶n lý vμ vËn hμnh mét c¸ch ®éc lËp. HÖ thèng chiÕu s¸ng phôc vô luyÖn tËp vμ thi ®Êu t¹i c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoμi trêi cÇn ®−îc qu¶n lý vËn hμnh mét c¸ch ®éc lËp. 3.3. Khi x¸c ®Þnh ®é räi tiªu chuÈn (TÝnh b»ng lux) ph¶i theo thang ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 : Thang ®é räi tiªu chuÈn BËc thang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII §é räi (lX) 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 XIII XiV XV XVi XVii XViii XiX XX XXi XXii XXiii XXiV XXV 150 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3.4. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ cÇn tÝnh ®Õn hÖ sè duy tr× cña ®Ìn ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 : HÖ sè duy tr× cña ®Ìn Chu kú CÊp b¶o vÖ cña bé ®Ìn b¶o IP 2X IP 5X IP 6X d−ìng Ph©n lo¹i m«i tr−êng Ph©n lo¹i m«i tr−êng Ph©n lo¹i m«i tr−êng ®Ìn §« thÞ §« thÞ N«ng §« thÞ §« thÞ N«ng §« thÞ §« thÞ N«ng (Th¸ng) lín, khu võa vμ th«n lín, khu võa vμ th«n lín, khu võa vμ th«n c«ng nhá,khu c«ng nhá,khu c«ng nhá,khu nghiÖp C.nghiÖp nghiÖp C.nghiÖp nghiÖp C.nghiÖp nÆng nhÑ nÆng nhÑ nÆng nhÑ 12 0,53 0,62 0,82 0,89 0,90 0,92 0,91 0,92 0,93 18 0,48 0,58 0,80 0,87 0,88 0,91 0,90 0,91 0,92 24 0,45 0,56 0,79 0,84 0,86 0,90 0,88 0,89 0,91 36 0,42 0,53 0,78 0,76 0,82 0,88 0,83 0,87 0,90   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 3.5. C¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®−îc sö dông cÇn ph¶i cã hiÖu qu¶ sö dông ®iÖn n¨ng cao, ®é bÒn vμ kh¶ n¨ng duy tr× c¸c ®Æc tÝnh quang häc trong ®iÒu kiÖn lμm viÖc ngoμi trêi tèt vμ ph¶i cã cÊp b¶o vÖ IP tèi thiÓu theo quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3 : CÊp b¶o vÖ IP tèi thiÓu cña thiÕt bÞ chiÕu s¸ng TT §Æc ®IÓm - ph©n lo¹i m«i tr−êng lμm viÖc CÊp b¶o vÖ tèi thiÓu 1 §Ìn l¾p ®Æt trong khu vùc n«ng th«n IP 23 2 §Ìn l¾p ®Æt trong ®« thÞ võa vμ nhá, khu c«ng nghiÖp nhÑ, IP 44 khu nhμ ë 3 §Ìn l¾p ®Æt trong ®« thÞ lín, khu c«ng nghiÖp nÆng PhÇn quang häc : IP 54 C¸c phÇn kh¸c : IP 44 4 §Ìn ®Æt d−íi ®é cao 3m IP 44 5 §Ìn l¾p ®Æt trong hÇm, trªn thμnh cÇu IP 55 6 VÞ trÝ l¾p ®Æt ®Ìn cã kh¶ n¨ng xÈy ra óng ngËp IP 67 7 §Ìn ph¶i th−êng xuyªn lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn ng©m n−íc IP 68 3.6. ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn cho hÖ thèng chiÕu s¸ng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn sau : • 11 TCN 18 : 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 1 : Quy ®Þnh chung. • 11 TCN 19 : 1984 - Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - PhÇn 2 : HÖ thèng ®−êng d©y dÉn ®iÖn. 3.7. HÖ thèng chiÕu s¸ng (®Ìn, cét ®Ìn, tñ ®iÖn) cÇn ®−îc thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ an toμn vμ b¶o vÖ chèng sÐt, tiÕp ®Êt theo c¸c tiªu chuÈn : • TCVN 4086 : 1985 - Quy ph¹m an toμn l−¬íi ®iÖn trong x©y dùng. • TCVN 4756 : 1989 - Quy ph¹m nèi ®Êt vμ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 3.8. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng vμ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm (®Ìn, cét ®Ìn, cÇn ®Ìn) ph¶i cã tÝnh thÈm mü, phï hîp víi c¶nh quan m«i tr−êng vμ ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr−êng. Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho mét ®èi t−îng hay mét khu vùc cô thÓ cÇn l−u ý ®Õn ®Æc ®IÓm vμ yªu cÇu chiÕu s¸ng cña c¸c khu vùc phô cËn ®Ó tr¸nh g©y ra hiÖn t−îng « nhiÔm ¸nh s¸ng ®èi víi nh÷ng khu vùc nμy. 3.9. Møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu ®é räi ngang trung b×nh -En(tb), ®é räi ®iÓm trung b×nh - Ed(tb), ®é chãi trung b×nh - L(tb), c−êng ®é ¸nh s¸ng - I ®−îc hiÓu lμ ng−ìng tèi thiÓu mμ hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇn ®¸p øng ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ¸nh s¸ng cho ®èi t−îng ®−îc tiªu chuÈn ho¸. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng tr×nh vμ tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng tiªu thô, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao ngoμi trêi møc ®é chiÕu s¸ng tèi   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 ®a cho phÐp kh«ng qu¸ 2 lÇn ng−ìng tèi thiÓu, c¸c c«ng tr×nh kh¸c kh«ng qu¸ 1,5 lÇn ng−ìng tèi thiÓu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. 4. Yªu cÇu kü thuËt 4.1. ChiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ 4.1.1. ChiÕu s¸ng c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoμi trêi 4.1.1.1. §é räi ngang trung b×nh vμ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn mÆt nÒn c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoμi trêi kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 4: B¶ng 4 : Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c¸c ®IÓm ®ç giao th«ng c«ng céng ngoμi trêi TT §èi t−îng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 BÕn xe buýt - xe kh¸ch liªn tØnh 50 20 2 B·i ®ç xe ngoμi trêi khu vùc trung t©m ®« thÞ 30 10 3 B·i ®ç xe ngoμi trêi khu vùc ngo¹i thμnh, n«ng th«n 10 3 4 B·i ®ç xe - c¸c ®IÓm tr«ng gi÷ xe c«ng céng n»m trªn Theo T/C thiÕt kÕ CS nh©n t¹o ®−êng, c¸c tuyÕn ®−êng (ChiÕm 1 phÇn lßng ®−êng, vØa hÌ) ®−êng phè, qu¶ng tr−êng ®« thÞ TCXDVN 259 : 2001 quy ®Þnh cho tuyÕn ®−êng ®ã Chó thÝch : • En(tb) : §é räi ngang trung b×nh, En(min) : §é räi ngang nhá nhÊt . • C¸c chØ sè trªn ®· tÝnh ®Õn yÕu tè suy gi¶m cña hÖ thèng chiÕu s¸ng. 4.1.1.2. HÖ sè ®ång ®Òu cña ®é räi En(min) / En(tb) ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 0,2. 4.1.1.3. §Ìn ph¶i ®−îc bè trÝ thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o kh«ng g©y chãi lãa cho ng−êi l¸i xe . 4.1.1.4. L−íi ®o kIÓm vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®é räi ngang ®èi víi b·i ®ç xe ngoμi trêi ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 4 . 4.1.2. ChiÕu s¸ng ®−êng, cÇu vμ ®−êng hÇm dμnh cho ng−êi ®i bé 4.1.2.1. §é räi ngang trung b×nh vμ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn mÆt ®−êng vμ khu vùc dμnh cho ng−êi ®i bé kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 5 :   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 B¶ng 5 : Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c¸c khu vùc dμnh cho ng−êi ®i bé TT §èi t−îng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) En (min) (lx) 1 §−êng vμ khu ®i bé ë vïng trung t©m ®« thÞ , gÇn c¸c c©u l¹c 10 5 bé gi¶i trÝ, khu vùc mua s¾m, cã mËt ®é giao th«ng cao , t×nh h×nh an ninh trËt tù phøc t¹p 2 §−êng vμ khu ®i bé ë vïng