TCXDVN 355 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
292
lượt xem
107
download

TCXDVN 355 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 355 2005: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT - PHÒNG KHÁN GIẢ - YÊU CẦU KỸ THUẬT: Tiêu chuẩn này áp dụng bắt buộc cho các nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa nhạc... Các thành phần không bắt buộc có chú thích riêng tại từng mục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 355 2005

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 35 /2005/Q§-BXD ---------- Hμ néi, ngμy 19 th¸ng 10 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - Phßng kh¸n gi¶" bé tr−ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - Phßng kh¸n gi¶". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/t Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o §· ký - Bé T− ph¸p - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 TCXDVN 355 : 2005 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ yªu cÇu kü thuËt design standards for theaters and audience halls technical requirements Hμ néi, 2005   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 1 Ph¹m vi ¸p dông 2 2 Tμi liÖu viÖn dÉn 2 3 C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa 2 4 Ph©n lo¹i nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ 5 5 C¸c quy ®Þnh cô thÓ 6 5.1 C¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, giao th«ng vμ thiÕt kÕ ®« thÞ 6 5.2 C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh 8 5.2.1 Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn kh¸n gi¶ 8 5.2.2 Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu chÝnh 15 5.2.3 Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu phô 16 5.2.4 Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c phßng chøc n¨ng phôc vô biÓu diÔn 18 5.2.5 Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c phßng kü thuËt 22 5.2.6 Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c kho x−ëng 22 5.3 C¸c yªu cÇu vÒ kÕt cÊu, vËn ®éng vμ m«i tr−êng 25 5.4 C¸c yªu cÇu vÒ an toμn, tho¸t hiÓm 28   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 lêi nãi ®Çu TCXDVN 355:2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ - Yªu cÇu kü thuËt" quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸c nhμ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c v.v. Tiªu chuÈn TCXDVN 355:2005 ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè 35 /2005/Q§-BXD ngμy 19 th¸ng 10 n¨m 2005.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ yªu cÇu kü thuËt design standards for theaters and audience halls technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông: 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông b¾t buéc cho c¸c nhμ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c... C¸c thμnh phÇn kh«ng b¾t buéc cã chó thÝch riªng t¹i tõng môc. 1.2. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn nμy còng ¸p dông cho c¸c nhμ h¸t cã chøc n¨ng ®Æc biÖt nh− nhμ h¸t nghÖ thuËt s©n khÊu truyÒn thèng (tuång, chÌo,c¶i l−¬ng...), nhμ h¸t s©n khÊu thÓ nghiÖm... Tuy nhiªn trong c¸c tr−êng hîp nμy cho phÐp cã nh÷ng ngo¹i lÖ ë phÇn s©n khÊu. PhÇn kh¸n gi¶ ¸p dông nh− c¸c nhμ h¸t ë môc 1.1. 1.3. Tiªu chuÈn nμy còng ¸p dông cho c¸c phßng kh¸n gi¶ cña c¸c tæ hîp c«ng tr×nh nh− Cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé, khu du lÞch, héi tr−êng, nhμ héi nghÞ... PhÇn s©n khÊu chØ tham kh¶o, kh«ng ¸p dông b¾t buéc. 1.4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh biÓu diÔn cã tÝnh chÊt kh¸c biÖt h¼n nh− nhμ h¸t ngoμi trêi, nhμ h¸t móa rèi, r¹p xiÕc, phßng hoμ nh¹c hoÆc c«ng tr×nh trïng tu söa ch÷a, tiªu chuÈn nμy ®−îc coi nh− h−íng dÉn vμ tham kh¶o. 1.5. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c c«ng viÖc: LËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng, t− vÊn thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, ®¸nh gi¸ vμ xÐt duyÖt c¸c tμi liÖu nãi trªn, kiÓm tra kü thuËt vμ nghiÖm thu c«ng tr×nh. 2. C¸c tiªu chuÈn viÖn dÉn: • TCXDVN 264:2002: Nhμ vμ c«ng tr×nh - nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o tiÕp cËn sö dông. • TCVN 2622:1995: Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ 3. C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa: 3.1. Kh«ng gian nhμ h¸t: Lμ kh«ng gian ®Ó biÓu diÔn vμ th−ëng thøc nghÖ thuËt s©n khÊu. Kh«ng gian nhμ h¸t bao gåm hai thμnh phÇn: - PhÇn s©n khÊu - PhÇn kh¸n gi¶   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 a/ PhÇn s©n khÊu: Lμ phÇn c«ng tr×nh phôc vô trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp cho viÖc biÓu diÔn. PhÇn s©n khÊu bao gåm hai thμnh phÇn: - S©n khÊu : N¬i trùc tiÕp biÓu diÔn. - PhÇn phôc vô s©n khÊu: N¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ vμ phôc vô biÓu diÔn. b. PhÇn kh¸n gi¶: Lμ phÇn c«ng tr×nh phôc vô cho ng−êi xem biÓu diÔn. PhÇn kh¸n gi¶ bao gåm hai thμnh phÇn: - Phßng kh¸n gi¶: N¬i kh¸n gi¶ ngåi xem biÓu diÔn. - C¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶. 