TCXDVN 365 2007

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:207

1
573
lượt xem
220
download

TCXDVN 365 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCXDVN 365 2007: I. BỆNH VIỆN ĐA KHOA - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa. Khi thiết kế các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đông y, nhà điều dưỡng, trung tâm y tế, phòng khám, tư vấn sức khoẻ, có thể tham khảo tiêu chuẩn này. Chú thích:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 365 2007

 1. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 Bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 18 /2007/Q§- BXD Hμ Néi, ngμy 15 th¸ng 5 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hμnh TCXDVN 365:2007 "BÖnh viÖn ®a khoa – H−íng dÉn thiÕt kÕ" Bé tr−ëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngμy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hμnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nμy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam: TCXDVN 365:2007 "BÖnh viÖn ®a khoa – H−íng dÉn thiÕt kÕ". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy./. KT. Bé tr−ëng N¬i nhËn: Thø tr−ëng - Nh− ®iÒu 3 - Website ChÝnh Phñ - C«ng b¸o - Bé T− ph¸p §· ký - Vô Ph¸p chÕ - L−u VP, Vô KHCN NguyÔn V¨n Liªn   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 TCXDVN 365 : 2007 BÖnh viÖn ®a khoa – h−íng dÉn thiÕt kÕ General hospital Guideline Hμ Néi 2007   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 365 : 2007 BÖnh viÖn ®a khoa- H−íng dÉn thiÕt kÕ thay thÕ TCVN 4470- 1995 BÖnh viÖn ®a khoa- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 365 : 2007 BÖnh viÖn ®a khoa- H−íng dÉn thiÕt kÕ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa, theo quy m« vμ ph©n cÊp qu¶n lý do Bé Y tÕ quy ®Þnh, ®−îc Bé X©y dùng ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè /BXD ngμy th¸ng n¨m 2007.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 Môc lôc Trang 1. Ph¹m vi ¸p dông 5 2. Tμi liÖu viÖn dÉn 5 3. Quy ®Þnh chung 6 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ bè côc tæng mÆt b»ng 7 5. Néi dung c«ng tr×nh vμ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 10 5.6. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró 12 5.7. Khèi ch÷a bÖnh néi tró 20 5.8. Khèi kü thuËt nghiÖp vô cËn l©m sμng 39 5.8.1. Khoa cÊp cøu, khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ chèng ®éc 39 5.8.2. Khoa phÉu thuËt- g©y mª håi søc 51 5.8.3. Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh 59 5.8.4. C¸c khoa xÐt nghiÖm 71 5.8.5. Bé phËn y häc thùc nghiÖm 81 5.8.6. Khoa gi¶i phÉu bÖnh lý 82 5.8.7. Khoa th¨m dß chøc n¨ng 85 5.8.8. Khoa truyÒn m¸u 87 5.8.9. Khoa läc m¸u 87 5.8.10. Khoa néi soi 88 5.8.11. Khoa d−îc 89   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 5.9. Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp 92 5.10. Khèi kü thuËt hËu cÇn vμ c«ng tr×nh phô trî 97 5.11. Khoa chèng nhiÔm khuÈn vμ xö lý chÊt th¶i 99 6. Yªu cÇu thiÕt kÕ hÖ thèng kü thuËt 101 6.1. Yªu cÇu vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y 101 6.2. Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng tù nhiªn vμ th«ng giã 102 6.3. Yªu cÇu vÒ kü thuËt ®iÖn - n−íc 102 6.4. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoμn thiÖn 103 Phô lôc A 105 Phô lôc B 107 Phô lôc C 114 Phô lôc D 120 Phô lôc E 126 Phô lôc F 127 Phô lôc G 128 Phô lôc H 135 Phô lôc K 142 Phô lôc L 150 Phô lôc M 157 Phô lôc N 160 Phô lôc P 161   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 I. BÖnh viÖn ®a khoa - H−íng dÉn thiÕt kÕ II. General hospital - Guideline 1. Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 4470-1995 - BÖnh viÖn ®a khoa Yªu cÇu thiÕt kÕ. 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c bÖnh viÖn ®a khoa. 1.2. Khi thiÕt kÕ c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa, bÖnh viÖn ®«ng y, nhμ ®iÒu d−ìng, trung t©m y tÕ, phßng kh¸m, t− vÊn søc khoÎ, cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nμy. Chó thÝch: 1) Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ diÖn tÝch, mËt ®é x©y dùng, kho¶ng c¸ch, c¸c bé phËn trong c¸c khoa phßng ph¶i ®−îc Bé X©y dùng cho phÐp, cã sù tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ vμ kh«ng ®−îc ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh. 2) Trong tr−êng hîp bÖnh viÖn ®a khoa cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt th× ph¶i ®−îc ghi râ trong b¸o c¸o ®Çu t− vμ ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3) Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vμ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 2. Tμi liÖu viÖn dÉn. Quy chÕ bÖnh viÖn, QuyÕt ®Þnh sè 1895/1997/BYT-Q§ ngμy 19/9/1997 Bé Y tÕ. 52 TCN- CTYT 39: 2005 Khoa cÊp cøu- Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng ®éc- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 52 TCN- CTYT 38: 2005 Khoa phÉu thuËt- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 52 TCN- CTYT 37: 2005 Khoa xÐt nghiÖm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 52 TCN- CTYT 40: 2005 Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ H−íng dÉn thùc hiÖn ®Ò ¸n n©ng cÊp bÖnh viÖn huyÖn vμ bÖnh viÖn ®a khoa khu vùc giai ®o¹n 2005- 2008. TCVN 4470 : 1995 H−íng dÉn ¸p dông BÖnh viÖn ®a khoa yªu cÇu thiÕt kÕ- Bé Y tÕ. Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam. TCXDVN 276 : 2003 C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ. TCVN 2737 : 1995 T¶i träng vμ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh- Yªu cÇu thiÕt kÕ. TCVN 5687 : 1992 Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vμ s−ëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4474 : 1987 Tho¸t n−íc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4513 : 1988 CÊp n−íc bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCXD 16 : 1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông. TCXD 29 : 1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. TCXD 25 : 1991 §Æt ®−êng d©y dÉn ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCXD 27 : 1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 3. Quy ®Þnh chung. 