ngo¹i thμnh cã mËt ®é giao th«ng 7 3 ë møc trung b×nh 3 §−êng vμ khu ®i bé ë vïng n«ng th«n, thÞ trÊn, trong c¸c khu 3 1 nhμ ë , mËt ®é giao th«ng thÊp , t×nh h×nh an ninh trËt tù tèt 4.1.2.2. §é räi ngang trung b×nh vμ ®é räi ngang nhá nhÊt trªn cÇu vμ trong ®−êng hÇm dμnh cho ng−êi ®i bé kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 6 : B¶ng 6 : Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng cÇu vμ ®−êng hÇm dμnh cho ng−êi ®i bé §èi t−îng chiÕu s¸ng Ban ngμy Ban ®ªm En (tb) En (min) En (tb) En (min) (lx) (lx) (lx) (lx) §−êng hÇm cho ng−êi ®i bé L ( 60m 75 30 75 30 §−êng hÇm cho ng−êi ®i bé L > 60m - Khu vùc 20 m hai ®Çu hÇm 300 100 75 30 - Khu vùc gi÷a hÇm 75 30 75 30 CÇu cho ng−êi ®i bé Hë K/a K/a 30 10 KÝn 75 30 75 30 CÇu thang , lèi lªn xuèng Hë K/a K/a 30 10 KÝn 75 30 75 30 Chó thÝch : • En(tb) : §é räi ngang trung b×nh , En(min) : §é räi ngang nhá nhÊt. • C¸c chØ sè trªn ®· tÝnh ®Õn yÕu tè suy gi¶m cña hÖ thèng chiÕu s¸ng. • K/a : kh«ng ¸p dông.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 4.1.2.3. §èi víi ®−êng hÇm cho ng−êi ®i bé, ®Ìn ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt cña hÇm, ®Æc biÖt lμ c¸c mÆt ®øng ®−îc chiÕu s¸ng. 4.1.2.4. §Ìn dïng cho chiÕu s¸ng ®−êng hÇm dμnh cho ng−êi ®i bé cÇn cã gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 15o, c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông vμ quang th«ng tèi ®a ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7: B¶ng 7 : Tæng c«ng suÊt bãng vμ quang th«ng tèi ®a cña bé ®Ìn chiÕu s¸ng ®−êng hÇm TT Lo¹i bãng ®Ìn sö dông Tæng c«ng suÊt bãng tèi ®a Tæng quang th«ng tèi ®a trong bé ®Ìn (W) ph¸t ra tõ bé ®Ìn (Lm) 1 §Ìn Huúnh quang, HQ compact 80 7000 2 §Ìn Thñy ng©n cao ¸p 125 6500 3 §Ìn Sodium cao ¸p 70 6000 4 §Ìn Metalhalide 70 5500 4.1.2.5. HÖ thèng ®iÒu khIÓn chiÕu s¸ng sö dông r¬ le thêi gian hoÆc r¬ le quang ®iÖn cÇn ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ®iÒu khIÓn thay ®æi møc ®é chiÕu s¸ng ®¸p øng tiªu chuÈn quy ®Þnh theo thêi gian ngμy - ®ªm. 4.1.2.6. §èi víi nh÷ng ®−êng hÇm cã ®é dμi lín vμ phøc t¹p hoÆc cã l−u l−îng ng−êi ®i bé cao (trong khu vùc nhμ ga, trung t©m th−¬ng m¹i, héi chî trIÓn l·m vv...) th× ngoμi hÖ thèng chiÕu s¸ng chung cÇn cã hÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè ®¶m b¶o duy tr× møc ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu En(tb) = 5 lx trong vßng 1 giê khi mÊt ®iÖn l−íi. 4.1.2.7. HÖ thèng chiÕu s¸ng cÇu thang ph¶i t¹o ra sù t−¬ng ph¶n râ rÖt gi÷a c¸c bÒ mÆt th¼ng ®øng vμ bÒ mÆt n»m ngang cña bËc thang ngay c¶ khi chóng ®−îc l¸t b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã mÇu s¾c kh¸c nhaô Tû sè gi÷a ®é räi trung b×nh trªn bÒ mÆt ngang vμ ®é räi trung b×nh trªn bÒ mÆt ®øng cña c¸c bËc cÇu thang kh«ng ®−îc nhá h¬n 3 : 1. 