TCXDVN 356:2005

Chia sẻ: Bá Đạo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

3
4.703
lượt xem
901
download

TCXDVN 356:2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 356: 2005 thay thế cho TCVN 5574:1991. TCXDVN 356: 2005 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn. Vụ Khoa học Công nghệ trình Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 356:2005

 1. www.ketcau.com TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 356 : 2005 XuÊt b¶n lÇn 1 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Concrete and reinforced concrete structures – Design standard hµ néi - 2005 3
 2. www.ketcau.com lêi nãi ®Çu TCXDVN 356 : 2005 thay thÕ cho TCVN 5574 : 1991. TCXDVN 356 : 2005 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng - Bé X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2005/Q§-BXD. 4
 3. www.ketcau.com Bé X©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 34 /2005/Q§-BXD ---------- Hµ néi, ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 356 : 2005 "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" bé tr­ëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 356 : 2005 "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. K/t Bé tr­ëng bé x©y dùng thø tr­ëng N¬i nhËn: - Nh­ ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T­ ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L­u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn 5
 4. www.ketcau.com Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcXDvn …………… XuÊt b¶n lÇn 1 KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Concrete and reinforced concrete structures – Design standard 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho tiªu chuÈn TCVN 5574 : 1991. 1.2 Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp cña nhµ vµ c«ng tr×nh cã c«ng n¨ng kh¸c nhau, lµm viÖc d­íi t¸c ®éng cã hÖ thèng cña nhiÖt ®é trong ph¹m vi kh«ng cao h¬n +50°C vµ kh«ng thÊp h¬n –70°C. 1.3 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp lµm tõ bª t«ng nÆng, bª t«ng nhÑ, bª t«ng h¹t nhá, bª t«ng tæ ong, bª t«ng rçng còng nh­ bª t«ng tù øng suÊt. 1.4 Nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp c¸c c«ng tr×nh thñy c«ng, cÇu, ®­êng hÇm giao th«ng, ®­êng èng ngÇm, mÆt ®­êng « t« vµ ®­êng s©n bay; kÕt cÊu xi m¨ng l­íi thÐp, còng nh­ kh«ng ¸p dông cho c¸c kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng cã khèi l­îng riªng trung b×nh nhá h¬n 500 kg/m3 vµ lín h¬n 2500 kg/m3, bª t«ng Polymer, bª t«ng cã chÊt kÕt dÝnh v«i – xØ vµ chÊt kÕt dÝnh hçn hîp (ngo¹i trõ tr­êng hîp sö dông c¸c chÊt kÕt dÝnh nµy trong bª t«ng tæ ong), bª t«ng dïng chÊt kÕt dÝnh b»ng th¹ch cao vµ chÊt kÕt dÝnh ®Æc biÖt, bª t«ng dïng cèt liÖu h÷u c¬ ®Æc biÖt, bª t«ng cã ®é rçng lín trong cÊu tróc. 1.5 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt (chÞu t¸c ®éng ®éng ®Êt, trong m«i tr­êng x©m thùc m¹nh, trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cao, v.v...) ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu bæ sung cho c¸c kÕt cÊu ®ã cña c¸c tiªu chuÈn t­¬ng øng. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy ®­îc sö dông ®ång thêi vµ cã trÝch dÉn c¸c tiªu chuÈn sau: − TCVN 4612 : 1988 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Ký hiÖu quy ­íc vµ thÓ hiÖn b¶n vÏ; − TCVN 5572 : 1991 HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. B¶n vÏ thi c«ng; − TCVN 6048 : 1995 B¶n vÏ nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng. Ký hiÖu cho cèt thÐp bª t«ng; − TCVN 5898 : 1995 B¶n vÏ x©y dùng vµ c«ng tr×nh d©n dông. B¶n thèng kª cèt thÐp; − TCVN 3118 : 1993 Bª t«ng nÆng. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c­êng ®é nÐn; 6
 5. TCXDVN 356 : 2005 − TCVN 1651 : 1985 ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng; − TCVN 3101 : 1979 D©y thÐp c¸c bon thÊp kÐo nguéi dïng lµm cèt thÐp bª t«ng; − TCVN 3100 : 1979 D©y thÐp trßn dïng lµm cèt thÐp bª t«ng øng lùc tr­íc; − TCVN 6284 : 1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc (PhÇn 1–5); − TCVN 2737 : 1995 T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ; − TCXD 327 : 2004 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Yªu cÇu b¶o vÖ chèng ¨n mßn trong m«i tr­êng biÓn; − TCVN 197 : 1985 Kim lo¹i. Ph­¬ng ph¸p thö kÐo; − TCXD 227 : 1999 Cèt thÐp trong bª t«ng. Hµn hå quang; − TCVN 3223 : 1994 Que hµn ®iÖn dïng cho thÐp c¸c bon vµ thÐp hîp kim thÊp; − TCVN 3909 : 1994 Que hµn ®iÖn dïng cho thÐp c¸c bon vµ hîp kim thÊp. Ph­¬ng ph¸p thö; − TCVN 1691 : 1975 Mèi hµn hå quang ®iÖn b»ng tay; − TCVN 3993 : 1993 Que hµn ®iÖn dïng cho thÐp c¸c bon vµ hîp kim thÊp. Ph­¬ng ph¸p thö. 3 ThuËt ng÷, ®¬n vÞ ®o vµ ký hiÖu 3.1 ThuËt ng÷ Tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c ®Æc tr­ng vËt liÖu “cÊp ®é bÒn chÞu nÐn cña bª t«ng” vµ “cÊp ®é bÒn chÞu kÐo cña bª t«ng” thay t­¬ng øng cho “m¸c bª t«ng theo c-êng ®é chÞu nÐn” vµ “m¸c bª t«ng theo c-êng ®é chÞu kÐo” ®· dïng trong tiªu chuÈn TCVN 5574 : 1991. CÊp ®é bÒn chÞu nÐn cña bª t«ng: ký hiÖu