3.1. BÖnh viÖn ®a khoa lμ bÖnh viÖn Ýt nhÊt ph¶i cã c¸c khoa: ®iÒu trÞ néi khoa, ®iÒu trÞ ngo¹i khoa, khoa s¶n- phô, khoa nhi, khoa truyÒn nhiÔm, c¸c khoa kü thuËt cËn l©m sμng.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 3.2. BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ víi quy m« vμ ph©n cÊp qu¶n lý trªn c¬ së Quy chÕ bÖnh viÖn ®−îc ban hμnh theo QuyÕt ®Þnh sè1895/1997/BYT-Q§ ngμy 19/9/1997 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. Chó thÝch : Quy m« bÖnh viÖn ®a khoa ®−îc x¸c ®Þnh phô thuéc vμo d©n sè trªn ®Þa bμn phôc vô vμ phï hîp víi quy ho¹ch m¹ng l−íi bÖnh viÖn ®· ®−îc Bé Y tÕ phª duyÖt. Quy m« bÖnh viÖn kh«ng phô thuéc vμo ph©n lo¹i theo h¹ng bÖnh viÖn. 3.3. BÖnh viÖn ®a khoa ®−îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt l−îng c«ng tr×nh. 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vμ bè côc tæng mÆt b»ng. 4.1. Khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y : - Phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc duyÖt, cã tÝnh ®Õn ph¸t triÓn trong t−¬ng lai; - VÖ sinh th«ng tho¸ng, yªn tÜnh, tr¸nh c¸c khu ®Êt cã m«i tr−êng bÞ « nhiÔm. Trong khi x©y dùng bÖnh viÖn còng nh− trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®−îc g©y « nhiÔm ®Õn m«i tr−êng xung quanh. - ThuËn tiÖn cho bÖnh nh©n ®i l¹i vμ liªn hÖ víi c¸c khoa trong bÖnh viÖn, phï hîp víi vÞ trÝ khu chøc n¨ng ®−îc x¸c ®Þnh trong qui ho¹ch tæng mÆt b»ng cña ®« thÞ. 4.2. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa tÝnh theo sè gi−êng bÖnh, ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 1. (a) B¶ng 1. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn ®a khoa DiÖn tÝch khu ®Êt Quy m« (sè gi−êng ®iÒu trÞ) Yªu cÇu tèi thiÓu cho (m2) gi−êng phÐp (ha) Tõ 50 gi−êng ®Õn 200 gi−êng 100 - 150 0,75 (BÖnh viÖn quËn huyÖn) Tõ 250 gi−êng ®Õn 350 gi−êng 70 - 90 2,7 (Quy m« 1) Tõ 400 gi−êng ®Õn 500 gi−êng 65 - 85 3,6 (Quy m« 2)   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 Trªn 550 gi−êng (Quy m« 3) 60 - 80 4,0 Chó thÝch : 1) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng quy ®Þnh ë trªn, kh«ng tÝnh cho c¸c c«ng tr×nh nhμ ë vμ phóc lîi c«ng céng phôc vô cho ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c c«ng tr×nh nμy ®−îc x©y dùng ngoμi khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn. 2) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng kh«ng tÝnh ®Õn hå ao, suèi, n−¬ng ®åi qu¸ dèc kh«ng sö dông ®−îc cho c«ng tr×nh. 3) Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c bÖnh viÖn trong ®« thÞ kh«ng ®¶m b¶o ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1, khuyÕn khÝch thiÕt kÕ bÖnh viÖn hîp khèi, cao tÇng nh−ng ph¶i tu©n thñ vμ ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng cña bÖnh viÖn. 4) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã diÖn tÝch dù phßng cho viÖc më réng vμ ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn trong t−¬ng lai. 4.3. Trªn khu ®Êt x©y dùng bÖnh viÖn, ph¶i dμnh phÇn ®Êt riªng cho khu l©y ®¶m b¶o mËt ®é x©y dùng, mËt ®é c©y xanh vμ d¶i c©y c¸ch ly. 4.4. MËt ®é x©y dùng cho phÐp tõ 30% ÷ 35% diÖn tÝch khu ®Êt. 4.5. Kho¶ng c¸ch giíi h¹n cho phÐp tõ ®−êng ®á ®Õn : a) MÆt ngoμi t−êng cña mÆt nhμ : - Nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ khèi kü thuËt nghiÖp vô : kh«ng nhá h¬n 15m. - Nhμ hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ phôc vô : kh«ng nhá h¬n 10m. b) MÆt ngoμi t−êng ®Çu håi : - Nhμ bÖnh nh©n, nhμ kh¸m bÖnh vμ khèi kü thuËt nghiÖp vô : kh«ng nhá h¬n 10m. 4.6. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh bè trÝ riªng biÖt ®èi víi nhμ bÖnh nh©n, ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 2. B¶ng 2. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nhá nhÊt gi÷a nhμ vμ c«ng tr×nh ®èi víi nhμ bÖnh nh©n Kho¶ng c¸ch ly Lo¹i nhμ hoÆc c«ng tr×nh Ghi chó vÖ sinh nhá nhÊt   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 (m) -Khu l©y trªn 25 gi−êng 20 Cã d¶i c©y c¸ch ly - Tr¹m cung cÊp hoÆc biÕn thÕ ®iÖn, hÖ 15 thèng cÊp n−íc, nhμ giÆt, s©n ph¬i quÇn ¸o. - Tr¹m khö trïng tËp trung, lß h¬i, trung 15 t©m cung cÊp n−íc nãng. - Nhμ xe, kho, x−ëng söa ch÷a nhá, kho 20 chÊt ch¸y. - Nhμ x¸c, khoa gi¶i phÉu bÖnh lÝ, lß ®èt 20 Cã d¶i c©y c¸ch ly b«ng b¨ng, b·i tÝch th¶i r¸c, khu nu«i sóc vËt, thÝ nghiÖm, tr¹m xö lÝ n−íc bÈn. Chó thÝch : Ngoμi viÖc ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nh− quy ®Þnh ë trªn cßn cÇn ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch phßng ch¸y, ch÷a ch¸y qui ®Þnh trong tiªu chuÈn “TCVN 2622 :1995 - Phßng chèng ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ”. Kho¶ng c¸ch trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m trong tr−êng hîp ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Æc biÖt. 4.7. MËt ®é diÖn tÝch c©y xanh cho phÐp tõ 40% ÷ 50% tæng diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng. 4.8. ChiÒu réng nhá nhÊt cña d¶i ®Êt trång c©y b¶o vÖ, c¸ch ly qui ®Þnh nh− sau: - D¶i c©y b¶o vÖ quanh khu ®Êt : 5m. - D¶i c©y c¸ch ly : 10m. 4.9. Trong bÖnh viÖn kh«ng ®−îc trång c¸c lo¹i c©y cã hoa qu¶ thu hót ruåi muçi, s©u bä, lo¹i c©y dÔ ®æ, gi÷ Èm vμ lo¹i c©y cã nhùa ®éc. 4.10. Trong tæng mÆt b»ng khu bÖnh viÖn, cÇn bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i hîp lÝ vμ ph¶i cã s¬ ®å h−íng dÉn cô thÓ. Ph¶i bè trÝ c¸c ®−êng ®i l¹i vμ vËn chuyÓn riªng biÖt cho : - Nh©n viªn vμ kh¸ch; - Ng−êi bÖnh; - Khu truyÒn nhiÔm trªn 25 gi−êng vμ ng−êi bÖnh truyÒn nhiÔm; - Thùc phÈm vμ ®å dïng s¹ch;   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 - X¸c, r¸c vμ ®å vËt bÈn; - Xe cøu ho¶ trong tr−êng hîp cã sù cè. 4.11. Trong bÖnh viÖn ph¶i cã c¸c lo¹i ®−êng ®i : - Cho xe cÊp cøu, xe ch÷a ch¸y, xe vËn chuyÓn, xe th¨m bÖnh nh©n ®Æc biÖt, ng−êi tμn tËt; - Liªn hÖ víi c¸c c«ng tr×nh néi tró, kü thuËt nghiÖp vô- cËn l©m sμng vμ kh¸m bÖnh; - D¹o ch¬i, ®i bé cho ng−êi bÖnh. 5. Néi dung c«ng tr×nh vμ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ. 