4.1.2.8. Bè trÝ ®Ìn trong hÇm vμ trªn cÇu cÇn xem xÐt ®Õn kh¶ n¨ng b¶o vÖ chèng ph¸ ho¹i vμ thuËn tiÖn trong vËn hμnh b¶o d−ìng ®Ìn. 4.1.3. ChiÕu s¸ng bªn ngoμi c¸c khu tr−êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th−¬ng m¹i, héi chî trIÓn l·m vμ c¸c trô së 4.1.3.1. §é räi ngang trung b×nh bªn ngoμi c¸c khu tr−êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th−¬ng m¹i - héi chî trIÓn l·m vμ c¸c trô së kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 8 :   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 B¶ng 8 : Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng bªn ngoμi c¸c khu tr−êng häc, bÖnh viÖn, trung t©m th−¬ng m¹i, héi chî trIÓn l·m vμ c¸c trô së TT §èi t−îng chiÕu s¸ng En (tb) (lx) Ghi chó 1 Tr−êng häc • Cæng vμo 10 • §−êng néi bé 5 • S©n ch¬i vμ tËp thÓ dôc 5 2 BÖnh viÖn • Cæng vμo, khu vùc tiÕp nhËn bÖnh nh©n 20 • §−êng gi÷a c¸c khu ®iÒu trÞ 5 • Khu vùc s©n nghØ ng¬i 3 • S©n ®ç xe 10 3 Trung t©m th−¬ng m¹i - Héi chî trIÓn l·m • Cæng vμo 20 • §−êng gi÷a c¸c khu tr−ng bÇy , b¸n hμng 10 • S©n tr−ng bÇy s¶n phÈm , b¸n hμng ngoμi trêi 50 • S©n ®ç xe 10 4 Trô së • Cæng vμo 20 • §−êng néi bé 5 • S©n ®ç xe 10 4.1.3.2. Tû sè gi÷a gi¸ trÞ ®é räi ngang lín nhÊt vμ ®é räi ngang trung b×nh ë c¸c ®èi t−îng chiÕu s¸ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ : • 3 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lx. • 5 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lx ®Õn 6 lx. • 10 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lx. 4.2. ChiÕu s¸ng c«ng viªn, v−ên hoa 4.2.1. C¸c nguyªn t¾c chung 4.2.1.1. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chiÕu s¸ng c«ng viªn, v−ên hoa ngoμi viÖc ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cßn cÇn ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn yÕu tè trang trÝ, thÈm mü. 4.2.1.2. KIÓu d¸ng thiÕt bÞ chiÕu s¸ng (®Ìn, cét ®Ìn, cÇn ®Ìn) cÇn cã phong c¸ch ®ång nhÊt vμ phï hîp víi c¶nh quan m«i tr−êng kiÕn tróc trong khu vùc.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 4.2.1.3. Tïy theo h×nh thøc vμ quy m« cña mçi c«ng viªn, v−ên hoa mμ hÖ thèng chiÕu s¸ng cã thÓ bao gåm toμn bé hoÆc mét sè trong nh÷ng thμnh phÇn sau ®©y : a. ChiÕu s¸ng chung khu vùc cæng ra vμo : ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh . b. ChiÕu s¸ng s©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoμi trêi : ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh . c. ChiÕu s¸ng ®−êng d¹o : Ngoμi viÖc ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng quy ®Þnh , thiÕt kÕ bè trÝ ®Ìn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh dÉn h−íng t¹o cho ng−êi ®i bé cã c¶m nhËn râ rμng vÒ h×nh d¹ng vμ h−íng cña con ®−êng . d. ChiÕu s¸ng c¶nh quan th¶m cá, bån hoa, mÆt n−íc . e. ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng trang trÝ : Sö dông c¸c ®Ìn pha chiÕu s¸ng t¸n l¸ c©þ f. ChiÕu s¸ng t¹o c¸c ®IÓm nhÊn kiÕn tróc nh− ®μi phun n−íc, c¸c côm tIÓu c¶nh c©y xanh - non bé. 4.2.2. ChØ tiªu kü thuËt 4.2.2.1. §é räi ngang trung b×nh trong c¸c c«ng viªn, v−ên hoa kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 9 : B¶ng 9 : Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng c«ng viªn, v−ên hoa TT §èi t−îng chiÕu s¸ng En(tb) (lx) C«ng viªn V−ên hoa 1 C«ng viªn v−ên hoa ë khu vùc trung t©m ®« thÞ lín, cã l−u l−îng ng−êi qua l¹i cao, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc cao • Cæng vμo chÝnh 20 K/a • Cæng vμo phô 10 K/a • §−êng trôc chÝnh 10 7 • §−êng nh¸nh, ®−êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 5 3 • S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoμi trêi 10 10 2 