TCXDVN 360 2005

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
26
download

TCXDVN 360 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 360 2005: Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mức độ thấm ion clo qua bê tông nặng bằng đo điện lượng truyền qua mẫu thử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 360 2005

  1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 Bé X©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 41 /2005/Q§-BXD Hμ néi, ngμy 29 th¸ng 11 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 360 : 2005 " Bª t«ng nÆng - X¸c ®Þnh ®é thÊm ion clo b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng " bé tr−ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngμy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam : TCXDVN 360 : 2005 " Bª t«ng nÆng - X¸c ®Þnh ®é thÊm ion clo b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng ". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy ./. K/T Bé tr−ëng thø tr−ëng N¬i nhËn: - Nh− ®iÒu 3 - VP ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP&Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn Page 1 
  2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 TCXDVN 360 : 2005 Bª t«ng nÆng - x¸c ®Þnh ®é thÊm ion clo B»ng Ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng Heavy Concrete - Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration Hμ néi - 2005 Page 2 
  3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn x©y dùng TCXDVN 360 : 2005 Bª t«ng nÆng - X¸c ®Þnh ®é thÊm ion clo b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo quyÕt ®Þnh sè 41 ngμy 29./11./ 2005. Page 3 
  4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 Bª t«ng nÆng - X¸c ®Þnh ®é thÊm ion clo b»ng ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng Heavy concrete - Method for electrical indication of concrete’s ability to resist chloride ion penetration 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é thÊm ion clo qua bª t«ng nÆng b»ng ®o ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu thö. 2 Tμi liÖu viÖn dÉn TCVN 4851 : 1989 N−íc dïng ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm. TCVN 3105 :1993 Hçn hîp bª t«ng vμ bª t«ng nÆng. LÊy mÉu, chÕ t¹o vμ b¶o d−ìng mÉu thö. 3 Quy ®Þnh chung 3.1 NhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh mÉu thö ph¶i duy tr× trong kho¶ng (20 ÷ 25)0 C trong suèt qu¸ tr×nh ®o ®iÖn l−îng. 3.2 NÕu bª t«ng cã sö dông phô gia hãa häc cã chøa c¸c lo¹i muèi ®iÖn ly, nªn tiÕn hμnh thÝ nghiÖm kiÓm chøng theo ph−¬ng ph¸p ng©m mÉu bª t«ng trong dung dÞch NaCl 3%. 4 Nguyªn t¾c thö Ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn l−îng truyÒn qua ®−îc tiÕn hμnh theo nguyªn t¾c ¸p dßng ®iÖn mét chiÒu ®iÖn thÕ 60V vμo hai mÆt cña mÉu thö, mét mÆt tiÕp xóc víi dung dÞch natri clorua 3% nèi víi cùc ©m, mÆt kia tiÕp xóc víi dung dÞch natri hy®r«xit nèi víi cùc d−¬ng. Kh¶ n¨ng thÊm ion clo qua bª t«ng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua gi¸ trÞ tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu thö trong thêi gian 6 giê, ®−îc chia thμnh c¸c møc: cao, trung b×nh, thÊp, rÊt thÊp, kh«ng thÊm. 5 ThiÕt bÞ vμ hãa chÊt 5.1 ThiÕt bÞ vμ dông cô thö 5.1.1 ThiÕt bÞ lÊy mÉu - M¸y khoan èng lÊy lâi bª t«ng, cã ®−êng kÝnh trong cña mòi khoan 100 mm. - M¸y c¾t bª t«ng cã l−ìi c¾t lμm m¸t b»ng n−íc. - Tói polyetylen ®Ó b¶o qu¶n mÉu. 5.1.2 ThiÕt bÞ b¬m hót ch©n kh«ng cã kh¶ n¨ng duy tr× ¸p suÊt kh«ng khÝ trong b×nh ch©n kh«ng nhá h¬n 1 mm Hg gåm cã: - M¸y b¬m hót ch©n kh«ng. - B×nh ch©n kh«ng. Page 4 