5.1. Gi¶i ph¸p bè côc mÆt b»ng kiÕn tróc bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu : - Hîp lÝ, kh«ng chång chÐo gi÷a c¸c bé phËn vμ trong tõng bé phËn; - §iÒu kiÖn vÖ sinh vμ phßng bÖnh tèt nhÊt cho khu ch÷a bÖnh néi tró; - Nhu cÇu ph¸t triÓn cña bÖnh viÖn trong t−¬ng lai; - Cæng vμ phßng ®îi kh¸m ph¶i cã s¬ ®å chØ dÉn ®Õn tõng khoa; - Mçi khoa ph¶i cã b¶ng chØ dÉn ®Õn tõng phßng, ban cô thÓ. S¬ ®å bè trÝ c¸c khèi trong bÖnh viÖn ®a khoa xem trªn h×nh B1-phô lôc B. 5.2. Bè côc tõng ng«i nhμ, tõng bé phËn cña c¸c khèi trong bÖnh viÖn ®a khoa ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - Buång bÖnh riªng cho nam n÷; Gi÷a c¸c thao t¸c thñ thuËt v« khuÈn vμ h÷u khuÈn ph¶i ®−îc ng¨n riªng biÖt; - C¸ch ly gi÷a ng−êi cã bÖnh truyÒn nhiÔm cña c¸c nhãm bÖnh kh¸c nhau trong khoa l©y; - Riªng biÖt gi÷a thuèc men, thøc ¨n, ®å dïng s¹ch víi ®å vËt bÈn, nhiÔm khuÈn, x¸c, r¸c... 5.3. ChiÒu cao th«ng thuû cña c¸c gian phßng trong bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh lμ 3,6m vμ ®−îc phÐp t¨ng gi¶m trong c¸c tr−êng hîp sau :   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 - T¨ng ®Õn 4,2m cho phßng X-quang (tuú lo¹i thiÕt bÞ), phßng mæ (tuú lo¹i ®Ìn); - Gi¶m ®Õn 3,30m cho c¸c phßng sinh ho¹t, hμnh chÝnh qu¶n trÞ, bÕp kho vμ x−ëng söa ch÷a nhá; nhμ giÆt, nhμ xe, nhμ x¸c; - Gi¶m ®Õn 2,4m cho c¸c phßng t¾m röa, xÝ tiÓu, kho ®å dïng bÈn. Chó thÝch: Trong tr−êng hîp sö dông ®iÒu hoμ kh«ng khÝ cho phÐp gi¶m chiÒu cao ®Ó sö dông tiÕt kiÖm n¨ng l−îng. 5.4. ChiÒu réng th«ng thuû tèi thiÓu cho hμnh lang, cöa ®i vμ cÇu thang trong bÖnh viÖn ®−îc qui ®Þnh nh− sau : a) Hμnh lang trong ®¬n nguyªn néi tró vμ kh¸m bÖnh : - Cã kÕt hîp chç ®îi : kh«ng nhá h¬n 2,7m ®Õn 3,0m; - Kh«ng kÕt hîp chç ®îi : kh«ng nhá h¬n 2,1m ®Õn 2,4m (hμnh lang bªn); kh«ng nhá h¬n 2,4m ®Õn 2,7m (hμnh lang gi÷a); - Hμnh lang cña c¸n bé c«ng nh©n viªn: kh«ng nhá h¬n 1,5m. b) Cöa ®i : - Cã di chuyÓn gi−êng ®Èy (hoÆc c¸ng) : kh«ng nhá h¬n 1,2m; - Kh«ng di chuyÓn gi−êng ®Èy (hoÆc c¸ng): kh«ng nhá h¬n 1,0m; c) CÇu thang vμ ®−êng dèc ®−îc quy ®Þnh trong B¶ng 3. (b) B¶ng 3. ChiÒu réng vμ ®é dèc cÇu thang ChiÒu réng Lo¹i thang §é dèc ChiÕu nghØ (m) th«ng thuû (m) Thang chÝnh Kh«ng nhá h¬n 1,5 Kh«ng lín h¬n 1:2 Kh«ng nhá h¬n 2,4 Thang phô Kh«ng nhá h¬n 1,2 Kh«ng lín h¬n 1:1 Kh«ng nhá h¬n 1,4 §−êng dèc - Kh«ng lín h¬n 1:10 Kh«ng nhá h¬n 1,9 Chó thÝch: §èi víi bÖnh viÖn cã c¸c khèi ®iÒu trÞ trªn 3 tÇng hoÆc cã quy m« tõ 150 gi−êng trë lªn cÇn bè trÝ thang m¸y chuyªn dông cã thÓ vËn chuyÓn c¸ng cho bÖnh nh©n nÆng, bÖnh nh©n kh«ng tù ®i l¹i ®−îc, bÖnh nh©n lμ ng−êi khuyÕt tËt. d) Lèi vμo, hμnh lang, cöa ®i, khu vùc kh¸m bÖnh, buång bÖnh, khu vÖ sinh vμ n¬i dÞch vô c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o cho ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông. Yªu cÇu   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 thiÕt kÕ theo TCXDVN 264: 2002 - Nhμ vμ c«ng tr×nh - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®¶m b¶o ng−êi tμn tËt tiÕp cËn sö dông . e) Yªu cÇu thiÕt kÕ cöa ®ãng më tù ®éng nhÊt lμ ë khoa xÐt nghiÖm, khoa gi¶i phÉu, khoa gi¶i phÉu bÖnh. 5.5. Néi dung c«ng tr×nh bÖnh viÖn ®a khoa gåm cã : (xem phô lôc B, h×nh B1) (5.6) - Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró; (5.7) - Khèi ch÷a bÖnh néi tró; (5.8) - Khèi kü thuËt nghiÖp vô - cËn l©m sμng - th¨m