C«ng viªn v−ên hoa ë khu vùc ngo¹i thμnh ®« thÞ lín, cã l−u l−îng ng−êi qua l¹i trung b×nh, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc trung b×nh • Cæng vμo chÝnh 10 K/a • Cæng vμo phô 7 K/a • §−êng trôc chÝnh 5 3 • §−êng nh¸nh, ®−êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 3 2 • S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoμi trêi 7 7 3 C«ng viªn v−ên hoa ë khu vùc ®« thÞ nhá, cã l−u l−îng ng−êi qua l¹i thÊp, kh¶ n¨ng xÈy ra c¸c téi ph¹m h×nh sù ë møc thÊp • Cæng vμo chÝnh 7 K/a • Cæng vμo phô 5 K/a   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 • §−êng trôc chÝnh 5 3 • §−êng nh¸nh, ®−êng d¹o cã nhiÒu c©y xanh 2 1 • S©n tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngoμi trêi 5 5 4.2.2.2. TØ sè gi÷a gi¸ trÞ ®é räi ngang lín nhÊt vμ ®é räi ngang trung b×nh ë c¸c ®èi t−îng chiÕu s¸ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ : • 3 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn trªn 6 lx. • 5 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn tõ 4 lx ®Õn 6 lx. • 10 : 1 - Trong tr−êng hîp ®é räi trung b×nh tiªu chuÈn nhá h¬n 4 lx. 4.2.2.3. ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ®−îc sö dông cÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ chãi lãa tèt. VÞ trÝ, cao ®é ®Æt ®Ìn vμ gãc chiÕu cÇn tÝnh to¸n ®Ó kh«ng g©y c¶m gi¸c chãi lãa cho ng−êi sö dông. Chñng lo¹i ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn v−ên hoa ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10 : B¶ng 10 : Chñng lo¹i ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn v−ên hoa Chñng lo¹i ®Ìn TT §èi t−îng vμ môc ®Ých §Ìn pha §Ìn chïm §Ìn §Ìn §Ìn chiÕu §Ìn pha chiÕu s¸ng nÊm ®−êng ®IÓm chiÕu n−íc 1 ChiÕu s¸ng cæng ra vμo Cã Cã Cã Cã K/a K/a 2 ChiÕu s¸ng s©n tæ chøc c¸c Cã Cã Cã Cã K/a K/a ho¹t ®éng ngoμi trêi 3 ChiÕu s¸ng ®−êng d¹o K/a Cã Cã Cã K/a K/a 4 ChiÕu s¸ng c¶nh quan K/a Cã Cã K/a K/a K/a th¶m cá,bån hoa, mÆt n−íc 5 ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng Cã K/a K/a K/a K/a K/a trang trÝ 6 ChiÕu s¸ng t¹o c¸c ®IÓm Cã K/a K/a K/a Cã Cã nhÊn kiÕn tróc 4.2.2.4. Nguån s¸ng ®−îc lùa chän nªn cã thμnh phÇn quang phæ phï hîp víi m«i tr−êng cã nhiÒu c©y xanh, gam mμu ¸nh s¸ng tr¾ng l¹nh ®Ó t¹o c¶m gi¸c m¸t mÎ, th− gi·n . Chñng lo¹i vμ   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005 c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn v−ên hoa ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 11 : B¶ng 11: Chñng lo¹i vμ c«ng suÊt bãng ®Ìn sö dông trong chiÕu s¸ng c«ng viªn v−ên hoa TT §èi t−îng vμ môc ®Ých C«ng suÊt bãng ®Ìn (W) chiÕu s¸ng Metalhalide Ca T.ng©n HQ Compact Halogen Ca Natri 1 ChiÕu s¸ng cæng ra vμo 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 250 2 ChiÕu s¸ng s©n tæ chøc c¸c 70 - 400 80 - 250 K/a K/a 70 - 400 ho¹t ®éng ngoμi trêi 3 ChiÕu s¸ng ®−êng d¹o 70 - 150 80 - 125 15 - 40 K/a K/a 4 ChiÕu s¸ng c¶nh quan th¶m 70 - 250 80 - 125 15 - 40 K/a K/a cá, bån hoa, mÆt n−íc 5 ChiÕu s¸ng t¹o ph«ng trang 70 - 400 K/a K/a K/a K/a trÝ 6 ChiÕu s¸ng t¹o c¸c ®IÓm 70 - 400 80 - 125 15 - 40 80 - 300 70 - 250 nhÊn kiÕn tróc   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 333 : 2005   Page 20 
Đồng bộ tài khoản