  5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 - §ång hå ®o ¸p suÊt kh«ng khÝ. 5.1.3 ThiÕt bÞ vμ dông cô ®o ®iÖn l−îng - Khoang chøa mÉu: dïng ®Ó chøa mÉu thö cã cÊu t¹o nh− h×nh 1. - Th−íc dμi, cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - §ång hå ®o thêi gian. - Nguån ®iÖn mét chiÒu (0 ÷ 80) V. - NhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é (0 ÷ 120) 0C. - V«n kÕ cã d¶i ®o (0 ÷ 100) V, ®é chÝnh x¸c 0,1%. - Ampe kÕ cã d¶i ®o (0 ÷ 500) mA, ®é chÝnh x¸c 0,1%. H×nh 1. Khoang chøa mÉu thö chó ThÝch 1: Ký hiÖu dïng trong b¶n vÏ 1) Khoang g¸ mÉu b»ng nhùa cøng bÒn kiÒm 2) MiÕng chÌn mÉu b»ng thÐp kh«ng gØ, dÇy 0,06mm 3) L−íi ®iÖn cùc b»ng thÐp kh«ng gØ, kÝch th−íc m¾t l−íi 0,6x0,6 mm. 4) D©y dÉn ®iÖn b»ng ®ång ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 0,2mm. 5) §Çu nèi b»ng ®ång ®−êng kÝnh 12mm. 6) Gi¾c c¾m b»ng ®ång cã líp c¸ch ®iÖn bªn ngoμi. 5.1.4 Dông cô vμ vËt liÖu s¬n phñ - S¬n epoxy kh« nhanh, kh«ng dÉn ®iÖn, cã kh¶ n¨ng chèng thÊm n−íc vμ bÒn kiÒm. - Chæi quÐt s¬n, c©n kü thuËt vμ cèc nhùa ®Ó ®Þnh l−îng vμ trén s¬n. - Keo silicone: dïng ®Ó tr¸m, v¸ vμ g¾n kÕt mÉu bª t«ng víi khoang chøa mÉu thö. 5.2 Hãa chÊt thö Page 5 
  6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 5.2.1 N−íc dïng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm lμ n−íc lo¹i 3 theo tiªu chuÈn TCVN 4851:1989 ®· ®−îc ®un s«i ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. 5.2.2 Dung dÞch NaCl 3%: hßa tan 30g natri clorua lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch trong 970g n−íc cÊt. 5.2.3 Dung dÞch NaOH 0,3N: hßa tan 12g natri hy®r«xit tinh khiÕt ph©n tÝch trong 1000ml n−íc cÊt. 6 ChuÈn bÞ mÉu 6.1 MÉu thö h×nh trô cã ®−êng kÝnh (100 ± 2) mm, chiÒu dμy (50 ± 3) mm ®−îc c¾t ra tõ mÉu bª t«ng cã ®−êng kÝnh (100± 2) mm. 6.1.1 MÉu bª t«ng dïng ®Ó chuÈn bÞ mÉu thö cã thÓ lÊy t¹i hiÖn tr−êng hoÆc ®óc trong phßng thÝ nghiÖm b»ng c¸ch khoan trùc tiÕp tõ cÊu kiÖn b»ng khoan èng cã ®−êng kÝnh trong mòi khoan lμ 100mm hoÆc ®óc trong khu«n h×nh trô ®−êng kÝnh 100mm, cao 200 mm theo tiªu chuÈn TCVN 3105:1993. 6.1.2 MÉu thö ph¶i n»m kÑp gi÷a hai nh¸t c¾t vμ c¸ch mÆt ®¸y cña mÉu bª t«ng tèi thiÓu 15mm. 6.2 §Ó kh« bÒ mÆt mÉu thö trong kh«ng khÝ Ýt nhÊt sau 1 giê. 6.3 Dïng chæi hay kh¨n lμm s¹ch bÒ mÆt mÉu thö. 6.4 Phñ kÝn s¬n lªn diÖn tÝch xung quanh mÉu thö b»ng chæi quÐt s¬n. B¶o d−ìng s¬n vμ ®Ó s¬n kh« hoμn toμn theo h−íng dÉn sö dông cña nhμ s¶n xuÊt s¬n. 6.5 §Æt c¸c mÉu thö vμo b×nh hót ch©n kh«ng. L¾p ®Æt hÖ thèng b¬m hót ch©n kh«ng theo s¬ ®å h×nh 2 : MÉu thö H h 2 S ®å b hót h© kh É 6.5.1 §æ n−íc ®· ®un s«i ®Ó nguéi vμo b×nh ®ùng n−íc. 6.5.2 Khãa vßi nèi b×nh hót ch©n kh«ng víi b×nh ®ùng n−íc. BËt m¸y b¬m hót ch©n kh«ng duy tr× ¸p suÊt trong b×nh hót ch©n kh«ng d−íi 1 mmHg trong 24 giê. Page 6 
