TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
362
lượt xem
90
download

TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục B

  1. TCXDVN 365: 2007 Phô lôc B H×nh B1. S¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng BÖnh viÖn ®a khoa 107
  2. TCXDVN 365: 2007 H×nh B2. S¬ ®å ph©n khu vμ d©y chuyÒn c«ng n¨ng khoa kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró H×nh B3. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh néi khoa 108
  3. TCXDVN 365: 2007 H×nh B4. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh néi khoa H×nh B5. S¬ ®å kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa H×nh B6. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ch÷a bÖnh ngo¹i khoa 109
  4. TCXDVN 365: 2007 H×nh B7. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ RHM H×nh B8. MÆt b»ng minh ho¹ khoa kh¸m vμ ®iÒu trÞ RHM 110
  5. TCXDVN 365: 2007 Néi soi H×nh B9. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH Néi soi H×nh B10. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ TMH 111
  6. TCXDVN 365: 2007 H×nh B11. Phßng ®o thÝnh lùc khoa tai mòi häng 112
  7. TCXDVN 365: 2007 H×nh B12. S¬ ®å kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾t H×nh B13. MÆt b»ng minh ho¹ kh¸m vμ ®iÒu trÞ m¾t 113
Đồng bộ tài khoản