b»ng ch÷ B, lµ gi¸ trÞ trung b×nh thèng kª cña c­êng ®é chÞu nÐn tøc thêi, tÝnh b»ng ®¬n vÞ MPa, víi x¸c suÊt ®¶m b¶o kh«ng d­íi 95%, x¸c ®Þnh trªn c¸c mÉu lËp ph­¬ng kÝch th­íc tiªu chuÈn (150 mm x 150 mm x 150 mm) ®­îc chÕ t¹o, d­ìng hé trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ thÝ nghiÖm nÐn ë tuæi 28 ngµy. CÊp ®é bÒn chÞu kÐo cña bª t«ng: ký hiÖu b»ng ch÷ Bt, lµ gi¸ trÞ trung b×nh thèng kª cña c­êng ®é chÞu kÐo tøc thêi, tÝnh b»ng ®¬n vÞ MPa, víi x¸c suÊt ®¶m b¶o kh«ng d­íi 95%, x¸c ®Þnh trªn c¸c mÉu kÐo tiªu chuÈn ®­îc chÕ t¹o, d­ìng hé trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ thÝ nghiÖm kÐo ë tuæi 28 ngµy. M¸c bª t«ng theo c-êng ®é chÞu nÐn: ký hiÖu b»ng ch÷ M, lµ c­êng ®é cña bª t«ng, lÊy b»ng gi¸ trÞ trung b×nh thèng kª cña c­êng ®é chÞu nÐn tøc thêi, tÝnh b»ng ®¬n vÞ daN/cm2, x¸c ®Þnh trªn c¸c mÉu lËp ph­¬ng kÝch th­íc tiªu chuÈn (150 mm x 150 mm x 150 mm) ®­îc chÕ t¹o, d­ìng hé trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ thÝ nghiÖm nÐn ë tuæi 28 ngµy. M¸c bª t«ng theo c-êng ®é chÞu kÐo: ký hiÖu b»ng ch÷ K, lµ c­êng ®é cña bª t«ng, lÊy b»ng gi¸ trÞ trung b×nh thèng kª cña c­êng ®é chÞu kÐo tøc thêi, tÝnh b»ng ®¬n vÞ daN/cm2, x¸c ®Þnh 7
 6. TCXDVN 356 : 2005 trªn c¸c mÉu thö kÐo tiªu chuÈn ®­îc chÕ t¹o, d­ìng hé trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn vµ thÝ nghiÖm kÐo ë tuæi 28 ngµy. T­¬ng quan gi÷a cÊp ®é bÒn chÞu nÐn (kÐo) cña bª t«ng vµ m¸c bª t«ng theo c­êng ®é chÞu nÐn (kÐo) xem Phô lôc A. KÕt cÊu bª t«ng: lµ kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng kh«ng ®Æt cèt thÐp hoÆc ®Æt cèt thÐp theo yªu cÇu cÊu t¹o mµ kh«ng kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n. C¸c néi lùc tÝnh to¸n do tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng trong kÕt cÊu bª t«ng ®Òu chÞu bëi bª t«ng. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp: lµ kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng cã ®Æt cèt thÐp chÞu lùc vµ cèt thÐp cÊu t¹o. C¸c néi lùc tÝnh to¸n do tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp chÞu bëi bª t«ng vµ cèt thÐp chÞu lùc. Cèt thÐp chÞu lùc: lµ cèt thÐp ®Æt theo tÝnh to¸n. Cèt thÐp cÊu t¹o: lµ cèt thÐp ®Æt theo yªu cÇu cÊu t¹o mµ kh«ng tÝnh to¸n. Cèt thÐp c¨ng: lµ cèt thÐp ®­îc øng suÊt tr­íc trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o kÕt cÊu tr­íc khi cã t¶i träng sö dông t¸c dông. ChiÒu cao lµm viÖc cña tiÕt diÖn: lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp chÞu nÐn cña cÊu kiÖn ®Õn träng t©m tiÕt diÖn cña cèt thÐp däc chÞu kÐo. Líp bª t«ng b¶o vÖ: lµ líp bª t«ng cã chiÒu dµy tÝnh tõ mÐp cÊu kiÖn ®Õn bÒ mÆt gÇn nhÊt cña thanh cèt thÐp. Lùc tíi h¹n: Néi lùc lín nhÊt mµ cÊu kiÖn, tiÕt diÖn cña nã (víi c¸c ®Æc tr­ng vËt liÖu ®­îc lùa chän) cã thÓ chÞu ®­îc. Tr¹ng th¸i giíi h¹n: lµ tr¹ng th¸i mµ khi v­ît qu¸ kÕt cÊu kh«ng cßn tháa m·n c¸c yªu cÇu sö dông ®Ò ra ®èi víi nã khi thiÕt kÕ. §iÒu kiÖn sö dông b×nh th-êng: lµ ®iÒu kiÖn sö dông tu©n theo c¸c yªu cÇu tÝnh ®Õn tr­íc theo tiªu chuÈn hoÆc trong thiÕt kÕ, tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ còng nh­ sö dông. 3.2 §¬n vÞ ®o Trong tiªu chuÈn nµy sö dông hÖ ®¬n vÞ ®o SI. §¬n vÞ chiÒu dµi: m; ®¬n vÞ øng suÊt: MPa; ®¬n vÞ lùc: N (b¶ng chuyÓn ®æi ®¬n vÞ xem phô lôc G). 3.3 Ký hiÖu vµ c¸c th«ng sè 3.3.1 C¸c ®Æc tr­ng h×nh häc b chiÒu réng tiÕt diÖn ch÷ nhËt; chiÒu réng s­ên tiÕt diÖn ch÷ T vµ ch÷ I; b f , b′f chiÒu réng c¸nh tiÕt diÖn ch÷ T vµ ch÷ I t­¬ng øng trong vïng chÞu kÐo vµ nÐn; h chiÒu cao cña tiÕt diÖn ch÷ nhËt, ch÷ T vµ ch÷ I; h f , h′f phÇn chiÒu cao cña c¸nh tiÕt diÖn ch÷ T vµ ch÷ I t­¬ng øng n»m trong vïng chÞu kÐo vµ nÐn; 8
 7. TCXDVN 356 : 2005 a , a′ kho¶ng c¸ch tõ hîp lùc trong cèt thÐp t­¬ng øng với S vµ S′ ®Õn biªn gÇn nhÊt cña tiÕt diÖn; ′ h0 , h0 chiÒu cao lµm viÖc cña tiÕt diÖn, t­¬ng øng b»ng h–а vµ h–a’; x chiÒu cao vïng bª t«ng chÞu nÐn; ξ chiÒu cao t­¬ng ®èi cña vïng bª t«ng chÞu nÐn, b»ng x h0 ; s kho¶ng c¸ch cèt thÐp ®ai theo chiÒu dµi cÊu kiÖn; e0 ®é lÖch t©m cña lùc däc N ®èi víi träng t©m cña tiÕt diÖn quy ®æi, x¸c ®Þnh theo chØ dÉn nªu trong ®iÒu 4.2.12; e0p ®é lÖch t©m cña lùc nÐn tr­íc P ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi, x¸c ®Þnh theo chØ dÉn nªu trong ®iÒu 4.3.6; e0,tot ®é lÖch t©m cña hîp lùc gi÷a lùc däc N vµ lùc nÐn tr­íc P ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi; e , e′ t­¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc däc N ®Õn hîp lùc trong cèt thÐp S vµ S′ ; es , esp t­¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch t­¬ng øng tõ ®iÓm ®Æt lùc däc N vµ lùc nÐn tr­íc P ®Õn träng t©m tiÕt diÖn cèt thÐp S ; l nhÞp cÊu kiÖn; l0 chiÒu dµi tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn chÞu t¸c dông cña lùc nÐn däc; gi¸ trÞ l0 lÊy theo B¶ng 31, B¶ng 32 vµ ®iÒu 6.2.2.16; i b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn; d ®­êng kÝnh danh nghÜa cña thanh cèt thÐp; ' As , As t­¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña cèt thÐp kh«ng c¨ng S vµ cèt thÐp c¨ng S' ; cßn khi x¸c ®Þnh lùc nÐn tr­íc P – t­¬ng øng lµ diÖn tÝch cña phÇn tiÕt diÖn cèt thÐp kh«ng c¨ng S vµ S' ; Asp , Asp t­¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña phÇn cèt thÐp c¨ng S vµ S ′ ; ' Asw diÖn tÝch tiÕt diÖn cña cèt thÐp ®ai ®Æt trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc däc cÊu kiÖn vµ c¾t qua tiÕt diÖn nghiªng; As,inc diÖn tÝch tiÕt diÖn cña thanh cèt thÐp xiªn ®Æt trong mÆt ph¼ng nghiªng gãc víi trôc däc cÊu kiÖn vµ c¾t qua tiÕt diÖn nghiªng; µ hµm l­îng cèt thÐp x¸c ®Þnh nh­ tØ sè gi÷a diÖn tÝch tiÕt diÖn cèt thÐp S vµ diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn bh0 , kh«ng kÓ ®Õn phÇn c¸nh chÞu nÐn vµ kÐo; A diÖn tÝch toµn bé tiÕt diÖn ngang cña bª t«ng; 9