  7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 6.5.3 Më khãa vßi nèi b×nh hót ch©n kh«ng víi b×nh ®ùng n−íc cho ®Õn khi n−íc ngËp mÉu thö. Khãa vßi vμ tiÕp tôc duy tr× b¬m hót ch©n kh«ng Ýt nhÊt 3 giê. 6.5.4 T¾t m¸y b¬m, lÊy c¸c mÉu thö ra khái b×nh hót ch©n kh«ng. ChuyÓn c¸c mÉu thö vμo trong b×nh ®ùng n−íc vμ ng©m trong vßng 18h ± 2 giê. 7 TiÕn hμnh thö 7.1 LÊy mÉu thö ra khái b×nh ®ùng n−íc, lau s¹ch c¸c giät n−íc ®äng. 7.2 L¾p mÉu thö vμo khoang chøa mÉu. Dïng keo silicone tr¸m vμo khe tiÕp gi¸p gi÷a mÉu thö vμ khoang chøa mÉu, ®¶m b¶o bÞt kÝn kh«ng rß rØ n−íc ra ngoμi. 7.3 §æ ®Çy hãa chÊt thö vμo hai ®Çu khoang chøa mÉu thö, mét ®Çu khoang ®æ dung dÞch NaOH 0,3N vμ ®Çu khoang kia ®æ dung dÞch NaCl 3%. §Ëy kÝn hai ®Çu khoang b»ng nót cao su ®Ó tr¸nh bay h¬i c¸c dung dÞch. 7.4 L¾p ®Æt m¹ch ®iÖn gåm nguån ®iÖn, v«n kÕ, ampe kÕ víi khoang chøa mÉu thö theo s¬ ®å h×nh 3 d−íi ®©y : V«n kÕ 0-100VDC Nguån ®iÖn 0 80VDC Ampe kÕ 0-6A 0-500mA + Dung dÞch Dung dÞch NaCl 3% NaOH 0,3N H×nh 3. S¬ ®å ®o ®iÖn l−îng 7.4.1 Nèi cùc ©m cña nguån ®iÖn víi ®Çu khoang chøa dung dÞch NaCl, cùc d−¬ng cña nguån ®iÖn víi ®Çu khoang chøa dung dÞch NaOH. 7.4.2 §ãng m¹ch ®iÖn vμ duy tr× t¹i ®iÖn thÕ mét chiÒu 60V. 7.5 Theo dâi vμ ghi l¹i c¸c th«ng sè vÒ c−êng ®é dßng ®iÖn, nhiÖt ®é khoang chøa dung dÞch NaCl trong 6 giê. 7.5.1 §èi víi thiÕt bÞ ®o tù ®éng, toμn bé qu¸ tr×nh ®o, ghi vμ tÝnh to¸n tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu ®−îc tù ®éng hãa. 7.5.2 §èi víi c¸c thiÕt bÞ b¸n tù ®éng, ng−êi thÝ nghiÖm ph¶i ®o vμ ghi c−êng ®é dßng ®iÖn 30 phót mét lÇn, tÝnh tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu thö theo h−íng dÉn t¹i môc 8.2. Page 7 
  8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 360 : 2005 7.5.3 NÕu nhiÖt ®é dung dÞch trong khoang thö t¨ng ®Õn 90oC, t¾t nguån ®iÖn ®Ó tr¸nh ph¸ hñy khoang thö. Ghi hiÖn t−îng nμy vμo b¸o c¸o vμ ®¸nh gi¸ møc ®é thÊm ion clo ë møc kh«ng thÊm theo nh− b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nμy. 8 TÝnh to¸n vμ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 8.1 Tr−êng hîp sö dông c¸c thiÕt bÞ tù ®éng, tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu thö ®· ®−îc tù ghi, tÝnh to¸n vμ ®¸nh gi¸ theo c¸c møc trong b¶ng 1. 8.2 Tr−êng hîp sö dông thiÕt bÞ b¸n tù ®éng, tÝnh tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu theo c«ng thøc sau ®©y : 2 ⎛ 95 ⎞ Q = ⎜ ⎟ .900.(I 0 + 2 I 30 + 2 I 60 + ...2 I 300 + 2 I 330 + I360 ) ⎝ x ⎠ Trong ®ã : Q lμ tæng ®iÖn l−îng truyÒn qua mÉu thö trong thêi gian 6 giê, ®¬n vÞ lμ cul«ng. I0, I30, I60, … , I330, I360 lμ c−êng ®é dßng ®iÖn ë thêi ®iÓm b¾t ®Çu bËt m¸y ®o, 30 phót, 60 phót 330 phót, 360 phót, ®¬n vÞ lμ ampe. x lμ ®−êng kÝnh thùc tÕ cña mÉu thö, ®¬n vÞ lμ mm. 8.3 §¸nh gi¸ ®é thÊm ion clo qua bª t«ng theo c¸c møc d−íi ®©y : B¶ng 1. Møc ®é thÊm ion clo §iÖn l−îng truyÒn qua mÉu ( cul«ng ) Møc ®é thÊm ion clo > 4000 Cao > 2000 ÷ 4000 Trung b×nh > 1000 ÷ 2000 ThÊp 100 ÷ 1000 RÊt thÊp
Đồng bộ tài khoản