3.2. S©n khÊu: Lμ n¬i trùc tiÕp biÓu diÔn nghÖ thuËt, bao gåm hai thμnh phÇn: - Sμn diÔn, s©n khÊu chÝnh. - C¸c kh«ng gian phô trî. 3.3. Sμn diÔn: Lμ diÖn tÝch trªn sμn s©n khÊu, n¬i biÓu diÔn nghÖ thuËt ®Ó kh¸n gi¶ th−ëng thøc. 3.4. C¸c kh«ng gian phô trî: Lμ c¸c kh«ng gian ngay liÒn kÒ sμn diÔn, n»m trong khu vùc s©n khÊu vμ trùc tiÕp phôc vô buæi diÔn. C¸c kh«ng gian phô trî bao gåm: - TiÒn ®μi - Hè nh¹c - C¸c s©n khÊu phô, thiªn kiÒu, gÇm s©n khÊu. 3.5. TiÒn ®μi: Lμ phÇn diÖn tÝch sμn diÔn më réng vÒ phÝa kh¸n gi¶. Khi ®ãng mμn chÝnh th× tiÒn ®μi n»m ë phÝa tr−íc mμn chÝnh. 3.6. Hè nh¹c: Lμ phÇn kh«ng gian n»m gi÷a s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, ®−îc lμm s©u xuèng ®Ó ban nh¹c biÓu diÔn. 3.7. C¸c s©n khÊu phô: Bao gåm c¸c kh«ng gian cã kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng víi sμn diÔn ®Ó phôc vô viÖc vËn chuyÓn vμ xÕp dän c¸c ®¹o cô, bμi trÝ s©n khÊu còng nh− phôc vô c¸c thñ ph¸p s©n khÊu kh¸c. C¸c s©n khÊu phô n»m ë bªn ph¶i, bªn tr¸i vμ phÝa sau s©n khÊu chÝnh. S©n khÊu phô phÝa sau gäi lμ hËu ®μi. D−íi s©n khÊu chÝnh cã gÇm s©n khÊu. 3.8. S©n khÊu hép: Lμ kiÓu kh«ng gian nhμ h¸t trong ®ã s©n khÊu vμ kh¸n gi¶ ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, ng¨n chia bëi miÖng s©n khÊu (miÖng cßn gäi lμ mÆt tranh). Trong tiªu chuÈn nμy, kiÓu nhμ h¸t s©n khÊu hép ®−îc chän lμm tiªu biÓu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña tiªu chuÈn.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 3.9. MÆt tranh: Lμ mÆt ph¼ng n»m gi÷a s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, qua ®ã kh¸n gi¶ theo dâi diÔn xuÊt. MÆt tranh cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng kÕt cÊu x©y dùng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c, hoÆc x¸c ®Þnh b»ng c¸c gi¶i ph¸p −íc lÖ, ¸nh s¸ng, vËt thÓ ®¸nh dÊu. Th«ng th−êng, mÆt tranh chÝnh lμ miÖng s©n khÊu, n¬i treo mμn chÝnh cña s©n khÊu. 3.10. §−êng ®á s©n khÊu: Lμ ®−êng th¼ng giao tuyÕn gi÷a mÆt tranh vμ mÆt sμn s©n khÊu. Trung ®iÓm S cña ®−êng ®á s©n khÊu lμ ®iÓm nh×n ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®¶m b¶o cho mäi kh¸n gi¶ ®Òu nh×n thÊy. 3.11. §é dèc sμn phßng kh¸n gi¶: lμ ®é dèc ®Ó ®¶m b¶o kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ tr−íc kh«ng che khuÊt ng−êi ngåi hμng ghÕ sau. 3.12. Tia nh×n: lμ ®−êng th¼ng tõ m¾t kh¸n gi¶ ngåi xem kÐo tíi ®iÓm nh×n S. 3.13. Dμn khung s©n khÊu: Lμ hÖ thèng kÕt cÊu b»ng thÐp, n»m phÝa sau miÖng s©n khÊu. Dμn khung gåm hai th¸p khung th¼ng ®øng, n»m hai bªn mÆt tranh vμ cÇu khung n»m ngang ë phÝa trªn mÆt tranh. Trªn dμn khung l¾p c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ¸nh s¸ng vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Trªn cÇu khung cã hμnh lang ®i qua trªn miÖng s©n khÊu. 3.14. Thiªn kiÒu (cßn gäi lμ khoang treo): Lμ phÇn kh«ng gian tiÕp tôc s©n khÊu chÝnh theo chiÒu cao ®Ó kÐo c¸c ph«ng mμn, ®¹o cô, bμi trÝ lªn cao vμ thùc hiÖn c¸c thñ ph¸p biÓu diÔn. Trong thiªn kiÒu cã c¸c hμnh lang thao t¸c vμ dμn th−a. 3.15. GÇm s©n khÊu: Lμ phÇn kh«ng gian t−¬ng øng víi s©n khÊu, n»m ë d−íi sμn s©n khÊu (diÖn tÝch t−¬ng ®−¬ng víi s©n khÊu chÝnh) ®Ó ®Æt c¸c thiÕt bÞ quay, tr−ît, n©ng h¹, cÊt ph«ng mμn d¹ng cuén vμ lμm lèi ra hè nh¹c. 3.16. C¸c hμnh lang thao t¸c: Lμ c¸c hμnh lang hÑp ®i vßng quanh c¸c phÝa t−êng bao cña thiªn kiÒu vμ s©n khÊu phô ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vμ g¾n c¸c thiÕt bÞ phôc vô s©n khÊu. 3.17. Dμn th−a: Lμ mét hÖ thèng dμn kÕt cÊu vμ sμn n»m trªn ®iÓm cao nhÊt, d−íi m¸i thiªn kiÒu, dïng ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vμ g¾n c¸c thiÕt bÞ, chñ yÕu lμ hÖ thèng pu-li, têi, c¸p treo c¸c sμo trªn s©n khÊu. 3.18. C¸c sμo treo: Lμ hÖ thèng nhiÒu sμo b»ng thÐp hoÆc hîp kim, treo trªn c¸c c¸p. Trªn c¸c sμo g¾n c¸c thiÕt bÞ ©m thanh, ¸nh s¸ng hoÆc treo c¸c ph«ng mμn bμi trÝ. Nhê hÖ thèng c¸c d©y c¸p, pu-li, têi kÐo, c¸c sμo treo cã thÓ h¹ xuèng thÊp nhÊt tíi mÆt sμn s©n khÊu vμ kÐo lªn cao nhÊt tíi d−íi dμn th−a. 3.19. Sμn s©n khÊu di ®éng: Ngoμi s©n khÊu chÝnh, cè ®Þnh cßn cã c¸c lo¹i sμn s©n khÊu di ®éng: - S©n khÊu quay: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng xoay trßn quanh mét t©m, trªn mÆt ph¼ng song song víi sμn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sμn s©n khÊu.