 8. TCXDVN 356 : 2005 Ab diÖn tÝch tiÕt diÖn cña vïng bª t«ng chÞu nÐn; Abt diÖn tÝch tiÕt diÖn cña vïng bª t«ng chÞu kÐo; Ared diÖn tÝch tiÕt diÖn quy ®æi cña cÊu kiÖn, x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 4.3.6; Aloc1 diÖn tÝch bª t«ng chÞu nÐn côc bé; ′ Sb 0 , Sb 0 m«men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn t­¬ng øng cña vïng bª t«ng chÞu nÐn vµ chÞu kÐo ®èi víi trôc trung hßa; ′ Ss 0 , Ss 0 m«men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn cèt thÐp t­¬ng øng S vµ S ′ ®èi víi trôc trung hßa; I m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn bª t«ng ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn; I red m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn quy ®æi ®èi víi träng t©m cña nã, x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 4.3.6; Is m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn cèt thÐp ®èi víi träng t©m cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn; Ib0 m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn vïng bª t«ng chÞu nÐn ®èi víi trôc trung hßa; ′ Is0 , Is0 m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn cèt thÐp t­¬ng øng S vµ S ′ ®èi víi trôc trung hßa; Wred m« men kh¸ng uèn cña tiÕt diÖn quy ®æi cña cÊu kiÖn ®èi víi thí chÞu kÐo ë biªn, x¸c ®Þnh nh­ ®èi víi vËt liÖu ®µn håi theo chØ dÉn ë ®iÒu 4.3.6. 3.3.2 C¸c ®Æc tr­ng vÞ trÝ cèt thÐp trong tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn S ký hiÖu cèt thÐp däc: − khi tån t¹i c¶ hai vïng tiÕt diÖn bª t«ng chÞu kÐo vµ chÞu nÐn do t¸c dông cña ngo¹i lùc: S biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt trong vïng chÞu kÐo; − khi toµn bé vïng bª t«ng chÞu nÐn: S biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt ë biªn chÞu nÐn Ýt h¬n; − khi toµn bé vïng bª t«ng chÞu kÐo: + ®èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo lÖch t©m: biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt ë biªn chÞu kÐo nhiÒu h¬n; + ®èi víi cÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m: biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt trªn toµn bé tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn; S′ ký hiÖu cèt thÐp däc: − khi tån t¹i c¶ hai vïng tiÕt diÖn bª t«ng chÞu kÐo vµ chÞu nÐn do t¸c dông cña ngo¹i lùc: S ′ biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt trong vïng chÞu nÐn; − khi toµn bé vïng bª t«ng chÞu nÐn: biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt ë biªn chÞu nÐn nhiÒu h¬n; − khi toµn bé vïng bª t«ng chÞu kÐo ®èi víi c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo lÖch t©m: biÓu thÞ cèt thÐp ®Æt ë biªn chÞu kÐo Ýt h¬n ®èi víi cÊu kiÖn chÞu kÐo lÖch t©m. 10
 9. TCXDVN 356 : 2005 3.3.3 Ngo¹i lùc vµ néi lùc F ngo¹i lùc tËp trung; M m«men uèn; Mt m«men xo¾n; N lùc däc; Q lùc c¾t. 3.3.4 C¸c ®Æc tr­ng vËt liÖu Rb , Rb, ser c­êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n däc trôc cña bª t«ng øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt vµ thø hai; Rbn c­êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn däc trôc cña bª t«ng øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (c­êng ®é l¨ng trô); Rbt , Rbt , ser c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n däc trôc cña bª t«ng øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt vµ thø hai; Rbtn c­êng ®é chÞu kÐo tiªu chuÈn däc trôc cña bª t«ng øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt; Rbp c­êng ®é cña bª t«ng khi b¾t ®Çu chÞu øng lùc tr­íc; Rs , Rs,ser c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n cña cèt thÐp øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt vµ thø hai; Rsw c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n cña cèt thÐp ngang x¸c ®Þnh theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 5.2.2.4; Rsc c­êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña cèt thÐp øng víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt; Eb m« ®un ®µn håi ban ®Çu cña bª t«ng khi nÐn vµ kÐo; Es m« ®un ®µn håi cña cèt thÐp. 3.3.5 C¸c ®Æc tr­ng cña cÊu kiÖn øng suÊt tr­íc P lùc nÐn tr­íc, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) cã kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp øng víi tõng giai ®o¹n lµm viÖc cña cÊu kiÖn; ′ σ sp , σ sp t­¬ng øng lµ øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp S vµ S′ tr­íc khi nÐn bª t«ng khi c¨ng cèt thÐp trªn bÖ (c¨ng tr­íc) hoÆc t¹i thêi ®iÓm gi¸ trÞ øng suÊt tr­íc trong bª t«ng bÞ gi¶m ®Õn kh«ng b»ng c¸ch t¸c ®éng lªn cÊu kiÖn ngo¹i lùc thùc tÕ hoÆc ngo¹i lùc quy ­íc. Ngo¹i lùc thùc tÕ hoÆc quy ­íc ®ã ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu nªu trong c¸c ®iÒu 4.3.1 vµ 4.3.6, trong ®ã cã kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp øng víi tõng giai ®o¹n lµm viÖc cña cÊu kiÖn; 11
