TCXDVN 350 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
74
lượt xem
18
download

TCXDVN 350 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 350 2005: Gạch chịu lửa cho lò quay - kích thước cơ bản. Tiêu chuẩn này quy định kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 350 2005

  1. Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 18 /2005/Q§-BXD Hμ néi, ngμy 20 th¸ng 6 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 350 : 2005 "G¹ch chÞu löa cho lß quay - KÝch th−íc c¬ b¶n" bé tr−ëng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 350: 2005 "G¹ch chÞu löa cho lß quay - KÝch th−íc c¬ b¶n". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t Bé tr−ëng Thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o ®· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 350 : 2007 TCXDVN 350: 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 G¹ch chÞu löa cho lß quay - kÝch th−íc c¬ b¶n Refractory bricks for use in rotary kilns – dimensions Hμ néi-2005   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG VIÖT NAM Tcxdvn 350 : 2005 Lêi nãi ®Çu TCXD ViÖt Nam 350 : 2005 "G¹ch chÞu löa cho lß quay- KÝch th−íc c¬ b¶n" ®−îc Bé tr−ëng Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè..18/2005../Q§-BXD ngμy .20.th¸ng 6 n¨m 2005.   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 350 : 2007 G¹ch chÞu löa cho lß quay - kÝch th−íc c¬ b¶n Refractory bricks for use in rotary kilns – dimensions 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh kÝch th−íc c¬ b¶n cña g¹ch kiÒm tÝnh, samèt vμ cao alumin sö dông trong lß quay. 2.KÝch th−íc KÝch th−íc c¬ b¶n cña g¹ch kiÒm tÝnh, samèt vμ cao alumin sö dông trong lß quay ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1, 2 ,3 ,4 vμ h×nh 1 NÕu yªu cÇu g¹ch dμi h¬n th× nªn dïng g¹ch cã chiÒu dμi L=250mm 3.Sai sè Sai sè vÒ kÝch th−íc sÏ ®−îc tho¶ thuËn gi÷a nhμ sö dông vμ nhμ cung cÊp Chó thÝch: Trong thùc tÕ khi x©y g¹ch trong lß quay, sai sè kÝch th−íc chiÒu dμi L lμ ®Æc biÖt quan träng B¶ng 1- KÝch th−íc c¸c lo¹i g¹ch chÞu löa dïng cho lß quay . Theo hÖ chiÒu dμy mÆt nguéi kh«ng ®æi Ký hiÖu KÝch th−íc (mm) A B H L 216 86,0 316 92,0 416 103 94,5 160 198 516 96,5 716 98,3 218 84,0 318 90,5 418 103 93,5 180 198 518 96,5 618 97,0 718 97,7 220 82,0 320 89,o 420 92,5 520 103 94,7 200 198 620 96,2 720 97,0   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 350 : 2007 820 97.8 322 88,0 422 91,5 522 103 94,0 220 198 622 95,5 722 96,5 822 97,3 425 90,0 525 92,7 625 103 94,5 250 198 725 95,5 825 96,5 Chó thÝch : Ký hiÖu g¹ch ë cét ®Çu tiªn cña b¶ng . x x x = Ch÷ sè hμng chôc vμ hμng ®¬n vÞ lμ ký hiÖu biÓu thÞ chiÒu cao g¹ch x©y trong lß quay tÝnh b»ng cm = Ch÷ sè hμng tr¨m lμ ký hiÖu biÓu thÞ g¹ch cho ®−êng kÝnh lß tÝnh b»ng m   Page 2 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG VIÖT NAM Tcxdvn 350 : 2005 B¶ng 2- KÝch th−íc c¸c lo¹i g¹ch chÞu löa dïng cho lß quay . Theo hÖ chiÒu dμy trung b×nh kh«ng ®æi Ký hiÖu KÝch th−íc (mm) A B H L B 216 78 65 160 198 B 416 75 68 B 218 78 65 B 318 76,5 66,5 B 418 75 68 180 198 B 518 74,5 68,5 B 618 74 69 B 220 78 65 B 320 76,5 66,5 B 420 75 68 200 198 B 520 74,5 68,5 B 620 74 69 B 222 78 65 B 322 76,5 66,5 B 422 75 68 220 198 B 522 74,5 68,5 B 622 74 69 B 325 78 65 B 425 76,5 66,5 B 525 75 68 250 198 B 625 74,5 68,5 B 725 74 69 Chó thÝch : Ký hiÖu g¹ch ë cét ®Çu tiªn cña b¶ng . x x x = Ch÷ sè hμng chôc vμ hμng ®¬n vÞ lμ ký hiÖu biÓu thÞ chiÒu cao g¹ch x©y trong lß quay tÝnh b»ng cm = Ch÷ sè hμng tr¨m lμ ký hiÖu biÓu thÞ g¹ch cho ®−êng kÝnh lß tÝnh b»ng m   Page 3 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 350 : 2007 B¶ng 3 KÝch th−íc g¹ch kho¸ theo hÖ chiÒu dμy mÆt nguéi kh«ng ®æi Ký hiÖu KÝch th−íc (mm) A B H L P 16 83,0 77.5 160 P+16 93,0 87,5 P 18 83,0 77,0 180 P+18 93,0 87,0 198 P 20 83,0 76,2 200 P+20 93,0 86,2 P 22 83,0 75,5 220 P+22 93,0 85,5 P 25 83,0 74,5 250 P+25 93,0 84,5 B¶ng 4 - KÝch th−íc g¹ch kho¸ theo hÖ chiÒu dμy trung b×nh kh«ng ®æi Ký hiÖu KÝch th−íc( mm) A B H L BP 16 64,0 59,0 160 BP+16 83,0 77,5 BP 18 64,0 59,0 180 BP+18 83,0 77,0 198 BP 20 64,0 59,0 200 BP+20 83,0 76,2 BP 22 64,0 59,0 220 BP+22 83,0 75,5 BP 25 64,0 59,0 225 BP+25 83,0 74,5   Page 4 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG VIÖT NAM Tcxdvn 350 : 2005 A H Chó thÝch : A- ChiÒu réng mÆt nguéi L B- ChiÒu réng mÆt nãng H- ChiÒu cao B L- ChiÒu dμi H×nh 1 H×nh d¹ng viªn g¹ch   Page 5 
Đồng bộ tài khoản