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 - Sμn tr−ît: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng ngang, trªn mÆt ph¼ng song song víi mÆt sμn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sμn s©n khÊu. - Sμn n©ng h¹: Mét bé phËn sμn s©n khÊu cã thÓ n©ng lªn cao h¬n hoÆc h¹ xuèng thÊp h¬n mÆt sμn s©n khÊu. Sμn n©ng h¹ nÕu cã kÝch th−íc nhá gäi lμ bμn n©ng h¹. C¸c sμn s©n khÊu di ®éng dïng ®Ó thùc hiÖn ba chøc n¨ng chÝnh: - VËn chuyÓn c¸c trang thiÕt bÞ, bμi trÝ thay cho viÖc ph¶i khu©n v¸c b»ng søc ng−êi. - Thay ®æi bμi trÝ, khung c¶nh trªn s©n khÊu ngay trong buæi diÔn. - Phôc vô mét sè thñ ph¸p diÔn xuÊt. 3.20. Mμn ng¨n ch¸y: Lμ mét mμn lín b»ng kim lo¹i vμ vËt liÖu chÞu ®−îc ch¸y næ, ng¨n ®−îc ¸p suÊt vμ löa, khãi, khÝ ®éc, dïng ®Ó ng¨n sù truyÒn lan löa, khãi, khÝ ®éc tõ phÇn nμy sang phÇn kh¸c trong nhμ h¸t. Mμn ng¨n ch¸y th−êng n»m trªn cao,phÝa trªn trÇn, khi cã sù cè, ho¶ ho¹n th× ®−îc h¹ xuèng. Mμn ng¨n ch¸y quan träng nhÊt n»m ë vïng miÖng s©n khÊu ®Ó ng¨n chia vïng cã nguy c¬ ch¸y cao nhÊt (s©n khÊu) víi vïng cÇn b¶o vÖ nhÊt (kh¸n gi¶). Trong nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ quy m« lín, mμn ng¨n ch¸y cßn ®−îc bè trÝ ë mét sè khu vùc kh¸c nh»m ph©n chia, c« lËp vïng ch¸y khi cã sù cè. 4. Ph©n lo¹i nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ 4.1. Ph©n lo¹i nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶: 4.1.1. Phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng: Ngoμi chøc n¨ng phôc vô biÓu diÔn nghÖ thuËt cßn cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nh− héi nghÞ, liªn hoan, khiªu vò, thi ®Êu thÓ thao trong nhμ... nh− c¸c phßng kh¸n gi¶ cña cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé. 4.1.2. Phßng kh¸n gi¶ cho mét thÓ lo¹i nghÖ thuËt nh−: R¹p chiÕu bãng (nghÖ thuËt ®iÖn ¶nh), r¹p xiÕc (cho nghÖ thuËt xiÕc), nhμ h¸t (c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu), hoμ nh¹c... 4.1.3. Nhμ h¸t ®a n¨ng: Phôc vô biÓu diÔn vμ th−ëng thøc c¸c thÓ lo¹i nghÖ thuËt s©n khÊu. 4.1.4. Nhμ h¸t chuyªn dông: ChØ dïng (hoÆc chñ yÕu dïng) cho mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu: - Nhμ h¸t kÞch nãi. - Nhμ h¸t ca kÞch - vò kÞch (opera - balet). - Nhμ h¸t chÌo. - Nhμ h¸t tuång. - Nhμ h¸t c¶i l−¬ng.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 - Nhμ h¸t móa rèi. 4.1.5. Nhμ h¸t cña mét ®oμn: Nhμ h¸t riªng cña mét ®oμn nghÖ thuËt, thuéc së h÷u cña ®oμn ®ã vμ chØ phôc vô cho ®oμn ®ã luyÖn tËp, chuÈn bÞ vμ biÓu diÔn. 4.1.6. Nhμ h¸t thÓ nghiÖm: Nhμ h¸t cña c¸c tr−êng nghÖ thuËt, c¸c viÖn nghiªn cøu nghÖ thuËt, cã thiÕt kÕ ®Æc biÖt nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu nghiªn cøu, thÓ nghiÖm c¸c s¸ng t¹o trong nghÖ thuËt biÓu diÔn víi c¸c kh«ng gian biÓu diÔn kh¸c nhau. 4.2. Ph©n h¹ng theo quy m« nhμ h¸t: VÒ quy m«, nhμ h¸t ®−îc ph©n chia ra c¸c h¹ng kh¸c nhau theo quy m« s©n khÊu, vμ c¸c cì kh¸c nhau theo quy m« phßng kh¸n gi¶. 4.2.1. Ph©n h¹ng theo quy m« s©n khÊu: 1- H¹ng I: DiÖn tÝch sμn diÔn trªn 100 m2 (CÊp I) 2- H¹ng II: DiÖn tÝch sμn diÔn tõ 60 ®Õn 100 m2 (CÊp II) 3- H¹ng III: DiÖn tÝch sμn diÔn d−íi 60 m2 (CÊp III) 4.2.2. Ph©n cì theo quy m« phßng kh¸n gi¶: 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì: Trªn 1500 ghÕ (CÊp ®Æc biÖt) 2- Phßng kh¸n gi¶ cì A: Tõ 1201 ®Õn 1500 ghÕ (CÊp ®Æc biÖt) 3- Phßng kh¸n gi¶ cì B: Tõ 801 ®Õn 1200 ghÕ (CÊp I) 4- Phßng kh¸n gi¶ cì C: Tõ 401 ®Õn 800 ghÕ (CÊp I) 5- Phßng kh¸n gi¶ cì D: Tõ 251 ®Õn 400 ghÕ (CÊp II) 6- Phßng kh¸n gi¶ cì E: D−íi 250 ghÕ (CÊp III) 4.2.3. Ph©n cÊp c«ng tr×nh (c¶ vÒ ®é bÒn v÷ng vμ an toμn ch¸y næ): 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A: (CÊp ®Æc biÖt) 2- H¹ng I, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì B, C: (CÊp I) 3- H¹ng II, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì D: (CÊp II) 4- H¹ng III, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì E: (CÊp III) (NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngμy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ, Phô lôc 1) 5. C¸c quy ®Þnh cô thÓ: 5.1. C¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, giao th«ng vμ thiÕt kÕ ®« thÞ 5.