 10. TCXDVN 356 : 2005 σ bp øng suÊt nÐn trong bª t«ng trong qu¸ tr×nh nÐn tr­íc, x¸c ®Þnh theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 4.3.6 vµ 4.3.7 cã kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp øng víi tõng giai ®o¹n lµm viÖc cña cÊu kiÖn; γ sp hÖ sè ®é chÝnh x¸c khi c¨ng cèt thÐp, x¸c ®Þnh theo yªu cÇu ë ®iÒu 4.3.5. 4 ChØ dÉn chung 4.1 Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n 4.1.1 C¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp cÇn ®­îc tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o, lùa chän vËt liÖu vµ kÝch th­íc sao cho trong c¸c kÕt cÊu ®ã kh«ng xuÊt hiÖn c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n víi ®é tin cËy theo yªu cÇu. 4.1.2 ViÖc lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu cÇn xuÊt ph¸t tõ tÝnh hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ – kü thuËt khi ¸p dông chóng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ, cã tÝnh ®Õn viÖc gi¶m tèi ®a vËt liÖu, n¨ng l­îng, nh©n c«ng vµ gi¸ thµnh x©y dùng b»ng c¸ch: − Sö dông c¸c vËt liÖu vµ kÕt cÊu cã hiÖu qu¶; − Gi¶m träng l­îng kÕt cÊu; − Sö dông tèi ®a ®Æc tr­ng c¬ lý cña vËt liÖu; − Sö dông vËt liÖu t¹i chç. 4.1.3 Khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh, cÇn t¹o s¬ ®å kÕt cÊu, chän kÝch th­íc tiÕt diÖn vµ bè trÝ cèt thÐp ®¶m b¶o ®­îc ®é bÒn, ®é æn ®Þnh vµ sù bÊt biÕn h×nh kh«ng gian xÐt trong tæng thÓ còng nh­ riªng tõng bé phËn cña kÕt cÊu trong c¸c giai ®o¹n x©y dùng vµ sö dông. 4.1.4 CÊu kiÖn l¾p ghÐp cÇn phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b»ng c¬ giíi trong c¸c nhµ m¸y chuyªn dông. Khi lùa chän cÊu kiÖn cho kÕt cÊu l¾p ghÐp, cÇn ­u tiªn sö dông kÕt cÊu øng lùc tr­íc lµm tõ bª t«ng vµ cèt thÐp c­êng ®é cao, còng nh­ c¸c kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng nhÑ vµ bª t«ng tæ ong khi kh«ng cã yªu cÇu h¹n chÕ theo c¸c tiªu chuÈn t­¬ng øng liªn quan. CÇn lùa chän, tæ hîp c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp ®Õn møc hîp lý mµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt l¾p dùng vµ vËn chuyÓn cho phÐp. 4.1.5 §èi víi kÕt cÊu ®æ t¹i chç, cÇn chó ý thèng nhÊt hãa c¸c kÝch th­íc ®Ó cã thÓ sö dông v¸n khu«n lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn, còng nh­ sö dông c¸c khung cèt thÐp kh«ng gian ®· ®­îc s¶n xuÊt theo m« ®un. 4.1.6 §èi víi c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp, cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®é bÒn vµ tuæi thä cña c¸c mèi nèi. CÇn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ cÊu t¹o sao cho kÕt cÊu mèi nèi truyÒn lùc mét c¸ch ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o ®é bÒn cña chÝnh cÊu kiÖn trong vïng nèi còng nh­ ®¶m b¶o sù dÝnh kÕt cña bª t«ng míi ®æ víi bª t«ng cò cña kÕt cÊu. 4.1.7 CÊu kiÖn bª t«ng ®­îc sö dông: 12
 11. TCXDVN 356 : 2005 a) phÇn lín trong c¸c kÕt cÊu chÞu nÐn cã ®é lÖch t©m cña lùc däc kh«ng v­ît qu¸ giíi h¹n nªu trong ®iÒu 6.1.2.2. b) trong mét sè kÕt cÊu chÞu nÐn cã ®é lÖch t©m lín còng nh­ trong c¸c kÕt cÊu chÞu uèn khi mµ sù ph¸ ho¹i chóng kh«ng g©y nguy hiÓm trùc tiÕp cho ng­êi vµ sù toµn vÑn cña thiÕt bÞ (c¸c chi tiÕt n»m trªn nÒn liªn tôc, v.v...). Chó thÝch: kÕt cÊu ®­îc coi lµ kÕt cÊu bª t«ng nÕu ®é bÒn cña chóng trong qu¸ tr×nh sö dông chØ do riªng bª t«ng ®¶m b¶o. 4.2 Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ tÝnh to¸n 4.2.1 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cÇn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ tÝnh to¸n theo ®é bÒn (c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt) vµ ®¸p øng ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng (c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai). a) TÝnh to¸n theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt nh»m ®¶m b¶o cho kÕt cÊu: − kh«ng bÞ ph¸ ho¹i gißn, dÎo, hoÆc theo d¹ng ph¸ ho¹i kh¸c (trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, tÝnh to¸n theo ®é bÒn cã kÓ ®Õn ®é vâng cña kÕt cÊu t¹i thêi ®iÓm tr­íc khi bÞ ph¸ ho¹i); − kh«ng bÞ mÊt æn ®Þnh vÒ h×nh d¹ng (tÝnh to¸n æn ®Þnh c¸c kÕt cÊu thµnh máng) hoÆc vÒ vÞ trÝ (tÝnh to¸n chèng lËt vµ tr­ît cho t­êng ch¾n ®Êt, tÝnh to¸n chèng ®Èy næi cho c¸c bÓ chøa ch×m hoÆc ngÇm d­íi ®Êt, tr¹m b¬m, v.v...); − kh«ng bÞ ph¸ ho¹i v× mái (tÝnh to¸n chÞu mái ®èi víi c¸c cÊu kiÖn hoÆc kÕt cÊu chÞu t¸c dông cña t¶i träng lÆp thuéc lo¹i di ®éng hoÆc xung: vÝ dô nh­ dÇm cÇu trôc, mãng khung, sµn cã ®Æt mét sè m¸y mãc kh«ng c©n b»ng); − kh«ng bÞ ph¸ ho¹i do t¸c dông ®ång thêi cña c¸c yÕu tè vÒ lùc vµ nh÷ng ¶nh h­ëng bÊt lîi cña m«i tr­êng (t¸c ®éng ®Þnh kú hoÆc th­êng xuyªn cña m«i tr­êng x©m thùc hoÆc háa ho¹n). b) TÝnh to¸n theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai nh»m ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th­êng cña kÕt cÊu sao cho: − kh«ng cho h×nh thµnh còng nh­ më réng vÕt nøt qu¸ møc hoÆc vÕt nøt dµi h¹n nÕu ®iÒu kiÖn sö dông kh«ng cho phÐp h×nh thµnh hoÆc më réng vÕt nøt dµi h¹n. − kh«ng cã nh÷ng biÕn d¹ng v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp (®é vâng, gãc xoay, gãc tr­ît, dao ®éng). 