dß chøc n¨ng; (5.9) - Khèi hμnh chÝnh qu¶n trÞ vμ dÞch vô tæng hîp. (5.10) - Khèi kü thuËt - hËu cÇn vμ c«ng tr×nh phô trî; 5.6. Khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró (xem phô lôc B) 5.6.1. Trong d©y chuyÒn cña bÖnh viÖn ®a khoa, khèi kh¸m vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró lμ n¬i tiÕp xóc ®Çu tiªn víi bÖnh nh©n, ®−îc bè trÝ gÇn cæng chÝnh liªn hÖ thuËn tiÖn víi khèi kü thuËt nghiÖp vô- cËn l©m sμng nhÊt lμ khoa håi søc cÊp cøu, khoa xÐt nghiÖm, khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, khoa th¨m dß chøc n¨ng vμ khèi kh¸m vμ ®iÒu trÞ bÖnh néi tró. 5.6.1.1. Chøc n¨ng khèi kh¸m bÖnh ®a khoa vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró. - Kh¸m bÖnh, chän läc ng−êi bÖnh vμo ®iÒu trÞ néi tró, thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu trÞ ngo¹i tró vμ h−íng dÉn ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu. - Tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, theo dâi t×nh h×nh bÖnh tËt trong vïng d©n c− ®−îc phô tr¸ch ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa bÖnh tËt. - Tæ chøc d©y chuyÒn kh¸m søc kháe theo nhiÖm vô ®−îc giao. - Khoa kh¸m bÖnh ®−îc bè trÝ mét chiÒu theo quy ®Þnh, cã ®ñ thiÕt bÞ y tÕ vμ biªn chÕ phôc vô theo ph©n h¹ng cña bÖnh viÖn. 5.6.1.2. Tæ chøc: khoa kh¸m ®a n¨ng vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró ë tÊt c¶ c¸c quy m«, c¬ cÊu, sè l−îng chç kh¸m xem trong b¶ng 4. 5.6.1.3. Bè trÝ kh«ng gian. - TiÕp ®ãn, ph¸t sè.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 - Kh¸m bÖnh, cÊp cøu. - Thùc hiÖn thñ thuËt chuyªn khoa. - Bè trÝ d©y chuyÒn phßng kh¸m mét chiÒu, thuËn tiÖn; cã phßng kh¸m truyÒn nhiÔm riªng, lèi ®i riªng. Khu vùc ®ãn tiÕp vμ chê kh¸m cÇn cã diÖn tÝch thÝch hîp, diÖn tÝch phßng chê ®−îc tÝnh thªm hÖ sè 2- 2,5 dμnh cho ng−êi nhμ bÖnh nh©n. (c) B¶ng 4. Sè l−îng chç kh¸m tÝnh theo quy m« gi−êng bÖnh Sè chç kh¸m bÖnh BÖnh viÖn Quy m« Quy m« Quy m« 3 Tû quËn,huyÖ 1 2 Chuyªn khoa Trªn 550 lÖ Ghi chó n 50-200 250-350 400-500 gi−êng (%) gi−êng gi−êng gi−êng H¹ng III H¹ng III H¹ng II H¹ng I 4 chç kh¸m bè trÝ 01 9 - 11 trªn 12 1. Néi 2 - 5 chç 6 - 8 chç 20 phßng thñ thuËt ch÷a chç chç bÖnh 4 chç kh¸m bè trÝ 01 2. Ngo¹i 1 - 2 chç 4 - 6 chç 7 - 8 chç trªn 9 chç 15 phßng thñ thuËt ch÷a bÖnh 3. S¶n 1 chç 2 - 3 chç 3 - 5 chç trªn 6 chç 12 §Æt t¹i khoa phô, s¶n 4. Phô 1 chç 1 chç 2 chç trªn 3 chç 4 chç kh¸m bè trÝ 01 5. Nhi 1 chç 4 - 6 chç 7 - 8 chç trªn 9 chç 14 phßng thñ thuËt ch÷a bÖnh 6. R¨ng hμm 2 3 1 - 2 chç 3 chç trªn 4 chç 6 KÕt hîp kh¸m vμ ch÷a mÆt chç 7. Tai mòi 2 3 KÕt hîp kh¸m vμ ch÷a 1 chç 3 chç trªn 4 chç 6 häng chç 3 chç kh¸m bè trÝ 01 2 3 8. M¾t 1 chç 3 chç trªn 4 chç 6 phßng thñ thuËt ch÷a chç bÖnh 9. TruyÒn 1 chç 2 chç 3 - 4 chç trªn 5 chç 7 Chç kh¸m, ch÷a c¸ch ly   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 nhiÔm 10. Y häc cæ 2 3 §Æt t¹i khoa YHCT 1 chç 3 chç trªn 4 chç 6 truyÒn chç 11. C¸c chuyªn khoa 1 chç 2 chç 3 - 4 chç trªn 5 chç 7 kh¸c 12 - 17 29 - 41 47 - 59 trªn 65 10 Tæng céng chç chç chç chç 0 Ghi chó: Kh¸m Y häc cæ truyÒn vμ kh¸m