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Þa ®iÓm vμ diÖn tÝch khu ®Êt: a/ Ph¶i ë trung t©m ®« thÞ ®Ó cã søc hÊp dÉn, ®ång thêi ®ãng gãp cho sù ho¹t ®éng vμ bÒ mÆt cña khu trung t©m. b/ ë gÇn c¸c khu tËp trung d©n c− hoÆc n»m trong khu c©y xanh, khu c«ng viªn gi÷a c¸c khu d©n c−.   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 c/ ë n¬i cã ®−êng giao th«ng thuËn tiÖn cho c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n vμ c«ng céng. d/ Xa c¸c nguån ån lín, nguån khÝ ®éc h¹i, c¸c n¬i cã nguy c¬ ch¸y næ cao. e/ DiÖn tÝch khu ®Êt tÝnh b×nh qu©n 6 - 10m2/kh¸n gi¶. 5.1.2. §−êng vßng quanh c«ng tr×nh: Ph¶i bè trÝ ®−êng vßng quanh c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o cho xe ch÷a ch¸y cã thÓ ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vμ cã thÓ tiÕp cËn tÊt c¶ mäi phÝa cña c«ng tr×nh. 5.1.3. Lèi vμo cho xe « t« con: Khi bè trÝ lèi vμo cho xe « t« con tiÕp cËn nhμ h¸t th× ph¶i lμm ®−êng cho xe ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vμ chiÒu réng ®−êng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. 5.1.4. Lèi vμo cho xe t¶i: Nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ h¹ng II hoÆc cì C trë lªn ph¶i bè trÝ ®−êng cho xe t¶i chë bμi trÝ tiÕp cËn víi kho bμi trÝ, khi ®ã chiÒu réng ®−êng vμo ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. Khi xe t¶i lïi vμo, sμn xe ph¶i ngang b»ng víi sμn kho. NÕu bè trÝ kho bªn trong c«ng tr×nh th× ®−êng vμo ph¶i cã chiÒu cao th«ng thuû lín h¬n hoÆc b»ng 4,5m. 5.1.5. B·i ®ç xe: ë gÇn nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ b·i ®ç xe ®ñ diÖn tÝch cho xe ca, xe « t« con, xe m¸y, xe ®¹p vμ xe l¨n cña ng−êi khuyÕt tËt. Chç ®Ó xe cña ng−êi khuyÕt tËt ph¶i ë vÞ trÝ gÇn cöa vμo nhμ h¸t. NÕu cã thÓ, bè trÝ mét kh«ng gian lμm n¬i ®Ó xe l¨n ngay kÒ cöa vμo hoÆc s¶nh vμo. C¸c lèi ®i lªn b»ng bËc ph¶i cã ®−êng dèc cho xe l¨n. Lèi ra vμo b·i ®ç xe kh«ng ®−îc c¾t ngang dßng ng−êi chÝnh ra vμo nhμ h¸t. DiÖn tÝch c¸c b·i ®ç xe, tïy thuéc vμo ®Æc ®iÓm cña tõng ®« thÞ n¬i x©y dùng nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶, còng nh− hoμn c¶nh thùc tÕ. Cã thÓ tÝnh b×nh qu©n 3 - 5m2/kh¸n gi¶. 5.1.6. DiÖn tÝch t¶n ng−êi: Tr−íc mçi lèi ra khái nhμ h¸t cÇn bè trÝ diÖn tÝch t¶n ng−êi. DiÖn tÝch nμy ®−îc tÝnh Ýt nhÊt lμ 30m2 / 100 kh¸n gi¶ ®−îc ph©n bæ tho¸t ra t¹i cöa ®ã. C¸c diÖn tÝch t¶n ng−êi nμy kh«ng ®−îc bao bäc bëi t−êng, rμo, mÆt n−íc hoÆc c©y xanh liªn tôc mμ ph¶i ®−îc më tiÕp ra c¸c ®−êng giao th«ng hoÆc kh«ng gian më réng kh¸c. C¸c lèi ra vμo cña « t«, cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, cña xe ch÷a ch¸y... kh«ng ®−îc tÝnh vμo diÖn tÝch t¶n ng−êi. 5.1.7. MÆt tr−íc nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ (hoÆc mÆt h−íng ra ®−êng) ph¶i cã kho¶ng lïi c¸ch xa khái mÐp ®−êng giao th«ng c«ng céng: - 150 cm / 100 kh¸n gi¶. - Ph¶i ≥ 15 m ®èi víi c¸c nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A vμ B.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.1.8. C¸c tæng kho vμ c¸c x−ëng lín: nÕu kh«ng phôc vô hμng ngμy cho c¸c nhμ h¸t kh«ng ®−îc ®Æt chung trong c«ng tr×nh nhμ h¸t mμ ph¶i bè trÝ thμnh c«ng tr×nh riªng, t¸ch rêi khái khu ®Êt cña c«ng tr×nh nhμ h¸t. 5.1.9. Trong c«ng tr×nh nhμ h¸t - phßng kh¸n gi¶ kh«ng ®−îc bè trÝ nhμ ë hoÆc c¸c c¬ së d©n dông kh¸c, kh«ng bè trÝ ga ra, kho x¨ng dÇu, chÊt næ vμ c¸c kho tμng kh«ng phôc vô nhμ h¸t. 5.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ c«ng tr×nh: 5.2.1. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn kh¸n gi¶: 5.2.1.1. PhÇn kh¸n gi¶ cña nhμ h¸t: bao gåm phßng kh¸n gi¶ (n¬i kh¸n gi¶ ngåi xem) vμ c¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶: Lèi vμo, n¬i mua vÐ, s¶nh vμo, n¬i göi mò ¸o, hμnh lang, s¶nh nghØ, c¸c kh«ng gian x· héi (phßng khiªu vò, phßng tiÖc, phßng kh¸ch, phßng truyÒn thèng), c¸c phßng phô trî (y tÕ - cÊp cøu, b¶o vÖ, phßng nh©n viªn...) vμ c¸c lèi giao th«ng, hμnh lang, cÇu thang, c¨ng tin, cμ phª gi¶i kh¸t... 5.2.1.2. Tiªu chuÈn diÖn tÝch, khèi tÝch: Tiªu chuÈn khèi tÝch cho nhμ h¸t kÞch nãi: 4-6m3/kh¸n gi¶, cho nhμ h¸t nh¹c kÞch, balet, hßa nh¹c: 6-8m3/kh¸n gi¶. Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c¸c bé phËn thuéc phÇn kh¸n gi¶ ®−îc lÊy theo b¶ng sau (B¶ng 1). B¶ng 1: Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®èi víi phÇn kh¸n gi¶ (C¸c thμnh phÇn quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi mäi nhμ h¸t) TT Bé phËn DiÖn tÝch øng víi 1 kh¸n gi¶ (m2) 1 Phßng kh¸n gi¶ (bao gåm c¶ diÖn tÝch c¸c tÇng 0,8 - 1,2 g¸c, c¸c ban c«ng, c¸c l«) 2 Phßng b¸n vÐ 0,05 3 S¶nh vμo 0,15 - 0,18 4 N¬i göi mò ¸o 0,03 5 Hμnh lang ph©n phèi kh¸ch 0,20 6 S¶nh nghØ 0,30 7 Khu vÖ sinh 0,03 8 Phßng y tÕ - cÊp cøu 0,03 9 C¨ng tin, gi¶i kh¸t cho kh¸n gi¶ 0,10 10 Phßng chuÈn bÞ c¨ng tin 0,03   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.1.3. KÝch th−íc vμ th«ng sè tÝnh to¸n ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép: B¶ng 2: KÝch th−íc, th«ng sè ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép TT ChØ tiªu Th«ng Chó thÝch sè 1 ChiÒu s©u phßng kh¸n gi¶ Lμ kho¶ng c¸ch tõ ®−êng a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch ≤27m ®á s©n khÊu tíi t−êng cuèi b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch ≤30m phßng kh¸n gi¶, sau hμng ghÕ xa nhÊt. 2 Gãc më trªn mÆt b»ng (γ)
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.1.4. Phßng b¸n vÐ: Cã thÓ ®−îc bè trÝ ngoμi c«ng tr×nh, trong c«ng tr×nh hoÆc phßng b¸n vÐ kÕt hîp víi s¶nh vμo. Bè trÝ cho mçi nhμ h¸t tõ 1 ®Õn 3 ghi sª b¸n vÐ. Tr−íc mçi ghi sª cã lan can tay vÞn ®Ó ®Þnh h−íng cho kh¸ch xÕp hμng. T¹i n¬i b¸n vÐ bè trÝ 1 hoÆc 2 ®iÖn tho¹i c«ng céng. Trong mäi tr−êng hîp, ®iÓm so¸t vÐ vμ xÐ vÐ ph¶i n»m ë sau s¶nh vμo. 5.2.1.5. Cöa vμo cña kh¸n gi¶: Cöa vμo ph¶i lμm kiÓu cöa hai c¸nh, b¶n lÒ quay, më ra ngoμi, theo h−íng tho¸t ng−êi. Cã thÓ dïng bé ®Èy tù ®éng khÐp cöa. Kh«ng ®−îc lμm cöa cuèn, cöa kÐo, cöa sËp, cöa chèt, c¸nh b¶n lÒ më vμo trong, kh«ng ®−îc lμm bËu cöa, kh«ng treo rÌm. NÕu cöa më hoÆc cöa h·m cã mÆt kÝnh th× ph¶i lμm b»ng kÝnh an toμn kh«ng vì, hoÆc vì vôn. TÝnh 60cm bÒ réng cöa / 100 kh¸n gi¶ (sè lÎ d−íi mét tr¨m tÝnh trßn thªm mét tr¨m). 5.2.1.6. Liªn hÖ gi÷a s¶nh vμo vμ hμnh lang nhμ h¸t: V× s¶nh vμo lμ n¬i ch−a xÐ vÐ, kh¸ch ra vμo tù do hoÆc míi chØ s¬ bé so¸t vÐ nªn kh«ng ®−îc kÕt hîp liªn th«ng gi÷a s¶nh vμo víi hμnh lang ph©n phèi kh¸ch còng nh− gi÷a s¶nh vμo víi s¶nh nghØ. 5.2.1.7. N¬i göi mò ¸o: Trong c¸c nhμ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C, D, E cho phÐp kÕt hîp liªn th«ng s¶nh vμo víi n¬i göi mò ¸o, hoÆc kÕt hîp hμnh lang ph©n phèi kh¸ch víi s¶nh nghØ. Khi ®ã cho phÐp gi¶m bít c¸c chØ tiªu diÖn tÝch yªu cÇu trong b¶ng 1. 5.2.1.8. S¶nh nghØ: S¶nh nghØ l−u th«ng trùc tiÕp víi phßng kh¸n gi¶, c¸c ban c«ng, c¸c l«, c¸c khu c¨ng tin gi¶i kh¸t, vÖ sinh. Kh«ng l−u th«ng trùc tiÕp víi s¶nh vμo, hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoμi. 5.2.1.9. Khu vÖ sinh: Khu vÖ sinh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vμo xem bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ vμ kh«ng liªn th«ng víi s¶nh vμo hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoμi. Khu vÖ sinh kh«ng ®−îc bè trÝ liªn th«ng trùc tiÕp víi kh«ng gian phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.10. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dμnh cho kh¸ch ch−a so¸t vÐ, ch−a xÐ vÐ: cã thÓ bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh vμo vμ kh«ng ®−îc phÐp liªn th«ng víi hμnh lang ph©n phèi kh¸ch hoÆc s¶nh nghØ. DiÖn tÝch c¨ng tin gi¶i kh¸t nμy kh«ng tÝnh vμo chØ tiªu diÖn tÝch trong b¶ng 1. 5.2.1.11. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dμnh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vμo xem: bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ hoÆc hμnh lang ph©n phèi kh¸ch. DiÖn tÝch c¨ng tin nμy tÝnh theo b¶ng 1. 5.2.1.12. ChiÒu cao th«ng thuû: - Phßng b¸n vÐ, n¬i gi÷ mò ¸o, c¨ng tin - gi¶i kh¸t, hμnh lang ph©n phèi kh¸ch v.v. : ph¶i ≥ 3,3m. - S¶nh vμo: ph¶i ≥ 3,6m. - S¶nh nghØ: ph¶i ≥ 4,2m.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.1.13. KÝch th−íc ghÕ ngåi cho kh¸n gi¶ lÊy nh− sau: - ChiÒu réng (kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a hai tay ghÕ) : 45 - 55 cm. - ChiÒu s©u (kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ghÕ víi mÆt tùa) : 45 - 55 cm. - ChiÒu cao mÆt ghÕ so víi sμn : 40 - 45 cm. 5.2.1.14. GhÕ ngåi ph¶i ®−îc g¾n chÆt vμo mÆt sμn, trõ c¸c ghÕ ë l« cã sμn ph¼ng nh−ng còng kh«ng ®−îc qu¸ 8 ghÕ tù do, xª dÞch ®−îc (Cho phÐp ngo¹i lÖ ®èi víi phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng cña nhμ v¨n ho¸, c©u l¹c bé). 