4.2.2 TÝnh to¸n kÕt cÊu vÒ tæng thÓ còng nh­ tÝnh to¸n tõng cÊu kiÖn cña nã cÇn tiÕn hµnh ®èi víi mäi giai ®o¹n: chÕ t¹o, vËn chuyÓn, thi c«ng, sö dông vµ söa ch÷a. S¬ ®å tÝnh to¸n øng víi mçi giai ®o¹n ph¶i phï hîp víi gi¶i ph¸p cÊu t¹o ®· chän. Cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh to¸n kiÓm tra sù më réng vÕt nøt vµ biÕn d¹ng nÕu qua thùc nghiÖm hoÆc thùc tÕ sö dông c¸c kÕt cÊu t­¬ng tù ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc: bÒ réng vÕt nøt ë mäi giai ®o¹n kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp vµ kÕt cÊu cã ®ñ ®é cøng ë giai ®o¹n sö dông. 13
 12. TCXDVN 356 : 2005 4.2.3 Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu, trÞ sè t¶i träng vµ t¸c ®éng, hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng, hÖ sè tæ hîp, hÖ sè gi¶m t¶i còng nh­ c¸ch ph©n lo¹i t¶i träng th­êng xuyªn vµ t¹m thêi cÇn lÊy theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ t¶i träng vµ t¸c ®éng. T¶i träng ®­îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n theo c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai cÇn ph¶i lÊy theo c¸c chØ dÉn ®iÒu 4.2.7 vµ 4.2.11. Chó thÝch: 1) ë nh÷ng vïng khÝ hËu qu¸ nãng mµ kÕt cÊu kh«ng ®­îc b¶o vÖ ph¶i chÞu bøc x¹ mÆt trêi th× cÇn kÓ ®Õn t¸c dông nhiÖt khÝ hËu. 2) §èi víi kÕt cÊu tiÕp xóc víi n­íc (hoÆc n»m trong n­íc) cÇn ph¶i kÓ ®Õn ¸p lùc ®Èy ng­îc cña n­íc (t¶i träng lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu thñy c«ng). 3) C¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp còng cÇn ®­îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng ch¸y theo yªu cÇu cña c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 4.2.4 Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn cña kÕt cÊu l¾p ghÐp cã kÓ ®Õn néi lùc bæ sung sinh ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ cÈu l¾p, t¶i träng do träng l­îng b¶n th©n cÊu kiÖn cÇn nh©n víi hÖ sè ®éng lùc, lÊy b»ng 1,6 khi vËn chuyÓn vµ lÊy b»ng 1,4 khi cÈu l¾p. §èi víi c¸c hÖ sè ®éng lùc trªn ®©y, nÕu cã c¬ së ch¾c ch¾n cho phÐp lÊy c¸c gi¸ trÞ thÊp h¬n nh­ng kh«ng thÊp h¬n 1,25. 4.2.5 C¸c kÕt cÊu b¸n l¾p ghÐp còng nh­ kÕt cÊu toµn khèi dïng cèt chÞu lùc chÞu t¶i trọng thi c«ng cÇn ®­îc tÝnh to¸n theo ®é bÒn, theo sù h×nh thµnh vµ më réng vÕt nøt vµ theo biÕn d¹ng trong hai giai ®o¹n lµm viÖc sau ®©y: a) Tr­íc khi bª t«ng míi ®æ ®¹t c­êng ®é quy ®Þnh, kÕt cÊu ®­îc tÝnh to¸n theo t¶i träng do träng l­îng cña phÇn bª t«ng míi ®æ vµ cña mäi t¶i träng kh¸c t¸c dông trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. b) Sau khi bª t«ng míi ®æ ®¹t c­êng ®é quy ®Þnh, kÕt cÊu ®­îc tÝnh to¸n theo t¶i träng t¸c dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ t¶i träng khi sö dông. 4.2.6 Néi lùc trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp siªu tÜnh do t¸c dông cña t¶i träng vµ c¸c chuyÓn vÞ c­ìng bøc (do sù thay ®æi nhiÖt ®é, ®é Èm cña bª t«ng, chuyÓn dÞch cña gèi tùa, v.v...), còng nh­ néi lùc trong c¸c kÕt cÊu tÜnh ®Þnh khi tÝnh to¸n theo s¬ ®å biÕn d¹ng, ®­îc x¸c ®Þnh cã xÐt ®Õn biÕn d¹ng dÎo cña bª t«ng, cèt thÐp vµ xÐt ®Õn sù cã mÆt cña vÕt nøt. §èi víi c¸c kÕt cÊu mµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n néi lùc cã kÓ ®Õn biÕn d¹ng dÎo cña bª t«ng cèt thÐp ch­a ®­îc hoµn chØnh, còng nh­ trong c¸c giai ®o¹n tÝnh to¸n trung gian cho kÕt cÊu siªu tÜnh cã kÓ ®Õn biÕn d¹ng dÎo, cho phÐp x¸c ®Þnh néi lùc theo gi¶ thuyÕt vËt liÖu lµm viÖc ®µn håi tuyÕn tÝnh. 4.2.7 Kh¶ n¨ng chèng nøt cña c¸c kÕt cÊu hay bé phËn kÕt cÊu ®­îc ph©n thµnh ba cÊp phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña chóng vµ lo¹i cèt thÐp ®­îc dïng. CÊp 1: Kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn vÕt nøt; CÊp 2: Cho phÐp cã sù më réng ng¾n h¹n cña vÕt nøt víi bÒ réng h¹n chÕ acrc1 nh­ng b¶o ®¶m sau ®ã vÕt nøt ch¾c ch¾n sÏ ®­îc khÐp kÝn l¹i; 14