s¶n, phô khoa ®−îc bè trÝ t¹i khu ®iÒu trÞ cña khoa. 5.6.2. DiÖn tÝch c¸c lo¹i phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró ®−îc thiÕt kÕ theo sè lÇn kh¸m trong ngμy vμ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. (d) B¶ng 5. DiÖn tÝch c¸c lo¹i phßng kh¸m vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró DiÖn tÝch phßng (m2) Tõ 50lÇn ÷150 Trªn 150lÇn ÷ Trªn 200lÇn ÷ lÇn kh¸m Trªn 500 lÇn 400lÇn kh¸m 450lÇn kh¸m trong ngμy kh¸m trong trong ngμy trong ngμy Lo¹i phßng (50 ÷ 200 ngμy (trªn (250÷ 350 (400÷ 500 Ghi chó gi−êng) 550 gi−êng) gi−êng) gi−êng) BVquËn Quy m« 3 Quy m«1 Quy m« 2 huyÖn (h¹ng I) (h¹ng III) (h¹ng II) (h¹ng III) I. C¸c phßng phô trî: - Chç ®îi chung xem ®iÒu 5.6.3 -Chç ®îi ph©n xem ®iÒu 5.6.3 Nªn kÕt t¸n hîp ë s¶nh -Chç ph¸t sè, 5- 6 giao dÞch -Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4 12 - 15 15 - 18 18 24 II. C¸c phßng kh¸m bÖnh vμ ®iÒu trÞ ngo¹i tró.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 1) Néi -Phßng kh¸m (3÷4) x (4÷5) x (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) (12÷15) (12÷15) -Phßng ®iÒu trÞ 2 x (9÷12) (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) 2) ThÇn kinh -Phßng kh¸m 9 - 12 12 - 15 12 - 15 12 - 15 3) Da liÔu -Phßng kh¸m 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 -Phßng ®iÒu trÞ 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 4) §«ng y -Phßng kh¸m 9 - 12 (1÷2) x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12) -Phßng ch©m (1÷2) x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12) 2 x (9÷12) cøu 5) BÖnh truyÒn D−íi 10 nhiÔm gi−êng bÖnh -Phßng kh¸m 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 truyÒn nhiÔm dïng chung phßng kh¸m cña khoa néi 6) Nhi -Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3 -Phßng kh¸m 9 - 12 (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12) nhi th−êng -Phßng kh¸m bÖnh nhi truyÒn Dïng chung phßng kh¸m cña khoa bÖnh truyÒn nhiÔm nhiÔm   Page 16 
 17. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 -Khu vÖ sinh xem ®iÒu 5.6.4 7) Ngo¹i -Phßng kh¸m 9 - 12 (1÷2) x (9÷12) (2÷3) x (9÷12 (2÷3) x (9÷12) -Phßng ®iÒu trÞ - - - - -C¨n v« khuÈn 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18 -C¨n h÷u khuÈn 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 -Chç röa, hÊp 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 vμ chuÈn bÞ 8) Phô vμ s¶n -Chç ®îi riªng Xem ®iÒu 5.6.3 -Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x 12 - 15 12 - 15 s¶n (12÷15) (12÷15) -Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x 12 - 15 12 - 15 phô khoa (12÷15) (12÷15) -Khu vÖ sinh Xem ®iÒu 5.6.4 9) M¾t -Phßng kh¸m + PhÇn s¸ng (1÷2) x (1÷2) x 15 - 18 15 - 18 (15÷18) (15÷18) + PhÇn tèi - 12 - 15 12 - 15 12 - 15 -Phßng ®iÒu trÞ 12 - 15 18 - 24 18 - 24 18 - 24 10) Tai mòi häng -Phßng kh¸m (1÷2) x (1÷2) x 12 - 15 12 - 15 (12÷15) (12÷15) -Phßng ®iÒu trÞ - - 15 - 18 15 - 18 11) R¨ng hμm mÆt   Page 17 