5.2.1.15. C¸c ghÕ lËt: ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y tiÕng ®éng khi sö dông. 5.2.1.16. Kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hμng ghÕ: - Ph¶i ≥ 45cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì B trë lªn. - Ph¶i ≥ 40cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì C trë xuèng. C¸ch tÝnh to¸n cô thÓ kho¶ng c¸ch nμy theo møc ®é tiÖn nghi cho ë h×nh 2. GhÕ kh«ng ®Öm GhÕ cã ®Öm H×nh 2: Yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hμng ghÕ   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.1.17. Sè ghÕ tèi ®a ®−îc bè trÝ trong mét hμng ghÕ liªn tôc: phô thuéc vμo kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hμng ghÕ, lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 3: Sè ghÕ tèi ®a trong mét hμng ghÕ liªn tôc: Cã lèi ®i vμo tõ c¶ ChØ cã lèi ®i vμo tõ hai ®Çu hμng ghÕ mét ®Çu hμng ghÕ ChiÒu réng 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 kho¶ng c¸ch ®i l¹i gi÷a hai hμng ghÕ (cm) Sè ghÕ tèi ®a 28 34 40 46 52 14 16 16 16 16 ®−îc bè trÝ trong mét hμng ghÕ 5.2.1.18. Chç ngåi cho ng−êi tμn tËt: ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 1/3 sè ghÕ hμng ®Çu cã thÓ th¸o rêi ra ®−îc ®Ó cho ng−êi tμn tËt ngåi xe l¨n, hoÆc chõa kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 3,2m tõ hμng ghÕ ®Çu tíi lan can hè nh¹c ®Ó s¾p xÕp chç ngåi cho ng−êi ®i xe l¨n. 5.2.1.19. §é dèc sμn phßng kh¸n gi¶: ph¶i b¶o ®¶m ®Ó tia nh×n cña kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ sau kh«ng bÞ ®Çu kh¸n gi¶ ngåi hμng ghÕ tr−íc che khuÊt. Yªu cÇu n©ng ®é n©ng cao tia nh×n t¹i mçi hμng ghÕ tèi thiÓu lμ 12 - 15cm. 5.2.1.20. Trong mçi l«: kh«ng bè trÝ d−íi hai ghÕ vμ trªn 12 ghÕ. Kh«ng bè trÝ qu¸ 2 hμng ghÕ trong l« cã sμn ph¼ng vμ qu¸ 3 hμng ghÕ trong l« cã sμn chia bËc. 5.2.1.21. Ban c«ng, lan can ban c«ng: Kho¶ng c¸ch ®i l¹i gi÷a hμng ghÕ ®Çu trªn ban c«ng vμ lan can ban c«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 90cm. §é cao cña lan can ban c«ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 85cm. 5.2.1.22. Mμn, rÌm phßng kh¸n gi¶: - Lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc kh«ng bÐn ch¸y. - Kh«ng lμm v−íng lèi ®i l¹i, lèi tho¸t ng−êi. - ChØ treo b»ng mÐp trªn chø kh«ng cè ®Þnh ë mÐp bªn hoÆc mÐp d−íi. - §iÓm thÊp nhÊt cña mÐp d−íi mμn rÌm ph¶i c¸ch mÆt sμn Ýt nhÊt 15cm.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.1.23. L« cho kh¸ch ®Æc biÖt: NÕu cã bè trÝ l« cho kh¸ch ®Æc biÖt th× gÇn ®ã ph¶i cã phßng kh¸ch nhá, cã phßng vÖ sinh riªng (trong mét sè tr−êng hîp cÇn bè trÝ c¶ lèi tho¸t hiÓm riªng biÖt). 5.2.1.24. Lç tho¸t khãi: Trªn trÇn phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ lç tho¸t khãi víi tæng diÖn tÝch Ýt nhÊt b»ng 0,5% diÖn tÝch sμn phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.25. DiÖn tÝch hè nh¹c: hè nh¹c cho c¸c thÓ lo¹i nhμ h¸t ®−îc tÝnh kh¸c nhau. Trung b×nh tÝnh cho mçi nh¹c c«ng 1,2m2, riªng cho pian« 4,5m2. B¶ng 4: KÝch th−íc cña hè nh¹c Bé phËn KÝch th−íc 1. ChiÒu réng hè nh¹c theo trôc phßng kh¸n gi¶ a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch ≥3m b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch ≥4m 2. ChiÒu s©u hè nh¹c (tõ mÐp ngoμi mÆt sμn s©n khÊu tíi sμn hè nh¹c) 2,1-2,4 m. 3. KÝch th−íc mçi bËc sμn hè nh¹c a- ChiÒu réng 1,3 -1,6 m b- ChiÒu s©u 0,2 m 4. Tû lÖ phÇn ®ua ra cña s©n khÊu, tiÒn ®μi so víi chiÒu réng miÖng hè nh¹c, kh«ng ®−îc lín h¬n a- §èi víi nhμ h¸t kÞch nãi, ca kÞch 1/3 b- §èi víi nhμ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch 1/4 5.2.1.26. Bôc ®øng cña nh¹c tr−ëng ph¶i ®¶m b¶o: - §Çu vμ vai nh¹c tr−ëng kh«ng che tÇm m¾t cña kh¸n gi¶ nh×n lªn s©n khÊu. - Kh¸n gi¶ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng tõ l−ng trë lªn. - Nh¹c tr−ëng nh×n thÊy diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu vμ ng−îc l¹i diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng. - Nh¹c tr−ëng nh×n thÊy nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ trong hè nh¹c vμ ng−îc l¹i nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c tr−ëng. - Tõ vÞ trÝ cña nh¹c tr−ëng ph¶i cã ®−êng ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé víi ®¹o diÔn, ng−êi phô tr¸ch buæi diÔn vμ phßng nghØ cña nh¹c c«ng. §iÖn tho¹i kh«ng reo chu«ng mμ cã ®Ìn tÝn hiÖu. 5.2.1.27. T¹i c¸c vÞ trÝ nh¹c c«ng ph¶i cã æ c¾m ®iÖn. 5.2.1.28. Tõ hè nh¹c ph¶i cã Ýt nhÊt hai lèi ra vμo.   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 C¸c phßng phô trî phÇn kh¸n gi¶ 5.2.1.29. QuÇy göi mò ¸o: ChiÒu dμi quÇy göi mò ¸o tÝnh 1m / 150 ng−êi (tÝnh cho 50% sè kh¸n gi¶). Ho¹t ®éng ë khu vùc göi mò ¸o kh«ng ®−îc ng¨n trë luång chÝnh cña kh¸n gi¶ ra vμo. ChiÒu cao th«ng thuû ph¶i ≥ 3,3m. ChiÒu cao th«ng thñy n¬i ®Æt m¾c ¸o ph¶i ≥ 2m. Ph¶i cã mét tñ riªng ®Ó gi÷ vò khÝ, cã nhiÒu ng¨n, mçi ng¨n cã ch×a kho¸ riªng do ng−êi göi vò khÝ tù gi÷. 5.2.1.30. ë nhμ h¸t cì C trë lªn ph¶i cã phßng y tÕ cÊp cøu riªng. ë nhμ h¸t cì nhá h¬n cã thÓ bè trÝ n¬i cÊp cøu t¹i mét phßng chøc n¨ng kh¸c. 5.2.1.31. Phßng cÊp cøu: ph¶i n»m ë tÇng trÖt, ®Æt ë kho¶ng gi÷a hai phÇn s©n khÊu vμ kh¸n gi¶, cã lèi ®i thuËn tiÖn tõ c¶ hai bé phËn nãi trªn, kÓ c¶ khi ph¶i khiªng b¨ng ca. cã lèi trùc tiÕp chuyÓn b¨ng ca ra xe cøu th−¬ng kh«ng xuyªn qua c¸c s¶nh vμ c¸c kh«ng gian c«ng céng. Phßng y tÕ - cÊp cøu ph¶i cã ®iÖn tho¹i riªng nèi ra ngoμi vμ ®iÖn tho¹i néi bé nèi víi c¸c bé phËn trong nhμ h¸t. 5.2.1.32. Phßng m¸y chiÕu: ®−îc tÝnh to¸n ®Ó bè trÝ nhiÒu nhÊt lμ 3 m¸y chiÕu phim vμ mét m¸y chiÕu phim ®Ìn chiÕu. Phßng m¸y chiÕu vμ c¸c bé phËn liªn quan ®Õn chiÕu bãng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu bãng. 5.2.1.33. Phßng ph¸t thanh, truyÒn h×nh: DiÖn tÝch 25-40m2, bè trÝ t¹i ®iÓm cã tÇm nh×n bao qu¸t s©n khÊu vμ phßng kh¸n gi¶. Cã ®iÖn tho¹i nèi víi m¹ng ®iÖn tho¹i thμnh phè vμ ®iÖn tho¹i néi bé. 5.2.1.34. Phßng hót thuèc: TÝnh to¸n diÖn tÝch 0,5m2 / ng−êi, tÝnh cho 10% sè kh¸n gi¶. Phßng hót thuèc ph¶i cã th«ng giã ®Ó th¶i khãi ra ngoμi trêi. Sμn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.1.35. Phßng vÖ sinh, röa tay, söa sang trang ®iÓm cho kh¸n gi¶: Bè trÝ gÇn quÇy göi mò ¸o, s¶nh vμo, s¶nh nghØ vμ t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng cña nhμ h¸t. Phßng vÖ sinh kh«ng më cöa trùc tiÕp vμo phßng kh¸n gi¶. Ph¶i cã vÖ sinh nam - n÷ riªng biÖt vμ t¸ch riªng ngay tõ cöa vμo ngoμi cïng. N¬i söa sang trang ®iÓm bè trÝ tr−íc khi vμo tíi phßng röa tay, vÖ sinh. CÇn cã Ýt nhÊt mét phßng vÖ sinh cho ng−êi tμn tËt. 5.2.1.36. TÝnh to¸n sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh: cho 100% kh¸n gi¶, trong ®ã 50% lμ nam, 50% lμ n÷. VÖ sinh 100 ng−êi mét xÝ VÖ sinh n÷: 50 ng−êi mét xÝ nam: 35 ng−êi mét tiÓu 300 ng−êi mét phßng röa 1-3 xÝ cã mét bån röa tay 1-3 xÝ mét bån röa tay   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 Khu vÖ sinh ë gÇn khu vùc chç ngåi cho ng−êi tμn tËt ®i xe l¨n cÇn bè trÝ Ýt nhÊt 1 thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt cho ng−êi tμn tËt. 5.2.1.37. Phßng nh©n viªn bé phËn kh¸n gi¶ (so¸t vÐ, h−íng dÉn, an ninh, tr«ng mò ¸o, b¸n vÐ, t¹p vô...): TÝnh to¸n diÖn tÝch 1,5 - 2m2 / mçi nh©n viªn. 5.2.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu chÝnh 5.2.2.1. MiÖng s©n khÊu: KÝch th−íc miÖng s©n khÊu lμ mét chØ sè cã tÝnh chÊt h−íng dÉn, phô thuéc vμo sè l−îng kh¸n gi¶ vμ ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ h×nh häc cña h×nh ch÷ nhËt, nh−ng cã kho¶ng xª dÞch cho phÐp kh¸ réng. Cã thÓ tham kh¶o b¶ng 5 d−íi ®©y: B¶ng 5: ChØ sè h−íng dÉn kÝch th−íc miÖng s©n khÊu Dung tÝch phßng kh¸n gi¶ KÝch th−íc tèt nhÊt (l x h) Ph¹m vi xª dÞch cho phÐp Ngo¹i cì (>1500 ghÕ) 16 x 10 l = 14 - 18 h = 5,5 - 10 Cì A (1201 - 1500) 14 x 8 l = 13 - 16 h = 5 - 8,5 Cì B (801 - 1200) 13 x 7,5 l = 11,5 - 13 h = 4,5 - 8 Cì C (401 - 800) 12 x 6,5 l = 10 - 12,5 h=4-7 Cì D (251 - 400) 9,5 x 5 l = 8,5 - 10,5 h = 4,5 - 7 Cì E (≤ 250) 7 x 4,5 l=6-8 h=4-6 trong ®ã: l - chiÒu réng miÖng s©n khÊu (m) h - chiÒu cao miÖng s©n khÊu (m) 5.2.2.2. Khung s©n khÊu: Khung s©n khÊu n»m c¸ch miÖng s©n khÊu 1,2m. KÝch th−íc khung s©n khÊu b»ng kÝch th−íc miÖng s©n khÊu. Hμnh lang thao t¸c trªn cÇu khung s©n khÊu réng tèi thiÓu 0,6m; t¹i vÞ trÝ cã l¾p c¸c ®Ìn chiÕu réng tèi thiÓu 1,2m. ChiÒu cao th«ng thuû ®Ó ®i l¹i 2,1m. Sμn ph¶i b»ng thÐp, tr¶i vËt liÖu ªm tiÕng, kh«ng bÐn ch¸y. Hai mÐp hμnh lang ph¶i cã thμnh cao 10 cm ®Ó chèng vËt trªn sμn r¬i xuèng.   