 13. TCXDVN 356 : 2005 CÊp 3: Cho phÐp cã sù më réng ng¾n h¹n cña vÕt nøt nh­ng víi bÒ réng h¹n chÕ a crc1 vµ cã sù më réng dµi h¹n cña vÕt nøt nh­ng víi bÒ réng h¹n chÕ a crc 2 . BÒ réng vÕt nøt ng¾n h¹n ®­îc hiÓu lµ sù më réng vÕt nøt khi kÕt cÊu chÞu t¸c dông ®ång thêi cña t¶i träng th­êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. BÒ réng vÕt nøt dµi h¹n ®­îc hiÓu lµ sù më réng vÕt nøt khi kÕt cÊu chØ chÞu t¸c dông cña t¶i träng th­êng xuyªn vµ t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n. CÊp chèng nøt cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp còng nh­ gi¸ trÞ bÒ réng giíi h¹n cho phÐp cña vÕt nøt trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kh«ng bÞ x©m thùc cho trong B¶ng 1 (®¶m b¶o h¹n chÕ thÊm cho kÕt cÊu) vµ B¶ng 2 (b¶o vÖ an toµn cho cèt thÐp). B¶ng 1 – CÊp chèng nøt vµ gi¸ trÞ bÒ réng vÕt nøt giíi h¹n, ®Ó ®¶m b¶o h¹n chÕ thÊm cho kÕt cÊu CÊp chèng nøt vµ gi¸ trÞ bÒ réng vÕt nøt giíi h¹n, mm §iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu ®Ó ®¶m b¶o h¹n chÕ kÕt cÊu bÞ thÊm khi toµn bé tiÕt diÖn chÞu CÊp 1* 1. KÕt cÊu chÞu kÐo acrc1 = 0,3 ¸p lùc cña chÊt khi mét phÇn acrc 2 = 0,2 láng hoÆc h¬i tiÕt diÖn chÞu CÊp 3 nÐn 2. KÕt cÊu chÞu ¸p lùc cña vËt acrc1 = 0,3 CÊp 3 liÖu rêi acrc 2 = 0,2 * CÇn ­u tiªn dïng kÕt cÊu øng lùc tr­íc. ChØ khi cã c¬ së ch¾c ch¾n míi cho phÐp dïng kÕt cÊu kh«ng øng lùc tr­íc víi cÊp chèng nøt yªu cÇu lµ cÊp 3. T¶i träng sö dông dïng trong tÝnh to¸n kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp theo ®iÒu kiÖn h×nh thµnh, më réng hoÆc khÐp kÝn vÕt nøt lÊy theo B¶ng 3. NÕu trong c¸c kÕt cÊu hay c¸c bé phËn cña chóng cã yªu cÇu chèng nøt lµ cÊp 2 vµ 3 mµ d­íi t¸c dông cña t¶i träng t­¬ng øng theo B¶ng 3 vÕt nøt kh«ng h×nh thµnh, th× kh«ng cÇn tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn më réng vÕt nøt ng¾n h¹n vµ khÐp kÝn vÕt nøt (®èi víi cÊp 2), hoÆc theo ®iÒu kiÖn më réng vÕt nøt ng¾n h¹n vµ dµi h¹n (®èi víi cÊp 3). C¸c yªu cÇu cÊp chèng nøt cho kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp nªu trªn ¸p dông cho vÕt nøt th¼ng gãc vµ vÕt nøt xiªn so víi trôc däc cÊu kiÖn. §Ó tr¸nh më réng vÕt nøt däc cÇn cã biÖn ph¸p cÊu t¹o (vÝ dô: ®Æt cèt thÐp ngang). §èi víi cÊu kiÖn øng suÊt tr­íc, ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p trªn cßn cÇn h¹n chÕ øng suÊt nÐn trong bª t«ng trong giai ®o¹n nÐn tr­íc bª t«ng (xem ®iÒu 4.3.7). 15
 14. TCXDVN 356 : 2005 4.2.8 T¹i c¸c ®Çu mót cña cÊu kiÖn øng suÊt tr­íc víi cèt thÐp kh«ng cã neo, kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn vÕt nøt trong ®o¹n truyÒn øng suÊt (xem ®iÒu 5.2.2.5) khi cÊu kiÖn chÞu t¶i träng th­êng xuyªn, t¹m thêi dµi h¹n vµ t¹m thêi ng¾n h¹n víi hÖ sè γ f lÊy b»ng 1,0. Trong tr­êng hîp nµy, øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp trong ®o¹n truyÒn øng suÊt ®­îc coi nh­ t¨ng tuyÕn tÝnh tõ gi¸ trÞ 0 ®Õn gi¸ trÞ tÝnh to¸n lín nhÊt. Cho phÐp kh«ng ¸p dông c¸c yªu cÇu trªn cho phÇn tiÕt diÖn n»m tõ møc träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi ®Õn biªn chÞu kÐo (theo chiÒu cao tiÕt diÖn) khi cã t¸c dông cña øng lùc tr­íc, nÕu trong phÇn tiÕt diÖn nµy kh«ng bè trÝ cèt thÐp c¨ng kh«ng cã neo. B¶ng 2 – CÊp chèng nøt cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vµ gi¸ trÞ bÒ réng vÕt nøt giíi h¹n acrc1 vµ acrc 2 , nh»m b¶o vÖ an toµn cho cèt thÐp CÊp chèng nøt vµ c¸c gi¸ trÞ acrc1 vµ acrc 2 , mm ThÐp thanh nhãm ThÐp thanh nhãm ThÐp thanh nhãm CI, A-I, CII, A-II, A-V, A-VI AT-VII §iÒu kiÖn lµm viÖc cña CIII, A-III, A-IIIB, kÕt cÊu CIV A-IV ThÐp sîi nhãm ThÐp sîi nhãm B-II vµ ThÐp sîi nhãm B-II vµ B-I vµ Bp-I Bp-II, K-7, K-19 cã Bp-II vµ K-7 cã ®­êng ®­êng kÝnh kh«ng kÝnh nhá kh«ng lín h¬n nhá h¬n 3,5 mm 3,0 mm 1. ë n¬i ®­îc che CÊp 3 CÊp 3 CÊp 3 phñ acrc1 = 0,4 acrc1 = 0,3 acrc1 = 0,2 acrc 2 = 0,3 acrc 2 = 0,2 acrc 2 = 0,1 2. ë ngoµi trêi CÊp 3 CÊp 3 CÊp 2 hoÆc trong ®Êt, ë acrc1 = 0,4 acrc1 = 0,2 trªn hoÆc d­íi mùc acrc1 = 0,2 acrc 2 = 0,3 acrc 2 = 0,1 n­íc ngÇm 3. ë trong ®Êt cã CÊp 3 CÊp 2 CÊp 2 mùc n­íc ngÇm acrc1 = 0,3 acrc1 = 0,2 acrc1 = 0,1 thay thay ®æi acrc 2 = 0,2 Ghi chó: 1. Ký hiÖu nhãm thÐp xem ®iÒu 5.2.1.1 vµ 5.2.1.9. 2. §èi víi thÐp c¸p, c¸c quy ®Þnh trong b¶ng nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi sîi thÐp ngoµi cïng. 3. §èi víi kÕt cÊu sö dông cèt thÐp d¹ng thanh nhãm A-V, lµm viÖc ë n¬i ®­îc che phñ hoÆc ngoµi trêi, khi ®· cã kinh nghiÖm thiÕt kÕ vµ sö dông c¸c kÕt cÊu ®ã, th× cho phÐp t¨ng gi¸ trÞ acrc1 vµ acrc 2 lªn 0,1 mm so víi c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng nµy. 16
 15. TCXDVN 356 : 2005 4.2.9 Trong tr­êng hîp, khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng sö dông, theo tÝnh to¸n trong vïng chÞu nÐn cña cÊu kiÖn øng suÊt tr­íc cã xuÊt hiÖn vÕt nøt th¼ng gãc víi trôc däc cÊu kiÖn trong c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, vËn chuyÓn vµ l¾p dùng, th× cÇn xÐt ®Õn sù suy gi¶m kh¶ n¨ng chèng nøt cña vïng chÞu kÐo còng nh­ sù t¨ng ®é vâng trong qu¸ tr×nh sö dông. §èi víi cÊu kiÖn ®­îc tÝnh to¸n chÞu t¸c dông cña t¶i träng lÆp, kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn c¸c vÕt nøt nªu trªn. 4.2.10 §èi víi c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp Ýt cèt thÐp mµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña chóng mÊt ®i ®ång thêi víi sù h×nh thµnh vÕt nøt trong vïng bª t«ng chÞu kÐo (xem ®iÒu 7.1.2.8), th× diÖn tÝch tiÕt diÖn cèt thÐp däc chÞu kÐo cÇn ph¶i t¨ng lªn Ýt nhÊt 15% so víi diÖn tÝch cèt thÐp yªu cÇu khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn. B¶ng 3 – T¶i träng vµ hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i träng γ f CÊp T¶i träng vµ hÖ sè ®é tin cËy γ f khi tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn chèng më réng vÕt nøt nøt cña ng¾n h¹n dµi h¹n khÐp kÝn kÕt cÊu h×nh thµnh vÕt nøt bª t«ng vÕt nøt cèt thÐp T¶i träng th­êng xuyªn; t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n 1 – – – vµ t¹m thêi ng¾n h¹n víi γ f > 1,0* T¶i träng th­êng xuyªn; T¶i träng T¶i träng t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n th­êng xuyªn; th­êng vµ t¹m thêi ng¾n h¹n víi t¶i träng t¹m xuyªn; T¶i γ f > 1,0* (tÝnh to¸n ®Ó thêi dµi h¹n vµ träng t¹m 2 lµm râ sù cÇn thiÕt ph¶i t¹m thêi ng¾n – thêi dµi h¹n kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn h¹n víi γ f = víi γf = kh«ng më réng vÕt nøt 1,0* 1,0* ng¾n h¹n vµ khÐp kÝn chóng) T¶i träng th­êng xuyªn; T¶i träng t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n th­êng vµ t¹m thêi ng¾n h¹n víi xuyªn; t¶i 3 Nh­ trªn – γ f = 1,0* (tÝnh to¸n ®Ó träng t¹m lµm râ sù cÇn thiÕt ph¶i thêi dµi h¹n kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn víi γ f = 17
 16. TCXDVN 356 : 2005 më réng vÕt nøt) 1,0* * HÖ sè γ f ®­îc lÊy nh­ khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn. Ghi chó: 1. T¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¹m thêi ng¾n h¹n ®­îc lÊy theo ®iÒu 4.2.3. 2. T¶i träng ®Æc biÖt ph¶i ®­îc kÓ ®Õn khi tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn h×nh thµnh vÕt nøt trong tr­êng hîp sù cã mÆt cña vÕt nøt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nguy hiÓm (næ, ch¸y, v.v...). 4.2.11 §é vâng vµ chuyÓn vÞ cña c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp cho trong Phô lôc C. §é vâng giíi h¹n cña c¸c cÊu kiÖn th«ng dông cho trong B¶ng 4. 4.2.12 Khi tÝnh to¸n theo ®é bÒn c¸c cÊu kiÖn bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp chÞu t¸c dông cña lùc nÐn däc, cÇn chó ý tíi ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn ea do c¸c yÕu tè kh«ng ®­îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n g©y ra. §é lÖch t©m ngÉu nhiªn ea trong mäi tr­êng hîp ®­îc lÊy kh«ng nhá h¬n: − 1/600 chiÒu dµi cÊu kiÖn hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕt diÖn cña nã ®­îc liªn kÕt chÆn chuyÓn vÞ; − 1/30 chiÒu cao cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn. Ngoµi ra, ®èi víi c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp cÇn kÓ ®Õn chuyÓn vÞ t­¬ng hç cã thÓ x¶y ra cña c¸c cÊu kiÖn. C¸c chuyÓn vÞ nµy phô thuéc vµo lo¹i kÕt cÊu, ph­¬ng ph¸p l¾p dùng, v.v... §èi víi c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu siªu tÜnh, gi¸ trÞ ®é lÖch t©m e0 cña lùc däc so víi träng t©m tiÕt diÖn quy ®æi ®­îc lÊy b»ng ®é lÖch t©m ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph©n tÝch tÜnh häc kÕt cÊu, nh­ng kh«ng nhá h¬n ea . Trong c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu tÜnh ®Þnh, ®é lÖch t©m e0 ®­îc lÊy b»ng tæng ®é lÖch t©m ®­îc x¸c ®Þnh tõ tÝnh to¸n tÜnh häc vµ ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn. B¶ng 4 – §é vâng giíi h¹n cña c¸c cÊu kiÖn th«ng dông Giíi h¹n ®é Lo¹i cÊu kiÖn vâng 1. DÇm cÇu trôc víi: a) cÇu trôc quay tay 1/500L b) cÇu trôc ch¹y ®iÖn 1/600L 2. Sµn cã trÇn ph¼ng, cÊu kiÖn cña m¸i vµ tÊm t­êng treo (khi tÝnh tÊm t­êng ngoµi mÆt ph¼ng) a) khi L < 6 m (1/200) L b) khi 6 m ≤ L ≤ 7,5 m 3 cm 18
 17. TCXDVN 356 : 2005 c) khi L > 7,5m (1/250)L 3. Sµn víi trÇn cã s­ên vµ cÇu thang a) khi L < 5 m (1/200)L b) khi 5 m ≤ L ≤ 10 m 2,5 cm c) khi L > 10 m (1/400)L Ghi chó: L lµ nhÞp cña dÇm hoÆc b¶n kª lªn 2 gèi; ®èi víi c«ng x«n L = 2L1 víi L1 lµ chiÒu dµi v­¬n cña c«ng x«n. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu cã ®é vång tr­íc th× lóc tÝnh to¸n kiÓm tra ®é vâng cho phÐp trõ ®i ®é vång ®ã nÕu kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ g× ®Æc biÖt. 2. Khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng th­êng xuyªn, t¶i träng t¹m thêi dµi h¹n vµ t¹m thêi ng¾n h¹n, ®é vâng cña dÇm hay b¶n trong mäi tr­êng hîp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1/150 nhÞp hoÆc 1/75 chiÒu dµi v­¬n cña c«ng x«n. 3. Khi ®é vâng giíi h¹n kh«ng bÞ rµng buéc bëi yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ cÊu t¹o mµ chØ bëi yªu cÇu vÒ thÈm mü, th× ®Ó tÝnh to¸n ®é vâng chØ lÊy c¸c t¶i träng t¸c dông dµi h¹n. Trong tr­êng hîp nµy lÊy γ f =1 19
 18. TCXDVN 356 : 2005 4.2.13 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th­êng vµ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc cã yªu cÇu chèng nøt cÊp 3, cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch nãi trªn nÕu chóng kh«ng v­ît qu¸ trÞ sè trong B¶ng 5. B¶ng 5 – Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh to¸n, m §iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu KÕt cÊu Trong ®Êt Trong nhµ Ngoµi trêi Khung l¾p ghÐp 40 35 30 cã bè trÝ thÐp cÊu t¹o 30 25 20 Bª t«ng Toµn khèi kh«ng bè trÝ thÐp cÊu 20 15 10 t¹o Khung l¾p nhµ mét tÇng 72 60 48 ghÐp nhµ nhiÒu tÇng 60 50 40 Bª t«ng cèt thÐp Khung b¸n l¾p ghÐp hoÆc toµn khèi 50 40 30 KÕt cÊu b¶n ®Æc toµn khèi 40 30 25 hoÆc b¸n l¾p ghÐp Chó thÝch: 1. TrÞ sè trong b¶ng nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c kÕt cÊu chÞu nhiÖt ®é d­íi – 40°C. 2. §èi víi kÕt cÊu nhµ mét tÇng, ®­îc phÐp t¨ng trÞ sè cho trong b¶ng lªn 20%. 3. TrÞ sè cho trong b¶ng nµy ®èi víi nhµ khung lµ øng víi tr­êng hîp khung kh«ng cã hÖ gi»ng cét hoÆc khi hÖ gi»ng ®Æt ë gi÷a khèi nhiÖt ®é. 4.3 Nh÷ng yªu cÇu bæ sung khi thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr­íc 4.3.1 ′ Gi¸ trÞ cña øng suÊt tr­íc σ sp vµ σ sp t­¬ng øng trong cèt thÐp c¨ng S vµ S′ cÇn ®­îc chän víi ®é sai lÖch p sao cho tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: σ sp (σ ' sp ) + p ≤ Rs , ser   σ sp (σ ' sp ) − p ≥ 0,3 Rs, ser   (1)  trong ®ã: p tÝnh b»ng MPa, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 20
 19. TCXDVN 356 : 2005 − trong tr­êng hîp c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc: p = 0,05 σ sp ; − trong tr­êng hîp c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn vµ c¬ nhiÖt ®iÖn: 360 p = 30 + (2) l víi l – chiÒu dµi thanh cèt thÐp c¨ng (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÐp ngoµi cña bÖ), mm. Trong tr­êng hîp c¨ng b»ng thiÕt bÞ ®­îc tù ®éng hãa, gi¸ trÞ tö sè 360 trong c«ng thøc (2) ®­îc thay b»ng 90. 4.3.2 ′ Gi¸ trÞ øng suÊt σ con 1 vµ σ con 1 t­¬ng øng trong cèt thÐp c¨ng S vµ S′ ®­îc kiÓm so¸t sau ′ khi c¨ng trªn bÖ lÊy t­¬ng øng b»ng σ sp vµ σ sp (xem ®iÒu 4.3.1) trõ ®i hao tæn do biÕn d¹ng neo vµ ma s¸t cña cèt thÐp (xem ®iÒu 4.3.3). Gi¸ trÞ øng suÊt trong cèt thÐp c¨ng S vµ S′ ®­îc khèng chÕ t¹i vÞ trÝ ®Æt lùc kÐo khi c¨ng cèt ′ thÐp trªn bª t«ng ®· r¾n ch¾c ®­îc lÊy t­¬ng øng b»ng σ con 2 vµ σ con 2 , trong ®ã c¸c gi¸ trÞ ′ ′ σ con 2 vµ σ con 2 ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o øng suÊt σ sp vµ σ sp trong tiÕt diÖn tÝnh ′ to¸n. Khi ®ã σ con 2 vµ σ con 2 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:  p P e0p y sp  σ con 2 = σ sp − α  +  (3)  Ared I red   p P e0p y ′  sp ′ ′ σ con 2 = σ sp − α  −   Ared I red  (4) Trong c¸c c«ng thøc (3) vµ (4): ′ σ sp , σ sp – x¸c ®Þnh kh«ng kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt; P , e0p ′ – x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) vµ (9), trong ®ã c¸c gi¸ trÞ σ sp vµ σ sp cã kÓ ®Õn nh÷ng hao tæn øng suÊt thø nhÊt; ′ y sp , y sp – xem ®iÒu 4.3.6; α = Es E b . øng suÊt trong cèt thÐp cña kÕt cÊu tù øng lùc ®­îc tÝnh to¸n tõ ®iÒu kiÖn c©n b»ng víi øng suÊt (tù g©y ra) trong bª t«ng. øng suÊt tù g©y cña bª t«ng trong kÕt cÊu ®­îc x¸c ®Þnh tõ m¸c bª t«ng theo kh¶ n¨ng tù g©y øng suÊt S p cã kÓ ®Õn hµm l­îng cèt thÐp, sù ph©n bè cèt thÐp trong bª t«ng (theo mét trôc, hai trôc, ba trôc), còng nh­ trong c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt, tõ biÕn cña bª t«ng khi kÕt cÊu chÞu t¶i träng. chó thÝch: Trong c¸c kÕt cÊu lµm tõ bª t«ng nhÑ cã cÊp tõ B7,5 ®Õn B12,5, c¸c gi¸ trÞ σ con 2 vµ ′ σ con 2 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng lµ 400 MPa vµ 550 MPa. 21
 20. TCXDVN 356 : 2005 4.3.3 Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn øng lùc tr­íc, cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt tr­íc trong cèt thÐp khi c¨ng: − Khi c¨ng trªn bÖ cÇn kÓ ®Õn: + nh÷ng hao tæn thø nhÊt: do biÕn d¹ng neo, do ma s¸t cèt thÐp víi thiÕt bÞ n¾n h­íng, do chïng øng suÊt trong cèt thÐp, do thay ®æi nhiÖt ®é, do biÕn d¹ng khu«n (khi c¨ng cèt thÐp trªn khu«n), do tõ biÕn nhanh cña bª t«ng. + nh÷ng hao tæn thø hai: do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng: − Khi c¨ng trªn bª t«ng cÇn kÓ ®Õn: + nh÷ng hao tæn thø nhÊt: do biÕn d¹ng neo, do ma s¸t cèt thÐp víi thµnh èng ®Æt thÐp (c¸p) hoÆc víi bÒ mÆt bª t«ng cña kÕt cÊu. + nh÷ng hao tæn thø hai: do chïng øng suÊt trong cèt thÐp, do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng, do nÐn côc bé cña c¸c vßng cèt thÐp lªn bÒ mÆt bª t«ng, do biÕn d¹ng mèi nèi gi÷a c¸c khèi bª t«ng (®èi víi c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp tõ c¸c khèi). Hao tæn øng suÊt trong cèt thÐp ®­îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 6 nh­ng tæng gi¸ trÞ c¸c hao tæn øng suÊt kh«ng ®­îc lÊy nhá h¬n 100 MPa. Khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn tù øng lùc chØ kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt vµ tõ biÕn cña bª t«ng tïy theo m¸c bª t«ng tù øng lùc tr­íc vµ ®é Èm cña m«i tr­êng. §èi víi c¸c kÕt cÊu tù øng lùc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b·o hßa n­íc, kh«ng cÇn kÓ ®Õn hao tæn øng suÊt do co ngãt. B¶ng 6 – Hao tæn øng suÊt C¸c yÕu tè g©y hao tæn Gi¸ trÞ hao tæn øng suÊt, MPa øng suÊt tr­íc trong cèt khi c¨ng trªn bÖ khi c¨ng trªn bª t«ng thÐp A. Nh÷ng hao tæn thø nhÊt 1. Chïng øng suÊt trong cèt thÐp • khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ häc  σ  a) ®èi víi thÐp sîi  0,22 sp − 0,1 σ sp  R s,ser  –   b) ®èi víi thÐp thanh 0,1σ sp − 20 – • khi c¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p nhiÖt ®iÖn hay c¬ nhiÖt 22
Đồng bộ tài khoản