 18. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 -Phßng kh¸m (1 Cã chç 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 ghÕ) röa, hÊp dông cô -Phßng tiÓu - - 12 - 15 12 - 15 tõ 4 ÷ phÉu 2 5m . Cã -Phßng chØnh nghØ t¹m - 9 - 12 9 - 12 9 - 12 h×nh ë chç -X−ëng r¨ng gi¶ chê cña - 24 - 30 24 - 30 24 - 30 khoa (2) III. Bé phËn cÊp cøu. LÊy theo diÖn tÝch c¸c phßng chøc n¨ng quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.8.1.15 (3) IV. Bé phËn nghiÖp vô. -Phßng ph¸t thuèc (kho 9 - 12 12 - 15 12 - 15 12 - 15 thuèc vμ quÇy b¸n thuèc) -Chç b¸n thuèc 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 -Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3 -Phßng xÐt nghiÖm th«ng th−êng + Chç ®îi xem ®iÒu 5.6.3 + Chç lÊy bÖnh 6-9 6-9 12 - 16 12 - 16 phÈm + Phßng chôp - 20 - 24 24 - 36 24 - 36 Xquang + Chç ®îi cña - 6-9 9 - 12 9 - 12 Xquang -Phßng b¸c sÜ - 9 - 12 12 - 16 12 - 16 Xquang (kiªm l−u hå s¬)   Page 18 
 19. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 -Phßng l−u hå 12 - 15 15 - 18 18 - 24 18 - 24 s¬ cña phßng kh¸m -Phßng gi¸m - 12-15 15-18 15-18 ®Þnh y khoa -Kho s¹ch 6-9 9 - 12 12 - 15 12 - 15 -Phßng qu¶n lÝ 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18 trang thiÕt bÞ -Kho chøa ho¸ 6-9 9 - 12 12 - 16 12 - 16 chÊt -Kho bÈn 4-6 6-9 6-9 6-9 V. Bé phËn tiÕp nhËn. -Phßng thay göi 6-9 6-9 6-9 6-9 quÇn ¸o -Phßng tiÕp 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 nhËn -Kho quÇn ¸o, ®å dïng: +§å s¹ch cña 4-6 4-6 4-6 9 - 12 bÖnh nh©n +§å göi cña 4-6 4-6 6-9 9 - 12 bÖnh nh©n VI. Bé phËn hμnh chÝnh - sinh ho¹t cña nh©n viªn. -Phßng chñ 9 - 12 12 - 15 15 - 18 15 - 18 nhiÖm -Phßng sinh 12 - 15 15 - 18 15 - 18 15 - 18 ho¹t -Phßng thay Xem b¶ng 18 quÇn ¸o -Phßng vÖ sinh Xem ®iÒu 5.6.4   Page 19 
 20. TI£U CHUÈN X¢Y DùNG ViÖt nam Tcxdvn 365 : 2007 Chó thÝch : 1) Gi−êng t¹m l−u bè trÝ ë bé phËn tiÕp nhËn. TÝnh víi 2 gi−êng, tõ 5m2÷ 6m2/gi−êng. 2) Trong tr−êng hîp cÇn ®Æt c¸c tr¹m theo dâi bÖnh x· héi trong khèi kh¸m bÖnh, diÖn tÝch vμ sè phßng cÇn cã ph¶i ®−îc ghi trong b¸o c¸o ®Çu t− cña dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. 3) §èi víi bÖnh viÖn thiÕt kÕ hîp khèi, −u tiªn bè trÝ ë tÇng mÆt ®Êt theo thø tù ë c¸c khoa sau : cÊp cøu, chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, nhi, m¾t. 4) Mét phßng héi chÈn cã thÓ sö dông cho 9 lÇn héi chÈn trong 1 tuÇn. C«ng thøc tÝnh nh- sau : Sè lÇn héi chÈn trong 1 tuÇn lÔ Sè phßng héi chÈn = 9 5.6.3. Trong phßng kh¸m bÖnh, chç ®îi chung vμ riªng cho tõng phßng kh¸m ®−îc thiÕt kÕ nh− sau : - Tõ 1,00m2 ®Õn 1,20m2 cho mét chç ®îi cña ng−êi lín; - Tõ 1,50m2 ®Õn 1,80 m2 cho mét chç ®îi cña trÎ em; - Sè chç ®îi ®−îc tÝnh tõ 12% ®Õn 15% sè lÇn kh¸m trong ngμy. Chó thÝch : Chç ®îi cã thÓ bè trÝ tËp trung hay ph©n t¸n theo c¸c khoa, tuú ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ diÖn tÝch chung. 5.6.4. Sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh trong khu vùc vÖ sinh cña khoa kh¸m bÖnh ®−îc qui ®Þnh trong b¶ng 6. (a) B¶ng 6. Sè l−îng thiÕt bÞ vÖ sinh ThiÕt bÞ vÖ sinh Quy m« phßng kh¸m ChËu röa TiÓu (sè lÇn kh¸m/ ngμy) Nam N÷ Nam N÷ Nam N÷ Tõ 50 lÇn ®Õn 150 lÇn 2 2 3 3 2 2 Tõ 150 lÇn ®Õn 400 lÇn 2-3 2-3 4-5 4-5 3 3   Page 20 
Đồng bộ tài khoản