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.2.3. Sμn diÔn: Sμn diÔn n»m sau mμn chÝnh s©n khÊu, chiÒu réng b»ng chiÒu réng miÖng s©n khÊu, réng thªm mçi bªn mét d¶i réng 85cm. ChiÒu s©u mÆt diÔn tÝnh tõ mμn chÝnh s©n khÊu tíi mμn ®¸y s©n khÊu tÝnh b»ng 3/4 chiÒu réng sμn diÔn. ChiÒu cao mÆt sμn diÔn so víi mÆt sμn tr−íc hμng ghÕ ®Çu tiªn lμ 0,95 -1,15m. MÆt sμn diÔn ph¶i b»ng gç dμy 4cm, b»ng ph¼ng, kh«ng cã khe hë, cÊu t¹o sμn ®ßn g¸nh ®μn håi. KÕt cÊu chÞu lùc sμn b»ng bª t«ng hoÆc thÐp. NÕu cã sμn quay, sμn tr−ît th× khe hë kh«ng ®−îcH×nh 3: KÝch th− lín h¬n 1 cm, hai bªn mÐp ph¶i cao b»ng nhau. 5.2. 2.4. Kh« ng 120 gian xun g qua nh sμn diÔn : Hai bªn sμn diÔn cÇn cã kh« ng gian mçi bªn 4m ®Ó ®Æt gi¸ ®Ìn chiÕu, c¸c ca bin thay nhanh trang phôc. PhÝa sau sμn diÔn, sau mμn ®¸y s©n khÊu cÇn cã ®−êng ch¹y cho diÔn viªn qua l¹i, cã chiÒu réng ≥ 1,2m. 5.2.2.5. TiÒn ®μi: C¸c yªu cÇu cña bÒ mÆt tiÒn ®μi ph¶i ®óng nh− bÒ mÆt sμn diÔn. PhÇn tiÒn ®μi ®ua ra che khuÊt miÖng hè nh¹c quy ®Þnh t¹i b¶ng 4, môc 5.2.1.25. 5.2.3. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu phô 5.2.3.1. Hai s©n khÊu phô ë: bªn ph¶i vμ tr¸i s©n khÊu cã diÖn tÝch, kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng víi s©n khÊu chÝnh. ChiÒu cao s©n khÊu phô b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu chÝnh céng thªm 2,4m. Trªn suèt chiÒu cao ®ã kh«ng ®−îc cã kÕt cÊu cè ®Þnh hoÆc ®−êng d©y ng¨n c¶n chuyÓn dÞch ngang cña c¸c bμi trÝ, ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh sang c¸c s©n khÊu phô. 5.2.3.2. S©n khÊu sau (HËu ®μi): cã diÖn tÝch, kÝch th−íc t−¬ng ®−¬ng s©n khÊu chÝnh, chiÒu cao còng b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu céng thªm 2,4m, ®ñ ®Ó lïi c¸c bμi trÝ ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh ra phÝa sau kh«ng cã kÕt cÊu cè ®Þnh ng¨n c¶n.   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 355 : 2005 5.2.3.3. GÇm s©n khÊu: NÕu gÇm s©n khÊu bè trÝ c¸c thiÕt bÞ m©m quay, sμn tr−ît, bμn n©ng h¹ th× chiÒu cao phô thuéc thiÕt kÕ cô thÓ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã. NÕu gÇm s©n khÊu chØ ®Ó bè trÝ c¸c gi¸ cÊt c¸c ph«ng mμn d¹ng cuén vμ bè trÝ lèi ®i ra hè nh¹c th× chiÒu cao th«ng thuû ≥ 2,1m. C¸c lèi ®i ph¶i cã lan can hai bªn. CÇn cã Ýt nhÊt hai cöa ra vμo gÇm s©n khÊu ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, chiÒu réng mçi cöa ≥ 1,2m. Sμn vμ t−êng gÇm s©n khÊu ph¶i b¶o ®¶m ng¨n n−íc ngÇm ch¶y vμo. TÊt c¶ mäi d©y ®iÖn vμ d©y th«ng tin ®i ®−íi gÇm ph¶i lμ c¸p ch× hoÆc c¸p cao su tuyÖt ®èi an toμn, c¸ch n−íc, c¸ch Èm vμ kh«ng bÞ c«n trïng, chuét bä ph¸ ho¹i. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®éng c¬, ®−êng d©y, æ c¾m, ®Çu nèi... ph¶i tÝnh ®Õn tr−êng hîp bÞ ngËp n−íc. 5.2.3.4. Thiªn kiÒu (khoang treo): ChiÒu cao thiªn kiÒu (H) tÝnh tõ mÆt sμn s©n khÊu tíi mÆt d−íi kÕt cÊu m¸i lμ: H = 2h + p + 0,5 m + 2,1m. Trong ®ã: h lμ : ChiÒu cao miÖng s©n khÊu + 2m. p lμ : ChiÒu cao kÕt cÊu hÖ thèng dμn th−a. 0,5 m lμ : Kho¶ng kh«ng gian ®Ó m¾c puli, c¸p d−íi dμn th−a. 2,1m lμ : ChiÒu cao th«ng thuû tõ mÆt dμn th−a tíi mÆt d−íi kÕt cÊu m¸i, lμ kh«ng gian ®Ó ®i l¹i, thao t¸c. 5.2.3.5. Dμn th−a: Toμn bé hÖ thèng kÕt cÊu chÞu lùc vμ sμn, hμnh lang ph¶i b»ng thÐp. Xung quanh c¸c sμn, hμnh lang ph¶i cã diÒm cao 10 cm, ®é réng khe hë trªn sμn kh«ng ®−îc lín h¬n 1 cm, ®Ó phßng vËt r¬i lät xuèng s©n khÊu. ChiÒu cao th«ng thuû trªn dμn th−a lμ 2,1m. 5.2.3.6. Hμnh lang thao t¸c: ChiÒu réng c¸c hμnh lang thao t¸c tèi thiÓu lμ 0,6m, t¹i c¸c vÞ trÝ cã m¾c ®Ìn chiÕu tèi thiÓu 1,2 m. ChiÒu cao th«ng thuû tèi thiÓu 2,1m, trõ hμnh lang cao nhÊt n»m ë t−êng sau thiªn kiÒu cã chiÒu cao th«ng thuû 1,6 m. KÕt cÊu chÞu lùc vμ sμn hμnh lang thao t¸c ph¶i b»ng bª t«ng hoÆc thÐp, cã chèng tr¬n, kh«ng cã khe hë lín h¬n 1 cm vμ hai bªn mÐp ph¶i cã diÒm cao 10cm. 5.2.3.7. BËc thang s©n khÊu: ë nhμ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C trë lªn ph¶i lμm b»ng thÐp b¶n cã v»n chèng tr¬n, cì D trë xuèng cã thÓ lμm b»ng thÐp trßn. NÕu thang cã ®é dèc trªn 600 trë lªn th× tõ ®é cao 3m trªn sμn s©n khÊu trë lªn ph¶i cã lång s¾t an toμn bao quanh thang. NÕu thang tho¶i h¬n ph¶i cã lan can tay vÞn tõ mÆt sμn s©n khÊu trë lªn. 5.2.3.8. Cöa sæ tho¸t khãi: Trªn toμn bé c¸c t−êng bao quanh s©n khÊu, s©n khÊu phô, thiªn kiÒu kh«ng ®−îc thiÕt kÕ cöa sæ hoÆc lç trèng. ChØ thiÕt kÕ c¸c « cöa sæ n»m ë phÇn cao nhÊt cña thiªn kiÒu, trªn dμn th−a vμ d−íi kÕt cÊu m¸i ®Ó tho¸t khãi, h¬i nãng vμ khÝ ®éc khi cã ch¸y næ. Tæng diÖn tÝch c¸c « cöa tho¸t khãi kh«ng nhá h¬n 1/20- 1/30 diÖn tÝch s©n khÊu chÝnh.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản